sets

listen to the pronunciation of sets
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) setler

Onlar bu fabrikada TV setleri üretiyorlar. - They are manufacturing TV sets in this factory.

set eder
set
takım

Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir. - A totally ordered set is often called a chain.

Bu çay takımı tam mı? - Is this tea set complete?

set
belirlenmiş
sets tabs
(Bilgisayar) sekmeleri ayarlar
set
ayarlamak

Tom'la bir görüşme ayarlamak isterim. - I'd like to set up a meeting with Tom.

Biz müzakereler için sahne ayarlamak zorundayız. - We have to set the scene for negotiations.

set
{f} kurmak

Ölü bir adamın anısına bir anıt kurmak için bir fon başlatıldı. - A fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.

Bu, kamp kurmak için iyi bir yere benziyor. - This looks like a good spot to set up camp.

set
(Tekstil) fikse etmek
set
{f} koymak
set
{f} batmak (güneş)
set
grup

Grup sadece ilk setini bitirdi. - The band has just finished their first set.

set
dikmek
set
gurup
set
batmak

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

Güneş batmak üzeredir. - The sun is about to set.

set
{i} batma

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

Güneş batmadan önce, gideceğimiz yere varacağız. - By the time the sun sets, we will arrive at the destination.

set
(Askeri,Matematik,Teknik) küme

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

Aslında beni hiç sevmiyorsun. Tek önem verdiğin şey matematik! Ne münasebet, seni seviyorum! Kanıtla! Peki. Sevdiğim şeyler A kümesi olsun... - You don't really love me at all. You only care about your math stuff! Not at all, I do love you! Prove it! Okay. Let A be the set of the objects I love...

backup sets
(Bilgisayar) yedek kümeleri
default sets
(Bilgisayar) hareketler
design sets
(Bilgisayar) tasarım kümeleri
disjoint sets
(Bilgisayar,Matematik) ayrışık kümeler
disjoint sets
(Matematik) ayrık kümeler
equal sets
(Matematik) eşit kümeler
generator sets
(İnşaat) jeneratör setleri
intersection of sets
(Bilgisayar,Matematik) kümelerin kesişimi
set
değişmeyen
set
feshetmek
set
meyil
set
komak
set
oturtma
set
donmak
set
donatmak
set
pekiştirmek
set
aygıt
set
tutma
set
set etmek
set
koyulaşmak
set
alçaltmak
set
koyulmak
set
(Bilgisayar) ayarlandı
set
yerleştirme
set
aynı

İsyancılar sadece rehine almadılar, aynı zamanda tüm köyü ateşe verdiler. - The rebels did not only take hostages, but also set the entire village on fire.

Bilgisayarlar neredeyse her zaman aynı fiyata sahiptir. Belki fiyatlar müşterinin satın alma yeteneğine göre belirlenir. - Computers almost always have the same price. Maybe the prices are set according to the customers' buying ability.

set
kışkırtmak
set
(İnşaat) donma
set
koyulaştırmak
set
küçük topluluk
set
yaymak
set
konumuna getirmek
set
{f} yapmak

Tom yapmak için başladığı her şeyi başarabildi. - Tom was able to accomplish everything he'd set out to do.

Tom yapmak için başladığı işi başarmış gibi görünüyor. - Tom appears to have achieved what he set out to do.

set
(İnşaat) katılaşma

Vücudun katılaşması ölümden hemen sonra başlar. - Rigor mortis sets in soon after death.

set
başlamak
set
tartmak
set
önceden belirtilmiş
set
etkilemek
set
(Askeri,Bilgisayar) ayar

Saatimi her sabah istasyon saatine göre ayarlarım. - Every morning I set my watch by the station clock.

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

set
(Bilgisayar) benimse
set
fitillemek
set
(Bilgisayar) belirle

Olayın nedenini belirlemek için bir gerçeği bulma komitesi kuruldu. - A fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.

