set

listen to the pronunciation of set
Englisch - Türkisch
takım

Öyle görünüyor ki Tom'un arabasının yeni bir takım lastiğe ihtiyacı var. - Apparently, Tom's car needs a new set of tires.

Bu çay takımı tam mı? - Is this tea set complete?

belirlenmiş
{f} kurmak

Çadırı kurmak yarım saatimizi aldı. - It took us half an hour to set up the tent.

Bu, kamp kurmak için iyi bir yere benziyor. - This looks like a good spot to set up camp.

(Tekstil) fikse etmek
{f} koymak
{f} batmak (güneş)
{i} batma

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

Güneş batmak üzeredir. - The sun is about to set.

(Askeri,Matematik,Teknik) küme

Asal sayılar kümesi sayılabilir. - The set of prime numbers is countable.

Aslında beni hiç sevmiyorsun. Tek önem verdiğin şey matematik! Ne münasebet, seni seviyorum! Kanıtla! Peki. Sevdiğim şeyler A kümesi olsun... - You don't really love me at all. You only care about your math stuff! Not at all, I do love you! Prove it! Okay. Let A be the set of the objects I love...

gurup
{i} set
pekiştirmek
kışkırtmak
girişmek
(Sinema) plato
belirginleştirmek
(Bilgisayar) ayarlama

Tom'un her gece yatmaya gitmeden önce yaptığı son şey çalar saatini ayarlamaktır. - The last thing Tom does every night before going to sleep is set his alarm clock.

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

sertleşme
fitillemek
yığın
katılaştırmak
-e yol açmak
önceden belirtilmiş
donmak
oturtma
yerleştirme
(Bilgisayar) ayarlandı
alçaltmak
set etmek
soğan
doğrultmak
koyulaşmak
koyulmak
tutma
aynı

İsyancılar sadece rehine almadılar, aynı zamanda tüm köyü ateşe verdiler. - The rebels did not only take hostages, but also set the entire village on fire.

Bilgisayarlar neredeyse her zaman aynı fiyata sahiptir. Belki fiyatlar müşterinin satın alma yeteneğine göre belirlenir. - Computers almost always have the same price. Maybe the prices are set according to the customers' buying ability.

(İnşaat) donma
koyulaştırmak
küçük topluluk
başlamak
konumuna getirmek
{f} yapmak

Televizyon seti olmadan yapmak zorundaydık. - We had to do without a TV set.

Tom yapmak için başladığı işi başarmış gibi görünüyor. - Tom appears to have achieved what he set out to do.

(İnşaat) katılaşma

Vücudun katılaşması ölümden hemen sonra başlar. - Rigor mortis sets in soon after death.

aygıt
değişmeyen
donatmak
komak
hazır

Mary pişirirken, Tom akşam yemeği için masayı hazırladı. - Tom set the table for dinner while Mary cooked.

Simone, lütfen gidin ve masayı hazırlayın. - Simone, please go and set the table.

kararlı
koleksiyon
değişmez

Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü. - Tom considered the problem settled.

G-Dragon benim gelecekteki kocamdır. O henüz bunu bilmiyor olabilir ama bu değişmez. - G-Dragon is my future husband. He may not know it yet, but it's set in stone.

(giysi) vücuda oturuş
film çekilen yer
cihaz
belirli

Kendime gerçekçi hedefler belirliyorum. - I set myself realistic goals.

Ben daha önce bir blog tuttum. Gerçekten belirli bir konum yoktu; Sadece o gün olan herhangi bir şeyi blogladım. - I've kept a blog before. I didn't really have a set theme; I just blogged about whatever happened that day.

seri

Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı. - Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer.

hazırlamak

Masayı hazırlamak için kimin sırası? - Whose turn is it to set the table?

Masayı hazırlamak Mary'nin sadece birkaç dakikasını aldı. - It only took Mary a few minutes to set the table.

(güneş) batma
dekor
kararlaştırılmış
gerçekleştirmek
{f} kur

Alarmı yediye kuracağım. - I'll set the alarm for seven o'clock.

