working

listen to the pronunciation of working
Englisch - Türkisch
{i} çalışma

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim. - After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.

{f} çalış

O çalışırken bir kaza yaptı. - While working, he had an accident.

O çalışırken bir kaza yaptı. - She had an accident while working.

işleyiş

Paranın bir hükmü kalmadığında sistemin tüm işleyişi durur. - When money ceases to have value, the entire system stops working.

çalışarak

Mary tüm vaktini çalışarak geçirdi. - Mary spent all her time working.

Tom bütün günü Fransızca telaffuz çalışarak geçirdi. - Tom spent the whole day working on his French pronunciation.

çalış durumda olan
müteharrik
(Ticaret) mütedavil
(Bilgisayar) çalışıyor

Uluslararası Konferansta gönüllü bir çevirmen olarak çalışıyor. - She is working as a volunteer interpreter at the international conference.

Bazı insanlar tarlalarda çalışıyorlar. - Some people are working in the fields.

arızasız
çalıştırma

Makineleri çalıştırmaya devam etmeliyiz. - We have to keep the machines working.

(Ticaret) döner
çalışmayla ilgili
çalışan

Ben Manny tarafından yönetilen, veri transferi üzerine çalışan çalışma grubu, 14 Ocak 1999'da bir toplantı yapacak. - The working group on data transfer, led by Ben Manny, will hold a meeting on Jan 14, 1999.

Tom şu anda onun için çalışan on kişiye sahip. - Tom currently has ten people working for him.

Sen her ne zaman hazır olursan, ben işe başlamaya hazırım. - I'm ready to start working whenever you are.

Dokuz-beş işinde çalışmaktan bıktım. - I'm tired of working a nine-to-five job.

çalışma jüyesi
{i} işleme
{s} temel
köpüren
{i} işletme

İşletme mastırımı bitirme üzerinde çalışıyorum. - I'm working on finishing my MBA.

maden ocağında çalışma yapılan yerler
{s} işleyen
working conditions ç
{i} çaba
working class işçi sınıfı
{i} işleme tarzı
seyiren
işe gelir
{i} kazı (maden)
işe ait
çalışır vaziyetteki
working capital döner sermaye
{i} halletme

Şunu halletmek üzerine çalışıyoruz. - We're working on getting that done.

{s} yeterli

Yeterli zamanım olduğundan emin olmak için deli gibi çalışıyorum. - I'm working like crazy to make sure I have enough time.

{i} mayalanma
{i} çoğ. kazılar, hafriyat, kazılmış yerler
{i} üretme
kazı
work
çalışmak

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

METRO'da mı çalışmak istiyorsun?! - You want to work at METRO?!

work
işe yaramak
work
eser

Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi? - Can computers actually translate literary works?

Tom'un eserlerde çok sayıda projesi var. - Tom has a lot of projects in the works.

work
{f} iş yapmak

Hiç çocuğum olmadığından, gönüllü iş yapmak için ebeveynlerin harcadığından daha çok harcayacak zamanım var. - Since I have no children, I have more time to spend doing volunteer work than parents do.

Ne tür bir iş yapmak istediğinizi düşünmelisiniz. - You must consider what kind of work you want to do.

work

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes he drives to work.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

work
{i} çalışma

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I have to freshen up on my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I need to brush up my French.

work
yapıt

Şimdiye kadar Shakespeare'in üç tane yapıtını okudum. - I have read three of Shakspeare's works so far.

Darwin'in yapıtı her şeyi değiştirir. - Darwin's work changes everything.

work
görev

O, şu anda görevdedir. - She is at work right now.

Bay Tom Jones bu yeni iş için proje lideri olarak görev yapmayı kabul etti. - Mr Tom Jones has agreed to serve as the project leader for this new work item.

working area
çalışma alanı
working class
işçi sınıfı

Sadece ikinci turda Komünist Partisi, işçi sınıfının söyledi: sağ kanada oy vermeyin. - Only in the second round the Communist Party told to the working class: Do not vote the right wing.