İlk yerleşimciler hayli eğitimliydiler ve Püritenizm'i ilk Amerikan ilkesi olarak belirlediler. - First settlers were highly educated and set Puritanism as first American principle.

set
düzenlemek

Tom bir buluşma düzenlemek istiyor. - Tom wants to set up a meeting.

Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür? - Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth?

set
voleybol set
set
sertleşme
set
anlatmak
set
(Bilgisayar) ayarlama

Tom çalar saatini ayarlamayı unuttu. - Tom forgot to set his alarm clock.

Tom'un her gece yatmaya gitmeden önce yaptığı son şey çalar saatini ayarlamaktır. - The last thing Tom does every night before going to sleep is set his alarm clock.

set
ayar çekmek
set
saptamak
set
göstermek

Panama Kağıtlar bir Panama hukuk firması müşterilerine dünya çapında vergi cennetlerinde paravan şirketleri kurmaları için nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. - The Panama Papers show how a Panamanian law firm helped its clients set up shell companies in tax havens around the world.

set
belirginleştirmek
set
(Sinema) plato
set
girişmek
set
resmetmek
set
soğan
set
(İnşaat) priz
set
ayar etmek
set
sarmak
set
yuva (porsuk)
set
rahatlatmak
set
kaydetmek
set
doğrultmak
set
tespit etmek
set
(Spor) oyun kurma
set
katılaştırmak
set
tayin etmek
set
-e yol açmak
set
tenis
set
cihaz
set
yığın
union of sets
küme birleşimi
set
türküm
set
(güneş) batma
set
{f} kur

Deneysel kurulum neye benziyordu? Ne neye ve nasıl bağlıydı? - What did the experimental set-up look like? What was connected to what and how?

Çadırı kurmak yarım saatimizi aldı. - It took us half an hour to set up the tent.

set
kafasına koymuş
set
dekor
set
kararlaştırılmış
set
gerçekleştirmek
set
stüdyo düzlüğü
set
seri

Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı. - Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer.

set
hazırlamak

Masayı hazırlamak Mary'nin sadece birkaç dakikasını aldı. - It only took Mary a few minutes to set the table.

Masayı hazırlamak için kimin sırası? - Whose turn is it to set the table?

set
belirli

Kendime gerçekçi hedefler belirliyorum. - I set myself realistic goals.

Ben daha önce bir blog tuttum. Gerçekten belirli bir konum yoktu; Sadece o gün olan herhangi bir şeyi blogladım. - I've kept a blog before. I didn't really have a set theme; I just blogged about whatever happened that day.

set
hazır

Tom Mary'nin masayı hazırlamasına yardım etti. - Tom helped Mary set the table.

Çizgilerinize, hazırlanın, başlayın! - On your marks, get set, go!

set
film çekilen yer
set
(giysi) vücuda oturuş
set
set
set
değişmez

G-Dragon benim gelecekteki kocamdır. O henüz bunu bilmiyor olabilir ama bu değişmez. - G-Dragon is my future husband. He may not know it yet, but it's set in stone.

Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü. - Tom considered the problem settled.

set
koleksiyon
set
kararlı
agreement among data or data sets
veri veya veri arasında anlaşma setleri
cut sets
kesme setleri
data sets
veri setleri
hence, the region where the sun sets; the west
bu nedenle, güneşin battığı bölge; batı
set
set et(mek)
set
(Harç vs.) Oturmak, donmak

It at first forms a paste with water and then hardens as it sets.

completed disk sets
(Bilgisayar) tamamlanan disket kümeleri
connector sets
konektör takımları
difference of sets
(Matematik) kümeler farkı
disjoint sets
ayrisik kumeler
equivalent sets
(Matematik) eşsayılı kümeler
equivalent sets
(Matematik) denk kümeler
family of sets
(Matematik) kümeler takımı
family of sets
(Matematik) kümeler ailesi
holiday sets
(Bilgisayar) tatil grupları
homothetic sets
(Matematik) benzeşik kümeler
homothetic sets
(Matematik) homotetik kümeler
idempotent sets
(Matematik) eşgüçlü kümeler
intersection of sets
kumelerin kesisimi
master sets
(Bilgisayar) ana gruplar
no more sets
(Bilgisayar) daha fazla küme yok
restaurant sets
(Bilgisayar) restoran grupları
set
mâni
set
{i} sahne

Biz müzakereler için sahne ayarlamak zorundayız. - We have to set the scene for negotiations.