Onun ikinci oğlu evlendi ve yuva kurdu. - His second son married and settled down.

stüdyo düzlüğü
kafasına koymuş
saptamak
türküm
batmak

Güneş batmak üzeredir. - The sun is about to set.

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

belirlemek

Olayın nedenini belirlemek için bir gerçeği bulma komitesi kuruldu. - A fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.

Kuralları belirlemek istiyorsan, onlara kendin uymak zorunda kalacaksın. - If you want to set the rules, you'll have to follow them by yourself.

batış

Güneşin dağların ardında batışını izledik. - We watched the sun setting behind the mountains.

Adam ufkun altında güneşin batışını izledi. - The man watched the sun set below the horizon.

vaziyet
duruş

Duruşma tarihi belirlendi. - A trial date was set.

niyetli
set free
serbest bırakmak
set up
kurmak

Bu, kamp kurmak için iyi bir yere benziyor. - This looks like a good spot to set up camp.

Ürünlerin için bir konferans salonu sahası kurmak istiyorsan lütfen bana hemen bildir. - Please let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.

setting
ayar

Sadece pamuk ve keten gibi doğal liflerden yapılmış kumaşları ütülerken en yüksek ısı ayarlarını kullanın. - Use the highest heat settings only when you're ironing fabrics made of natural fibers like cotton or linen.

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

set off
yola çıkmak
set aside
(Fiili Deyim ) 1- -e ayırmak , -e saklamak 2- bir tarafa bırakmak
set out
yola çıkmak
set forth
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
set of surroundings
Çevre, ortam
set out
Yola koyulmak
set out to do something
(Ev ile ilgili) Bir şeyi yapmaya başlamak
set the agenda
Gündemi belirlemek
set about
(Fiili Deyim ) 1- -e girişmek , koyulmak , başlamak 2- ... ile kavga etmeye başlamak
set aside
ayrılmış
set back
geciktirmek
set back
mal olmak
set back
geriye almak (saat)
set down
(Fiili Deyim ) 1- yere koymak 2- yazmak , kaydetmek
set eyes on
(deyim) gözüne ilişmek
set in
(Fiili Deyim ) 1- başlamak , gelip çatmak 2- (karanlık) basmak
set off
başlatmak
set out
sergilemek
set out
düzenlemek
set out
gözler önüne sermek
set out
başlamak
set s.o. straight
{k} (birinin) yanlışını gidermek için kendisine gerçeği anlatmak
set s.t. on fire
bir şeyi tutuşturmak/yakmak; bir şeyi ateşe vermek
set up
kırmak (rekor)
set out
seyahate çıkmak
set a place in order
bir yeri düzene sokmak
set and bind up a broken bone
(Tıp) kırık sarmak
set aside
bir tarafa bırakmak
set aside
bertaraf etmek
set fire
ateşlemek
set fire to
tutuşturmak
set fire to
kundaklamak
set foot in
ayağını atmak
set forth
öngörülen
set free
salmak
set free
(deyim) bırakmak
set free
koyuvermek
set in
oturtmak
set in motion
hareketlendirmek
set of numbers
(Matematik) sayılar kümesi
set off
yollanmak
set off
meydana getirmek
set off
yola revan olmak
set off
(Politika, Siyaset) karşılık olarak koymak
set off
(Kanun) karşılıklı dava
set off
(Dilbilim) hızlandırmak
set off
oluşturmak
set off
hareket etmek
set off
(Kanun) mahsup
set off
yola koyulmak
set off
(Kanun) mukabil iddia
set off
tetiklemek
set off
(Kanun) mukabil talep
set off
(Dilbilim) çoğaltmak
set off
(Kanun) takas
set on edge
(Gıda) kamaşmak
set one's eye on
göz dikmek
set one's heart on
gönül vermek
set one's sights on
amaçlamak
set out
(Dilbilim) düzene koymak
set out
(Dilbilim) düzene sokmak
set over
harekete geçmek
set right
(Kanun) tanzim etmek
set someone up on a throne
birini bir tahta geçirmek
set someone's mind at ease
içine su serpmek
set someone's mind at rest
içine su serpmek
set something up on fire
ateşe vermek
set the thames on fire
(deyim) ortalığı ayağa kaldırmak
set to work
işe girişmek
set to work
işe koyulmak
set up
düzen

Bir toplantı düzenleyelim. - Let's set up a meeting.