İşçi sınıfı lideriydi. - He was a leader of the working class.

working condition
çalışma şartı
working man
işçi
working principle
çalışma prensibi
working area
iş alanı
working class
proleterya
working class
çalışan sınıf
working class
(Ticaret) çalışanlar sınıfı
working class
emekçi sınıf
working day
(Ticaret) adi gün
working days
(Ticaret) çalışma günleri
working draft
yazılı taslak
working fund
(Askeri) işletme fonu
working fund
(Askeri,Ticaret) döner fon
working girl
(Argo) fahişe
working group
çalışma gurubu
working hours
(Ticaret) çalışma süresi
working life
ömür
working life
(İnşaat) hizmet verme ömrü
working load
(Ticaret) çalışma yükü
working lunch
(Ticaret) iş yemeği
working man
(Ticaret) amele
working memory
(Tıp) işleyen bellek
working model
(Ticaret) çalışma modeli
working paper
çalışma belgesi
working place
iş yeri
working plan
çalışma planı
working plane
(Aydınlatma) çalışma düzlemi
working sheet
(Ticaret) çalışma tablosu
working team
(Ticaret) çalışma grubu
working time
(Ticaret) çalışma süresi
working times
çalışma süreleri
working width
çalışma eni
working women
(Ticaret) çalışan kadınlar
working capital
iş  sermayesi
working day
iş günü

Bugün bir iş günüdür. - Today is a working day.

working directory
Yürürlükteki Dizin
working dog
eğitim köpeği
working girl
işçi kız
working group
iş grubu
working hour
çalışma saati
working rule
çalışma  kuralı
working set
çalışma kümesi
working storage
geçici bellek
working temperature
işleme sıcaklığı
working animal
çalışma hayvan
working aperture
diyafram açıklığı
working at
çalışan
working away
uzakta çalışma
working canal
iletim kanalı
working condition
iş durumu
working current
çalışma akımı
working ethic
etik çalışma
working face
çalışan yüz
working fee
çalışma ücreti
working file
çalışma dosyası, çalışma kütüğü
working holiday
çalışma tatil
working level
üretim katı
working man
çalışan adam
working method
iş yöntemi
working mother
çalışan anne
working order
çalışma düzeni

Her şey mükemmel çalışma düzeni içinde. - Everything is in perfect working order.

working overtime
fazla mesai
working population
çalışan nüfus
working registers
çalışma yazmaçlari
working room
çalışma odası
working stress
emniyet gerilmesi
working stroke
iş zamanı
working through
detaylı incelemek
working with the concepts
kavramlarla çalışmak
working-class
işçi sınıfı

Bu bir işçi sınıfı mahallesi. - This is a working-class neighborhood.

Tom, işçi sınıfı bir ailede büyüdü. - Tom grew up in a working-class family.

working breakfast
(deyim) is kahvaltisi
working capital
döner sermaye
working capital
iş sermayesi
working clothes
iş elbisesi
working condition B
(Nükleer Bilimler) çalışma durumu B
working conditions
işletme şartları
working day
çalışma günü
working day
işgünü
working dinner
(deyim) is ziyafeti
working dinner
iş yemeği
working directory
Çalışma Dizini
working directory
yürürlükteki dizin çalışma
working diskette
çalışma disketi
working drawing
teknik resim
working edge
esas kenar
working face
çalışan yüzey
working file
(Bilgisayar,Teknik) çalışma dosyası
working fluid
(Otomotiv) aracı akışkan
working hour
mesai saati
working hours
iğ saatleri
working hours
iş/mesai saatleri
working hypothesis
geçici varsayım
working jib
(Askeri) çalışan flok
working length
faydalı uzunluk
working level
(Çevre) işletme seviyesi
working level month
(Nükleer Bilimler) (Wlm) aylık çalışma durumu
working lunch
iş görüşmesi yapılan öğle yemeği
working main
(Askeri) çalışan ana yelken
working online
(Bilgisayar) çevrimiçi çalışılıyor
working out
halletme
working parts
çalışan parçalar
working party
çalışma ekibi
working place
işyeri
working range
(Ticaret) çalışma erimi
working room
iş odası
working rule
çalışma kuralı
working solution
(Tıp) çalışma çözeltisi
working storage
(Askeri) GEÇİCİ BELLEK (BİLGİSAYAR)
working stress
güvenlik gerilmesi
working stroke
genişleme stroku
working temperature
(Tekstil) çalışma sıcaklığı
work
kitap

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

Ben şimdilik o kitapçıda çalışmak istiyorum. - For the time being I want to work at that bookstore.

work
{i} emek

Daha iyi maaş ve daha iyi çalışma koşulları için temizlik emekçileri grevine barış içinde yardım etmek için oraya gitmişti. - He had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.

