işletmek

listen to the pronunciation of işletmek
Türkisch - Englisch
operate

Do you have a license to operate a boat? - Bir tekne işletmek için ehliyetin var mı?

manage
run
bamboozle
hoax
run the show
actuate
befool
control
kid
hornswoggle
dupe
cod
to run, to operate; to exploit; to keep, to run; to kid, to hoax, to have sb on, to play a joke on sb, to play a trick on sb, to play a prank on sb, to lead sb up the garden path
keep
spoof
work
ply
to run, operate
slang to deceive (someone) by inventing a story; to make fun of, hoodwink
exploit
move
execute
manipulate
play a joke on sb
have on
pull smb.'s leg
swing
işletme
{i} management
işletme
running
işletme
{i} operation

The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate. - ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu.

işletme
plant

We have a plant in Boston. - Boston'da bir işletmemiz var.

işletme
operating

At that time she was engaged in operating a tractor. - O, o zaman bir traktörü işletmekle meşguldü.

We need to cut down operating costs. - İşletme maliyetlerini kısmamız gerekir.

işletme
enterprise

The success of the enterprise astonished everybody. - İşletmenin başarısı herkesi şaşkına çevirdi.

He has always associated with large enterprises. - O her zaman büyük işletmeler ile ilişki kurmuştur.

işletme
(Ticaret) enterprice
işletme
hoax
el ile işletmek
manipulate
elle işletmek
(Ticaret) manipulation
elle işletmek
manipulate
işletme
(Ticaret) concern
işletme
(Ticaret) firm
işletme
(Bilgisayar) execution
işletme
service
işletme
(Ticaret) foundation
işletme
(Ticaret) business firm
işletme
jack in
işletme
(Ticaret) entity
işletme
(Ticaret) entreprise; business
işletme
(Ticaret) production unit
işletme
(Ticaret) house
işletme
(Ticaret) economic unit
işle
{f} manipulated

Sami manipulated Layla to do his dirty work. - Sami, Leyla'yı kirli işlerini yapması için yönlendirdi.

işle
function as

Some English adverbs function as adjectives. - Bazı İngilizce zarflar sıfat olarak işlevini yerine getirir.

işle
manipulate

Sami manipulated Layla to do his dirty work. - Sami, Leyla'yı kirli işlerini yapması için yönlendirdi.

işletme
manipulation
işletme
driving
faiz işletmek
Charge interest
işle
cultivate

They cultivated the land. - Onlar toprağı işlediler.

They say Zen cultivates our mind. - Zen'in aklımızı işlediğini söylüyorlar.

işle
{f} cultivated

They cultivated the land. - Onlar toprağı işlediler.

işle
{f} process

We eat more processed food than natural food. - Doğal gıdalardan çok işlenmiş gıdalar yiyoruz.

All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes. - Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

işle
{f} processing

The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding. - Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz.

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

dükkân işletmek
keep a shop
elle işletmek
to manipulate
ev işletmek
to run a brothel
faizle işletmek
to invest (money) at interest
içine işletmek
engrain
içine işletmek
ingrain
işle
brocade
işle
engraving
işle
{f} handle

We can handle things. - İşleri idare edebiliriz.

Tom decided to step back and allow Mary to handle things for a while. - Tom geri çekilmeye ve bir süre işleri Mary'nin idare etmesine izin vermeye karar verdi.

işle
engrave
işle
till
işletme
operational
işletme
{i} working

I'm working on finishing my MBA. - İşletme mastırımı bitirme üzerinde çalışıyorum.

işletme
{i} undertaking
işletme
business enterprise (often used to refer to public-service enterprises or public utilities)
işletme
{i} exploitation
işletme
workings
işletme
keeping
işletme
(Hukuk) enterprise, undertaking, enterprise, operational
işletme
leg pull
işletme
undertaking, enterprise; administrating, managing; operating, running, working
işletme
administrating, managing (a business enterprise)
işletme
handling
işletme
operating (a machine)
işletme
dupe
liman işletmek
manage a harbour
maden işletmek
mine
otel işletmek
run a hotel
otel işletmek
manage a hotel
otopark işletmek
run a car-park
otopark işletmek
manage a car-park
pervaneyi ters işletmek
backwater
pervaneyi ters işletmek
back the oars
röntgen işletmek
slang to watch someone secretly, peep
torikini çalıştırmak/işletmek
slang to use one's head
çiftlik işletmek
ranch
Türkisch - Türkisch
Bir şeyi, bir kimseyi, bir yeri kullanarak veya çalıştırarak yarar sağlamak: "O havali işçileri arasında gücü, kuvveti ile o kadar tanınmıştı ki, herkes onu tarlasında işletmek isterdi."- H. E. Adıvar. Şaka ve birtakım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek: "Sana yalan söylemişler, dalga geçmişler, işletmişler seni."- A. İlhan. Üzerine işleme yaptırmak: "Adamcağız üşenmeden çarşı pazar dolaşıyor, kızına üşenmeden çerçeveletmek ve işletmek için ucuz atlaslar, kadifeler, ipekler ... satın alıyordu."- R. N. Güntekin
Şaka ve birtakım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek
Üzerine işleme yaptırmak
İşlemesini sağlamak, çalıştırmak: "Trenlerimizi odunla işletiyorduk."- F. R. Atay
Bir şeyi, bir kimseyi, bir yeri kullanarak veya çalıştırarak yarar sağlamak
İşlemesini sağlamak, çalıştırmak
işletme
İşletmek işi
işletme
İş yeri
işletme
Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık gibi iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı
işletme
Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi
işletme
Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık gibi iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum
işletmek
Favoriten