Pazartesi için neden bir toplantı düzenlemiyoruz? - Why don't we set up a meeting for Monday.

set up
(İnşaat) düzenek
set up
hazırlamak
set up
birisine tuzak kurmak
set up
düzenlemek

Tom bir buluşma düzenlemek istiyor. - Tom wants to set up a meeting.

Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür? - Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth?

set up a base
üs kurmak
set up a camp
kamp kurmak
set up a commission
komisyon kurmak
set up a committee
komite kurmak
set up a committee
heyet oluşturmak
set up a foundation
vakıf kurmak
set up a group
grup kurmak
set up a home
ev kurmak
set up a hospital
hastane kurmak
set up a network
şebeke kurmak
set up a network
ağ kurmak
set up a party
parti kurmak
set up a pole
direk dikmek
set up a project
proje geliştirmek
set up a rule
kural koymak
set up a shop
mağaza açmak
set up a shop
dükkan açmak
set up a substructure
altyapı hazırlamak
set up a substructure
altyapı oluşturmak
set up a substructure
altyapı kurmak
set up a system
sistem kurmak
set up a system
sistem oluşturmak
set up a tent
çadır kurmak
set up a website
websitesi yapmak
set up a website
web sitesi kurmak
set up a website
websitesi kurmak
set up a workshop
atölye kurmak
set up an agency
acente kurmak
set up an assembly
meclis kurmak
set up browser
(Bilgisayar) tarayıcıyı kur
set up faxing
(Bilgisayar) faksı kur
set up housekeeping
yuva kurmak
set up main document
(Bilgisayar) ana belgeyi ayarla
set up on open market
pazar kurmak
set up one's own business
kendi işini kurmak
set up rules
(Bilgisayar) kuralları ayarla
set upon
üzerine saldırmak
set fire to/set on fire
-i tutuşturmak, -i yakmak; -i ateşe vermek
set aside
bir kenara koymak
set in motion
harekete geçirmek
set on
görevlendirmek
setting
hikâyenin geçtiği yer
set up
tuzak kurmak
set against
karşılaştırmak
set apart
ayırmak
set down
indirmek
set forth
ortaya koymak
set in
başlamak
set in
meydana gelmek
set off
ateşlemek
set on
cesaretlendirmek
setting
batış

Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz. - If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun.

Güneşin dağların ardında batışını izledik. - We watched the sun setting behind the mountains.

be set
bulunmak
set about
başlamak
set aside
(Politika, Siyaset) alan koruma
set aside
bir tarafa koymak
set aside
kaldırmak
set aside
saymazsak
set aside
reddetmek
set back
geride bırakmak
set back
gerileme
set back
(Ticaret) aksilik
set down
yolcuları indirmek
set for
(Havacılık) ayarlamak
set forth
izah etmek
set forth
ifade etmek
set forth
öngörmek
set free
özgür bırakmak
set free
engel olmamak
set in
basmak
set out
hareket etmek
set out
düzenleme
Englisch - Englisch
An ancient Egyptian god, variously described as the god of chaos, the god of thunder and storms, or the god of destruction
A small tuber or bulb used instead of seed, particularly onion sets and potato sets
The amount the teeth of a saw protrude to the side in order to create the kerf
A matching collection of similar things

a set of tables.

To determine or settle

to set the rent.

A punch for setting nails in wood

nail set.

Three of a kind in poker. In community card games, the term is usually reserved for a situation in which a pair in a player's hand is matched by a single card on the board. Compare with trips. Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
Fixed in one’s opinion

I’m set against the idea of smacking children to punish them.

A device for receiving broadcast radio waves; a radio or television

television set.

To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form

In the Annapolis Valley, in spite of an irregular bloom, the fruit has set well and has, as yet, been little affected by scab.

