işleme

listen to the pronunciation of işleme
Türkisch - Englisch
travel
(Tekstil) Machining
work

Your plan didn't work. - Senin planın işlemedi.

We have to give the plan a chance to work. - İşlemesi için plana bir şans vermek zorundayız.

(suç) perpetration
working, running; processing; committing, commitment; treatment; embroidery, handwork, needlework
working
cultivation
processing

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

engraving
embroidery, handwork
processing (of film)
handiwork
crop
movement
handling , processing
service
fancywork
processing, working (something) up
manipulation
process

We don't have time to process all this data. - Tüm bu verileri işlemek için zamanımız yok.

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

(Askeri) processing yard
conditioning
dressing
running
needlework
stitchery
motion
(Tekstil) treatment
embroider

Tom wore a Christmas sweater embroidered with reindeer. - Tom ren geyiği ile işlemeli bir Noel kazağı giydi.

{i} commission
commitment
operation
(Nükleer Bilimler) handling
performance
dupe
işlem
operation

The two main operations in calculus are the integral and the derivative. - İntegral ve türev, kalkülüs'te iki ana işlemdir.

Sex change operations are now tax-deductible. - Cinsiyet değiştirme işlemleri artık vergiden düşülebilir.

işlemek
process

We don't have time to process all this data. - Tüm bu verileri işlemek için zamanımız yok.

işlem
transaction

I must close this transaction within a week. - Bu işlemi bir hafta içinde kapatmalıyım.

I have to close this transaction within a week. - Bir hafta içinde bu işlemi kapatmak zorundayım.

işlemek
commit

You had just enough time to drive to Boston and commit the murder. - Araçla Boston'a gitmek ve cinayeti işlemek için yeterli zamanın vardı.

Layla was charged with conspiracy to commit murder. - Leyla cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlanıyordu.

işlemek
handle
işlem
process

This computer has a Pentium processor. - Bu bilgisayarın bir Pentium işlemcisi var.

All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes. - Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

işlemek
treat
işleme tabi tutmak
process
işleme alma
to process
işleme almak
to process

bu evrak işleme alındı.

işleme faaliyetleri
(Ticaret) processing operations, processing activities
işleme koyma
processing
işleme hızı
running speed
işleme makinesi
machine tool
işleme mühendisi
process engineer
işleme sanayi
(Hukuk) processing industry
işleme sertleşmesi
work hardening
işlem
procedure

A tonsillectomy is a very simple procedure. - Bir bademcik ameliyatı çok basit bir işlemdir.

There's a lot of red tape involved in this procedure. - Bu işlemle ilgili önemli ölçüde bürokrasi vardır.

işlem
{i} treatment

We carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures. - Biz beyazlatma gibi işlemleri yaparız. Ayrıca tütün lekesi çıkarırız ve diğer temizleme işlemlerini yaparız.