Burada çalışan bayan, emekli olmak zorunda kaldı. - The lady that used to work here had to retire.

work
kurmak
work
tutmak

Sıcak bir yaz gününde, klima bizi serin tutmak için bütün gün çalışır. - On a hot summer day, the air conditioner works all day to keep us cool.

Bir sürü işim yok ama bu hafta beni ofiste tutmak için yeterli. - I don't have a lot of work, but it's enough to keep me in the office this week.

work
imal etmek
work
yapmak

Ne tür bir iş yapmak istediğinizi düşünmelisiniz. - You must consider what kind of work you want to do.

Dün fazla mesai yapmak zorunda kaldım. - I had to work overtime yesterday.

work
ürün

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

work
mesai

John fazla mesaiden dolayı yorgundu. - John was tired from working overtime.

Dün fazla mesai yapmak zorunda kaldım. - Yesterday I had to work overtime.

work
tesis
work
hizmet görmek
work
görev yapmak
work
çözmek

Onun cinayetini çözmek için polis ile birlikte çalışıyorum. - I'm working with the police to solve his murder.

Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız. - It's almost impossible to work out this problem.

work
emek sarfetmek
work
(Tıp) ergo
work
para etmek
work
sokmak
work
tahammür etmek
work
yürümek
work
heyecanlandırmak
work
kamçılamak
work
sökmek
work
işte

Dün gece fazla uyuyamadım bu yüzden bütün gün işte uyukluyordum. - I didn't get much sleep last night so I was nodding off all day at work.

O, işten önce kahve içer. - He drinks coffee before work.

work
mutat
work
yaramak
work
yararı olmak
work
(Ticaret) atölye

Atölyesinde bir tablo yapıyor. - He's making a table in his workshop.

Tom'un bodrumunda bir atölyesi var. - Tom has a workshop in his basement.

work
(Ticaret) fabrika

O bir fabrikada çalışır. - He works in a factory.

Tony, bir dükkân veya bir fabrikada çalışmak istemiyordu. - Tony did not want to work in a shop or a factory.

work
düzenlemek

Komite herkesi memnun edecek önlemleri düzenlemek için dün gece geç saatlere kadar yatmadı. - The committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone.

workings
hafriyat
workings
workings
kazılar
work
çalıştırmak

Eski bilgisayar korsanlarını güvenlik uzmanı olarak çalıştırmak için kiralamak iyi bir fikir mi? - Is it a good idea to hire former hackers to work as security professionals?

Seni daha çok çalıştırmak istiyorum. - I want to make you work harder.

work
{f} çalış

O çalışırken bir kaza yaptı. - She had an accident while working.

O çalışırken bir kaza yaptı. - He had an accident while working.

work
eseri
work
çalışm
work
eserin
intelligence working group; interagency working group
(Askeri) istihbarat çalışma grubu; birimler arası çalışma grubu
to be working
iş başında bulunmak
work
meşgul olmak
work
{f} seğirmek
work
{f} işletmek
work
{i} meşguliyet
work
{f} başarılı olmak

Başarılı olmak istiyorsan, çok çalışmalısın. - If you want to succeed, you should work hard.

Başarılı olmak için çok çalışmalısın. - If you are to succeed, you must work hard.

work
işi

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Çeneni kapa ve işine devam et. - Just shut up and get on with your work!

work
koparmak sızdırmak çalı
work
{f} oynatmak
work
(Tekstil) 1. iş 2. eser
work
yapılmış

İşimizin yapılmış olmadığını biliyoruz. - We know our work isn't done.

work
{f} oynamak
work
{f} etkili olmak
work
work işle/çalıştır/çalış
work
{i} işleme

Hiçbir şey çok uzun süre işlemedi. - Nothing worked for very long.