Ready, prepared
A collection of zero or more objects, possibly infinite in size, and disregarding any order or repetition of the objects which may be contained within it
A sett; a hole made and lived in by a badger
To introduce or describe

An incident which happened about this time will set the characters of these two lads more fairly before the discerning reader than is in the power of the longest dissertation.

To arrange with dishes and cutlery

Please set the table for our guests.

A collection of various objects for a particular purpose

a set of tools.

To begin to move; to go forth

The king is set from London, and the scene is now transported, gentles, to Southampton.

To solidify

The glue sets in 4 minutes.

A complete series of points, forming part of a match
To fit (someone) up in a situation
to sit

He set down on the stool in the corner of the room.

To prepare (a stage or film set)
Set theory
Intent, determined (to do something)

set on getting to his destination.

A group of repetitions of a single exercise performed one after the other without rest

This is the fourth set of benchpresses.

To punch (a nail) into wood so that its head is below the surface
The initial or basic formation of dancers
A complete series of games, forming part of a match
A drum kit, a drum set

He plays the set on Saturdays.

A musical performance by a band, disc jockey, etc., consisting of several musical pieces
Prearranged

a set menu.

Fixed in a certain style
To arrange (type)

It was a complex page, but he set it quickly.

To adjust

I set the alarm at 6 a.m.

An object made up several parts

a set of steps.

To compile, to make (a crossword)
To defeat a contract
To locate, to backdrop (a play, etc)

He says he will set his next film in France.

The scenery for a film or play
To put (something) down, to rest

Set the tray there.

A group of people, usually meeting socially

the country set.

To devise and assign (work) to

The teacher set her students the task of drawing a foot.

To direct (the ball) to a teammate for an attack
Of a heavenly body, to disappear below the horizon of a planet, etc, as it rotates

The moon sets at 8:00 PM tonight.

The act of directing the ball to a teammate for an attack
{n} a number of things or persons suited to each other, living plant, game, wager at dice
{v} to place, put, plant, fix, value, disappear, fall below the horizon
{a} placed, planted, fixed, regular, formal
(in E-commerce) trademark for a standard protocol for security of financial transactions carried out by Internet credit card
In mathematics and logic, any collection of objects (elements), which may be mathematical (e.g., numbers, functions) or not. The intuitive idea of a set is probably even older than that of number. Members of a herd of animals, for example, could be matched with stones in a sack without members of either set actually being counted. The notion extends into the infinite. For example, the set of integers from 1 to 100 is finite, whereas the set of all integers is infinite. A set is commonly represented as a list of all its members enclosed in braces. A set with no members is called an empty, or null, set, and is denoted . Because an infinite set cannot be listed, it is usually represented by a formula that generates its elements when applied to the elements of the set of counting numbers. Thus, 2xx = 1,2,3,... represents the set of positive even numbers (the vertical bar means "such that"). Reduced Instruction Set Computing age set set theory
Hence, to attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place
give a fine, sharp edge to a knife or razor
locate; "The film is set in Africa"
To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt
estimate; "We put the time of arrival at 8 P M "
put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire"
A set is a setting that is placed on a checkout or a reservation indicating that a technical staff member must deliver the resource to the patron at a given location In other words, a set means that the checked-out or reserved resources must be delivered to the patron, rather than being picked up the by the patron (known as a will call) See Also: Strike, Show, Will Call, Will Return
To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship
Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or prejudices
Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed (with some help from industry) this standard jointly to insure secure electronic transactions
put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone"
To place plants or shoots in the ground; to plant
set down according to a plan: "a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern"
1 Of a saw - the bending of the teeth alternately to left and right to give clearance in the cut 2 A nail - to drive the head of a nail beneath the surface of the wood with a special punch (nail-set)
SET is a secure protocol designed by MasterCard and Visa to facilitate financial transactions over the Internet Compared with SSL, it places more emphasis on validating both parties to the transaction, and uses trusted servers so that a merchant holds only transaction identifiers, not actual credit card numbers
To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well
three of a kind in poker
the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested the set of the glue"
Any of various standards of measurement of the fineness of cloth; specif
A kind of punch used for bending, indenting, or giving shape to, metal; as, a saw set
set about
To initiate or begin some action