Hikaye Neuilly -on-the -Seine'da sahnelenmiştir, Paris'ten çok uzak olmayan bir Fransız kasabası. - The story is set in Neuilly-on-the-Seine, a French town not far from Paris.

set
hal

Güneş batarken, onlar hâlâ dans ediyorlardı. - The sun having set, they were still dancing.

Tartışma sonunda halledildi. - The dispute was finally settled.

set
durum

Bu durum sadece savaşla halledilebilirdi. - The situation could only be settled by war.

set
alışılmış
set
(Tıp) Herhangi bir tıbib müdahale esnasında kullanılan alet ve araçların oluşturduğu takım, alet takımı
set
{s} içten olmayan
set
{s} sabit
set
{f} yaptırmak
set
{i} alıcı

Büyük bir yerleşimin alıcısıydım. - I was the recipient of a large settlement.

set
duruş

Duruşma tarihi belirlendi. - A trial date was set.

set
azimli
set
kurulmuş

Fon yetimlere yardım etmek için kurulmuştur. - The fund was set up to help orphans.

set
fide
set
takım, küme kur
set
{f} saldırtmak
set
gelmek
set
şekil vermek
set
(Tıp) Sertleştirmek veya sertleşmek
set
{i} eğilim
set
pıhtılaşmak
set
{i} yemek takımı
set
tehlikeye atmak
set
{f} kararlaştırmak
set
ekmek
set
gidiş yönü
set
kurma

Çadırı kurmak yarım saatimizi aldı. - It took us half an hour to set up the tent.

Ürünlerin için bir konferans salonu sahası kurmak istiyorsan lütfen bana hemen bildir. - Please let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.

set
pekişmek
set
{i} duruş, oturuş: Change the set of your hat! Şapkanın duruşunu değiştir!
set
{s} geleneksel
set
{f} kakma işi yapmak (taş)
set
(v) belirlemek
set
{i} yuva (porsuk vb.)
set
{i} zümre
set
{f} tayin etmek, tespit etmek, saptamak: Have you set a date? Bir tarih tayin
set
{s} yapmacık
set
tenis set
set
{f} yazmak
set
{s} inatçı
set
{f} yerleşmek

O, Arkhangelsk'te onunla yerleşmek istiyordu. - She wanted to settle down with him in Arkhangelsk.

Yerleşmek için bir puanımız var. - We have a score to settle.

set
{s} belirli, muayyen; önceden belirtilmiş, önceden tayin edilmiş
set
{i} fidan
set
{f} çizmek
set
gidişat
set
{f} oturtmak
set
{f} esmek
set
{f} riske atmak
set
{i} dizi

Ben karda yoldan ön kapıma kadar üç dizi ayak izi gördüm. - I saw three sets of footprints in the snow from the road up to my front door.

Onun bir dizi çarpık dişleri var. - She has a set of irregular teeth.

set
meyve vermek
set
{f} üzerine salmak
set
(isim) set, seri, dizi, takım, yemek takımı, sahne, topluluk, grup, zümre, durum, hal, eğilim, gidiş yönü, gidişat, batma, vaziyet, batış, fide, fidan, yuva (porsuk vb.), alıcı
set
{i} batış

Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz. - If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun.

