düzenlemek

listen to the pronunciation of düzenlemek
Türkisch - Englisch
regulate

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

organize

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

I need about twenty minutes to organize my morning. - Sabahımı düzenlemek için yaklaşık yirmi dakikaya ihtiyacım var.

hold

We have to rent a room to hold the party in. - Biz, partiyi düzenlemek için bir oda kiralamak zorundayız.

Tom is looking for a suitable place to hold the meeting. - Tom toplantıyı düzenlemek için uygun bir yer arıyor.

put in order
arrange

She arranges the buying and selling of houses in and around Deal. - O Deal'in içinde ve çevresinde ev alışı ve satışı düzenlemektedir.

I have to arrange my hair. - Saçımı düzenlemek zorundayım.

lay out
(Kanun) issue
draw up
collocate
mount
compose
engineer
orchestrate
forge
neaten
give
(Ticaret) organizing
unclutter
set up

Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth? - Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür?

Tom wants to set up a meeting. - Tom bir buluşma düzenlemek istiyor.

codify
fix up
shape
appoint
array
collate
concoct
prepare
design
format
write out
write up
distribute
queue
dress
fit up
(Bilgisayar) toorder
manage
accommodate
control
install
devise
digest
make up
set out
designata
get
(Kanun) set right
plan
string
designate
reorganize
fix with
structure
make out
set

Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth? - Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür?

Tom wants to set up a meeting. - Tom bir buluşma düzenlemek istiyor.

clear up
purge
impose
fix
spruce
get things square
make
stage
embody
arrange , order , organize , edit
do
form
coordinate
construct
draw
düzenleme
regulation

You should keep to the regulations. - Düzenlemelere uymalısınız.

There need to be new regulations for export businesses. - İhracat işletmeleri için yeni düzenlemeler olmalı.

yeniden düzenlemek
reorganize
düzenleme
editing

Editing letter is becoming a lost art. - Mektup düzenlemek bir kayıp sanat haline gelmektedir.

Adobe and Apple both have top-notch video editing programs. - Hem Adobe'nin hem de Apple'ın üst seviye düzenleme programları var.

düzenleme
{i} arrangement

This arrangement is only temporary. - Bu düzenleme sadece geçici.

Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement. - Emily, çay töreni ve çiçek düzenlemesi ile çok ilgileniyor.

düzenle
{f} order

Tom called the meeting to order. - Tom talimat vermek için toplantı düzenledi.

She put her room in order. - O, odasını düzenledi.

düzenleme
{i} layout
düzenleme
(Bilgisayar) arrange

Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement. - Emily, çay töreni ve çiçek düzenlemesi ile çok ilgileniyor.

I'd like to learn how to arrange flowers. - Çiçek düzenlemeyi öğrenmek istiyorum.

bahçe düzenlemek
landscape
düzenle
{f} sort out
düzenle
timetable
düzenleme
{i} setting
düzenleme
organisation
yeniden düzenlemek
reconstruct
(yazı) düzenlemek
edit
baskın düzenlemek
raid
düzenle
(Bilgisayar) compact
düzenle
(Bilgisayar) edit in
düzenle
(Bilgisayar) edit

He has some knowledge of editing. - Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.

How often do you edit your profile? - Ne sıklıkta profil düzenlersin?

düzenle
(Bilgisayar) edit ratings
düzenleme
{i} distribution
düzenleme
disposition
düzenleme
embodying
düzenleme
make-up
düzenleme
(Tıp) modulation
düzenleme
embodiment
düzenleme
(Denizbilim) calibiration
düzenleme
(Biyokimya) calibration
düzenleme
(Dilbilim) monitoring
düzenleme
set out
düzenleme
preconditioning
düzenleme
(Bilgisayar) edit

Click here to edit the sentence. - Cümleyi düzenlemek için buraya tıklayın.

To edit a sentence, click on the pencil icon. - Cümle düzenlemek için kalem ikonuna tıklayın.

düzenleme
surveillance
düzenleme
disposal
düzenleme
composition
düzenleme
grading
düzenleme
(Denizbilim) arrengement
düzenleme
formation
düzenleme
embody
düzenleme
(Ticaret) scheduling
düzenleme
control
düzenleme
ordering
düzenleme
regulating
düzenleme
configuration
düzenleme
coordinating
düzenleme
(Bilgisayar) edibility
düzenleme
co-ordination
düzenleme
regularization
düzenleme
(Politika, Siyaset) rule book
fatura düzenlemek
(Ticaret) invoice
fatura düzenlemek
(Ticaret) draw up an invoice
fatura düzenlemek
(Ticaret) to draw up an invoice
gösteri düzenlemek
protest
gösteri düzenlemek
demonstrate
içice düzenlemek
nest
içiçe düzenlemek
nest
saldırı düzenlemek
attack
tekrar düzenlemek
redeploy
yeniden düzenlemek
rearrangement
yeniden düzenlemek
reformulate
düzenle
{f} tidy

I am not going out because I have to tidy my room. - Odamı düzenlemek zorunda olduğum için dışarı çıkmayacağım.

düzenle
arrange

Tom hangs his clothes, then arranges them by color. - Tom elbiselerini asar, sonra onları rengine göre düzenler.