İşlemeyeceğini düşünüyorum. - I think it won't work.

work
{f} çalışmak; (birini) çalıştırmak: He works hard. Çok çalışıyor. Don't work them too hard. Onları çok fazla çalıştırma
work
{f} çabalamak
work
{i} işyeri

Benim işyeri ile iyi bir iş yaparım. - I do a good job with my work.

Wienczysława, işyerindeki en güzel esmerdir. - Wienczysława is the most beautiful brunette in the workplace.

work
{i} iş; emek: He's gone to work. İşe gitti. Do you like your work? İşini seviyor musun? They're at work now. Onlar şimdi işte. That's going to
work
{f} işlemek
work
{f} koparmak (para)
work
(Hukuk) iş / çalışma
work
{f} sızdırmak (para)
work
{f} mayalanmak
working class
emekçi sınıfı
Englisch - Englisch
Of or relating to employment

the working week.

The action of the verb work
That suffices but requires additional work

a working copy of the script.

In paid employment

working mothers.

Enough to allow one to use something

a working knowledge of computers.

That is or are functioning

a working ventilator.

Present participle of work

Leave him alone, he's working.

Working clothes are designed for doing work in, and are intended to be practical rather than attractive
A working relationship is the relationship you have with someone when you work with them. The vice-president seems to have a good working relationship with the president
A working model is one that has parts that move
A working knowledge or majority is not very great, but is enough to be useful. This book was designed in order to provide a working knowledge of finance and accounts
a mine or quarry that is being or has been worked serving to permit or facilitate further work or activity; "discussed the working draft of a peace treaty"; "they need working agreements with their neighbor states on interstate projects"
Working people are ordinary people who do not have professional or very highly paid jobs. The needs and opinions of ordinary working people were ignored = working class
actively engaged in paid work; "the working population"; "the ratio of working men to unemployed"; "a working mother"; "robots can be on the job day and night"
from Work
A working farm or business exists to do normal work and make a profit, and not only for tourists or as someone's hobby
adequate for practical use; especially sufficient in strength or numbers to accomplish something; "the party has a working majority in the House"; "a working knowledge of Spanish
A working day is a day on which people go to work. The full effect will not be apparent until Tuesday, the first working day after the three day holiday weekend
1) The swelling or shrinkage of timber causing movement as its moisture content becomes higher in winter and lower in summer, from changes in the relative humidity of air 2) Shaping materials by cutting, grinding, bending or folding if they are hard or by moulding, screeding, floating or toweling if they are wet or plastic
(of e g a machine) performing or capable of performing; "in running (or working) order"; "a functional set of brakes"
- on of three statuses assigned by the Automated Management System (AMS) Indicates a site that passes the Automated Management System (AMS) validation of either the JavaScript or alternative HTML For information on how validation is performed, see my page WebRing com System Validation
Attempting to complete the remaining part of a trade, by finding either buyers or sellers for the rest
in working order: see order
Employees (full-time and part-time), self-employed people and those on a Government employment or training scheme
A casino term meaning that the bets are at risk on the next roll of the dice
adopted as a temporary basis for further work; "a working draft"; "a working hypothesis"
The working population of an area consists of all the people in that area who have a job or who are of a suitable age to have a job. Almost 13 per cent of the working population is already unemployed
The working parts of a machine are the parts which move and operate the machine, in contrast to the outer case or container in which they are enclosed
The action of the verb to work
Working people have jobs which they are paid to do. Like working women anywhere, Asian women are buying convenience foods
{s} laboring; of work; useful, practical
A working title or definition is one which you use when starting to make or do something, but which you are likely to change or improve. His working title for the script was `Trust the People'
Working conditions or practices are ones which you have in your job. The strikers are demanding higher pay and better working conditions
A working day or week is the amount of time during a normal day or week which you spend doing your job. For doctors the working day often has no end Automation would bring a shorter, more flexible working week
Used in the context of general equities Attempting to complete the remaining part of a trade, by finding either buyers or sellers for the rest
serving to permit or facilitate further work or activity; "discussed the working draft of a peace treaty"; "they need working agreements with their neighbor states on interstate projects"
A signification that bets are on, and payoffs will be made on the next roll of the dice
Your working life is the period of your life in which you have a job or are of a suitable age to have a job. He started his working life as a truck driver
The workings of a piece of equipment, an organization, or a system are the ways in which it operates and the processes which are involved in it. Neural networks are computer systems which mimic the workings of the brain
a mine or quarry that is being or has been worked
{i} acting; mode of action; operation; activation; processing; solving; advance through great effort; fermenting
functioning
on the job
working animal
An animal which is kept mainly to do muscular work, such as a draft horse, not mainly as a pet nor for its produce
working capital
A financial metric that is a measure of current assets of a business that exceeds its liabilities and can be applied to its operation
working class
Relating to the working class; suggestive of the working class in manner of speaking, outlook, appearance or other qualities
working class
The social class of those who perform physical work for a living, as opposed to the professional or middle class, the upper class, or others
working classes
plural form of working class
working conditions
The environment in which one works, as influenced by factors such as cleanliness, lighting, equipment, paid overtime, uniforms, access to amenities, etc
working day
The number of hours one must work for a specified wage