He set about designing his homepage.

set about
To attack

Two youths set about him.

set apart
To select something or someone for a specific purpose
set apart
To separate or isolate
set aside
To declare something invalid or null and void
set aside
To disagree with something and reject or overturn it
set aside
To separate and reserve something for a specific purpose

Plan to set aside three or four hours to see the museum.

set back
To cost money, as

How much do you suppose that fancy dress set her back?.

set back
To remove from or allow distance

Set it back from the road by twenty or thirty feet.

set back
To delay or obstruct

I expect it will set us back by a day or so, but I think a side trip will be worthwhile.

set down
To write

I set down this account so others may benefit from my experience.

set down
To place, especially on the ground or a surface; to cease carrying
set fire
to light using fire

They set fire to the house.

set foot
To step onto

After the boat capsized, I thought that I would never set foot on dry land again.

set foot
To enter

Yet had I scarce set foot in the passage when I stopped, remembering how once already this same evening I had played the coward, and run home scared with my own fears.

set for life
Possessing sufficient resources, especially financial, to last a lifetime

It wasn't that long ago when getting a bank job after school meant you were set for life.

set forth
To begin a journey or expedition
set forth
To present for consideration; to propose
set free
To release, to free, to give freedom to

Well, you can tell Nan that she won't marry Peter Mallory with my consent. I'll never set her free to be another man's wife..

set in
To take root, become established

That was the point at which the rot set in.

set in one's ways
Driven by habit; inclined or determined to continue according to one's custom or established preferences

He's as set in his ways now as a little old man.

set in stone
permanent; certain; firm

The decision won't be set in stone until we release the documents.

set in stone
to make permanent, certain, or firm

The plan looks good, but don't set it in stone until we have discussed it a bit more.

set list
A band's playlist of the order of songs in a live performance
set of pipes
Voice for singing

Peaches—who usually raps her lyrics in husky tones—also reveals she has one helluva set of pipes, belting out Talk to Me with enough power to give any disco diva pause.

set of pipes
A wind instrument incorporating multiple pipes, such as a panpipe or bagpipe

The old man taught the boy to play the flute, and together they constructed a set of pipes—the pipes o' Pan—and out along the river they would play.

set off
To make angry

Don't set him off or he won't shut up all day.

set off
To leave; to begin a journey or trip

He set off in search of better opportunities.

set off
To begin; to cause; to initiate

I had no idea that one simple comment would set off such a huge argument.

set off
To cause to explode

What a tragedy, that someone would set off a bomb in a crowded place.

set off
To offset, to compensate for: to reduce the effect of, by having a contrary effect

When a woman had made such a mistake, there was only one way to repair it,—to accept it. One folly was enough, especially it was to last for ever; a second one would not much set it off.

set on
To encourage someone, or an animal, to attack someone

I will set the dogs on you, if you don't leave right now!.

set on fire
To arouse passionate feelings in

You set my heart on fire.

set on fire
To cause to begin to burn
set one's cap at
to choose the man as a potential husband (of a girl). Or, more generally, to choose something as a goal

How he has escaped marriage until now I cannot tell: the number of caps set in his direction would furnish a warehouse. — Patrick O'Brian, HMS Surprise.

set one's shoulder to the wheel
To start hard work; to begin to toil
set operation
A mathematical operation that returns a set taking one or more sets as input
set out
To go out, leave

I had been calling Nobs in the meantime and was about to set out in search of him, fearing, to tell the truth, to do so lest I find him mangled and dead among the trees of the acacia grove, when he suddenly emerged from among the boles, his ears flattened, his tail between his legs and his body screwed into a suppliant S. He was unharmed except for minor bruises; but he was the most chastened dog I have ever seen.

set out
To explain something, or give exact details, usually in writing

This contract sets out all the terms of the agreement as we discussed.

set out
To start an activity with the intention of finishing it

Many young people set out to change the world.

