individual

listen to the pronunciation of individual
Englisch - Türkisch
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

(Avrupa Birliği) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

{i} kişi

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

{s} özgün
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

{s} özel
{i} şahıs
{s} şahsi
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individuallyayrı ayrı
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

başlı başına
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
ayrık
tek kişilik
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
hususiyeti olan
(Tıp) Tek, ayrı, yalnız
(Askeri) TEK ER
(Tıp) Kişiye has, kişisel
fert
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

(Tıp) individual
başlıbaşına
guy
herif

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

associate
birleştirmek
female
dişi

Bir erkek timsah bir dişi köpeği yedi. - A male crocodile ate a female dog.

O köpek erkek mi yoksa dişi mi? - Is that dog male or female?

friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

girl
kız

Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum. - I sometimes wonder if I am a girl.

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

gentleman
beyefendi

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

partner
ortak

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

Annem ben çocukken öldü. - My mother died when I was a kid.

man
insan

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

female
kadın

Erkek mi yoksa kadın bir doktoru mu tercih edersiniz? - Do you prefer a male or female doctor?

O kadın arkadaşlık istedi. - He wanted female companionship.

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Üniversite arkadaşım terör karşıtı. - My university friend is against terror.

Arkadaşım Korece çalışıyor. - My friend studies Korean.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