Your working day is 8 hours.

working day
Those days of a week in which work is done

It will take five working days to process your application.

working days
plural form of working day
working definition
A definition that is chosen for an occasion and may not fully conform with established or authoritative definitions. Not knowing of established definitions would be grounds for selecting or devising a working definition
working definition
A definition being developed; a tentative definition that can be tailored to create an authoritative definition
working dog
Any breed of dog developed primarily to assist humans in performing tasks, such as farming, controlling livestock, law enforcement, or assisting the blind
working dogs
plural form of working dog
working end
The end of a rope that is used to make a knot
working ends
plural form of working end
working farm
A farm whose agricultural land and buildings are in active use for crop production and/or the raising of livestock

Even though the land was being farmed and was protected from development, Pelham says it was at risk of being sold to someone who wasn't going to keep it as a working farm.

working girl
A young woman who works
working girl
A prostitute
working girls
plural form of working girl
working group
An interdisciplinary collaboration of researchers working on new research activities that would be difficult to develop under traditional funding mechanisms, such as federal agencies
working knowledge
A knowledge of how to make something work without any deeper understanding of why it works, or of how to fix it if it breaks

Candidates must have a working knowledge of standard Windows applications.

working majorities
plural form of working majority
working majority
A majority big enough for the party or faction in power to carry through most of its legislative programme without the risk of parliamentary defeat
working mass
The total mass of the burnt fuel etc. ejected from a rocket to provide thrust
working on
Present participle of work on
working order
The state or condition of being operational or of functioning acceptably

The Pentagon's plans assumed that Iraq's industrial base and utilities were in working order.

working out
Present participle of work out
working part
The section of rope between the working end and a knot being made
working parts
plural form of working part
working sail
Sails which are used in most kinds of weather: mainsail, foresail, jib and/or mizzen. Sometimes referred to as the lowers
working sails
plural form of working sail
working time
The period of time that an individual spends at paid occupational labor. Most countries regulate the working time by law, e.g. by stipulating a maximum number of working hours per week. Exact definition varies by the legislation

Working time shall mean any period during which the worker is working, at the employer's disposal and carrying out his activity or duties, in accordance with national laws and/or practice. Official Journal (of the European Union) L 307 , 13/12/1993 P. 0018 - 0024.