set phrase
A common expression whose wording is not subject to variation

Bally remarks in passing, as Hall does not, that the inversion in toujours est-il que is part of a set phrase and hence invariable.

set phrase
A common expression whose words cannot be replaced by synonymous words without compromising the meaning

If it proves clearly unfeasible to make the audience laugh at a thin and far-fetched joke, it is always better to change the way the joke works . . . for instance, a pun based on the speaker's taking literally some set phrase or metaphor with a pun based on phonetic similarity.

set phrases
plural form of set phrase
set piece
any planned strategy that a team uses after play is restarted with a free kick, penalty kick, corner kick, goal kick, throw-in or kickoff

Roberto Carlos is deadly from set pieces.

set piece
any carefully planned sequence of operations, especially as part of a military operation
set piece
an elaborate action scene in a movie or video game
set piece
a piece of freestanding stage scenery
set pieces
plural form of set piece
set point
A situation where if one of the two players wins the next point, (s)he will win the set (but not the match)
set point
A setting or location that is fixed
set sail
To embark on a voyage by boat

We set sail for the Caribbean.

set screw
Any screw used to hold or adjust a setting. Frequently a setscrew (1), but may also refer to any other machine screw or thumb screw used for the purpose of setting
set screw
A screw with threads the entire length and no head. Typically, setscrews have a hex or slot drive recessed in the threaded length
set square
A flat triangular piece of plastic or other material, having corners of precise angles, used in technical drawing

Descartes extended this classification by introducing his set-square compass. This is mechanism of sliding set squares that push each other... .

set square
a right angle tool used to determine if two surfaces join at a 90-degree angle, composed of two arms, usually made from metal
set squares
plural form of set square
set straight
To correct; to make right or true

He misspoke, but I quietly set him straight.

set the Thames on fire
To achieve something amazing; to do something which brings great public acclaim
set the cat among the pigeons
Alternative form of put the cat among the pigeons
set the pace
To establish a common goal by example

In May 2003, South Africa set the pace by banning thin plastic bags and imposing a tax on thick ones.

set the pace
To establish the speed for a group to move at, for example in a race
set the stage
To prepare; to establish the basis or required conditions

White House policies—on taxing and spending, trade and regulation—will set the stage for recovery.

set the wheels in motion
to initiate a chain of events necessary to help one achieve a goal (more quickly)
set theoretically
In a manner which uses set theory
set theoretically
In the sense of set theory
set theory
The mathematical theory of sets
set to music
To adapt a literary work by adding music (and often song)
set to work
To cause to begin working

I set the pump to work getting the water out of the basement.

set to work
To begin working

Everyday he sets to work at the new assignments.

set to work
To begin working at

As soon as I could, I set to work making the entries.

set tool
A blacksmithing tool meant to be struck by a hammer
set top box
A device that converts an incoming signal into a format displayable by a television
set up
Logically order

Set up my CD collection.

set up
To gel or harden

Give the cement 24 hours to set up before walking on it.

set up
To ready something for use

We set up the sprinkler.

set up
Arrange for an outcome; to tamper or rig

The election was set up!.

set up
To trap or ensnare

I've got to set up that tasty rabbit.

set up
To make (someone) proud or conceited (often in passive)

M. Robespierre looked at me sideways and smiled and said to Madame, ‘You're a young lady after my own heart.’ This set her up for the day.

set up
In a position to function; ready

Now that I'm set up, this will take moments!.

set up
To matchmake; to arrange a date between two people
set up
To cause to happen

Even a minor change can set up new bugs.

set up shop
To establish a business

these companies could enjoy support required to set up shop for the long term.

set up shop
To physically arrange a shop or workplace

He set up shop in his garage every Saturday.

set-aside
land that has been taken out of agricultural production to reduce crop surpluses
set-aside
that has or have been set aside
set-aside
something that is set aside for a specific purpose
set-aside
taken out of agricultural production
set-aside
reserved or booked in advance
set-builder notation
a mathematical notation for describing a set by stating the properties that its members must satisfy
set-theoretic
Of, relating to or using set theory

a set-theoretic proof.