işlemek
{f} farm
işlemek
{f} forge
içine işleme
penetration
işlem
(Ticaret) conditions
işlemek
{f} travel
işlemek
operate
işlemek
{f} function
işlemek
engrave
işlem
(Bilgisayar) instruction
işlemek
{f} go
işlemek
{f} penetrate
belge işleme
(Bilgisayar) document processing
besin işleme
(Gıda) food processing
birlikte işleme
coprocessing
cebirsel işleme
(Bilgisayar) algebraic manipulation
cevher işleme
(Madencilik) ore-dressing
el ile işleme
(Ticaret) manipulation
elektro erozyon ile işleme
(Mekanik,Teknik) electrical discharge machining
imge işleme
image processing
işlem
sum
işlem
background processing
işlem
trading
işlem
traffic
işlem
(Bilgisayar) progress
işlemek
dress
işlemek
tick
işlemek
refine
işlemek
trace
işlemek
manipulate to
komut işleme
(Bilgisayar) command processing
kural dışı durum işleme
exception-handling
mekanik işleme
(Telekom) machining
merkezi işleme
(Bilgisayar) centralized processing
mesaj işleme sistemleri
(Bilgisayar) message handling systems
metal işleme
metal working
metin işleme
(Bilgisayar,Teknik) word processing
ortam işleme
(Bilgisayar) media handling
suç işleme
perpetration
suç işleme
delinquency
tekrar işleme
(Tıp) reprocessing
toplu işleme
(Askeri,Teknik) batch processing
toptan işleme
(Bilgisayar) batch processing
işlem
op
işlem
proceeding
işlemek
cultivate
işlemek
hammer out
ayrı suç işleme kastı
separate criminal intent
dahilde işleme rejimi
(Ticaret) inward processing
ders işleme
processing course
gümrük kontrolü altında işleme rejimi
(Ticaret) processing under customs control
hariçte işleme rejimi
(Ticaret) outward processing
işlem
activity
işlem
treating
işlemek
{f} brand
işlemek
perpetrate
veri işleme tekniği
(Ticaret) data processing technique
Deniz kuvvetleri kargo işleme kuvveti
(Askeri) Navy cargo handling force
Deniz kuvvetleri kargo işleme taburu
(Askeri) Navy cargo handling battalion
Deniz İhtiyat kargo işleme eğitim taburu
(Askeri) Naval Reserve cargo handling training battalion
Deniz İhtiyat kargo işleme kuvveti
(Askeri) Naval Reserve cargo handling force
Deniz İhtiyat kargo işleme taburu
(Askeri) Naval Reserve cargo handling battalion
Konuşlanabilir İstihbarat Veri İşleme Sistemi
(Askeri) Deployable Intelligence Data Handling System
Otomatik Mesaj İşleme Sistemi Güvenlik Bürosu (veya Subayı)
(Askeri) Automated Message Processing System Security Office (or Officer)
Silahlı Kuvvetler Toplam Kan İşleme Laboratuarları
(Askeri) Armed Services Whole Blood Processing Laboratories
alet ile işleme
tooling
ağaç işleme makinesi
wood working machine
bakır levhayı kezzapla işleme
aquatint engraving
bakır levhayı kezzapla işleme yöntemi
aquatint
besin işleme endüstrisi
(Gıda) food processing industry
besin işleme endüstrisi
(Tıp) food-processing industry
besin işleme makineleri
(Gıda) food processing machinery
bilerek suç işleme
(Kanun) scienter
bilgi işleme
information processing
dantel işleme
lacework
delikli işleme
embroidery openwork
derin işleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) deep processing
dizgi işleme
string manipulation
dizgi işleme dilleri
(Bilgisayar,Teknik) string processing languages
dosya işleme
file handle
dosya işleme
file processing
elektrikle işleme
electric propulsion
elektro erozyonla işleme
(Askeri) electro discharge machining
elektro-kimyasal işleme
(Havacılık) electro-chemical machining
geriye doğru işleme
(hukuk) retroaction
görevlendirme, işleme, kullanma ve dağıtım
(Askeri) tasking, processing, exploitation, and dissemination
görüntü işleme ve yayma sistemi; yurt içi petrol dağıtım sistemi (Kara Kuvvetler
(Askeri) imagery processing and dissemination system; inland petroleum distribution system (Army)
günah işleme eğilimini üzerinden atmak
cast off the old Adam
gıda işleme kurumları
(Hukuk) food processing establishments
hava limanı kontrol merkezi; yedek işleme ve korelasyon merkezi
(Askeri) aerial port control center; alternate processing and correlation center
idari veri işleme
administrative data processing
ilave işleme
(Tekstil) downstream processing
istihbarat verilerini işleme sistemi
(Askeri) intelligence data handling system
içine işleme
effecting painfully
içine işleme
pervasion
içine işleme
permeation
işlem
effect
işlem
processing

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding. - Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz.

işlem
operation; transaction; process, treatment
işlem
operation , processing , process
işlem
action

Layla launched a legal action to gain custody of her three children. - Leyla, üç çocuğunun velayetini almak için yasal işlem başlattı.

No further action will be taken. - Başka bir işlem yapılmayacaktır.

işlem
(a) procedure; (a) transaction; (an) operation (any of the steps necessary to effect something)
işlem
(borsa) bargain
işlem
banking
işlem
(Matematik) operation
işlem
(Hukuk) act, operation, transaction
işlemek
{f} work
işlemek
slang to pull the wool over someone's eyes (as a joke). İşleyen demir pas tutmaz/paslanmaz/ışıldar. (Atasözü) An active, industrious person is a healthy, productive person
işlemek
to do fine work on, embroider
işlemek
to treat, discuss (a subject)
işlemek
(beynine) print
işlemek
(suç) perpetrate
işlemek
(toprak) tame
işlemek
grave
işlemek
(for a vehicle, ship) to ply, make regular trips
işlemek
hammer

I intend to hammer this idea into the student's heads. - Ben bu fikri öğrencilerin kafalarına işlemek niyetindeyim.