working title
The temporary name of a product or project (such as a film or video game), when under development; often changed when released
working titles
plural form of working title
working week
The days of the week that are usually worked
working weeks
plural form of working week
working-class
of or pertaining to the working class
working-storage section
The part of the data division of a COBOL program that describes the format of local variables and constants to be used by the program
working-man
one who earns his bread by manual labor
working memory
(Psikoloji, Ruhbilim) Memory for intermediate results that must be held during thinking
working agreement
an informal agreement to work together
working area
The area underneath the header area on working screens This part of the screen lists detailed information on the item specified in the header area The working area is where you select, enter or update most of the information required to carry out silviculture tasks Also called the display area
working area
Size, in working units square, of the design plane
working area
The area or areas of a landfill in which waste is currently being deposited
working beam
{i} radio beam, radio signal, transmission of radio waves
working boots
boots that are used for work (especially in dirty areas or in the outdoors)
working capital
Current assets of a company minus its current liabilities This figure shows the company's liquidity and ability to meet its short-term debts
working capital
Working capital is money which is available for use immediately, rather than money which is invested in land or equipment. the money that is available to be used for the costs of a business venture capital
working capital
The excess of current assets over current liabilities This represents, the amount of net non-fixed assets required in day-to-day operations
working capital
Current assets minus current liabilities, shows a company's ability to meet its short-term obligations
working capital
Technically, means current assets and current liabilities The term is commonly used a synonymous with net working capital The term often also is used to refer to all short-term funding needs for operations (excluding debt service and fixed assets) A company's investment in current assets that are used to maintain normal business operations Net working capital, which is the excess of current assets over current liabilities is also interchangeable with working capital Both reflect the resources in circulation to meet operating needs and obligations as they come due
working capital
The excess of current assets over current liabilities These are used to carry on business operations (See Current Assets)
working capital
The Current Assets in the business (Net Working Capital is the Current Assets minus the Current Liabilities )
working capital
The lifeblood of a company, it is the money the company has sloshing around, ready to stick into the business Take the total current assets and subtract the total current liabilities (Because they are "current," this means they will either be converted into cash shortly or need to be paid shortly ) In calculating a company's working capital, you compare money the company has at its disposal to money it needs to pay out in the near future
working class
{i} social strata in a population that is made up of the laborers; lowest social rank, simple folks or commoners
working conditions
Physical Effort/Environment/ Sensory Attention/Mental Stress
working day
day during which one works
working day
the amount of time that a worker must work for an agreed daily wage; "they work an 8-hour day"
working day
a day on which work is done
working day
A period beginning at 08 00 and finishing at 18 00 London time on any day of the year other than Non-Service Days
working fluid
Fluid that does the work for a system
working fluid
A fluid (gas or liquid) used as the medium for the transfer of energy from one part of a system to another part
working fluid
is the fluid to and from which heat and work is transferred while undergoing a cycle in heat engines and other cyclic devices is the fluid to and from which heat and work is transferred while undergoing a cycle in heat engines and other cyclic devices
working girl
a young woman who is employed
working girl
a woman who has sex for money - used when you want to avoid saying this directly = prostitute
working group
a group of people working together temporarily until some goal is achieved; "the working group was supposed to report back in two weeks"
working group
A group chartered by the IESG and IAB to work on a specific specification, set of specifications or topic
working group
(Application Developer's Guide - XML; search in this book)
working hours
Loading and discharging of general cargo and containers can be carried out between 08 00 h and 02 00 h including Saturdays Sundays: shifts at 08 00 h and 14 00 h Stevedoring labour works on a 6-hour shift system, 3 shifts per 24 hours The shifts are at 08 00,14 00 and 20 00 h Gangs for the 08 00 h shift must be ordered by 07 15 h, and for the 14 00 h and 20 00 h shifts on Monday to Fridays by 13 15 h Labour for Saturday and Sunday shifts must be ordered at 07 15 h on Saturday
working hours
The hours during which an employee is regularly scheduled to conduct state business
working interest
An interest in a mineral property that entitles the owner of that interest to all of a share of mineral production from the property, usually subject to a royalty A working interest permits the owner to explore, develop, and operate the property The working interest owner bears the costs of exploration, development, and operation of the property and, in return, is entitled to a share of the mineral production from the property or to a share of the proceeds therefrom It may be assigned to another party in whole or in part, or it may be divided into other special property interests Gross Working Interest The reporting company's working interest plus the proportionate share of any basic royalty interest or overriding royalty interest related to the working interest Net Working Interest The reporting company's working interest not including any basic royalty or overriding royalty interests
working interest
An interest created by the execution of an oil and gas lease
working interest
The operating interest that gives the owner the right to drill, produce and conduct operating activities on the property and to share in the production
working man
employee, man who works
working method
system of working, way that one works, way in which the labor is performed
working out
developing in intricate and painstaking detail
working papers
The schedules and documentation that an auditor prepares to support his or her report on financial statements of a business or other entity
working papers
records kept of activities involved in carrying out a project; "the auditor was required to produce his working papers"
working papers
Documents, such as rough notes, calculations, or drafts, assembled or created and used in the preparation or analysis of other documents
working papers
Legal documents certifying the right to employment of a minor or alien. an official document that you need in the US in order to get a job if you are young or were born in a different country
working party
A working party is a committee which is formed to investigate a particular situation or problem and to produce a report containing its opinions and suggestions. They set up a working party to look into the issue. = working group. a working group
working party
research team
working pressure
Working range is the pressure range a switch may see under normal working conditions This is commonly referred to as the adjustable range
working pressure
WP, working stress
working simultaneously
doing many different tasks at the same time
working storage
The section of computer storage reserved for data to be temporarily stored during the running of a program
working substance
A substance, such as a fluid, used to effect a thermodynamic or other change in a system
working surface
special surface set aside for working (i.e. in a kitchen, art studio, etc.)
working(a)
actively engaged in paid work; "the working population"; "the ratio of working men to unemployed"; "a working mother"; "robots can be on the job day and night"
working(a)
adopted as a temporary basis for further work; "a working draft"; "a working hypothesis
working-class
{s} of or pertaining to the laboring class; belonging to hired workers
working-out
{i} development; solution
work
To effect by gradual degrees; as, to work into the earth
work
To shape, form, or improve a material