The two stamp collectors arranged a trade. - İki pul koleksiyoncusu bir takas düzenledi.

düzenle
{f} organized

We organized a project team. - Biz bir proje ekibi düzenledik.

He organized a summer rock festival. - O, bir yaz rock festivali düzenledi.

düzenle
{f} landscaping
düzenle
{f} regularized
düzenle
{f} scheduling
düzenle
regulate

Many countries try to regulate the birth rate. - Birçok ülke doğum oranını düzenlemeye çalışıyor.

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

düzenle
{f} regulating

The President needs to sign a law regulating public spending. - Başkanın kamu harcamalarını düzenleyen bir yasayı imzalanması gerekiyor.

düzenle
tidy up
düzenle
clear up
düzenle
{f} coordinate
düzenle
{f} organizing

She spends more time organizing than I. - O, düzenlemede benden daha fazla zaman harcar.

düzenle
{f} submitted
düzenle
regularize
düzenle
organize

Tom asked Mary to help him organize the party. - Tom Mary'den ona partiyi düzenlemesi için yardım etmesini rica etti.

I think it's time for me to organize a party. - Sanırım bir parti düzenlememin zamanıdır.

düzenle
{f} coordinating
düzenleme
collocation
düzenleme
coordination
düzenleme
co ordination
düzenleme
alignment
düzenleme
tuning
basın toplantısı düzenlemek
to held press conference
düzenle
coordinated
düzenle
space out
düzenle
{f} schedule

Tom scheduled a last-minute meeting. - Tom bir son dakika toplantısı düzenledi.

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

düzenle
clear#up
eylem düzenlemek
to stage a protest

küresel ısınma için eylem düzenlendi.

eylem düzenlemek
to organise a demonsration
rapor düzenlemek
reports to
toplantı düzenlemek
Hold a meeting
adına düzenlemek
draw up in someone's name
adına düzenlemek
organize for (someone)
anket düzenlemek
take a poll
ayin düzenlemek
hold a religious ceremony
belge düzenlemek
prepare a document
belge düzenlemek
draft a document
belge düzenlemek
draw up a document
bilanço düzenlemek
make up a balance sheet
cephesini düzenlemek
front
düzenle
spaceout
düzenle
arranged

We arranged the books according to size. - Kitapları büyüklüklerine göre düzenledik.

She arranged the flowers beautifully. - Çiçekleri güzel düzenledi.

düzenle
rhythm
düzenle
redd
düzenleme
reorganization
düzenleme
codification
düzenleme
make up
düzenleme
trimming
düzenleme
execution
düzenleme
organizing

She spends more time organizing than I. - O, düzenlemede benden daha fazla zaman harcar.

düzenleme
arranging or putting things in order; arrangement
düzenleme
hatcher
düzenleme
(Nükleer Bilimler) regulate

The industry isn't well regulated. - Endüstride iyi düzenleme yoktur.

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

düzenleme
arrangement, regulation, control
düzenleme
(Hukuk) regulation, arrangement, adjustment, alignment
düzenleme
mus. arrangement
etkinlik düzenlemek
organize an event
etkinlik düzenlemek
organize an activity
evrak düzenlemek
draw up document
evrak düzenlemek
prepare document
evrak düzenlemek
draft document
eğlence düzenlemek
lay on entertainment
fuar düzenlemek
organize a fair
gerekli belgeleri düzenlemek
(Kanun) prepare pertinent documents
gizlice düzenlemek
stage manage
ihale düzenlemek
make a tender
istisnai kıymetle beyan düzenlemek
(Hukuk) issuing a declaration under exceptional value
kampanya düzenlemek
organize a campaign
katalog düzenlemek
compile catalog
kermes düzenlemek
organize a fair
kermes düzenlemek
hold a kermis (fair)
konferans düzenlemek
(Politika, Siyaset) hold the conference
kronolojik olarak düzenlemek
chronologize
liste düzenlemek
compile a list
liste düzenlemek
draw up a list
makbuz düzenlemek
(Ticaret) make out a receipt
melodiyi kontrpuan biçiminde düzenlemek
counterpoint
parti düzenlemek
hold a party
parti düzenlemek
(Konuşma Dili) have open house
parti düzenlemek
lay on party
parti düzenlemek
organize a party
piyes düzenlemek
mount a play
rapor düzenlemek
draw up a report
rapor düzenlemek
prepare a report
rapor düzenlemek
compile a report
resepsiyon düzenlemek
organize a reception
senet düzenlemek
draw a bill
seri halinde düzenlemek
seriate
sipariş düzenlemek
prepare an order
sisteme göre düzenlemek
systematize
suikâst düzenlemek
assassinate

Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor. - Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı.

tur düzenlemek
organize a tour
Türkisch - Türkisch
Yapmak, hazırlamak
Bodrumun ışığını da buna göre düzenlemişler."- B. R. Eyuboğlu
Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek
Yapmak, hazırlamak: "Merdivenleri, masaları gayet hantal, battal şeyler
Düzenleme yapmak
Müzik aletlerini akort etmek
yapılandırmak
(Hukuk) REGÜLE ETMEK
organize etmek
Düzenleme
aranjman
Düzenleme
yapılanma
Düzenleme
kodifikasyon
düzenleme
Düzenlemek işi
düzenleme
Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman
düzenlemek
Favoriten