partner

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

individual differences
kişisel farklılıklar
individual accuracy landing
kişisel hedef atlayışı
individual drive
tek başına işletme
individual enterprise
kişisel girişim
individual estate
şahsi mal mülk
individual fibre
tek lif
individual proprietor
tek sahip
individual author
Yazarın bireysel
individual bibliography
bibliyografya bireysel
individual entry
giriş bireysel
individual holiday
bireysel tatil
individual learning
öğrenme bireysel
individual loan
kredi bireysel
individual medley
karışık stil yüzme
individual retirement account
bireysel emeklilik hesabı
individual rights
bireysel haklar
individual that carries two different alleles
İki farklı allelleri taşıyan bireysel
individual variants
tekil değişmezler
individual voluntary arrangement (iva)
gönüllü düzenleme (iva) bireysel
individual account
(Ticaret) münferit hesap
individual air outlet
manika
individual annuity insurance
özel emeklilik
individual automobile credit
(Ticaret) ferdi otomobil kredisi
individual battery icon
bireysel pil simgesini
individual branding
(Ticaret) bireysel markalama
individual career decision
kişisel kariyer kararı
individual choice
kişisel tercih
individual clothing and equipment record
(Askeri) ER MELBUSAT VE TEÇHİZAT KAYDI: Erata verilen veya bunlar tarafından iade edilen elbise ve teçhizatın belirli bir form üzerine kaydı. Buna (clothing and equipment record) da denir. Bu terim yerine, eskiden, (individual clothing slip) kullanılırdı
individual clothing slip
(Askeri) ER MELBUSAT VE TEÇHİZAT BELGESİ: Bak. "individual clothing and equipment record"
individual coefficient
birey katsayısı
individual concern and deficiency
(Askeri) bireysel ilgi ve yetersizlik
individual control
(Askeri) NİŞANCININ ATEŞ İDARESİ: Makinalı tüfeklerde kullanılan ateş idaresi usulü. Nişancının ateş idaresi; bizzat nişan almak, tevcih yapmak ve ateş etmek suretiyle, silah ateşinin nişancı tarafından idaresidir
individual control
(Askeri) nişancının ateş idaresi
individual credit
(Ticaret) ferdi kredi
individual data
tekil veri
individual demand
(Ticaret) bireysel talep
individual deployment site; integrated deployment system; interface design stand
(Askeri) bireysel konuşlanma sahası; birleştirilmiş konuşlanma sistemi; enterfaz tasarım standartları; müsadesiz girişleri tespit sistemi
individual difference
şahsi fark
individual direct sales
(Sigorta,Ticaret) bireysel direkt satış
individual disaster prevention
afetden bireysel korunma
individual distance
(Pisikoloji, Ruhbilim) bireysel mesafe
individual dose
(Tıp) bireysel doz
individual drift error
(Askeri) tek sapma (sürüklenme) hatası
individual dwelling zone
(İnşaat) kişisel konutlar bölgesi
individual earnings
(Avrupa Birliği) bireysel kazanç
individual earnings
(Ticaret) kişi başına düşen kazanç
individual earnings
(Ticaret) kişi başına düşen gelir
individual enterprise
(Ticaret) ferdi teşebbüs
individual enterprise
(Ticaret) ferdi firma
individual equipment
(Askeri) ŞAHSİ TEÇHİZAT: Giyecek, silah, portatif çadır vesaire gibi, bir askerin sahrada üstünde ve beraberinde taşıyacağı şahsi giyecek ve malzeme. Bak. "equipment"
individual equipment
(Askeri) şahsi teçhizat
individual examination test
(Askeri) askere alma testi
individual examination test
(Askeri) ASKERE ALMA TESTİ: Celp erlerinin, zihni kabiliyet standartlarına göre, askerliğe kabul edilip edilemeyeceklerini tespit maksadıyla uygulanan test
individual firing
(Askeri) münferit atış
individual firing
(Askeri) MÜNFERİT ATIŞ: Bir mevzide veya bir atış yerinde, bir hedefe ateş eden askerlerin birbirlerine tabi olmaksızın, ayrı ayrı yaptıkları atış
individual footing
münferit destek
individual footing
tekil temel
individual health insurance
(Sigorta) ferdi sağlık sigortası
individual housing credit
(Ticaret) ferdi konut kredisi
individual inclusive tour
(Turizm) kapsamlı bireysel tur
individual income tax
(Ticaret) kişisel gelir vergisi
individual interviews
(Ticaret) kişisel mülakat
individual liberty
(Politika, Siyaset) bireysel hürriyet
individual life assurance
(Sigorta) bireysel hayat sigortası
individual life insurances
(Sigorta) ferdi hayat sigortaları
individual life total
(Sigorta) ferdi sigortalar toplamı
individual lobbyist
(Politika, Siyaset) bireysel lobici
individual lobbyists
(Politika, Siyaset) bireysel lobiciler
individual machine
münferit makine
individual machine function
münferit makine fonksiyonu
individual medical insurance
(Sigorta) ferdi sağlık sigortası
individual medical record
(Askeri) PERSONEL SAĞLIK RAPORU: Görevden muaf durumda olarak tedavi edilen hastalar ve yalnız kayda tabi her tıbbi vaka için, tıbbi tesisler tarafından hazırlanan sağlık raporu örneği. INDIVIDUAL NUCLEAR, BIOLOGICAL AND CHEMICAL PROTECTION: ŞAHSİ NÜKLEER, BİYOLOJİK VE KİMYASAL KORUNMA: Koruyucu elbiseler ve/veya şahsi teçhizat ile nükleer, biyolojik ve kimyasal bir çevrede kişiye temin edilen korunma
individual medical record
(Askeri) personel sağlık raporu
individual mobilization augmentee
(Askeri) bireysel seferberlik artırma
individual monitoring
(Çevre) bireysel gözlemleme
individual monitoring device
(Çevre) bireysel gözlemleme cihazı
individual organism
(Biyoloji) tek organizma
individual output
(Ticaret) kişi başına düşen verim
individual partnership program
(Askeri) ülkesel ortaklık programı
individual pension account
(Sigorta,Ticaret) bireysel emeklilik hesabı
individual permissions
bireysel yetkiler
individual products
(Ticaret) bireysel ürünler
individual project
münferit proje
individual protection
(Askeri) FERDİ KORUMA: Ferdi koruma teçhizatı veya buna benzer vasıta ve teçhizat ile temin edilen koruma
individual protective clothing; industrial plant equipment
(Askeri) bireysel koruyucu giysi; sanayii fabrikaları teçhizatı
individual psychotherapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) bireysel psikoterapi
individual quota
(Denizbilim) bireysel kota
individual ready reservist
(Askeri) MÜNFERİT BİRİNCİ DERECEDE HAZIR İHTİYAT: Seçme ihtiyatlara tayin edilmemiş ve faal görevde olmayan birinci derecede hazır ihtiyat mensubu
individual reserves
(Askeri) ferdi ikmal maddeleri
individual reserves
(Askeri) FERDİ İKMAL MADDELERİ: Bir asker, hayvan veya araç tarafından olağanüstü durumda kendi ihtiyacı için taşınan ikmal maddeleri. Bak. "reserve supplies"
individual right
(Kanun) şahsi hak
individual sewage
bireysel pissu
individual signature
(Kanun) münferit imza
individual supply
(Ticaret) bireysel arz
individual symbol
(Pisikoloji, Ruhbilim) bireysel sembol
individual table of allowance
(Askeri) MÜNFERİT İSTİHKAK ÇİZELGESİ: Kuruluş dışı kadro ile teşkil edilmiş bir faaliyet merkezine, harekat ve idari maksatla kullanacağı malzeme yetkisini belirten çizelge. Teşkilat ve malzeme kadrolarına göre teşkil edilmiş tali birliklere ait malzeme yetkisini de ihtiva edebilir. Bak. "table of allowance"
individual table of allowance
(Askeri) münferit istihkak çizelgesi
individual tactic
(Spor) ferdi taktik
individual tasks
(Askeri) tek er görevleri
individual tasks
(Askeri) münferit görevler
individual terrorism awareness course
(Askeri) bireysel terörizm farkındalık kursu
individual test
(Dilbilim) bireysel sınav
individual tracer control
(Askeri) NİŞANCININ İZ GÖZETLEME İLE ATEŞ İDARESİ: Makinalı tüfeklerde, nişancının atış idaresi. Ateşi hedef üzerine oturtmak için izli mermi kullanarak yapılan ateş tanzimi
individual training
(Askeri) ferdi eğitim
individual training
(Askeri) Tek er eğitimi
individual training
(Askeri) TEK ER EĞİTİMİ: Erin, birlik eğitimi ve devamlı görevi esnasında tatbik edeceği bilgi ve melekeyi kazanması maksadına yöneltilmiş eğitim safhası. Bak. "unit training"
individual transferable quota
(Denizbilim) aktarılabilir bireysel kota
individual transferable quota
(Denizbilim) aktarılabilen bireysel kota
individual vapor detector
(Çevre) bireysel buhar detektörü
individual variant
(Dilbilim) bireysel değişke
individual vent
tekli havalık
individual water supply
ayrık su sağlanması
individual word
(Dilbilim) tekil kelime
individual word
(Dilbilim) tekil sözcük
individual's demand curve
(Ticaret) bireysel talep eğrisi
individual's demand schedule
(Ticaret) bireysel talep şedülü
buddy
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