işlemek
sink into
işlemek
sink
işlemek
till
işlemek
to operate, to work, to run, to function; to process, to treat; to embroider; to commit, to perpetrate; to penetrate; to influence; to embroider; (toprak) to cultivate; (konu) to treat, to deal with; to teach (a subject); (taşıt) to run, to ply; (çıban) t
işlemek
to penetrate; to soak into
işlemek
manipulate
işlemek
strike
işlemek
(for a business) to be doing a good business, be doing well
işlemek
indwell
işlemek
slang to investigate, look into
işlemek
slang to commit theft; to steal
işlemek
perform
işlemek
to cultivate, work (land)
işlemek
pierce
işlemek
stamp
işlemek
(for a law) to be effective, be enforced
işlemek
run
işlemek
instill
işlemek
tame
işlemek
{f} ferry
işlemek
ply
işlemek
instil
işlemek
mill
işlemek
unhair
işlemek
{f} discourse
işlemek
(for a boil, sore, or wound) to fester
işlemek
(for a road) to carry traffic
işlemek
to process, treat, work up
işlemek
to function, operate, perform, do work
keski ile işleme
(taş) tooling
kimyasal işleme
(Tekstil) chemical embroidery
kimyasal işleme
(Tekstil) chemical process
kimyasal işleme tabi tutmak
to treat
komuta merkezi işleme ve görüntüleme merkezi
(Askeri) command center processing and display system
kural dışılık işleme
exception handling
kuru işleme
dry process
kuzu derisi işleme makinesi
(Çiftçilik) lining shearling
liste işleme
list processing
metin işleme
text manipulation
mikro- gemi taktik olmayan otomasyon veri işleme sistemi
(Askeri) mission concept - görev konsepti MICRO-MICS micro-medical inventory control system - mikro-tıbbiye envanter kontrol sistemi MICRO-SNAP micro-shipboard non-tactical automated data processing system
minimum işleme
(Gıda) minimal processing
müşterek işleme sistemi
(Askeri) joint processing system
nesne işleme
object handle
numune işleme
sample processing
odun işleme makinesi
(Marangozluk) wood working machine
ostenit işleme
ausforming
otomatik mesaj işleme mübadelesi
(Askeri) automated message processing exchange
paralel işleme
parallel processing
platinle işleme tabi tutmak
platinize
seri işleme
serial processing
seyyar istihbarat işleme unsuru
(Askeri) mobile intelligence processing element
Türkisch - Türkisch
İnce ve süslü el işi, nakış
İşlemek işi. İnce ve süslü el işi, nakış: "Her dokuma parça renkli işleme ve oyalarla bezenmişti."- F. R. Atay
İşlemek işi
Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme
İnce ve süslü işlenmiş
Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi
brode
İŞLEME
(Hukuk) Hukuki tağyir. Bir kimsenin malik olmadığı bir şeyi işlemesi veya değiştirmesi
dahilde işleme izin belgesi
(İthalat, İhracat) İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara mali ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Söz konusu olan bu Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belgedir
dahilde işleme rejimi
(İthalat, İhracat) İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara mali ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Söz konusu olan bu Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belgedir
işlem
Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak, birbiri üzerine etkilendirme yöntemi
işlem
Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi
işlem
Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele
işlem
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
işlem
Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi
işlem
Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele
işlemek
Kapanmak
işlemek
Yara, kapanmak
işlemek
Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak: "İşleyen demir ışıldar."- Atasözü
işlemek
Olgunlaşma yolunda olmak
işlemek
Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek. İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak: "Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı."- M. Ş. Esendal. İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek: "O uzun ve derin bakış genç adamın ta yüreğine kadar işlemişti."- Y. K. Karaosmanoğlu. İyi çalışmak, müşterisi bol olmak
işlemek
Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek
işlemek
Gidip gelmek: "Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan, ne insan geçerdi."- S. M. Alus
işlemek
Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek
işlemek
Gidip gelmek
işlemek
Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek
işlemek
Hesapları veya kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak
işlemek
İyi çalışmak, müşterisi bol olmak
işlemek
İşlek, etkin durumda olmak
işlemek
Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek
işlemek
Yapmak, nakışlamak
işlemek
İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek
işlemek
Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak
işlemek
Hesapları veya kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak: "Tayın çizelgelerini düzenliyorum, ambar defterini işliyorum."- E. Bener
işlemek
Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek: "Ali Rıza Bey bu ilk çocuğu ile, bir çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynamış, onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan maddelerine göre işlemişti."- R. N. Güntekin. İşlek, etkin durumda olmak: "Lütfügiller büyücek bahçelerinin ana yola açılan kapısından işlerlerdi."- S. F. Abasıyanık. Çıban, olgunlaşma yolunda olmak
İşlem

İşleyen demir paslanmaz. - İşlemeyen demir pas tutar.

İşlem
muamele
Englisch - Türkisch

Definition von işleme im Englisch Türkisch wörterbuch

grafik işleme ünitesi
(Bilgisayar) Grafik İşleme Ünitesi ya da kısaca GPU (İngilizce'de Graphichs Processing Unit kelimesinin kısaltılmışı), kişisel bilgisayar, iş istasyonları veya oyun konsollarında grafik yaratımı için kullanılan aygıttır
işleme
Favoriten