He used pliers to work the wire into shape.

work
To do a specific task by employing physical or mental powers

I work with the homeless people from the suburbs.

work
To cause to work

He is working his servants hard.

work
To cause to happen or to occur as a consequence

I cannot work a miracle.

work
To operate in or through; as, to work the phones
work
The place where one is employed

He hasn’t come home yet, he’s still at work.

work
To provoke or excite; to influence

The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy.

work
To cause (someone) to feel
work
To exhaust, by working

the mine was worked until the last scrap of ore had been extracted.

work
Effort expended on a particular task

It takes a lot of work to write a dictionary.

work
A measure of energy expended in moving an object; most commonly, force times distance. No work is done if the object does not move

Work is done against friction to drag a bag along the ground.

work
To function correctly; to act as intended; to achieve the goal designed for

My plan didn’t work.

work
To operate in a certain place, area, or speciality

This artist works mostly in acrylics.

work
To set into action

He worked the levers.

work
To behave in a certain way when handled

The soft metal works well.

work
To cause to ferment
work
The staging of events to appear as real
work
To use or manipulate to one’s advantage

She knows how to work the system.

work
To influence

They worked on her to join the group.

work
To move in an agitated manner

His fingers worked with tension.

work
To embroider with thread
work
A nonthermal First Law energy in transit between one form or repository and another. Also, a means of accomplishing such transit
work
To effect by gradual degrees

The dye worked its way through.

workings
plural form of working
workings
The internal mechanism of some device
work
move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck"
work
People who work have a job, usually one which they are paid to do. Weiner works for the US Department of Transport I started working in a recording studio Where do you work? He worked as a bricklayer's mate I want to work, I don't want to be on welfare
work
To make one's way slowly and with difficulty; to move or penetrate laboriously; to proceed with effort; with a following preposition, as down, out, into, up, through, and the like; as, scheme works out by degrees; to work into the earth
work
{n} labor, toil, employment, a deed, a book, materials of labor, effect, treatment
work
{v} to labor, toil, do, raise, ferment, be agitated, take effect, produce, make way, embroider
Work
fat

Tom said that his father worked in Boston. - Tom said his father worked in Boston.

My father, who is now working in America, wrote us a letter last week. - My father, who is now working in the United States, wrote us a letter last week.