guy
adam

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor. - He seems to be a nice fellow.

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
bağlı olan
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
birliktelik kurmak
associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
associate
birlikte
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
(Ticaret) katılan
associate
ilişkilendirilmiş
boy
çocuk garson
boy
erkek genç
boy
kızan
boy
uşak
boy
ufaklık
dude
şehirden gelen tatilci, turist
Türkisch - Türkisch

Definition von individual im Türkisch Türkisch wörterbuch

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
GAL
(Osmanlı Dönemi) (Gâle) f. Uzak, baid, ırak
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Kumaş için ölçü
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
gal
Ağaçlı çukur yer
gal
Tasma
Englisch - Englisch
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

A person considered alone, rather than as belonging to a group of people

He is an unusual individual.

{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
This is a spell Target Spells with an Individual target can only ever affect a single object and generally not one significantly larger than human sized
Flowers arranged individually on a plant (not in groups) This includes one flower per stem, or many flowers spaced along a branch
{i} human being; particular person; distinct entity, single thing
An individual enrolling as a physician, supplier or non-physician practitioner (e g , physician, nurse midwife, etc )
In the CYC® ontology, an individual-denoting constant is a constant that denotes a single object, rather than a collection of objects For example, the constant #$Snoopy denotes a specific dog, while the collection-denoting constant #$Dog denotes the collection of all dogs Sometimes individual denoting CycL contants are casually referred to as "individuals " For more on this topic, see the constants #$Individual and #$Collection
A member of a population
A mailing that goes to one specific recipient, as opposed to "occupant' mailing
Not divided, or not to be divided; existing as one entity, or distinct being or object; single; one; as, an individual man, animal, or city
concerning one person exclusively; "we all have individual cars"; "each room has a private bath"
In the CYC® ontology, an individual-denoting constant is a constant hat denotes a single object, rather than a collection of objects For example, the constant #$Snoopy denotes a specific dog, while the collection-denoting constant #$Dog denotes the collection of all dogs Sometimes individual denoting CycL contants are casually referred to as "individuals " For more on this topic, see the constants #$Individual and #$Collection
An individual is a person. anonymous individuals who are doing good things within our community
Individual means relating to one person or thing, rather than to a large group. They wait for the group to decide rather than making individual decisions Aid to individual countries would be linked to progress towards democracy + individually in·di·vid·ual·ly cheeses which come in individually wrapped segments
A single person, animal, or thing of any kind; a thing or being incapable of separation or division, without losing its identity; especially, a human being; a person
Of or pertaining to one only; peculiar to, or characteristic of, a single person or thing; distinctive; as, individual traits of character; individual exertions; individual peculiarities
EPE a) a single design with its own instance of a genotype and phenotype b) a line of directly related designs where only the latest member is extant
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed
The product of a single egg, whether it remains a single animal or becomes compound by budding or fission
a single organism being or characteristic of a single thing or person; "individual drops of rain"; "please mark the individual pages"; "they went their individual ways"
n an organism as distinguished from a group or colony
OUT-OF-POCKET EXPENSES: The amount of money that an individual has to pay for covered medical expenses under the health insurance plan during the year This amount is the sum of the deductible and the total coinsurance expenses For example
a human being; "there was too much for one person to do"
approval If you describe someone or something as individual, you mean that you admire them because they are very unusual and do not try to imitate other people or things. It was really all part of her very individual personality
means the person who is the subject of protected health information
A mailing that goes to one specific recipient, as opposed to "occupant" mailing
separate and distinct from others of the same kind; "mark the individual pages"; "on a case-by-case basis"
a form of duplicate bridge contest in which each player's score is kept separately from those of all the others
being or characteristic of a single thing or person; "individual drops of rain"; "please mark the individual pages"; "they went their individual ways"
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed"
a single organism
An independent, or partially independent, zooid of a compound animal
individual pursuit
A discipline in track cycling where two opposing cyclists start on opposite sides of the track and try to catch their opponents, or get a faster time over a pre-decided distance
individual sport
A sport which is practiced by two opposing individuals or one individual
individual voluntary arrangement
A formal alternative to bankruptcy involving a flexible contract with creditors
individual voluntary arrangements
plural form of individual voluntary arrangement
individual education
educational method which stresses the mental needs and personality of the student
individual election campaign
campaign in which individuals run for election
individual equipment
equipment for personal use
individual initiative
profit earning business begun by private individuals
individual instruction
private tutoring
individual learning
study on one's own; studying at one's own pace
individual opinion
personal view; viewpoint of an individual judge differing from the majority
individual proprietorship
private ownership of a business
individual psychology
one on one psychological treatment
individual retirement account
An investment account in which a person can set aside income up to a specified amount each year and usually deduct the contributions from taxable income, with the contributions and interest being tax-deferred until retirement
individual retirement account
a self-funded retirement plan that allows you to contribute a limited yearly sum toward your retirement; taxes on the interest earned in the account are deferred
individual stalk
silent and cautious movement of individuals whose purpose is to surprise the enemy
individual treatment
private treatment, form of treatment that is based upon the distinctiveness of the person and/or the situation
individual(a)
concerning one person exclusively; "we all have individual cars"; "each room has a private bath
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