set-theoretic difference
Given two sets A and B, the set-theoretic difference of A and B is the set that contains exactly those elements belonging to A but not to B; the relative complement of B in A
set-theoretically
Alternative spelling of set theoretically
set-top box
a device that connects some source of signal to a television set, often decrypting a digitally encrypted signal from a communications satellite or cable network
set-top boxes
plural form of set-top box
set ablaze
set on fire, ignite
set him free
release him, gave him his freedom
set in stone
no longer changeable; "the agreement is not yet set in stone"
set up
If you set up somewhere or set yourself up somewhere, you establish yourself in a new business or new area. the mayor's scheme offers incentives to firms setting up in lower Manhattan He worked as a dance instructor in London before setting himself up in Bucharest Grandfather set them up in a liquor business
set about
begin to deal with; "approach a task"; "go about a difficult problem"; "approach a new project"
set about
begin to deal with; "approach a task"; "go about a difficult problem"; "approach a new project
set about
enter upon an activity or enterprise
set about
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
set about
start, take care; attack
set against
If one argument or fact is set against another, it is considered in relation to it. These are relatively small points when set against her expertise on so many other issues
set against
compare, weigh
set against
To set one person against another means to cause them to become enemies or rivals. The case has set neighbour against neighbour in the village
set apart
If a characteristic sets you apart from other people, it makes you different from the others in a noticeable way. What sets it apart from hundreds of similar small French towns is the huge factory Li blends right into the crowd of teenagers. Only his accent sets him apart
set apart
set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he is working on"
set apart
select something or someone for a specific purpose; "The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise"
set apart
separate, divide; set aside, allocate; allot
set aside
The Tribunal may set aside a decision under review This means that the Tribunal disagrees with the original decision and makes a new decision in the applicant's favour
set aside
Set aside was introduced as part of a programme for tackling the over production of cereals within the EU A major review of the CAP in 1992 (MacSharry reforms) addressed over production and agreed to reduce the amount of subsidies paid to to farmers for cereals by 35% over the proceeding three years To help compensate farmers for their loss of income the Arable Area Payments Scheme was introduced Under this scheme, farmers can claim support payments based on the size of the area used to grow cereals, linseeds, oilseeds and protein crops such as peas, beans and lupins However, to qualify for these payments, all but the smallest producers must 'set aside' part of their arable land, taking it out of production
set aside
to annul or void as in "setting aside" a judgment
set aside
make inoperative or stop; "suspend payments on the loan"
set aside
give or assign a share of money or time to a particular person or cause; "I will earmark this money for your research"
set aside
allocate; separate; put in reserve; discard, annul
set aside
If you set aside a belief, principle, or feeling, you decide that you will not be influenced by it. He urged them to set aside minor differences for the sake of peace
set aside
If you set something aside for a special use or purpose, you keep it available for that use or purpose. Some doctors advise setting aside a certain hour each day for worry £130 million would be set aside for repairs to schools
set back
The distance from the outside edge of the wall exclusive of veneer to the face of a hip master (girder) truss
set back
The distance from the outside edge of an angle or other member to the edge of a gusset plate or angle welded near the end
set back
cost a certain amount; "My daughter's wedding set me back $20,000
set back
prevent, restrain
set back
The distance from the curb or other established line within which no buildings may be erected
set back
The distance a building must be set back from the property lines in accordance with local zoning ordinances or deed restrictions
set back
If something sets you back a certain amount of money, it costs you that much money. In 1981 dinner for two in New York would set you back £5. see also setback. An offensive back who lines up behind the quarterback
set back
cost a certain amount; "My daughter's wedding set me back $20,000"
set back
hold back to a later time; "let's postpone the exam"
set back
If something sets you back or sets back a project or scheme, it causes a delay. It has set us back in so many respects that I'm not sure how long it will take for us to catch up There will be a risk of public protest that could set back reforms
set back
slow down the progress of; hinder; "His late start set him back"
set by
save for the future, set aside, allocate
set down
put down in writing; of texts, musical compositions, etc
set down
reach or come to rest; "The bird landed on the highest branch"; "The plane landed in Istanbul"
set down
If a committee or organization sets down rules for doing something, it decides what they should be and officially records them. The Convention set down rules for deciding which country should deal with an asylum request. = lay down
set down
leave or unload, especially of passengers or cargo
set down
cause to sit or seat or be in a settled position or place; "set down your bags here"
set down
If you set down your thoughts or experiences, you write them all down. Old Walter is setting down his memories of village life. = write down
set down
put or settle into a position; "The hotel was set down at the bottom of the valley"
set down
go ashore; "The passengers disembarked at Southampton"
set down
put or settle into a position; "The hotel was set down at the bottom of the valley
set down
lay down, return; land an aircraft; write down; relate to
set foot
trample, go in to -
set forth
leave; "The family took off for Florida"
set forth
If you set forth a number of facts, beliefs, or arguments, you explain them in writing or speech in a clear, organized way. Dr. Mesibov set forth the basis of his approach to teaching students. = set out
set forth
state; "set forth one's reasons
set forth
{f} advertise; go off on a journey, leave; express verbally or in writing, state
set forth
state; "set forth one's reasons"
set free
release, let go, bring out to the wild
set free
grant freedom to; "The students liberated their slaves upon graduating from the university"
set free
set at liberty