Working Group
wg
work
operate in or through; "Work the phones"
work
If a drug or medicine works, it produces a particular physical effect. I wake at 6am as the sleeping pill doesn't work for more than nine hours The drug works by increasing levels of serotonin in the brain
work
The transfer of energy from one object or system to another by applying a force over a distance The formula for work is (force) x (distance)
work
An activity that provides funding to purchase the important things in life cars, computers, food, Internet access, and (of course!) sneakers When work gets too intense, sometimes a trip to the gym can be helpful Please note that I (Charlie) do not work for an athletic shoe company!
work
behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well"
work
– the component of force in the direction of motion of an object times the distance through which it acts as an object is moved
work
Energy transferred by applying a force over a distance; lifting a mass does work against gravity, and stores gravitational °potential energy
work
If you work a material such as metal, leather, or stone, you cut, sew, or shape it in order to make something or to create a design. the machines needed to extract and work the raw stone
work
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work" a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time" (physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance" arrive at a certain condition through repeated motion; "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times" move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck" shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal" gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds" move in an agitated manner; "His fingers worked with tension" provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy" proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top" cause to work; "he is working his servants hard" be employed; "Is your husband working again?"; "My wife never worked"; "Do you want to work after the age of 60?"; "She never did any work because she inherited a lot of money"; "She works as a waitress to put herself through college" exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor" cause to operate or function; "This pilot works the controls"; "Can you work an electric drill?" operate in or through; "Work the phones" have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water" operate in a certain place, area, or specialty; "She works the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This artist works mostly in acrylics" behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well
work
Structures in civil, military, or naval engineering, as docks, bridges, embankments, trenches, fortifications, and the like; also, the structures and grounds of a manufacturing establishment; as, iron works; locomotive works; gas works
work
{i} lab

Labor is a necessary evil. - Work is a necessary evil.

work
If you work on an assumption or idea, you act as if it were true or base other ideas on it, until you have more information. We are working on the assumption that it was a gas explosion
work
(physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance"
work
What is done when a force moves an object No matter how much force is used, no work is done if the object does not move
work
proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top"
work
swot
work
yakka
work
To labor or operate upon; to give exertion and effort to; to prepare for use, or to utilize, by labor
work
go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
work
Work is done only when a force succeeds in moving the body it is acting upon The quantity of work done is the amount of force multiplied by the distance moved in the direction in which the force acts (W=Fd)
work
the total output of a writer or artist (or a substantial part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre"; "Picasso's work can be divided into periods"
work
An intellectual entity contained in an item; the content of a bibliographic entity
work
The transfer of energy resulting from a force acting to move an object over a distance Work = Force x distance
work
applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design"
work
Energy resulting from the motion of a system against a force and existing only during the process of energy conversion
work
To carry on business; to be engaged or employed customarily; to perform the part of a laborer; to labor; to toil
work
People who have work or who are in work have a job, usually one which they are paid to do. Fewer and fewer people are in work I was out of work at the time She'd have enough money to provide for her children until she could find work
work
A fortification
work
have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
work
To be in a state of severe exertion, or as if in such a state; to be tossed or agitated; to move heavily; to strain; to labor; as, a ship works in a heavy sea
work
Product of force and displacement in the direction of the force
work
Flowers, figures, or the like, wrought with the needle; embroidery
work
If someone is working on a particular subject or question, they are studying or researching it. Professor Bonnet has been working for many years on molecules of this type. Work is also a noun. Their work shows that one-year-olds are much more likely to have allergies if either parent smokes
work
Works are activities such as digging the ground or building on a large scale. six years of disruptive building works, road construction and urban development. see also working
work
provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy"
work
A literary, artistic, or intellectual production
work
have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water"
work
{s} of labor
work
gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds"
work
The application of force through a distance; requires energy input
work
To exert one's self for a purpose; to put forth effort for the attainment of an object; to labor; to be engaged in the performance of a task, a duty, or the like
work
exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor"
work
Break; twist
work
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work"
work
prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
work
force acting over a distance
work
a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time"
work
Exertion of strength or faculties; physical or intellectual effort directed to an end; industrial activity; toil; employment; sometimes, specifically, physical labor
work
If you get to work, go to work, or set to work on a job, task, or problem, you start doing it or dealing with it. He promised to get to work on the state's massive deficit He returned to America where he set to work on a new novel
work
If you work a part of your body, or if it works, you move it. Each position will work the muscles in a different way Her mouth was working in her sleep
work
If you work your way somewhere, you move or progress there slowly, and with a lot of effort or work. Rescuers were still working their way towards the trapped men Many personnel managers started as secretaries or personnel assistants and worked their way up
work
That which is produced by mental labor; a composition; a book; as, a work, or the works, of Addison
working
Favoriten