GAL
Guardian Ad Litem, an individual (often a lawyer) appointed to represent the best interests of a child or incapacitated person for the purpose of a legal procedure
Gal
Alternative form of Gal
Gal
The symbol for the cgs unit of acceleration, gal or galileo
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A companion; a comrade
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
To connect or join together; combine
boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
To assign a buddy, or partner
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A man
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
female
Belonging or referring to the sex which is generally characterized as the one associated with the larger gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made)
female
Someone or something of feminine sex or gender
friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

gal
gallon

The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon.

The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon.

gal
An adolescent girl or young woman
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
girl
A queen (the playing card.)* Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
girl
a daughter

Your girl turned up on our doorstep.

girl
a girlfriend

I'm going to meet my girl over there.''.

girl
A boy with girl-like qualities, especially squeamishness

Stop being such a girl and punch back.

girl
A young female (in contrast to boy), usually a child or adolescent

Amanda is a girl of 16.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{a} joined in league
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
female
{a} belonging to the female, effeminate, kind, tender, soft, delicate, weak
female
{n} the sex which bears yound
gentleman
{n} a term of complaisance
girl
{n} a female child, a young woman
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
An individual
hasid
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
GAL
(Internet Slang) go meet some friends and develop some outside interests! (used to ridicule people who spend large amounts of time using computers or the Internet)
Gal
Galatians. A girl. The centimeter-gram-second unit of acceleration, equal to one centimeter per second per second. gallon. a girl or woman - used especially by older people (girl). gal. the written abbreviation of gallon or gallons
Man
auto
Man
nar
Partner
aite
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To connect or place together in thought
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
To connect in the mind or imagination
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To accompany; to keep company with
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
Enter keywords
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
noun man
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
boy
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
boy
A young male, usually a child or adolescent
boy
chlopiec [HWAW-peets] Writer's block I know this word, but I can't offer an easy mnemonic for this word Hopefully, I don't need to because it's a very common word, and its common use gives ample opportunity to memorize it There is a similar word, however, chlop, which means "peasant " It might help remembering Date of entry: 4 April 2000
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy" a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
A boy is a child who will grow up to be a man. I knew him when he was a little boy He was still just a boy
boy
n a young male person
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
{i} nino
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
Male (usually adult) friends
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
A proud parents son (of any age.)
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
boy
A male African-American of any age
boy
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
boy
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
boy
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
boy
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
Türkisch - Englisch
(Tıp) individual
boy
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

boy
height

Tom and Mary are about the same height. - Tom ve Mary yaklaşık aynı boydalar.

Tom and Jim are the same height. - Tom ve Jim aynı boydalar.

boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

boy
elongation
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
size

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Boy
(Tıp) colo r
Gal
{i} Wales

The United Kingdom is comprised of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. - Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşur.

The daffodil is the national flower of Wales. - Nergis, Galler'in milli çiçeğidir.

Gal
Welsh

Welsh is a beautiful language. - Galce güzel bir dildir.

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Gal
Welsh, of the Welsh or their language
boy
linear measurement
boy
phrathy
boy
{i} clan
boy
phratry
boy
{i} bulk
gal
gal
gal
girl or woman (Slang)
individual
Favoriten