The prisoner was set at liberty yesterday. - The prisoner was set free yesterday.

set in
begin, arrive; settle
Türkisch - Englisch
{i} barrier

The Belize barrier reef is the largest barrier reef in the northern hemisphere and is also famous for the Great Blue Hole, a popular diving spot. - Belize set resifi, kuzey yarımküredeki en büyük set resifidir ve aynı zamanda popüler bir dalış noktası olan Büyük Mavi Delikle de ünlüdür.

Scientists say more than half of Australia's Great Barrier Reef has been destroyed in the past 30 years. - Bilim adamları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin yarısından fazlasının son 30 yıl içinde yok edildiğini söylüyorlar.

grading
(Askeri) bulkhead
service
obstructing
levee

The levee kept the floodwater back. - Su seti seli geri tuttu.

(Askeri) platform
sluicegate
bar

Australia's Great Barrier Reef is threatened by climate change. - Avustralya'nın Büyük Set Resif'i iklim değişikliği tarafından tehdit edilmektedir.

Scientists say more than half of Australia's Great Barrier Reef has been destroyed in the past 30 years. - Bilim adamları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin yarısından fazlasının son 30 yıl içinde yok edildiğini söylüyorlar.

music set
kit

Don't forget to take the first-aid kit. - İlk yardım setini almayı unutma.

He's playing a cha cha cha rhythm on the drum kit. - O, bateri setinde ça ça ça ritmini çalıyor.

dike
a set of

Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car. - Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar.

penstock
(Avcılık) lands
obstacle
water gate
head gate
sluice valve
stereo

He could not buy the stereo set at such a price. - Böyle bir fiyata müzik seti satın alamazsın.

Is there a stereo in your bedroom? - Yatak odanda bir müzik seti var mı?

dam
seawall
(Çeviri Çalışmaları) Collection (ansiklopedi, kitap setleri vs.)

The collection of Shakespeare/Ömer Seyfettin.

sports set (a group of games)
rampart
dyke
setting
groyne
set
embankment
music set, stereo
bank
cin. set
floodgate
obstruction
weir
barrage
studio
wall
(Sinema) live stage
terrace
range
retain wall
causeway
the set
set çekmek
stem
set çekmek
{f} bank
set çekmek
hinder
set çekmek
frustrate
set çekmek
trap
set çekmek
foil
set üstü
countertop
setler
(Bilgisayar) sets

They are manufacturing TV sets in this factory. - Onlar bu fabrikada TV setleri üretiyorlar.

set çekmek
dam
set top
set ball
set up
set ups
set çekmek
a) to dike b) to hinder, to barricade
set çekmek
build a barrier
set çekmek
dam up
set çekmek
bank up
set çekmek
dike
set çekmek
terrace
set
Favoriten