Güneşin dağların ardında batışını izledik. - We watched the sun setting behind the mountains.

set
set square gönye
set
{i} mat. küme
set
{f} süslemek
set
olgunlaşmak
set
niyetli
set
(Tıp) Tesbit etmek, kılımdamaz hale getirmek
set
testere dişlerinin çaprazlanması
set
briç yenilgi
set
av köpeğinin avı göstermesi
set
{f} kasılmak
set
(tabs) Belirle (sekmeler)
set
{s} dediğim dedik
set
{f} koymak, komak: Set it over there! Oraya koy!
set
{f} katılaşmak
set
{f} dizmek
set
{f} kuluçkaya yatırmak
set
{f} oturmak
set
{f} kesilmek (süt)
set
{s} basmakalıp
set
{f} avın yerini göstermek
set
{f} yerleştirmek
set
eğilim temayül
set
(Askeri) Saptama, ayar
set
{f} ayarla

Tom çalar saatini ayarlamayı unuttu. - Tom forgot to set his alarm clock.

Çalar saatin ayarını ayarla. - Adjust the setting of the alarm clock.

set
takmak
set
mizanpili
set
{i} topluluk
set
(Tıp) Koymak, yerleştirmek, kırık veya çıkığı, uygunsuz yöntemlerle normal yerine koymak
set
oturuş
set
akıntı veya rüzgarın yönü
set
{f} (set, --ting)
set
{i} vaziyet
set
mizanpli
set
belirlemek

Kuralları belirlemek istiyorsan, onlara kendin uymak zorunda kalacaksın. - If you want to set the rules, you'll have to follow them by yourself.

Olayın nedenini belirlemek için bir gerçeği bulma komitesi kuruldu. - A fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.

sett
kaldırım taşı
sett
karo
sett
(isim) kaldırım taşı
symbols sets
(Pisikoloji, Ruhbilim) sembol setleri
union of sets
kume birlesimi
Englisch - Englisch
The Stock Exchange Electronic Trading Service (SETS) is the formal name for the electronic trading order system introduced on the London Stock Exchange in October 1997 All the FTSE 100 stocks and around 50 of the FTSE 250 stocks are traded on the SETS All the other stocks are traded over the SEAQ system
third-person singular of set
A group of two or more items issued at the same time by one source which are 'related', e g the Goldwater foreign language button set
A collection of elements
Named collections of objects substructures, atoms or bonds used for identifying and naming important groups of atoms, bonds, or substructures in a molecule A set can be used as a shorthand notation for groups of atoms, bonds, or substructures which are referenced often
A unit of beef casings ready for sale in salted form, consisting of 18-30 meters for beef rounds and 9-18 meters for beef middles
plural of set
Stock Exchange Electronic Trading Service The share trading system introduced by the London Stock Exchange in October 1997 Designed to bring greater speed, efficiency and visibility to share trading Often referred to as order-driven trading
Postcards published in a group of 4, 6, 7, 8, or 12 These were sold in packets or individually Examples are: days of the week or months of the year
A number of repetitions performed without any rest (e g one set of ten repetitions or 1 x 10)
A mirror image if each other thus being squared
A group of a specific number of repetitions of a particular exercise
Site Enforcement Tracking System EPA database of Potentially Responsible Parties (PRPs)
sets about
Third-person singular simple present indicative form of set about
sets aside
Third-person singular simple present indicative form of set aside
sets back
Third-person singular simple present indicative form of set back
sets forth
Third-person singular simple present indicative form of set forth
sets in
Third-person singular simple present indicative form of set in
sets off
Third-person singular simple present indicative form of set off
sets out
Third-person singular simple present indicative form of set out
sets up
Third-person singular simple present indicative form of set up
sets a good example
is a good model, serves as a role model
Set
An ancient Egyptian god, variously described as the god of chaos, the god of thunder and storms, or the god of destruction
TV sets
plural form of TV set
arithmetical sets
plural form of arithmetical set
box sets
plural form of box set
character sets
plural form of character set
chess sets
plural form of chess set
crystal sets
plural form of crystal set
dead sets
plural form of dead set
drum sets
plural form of drum set
film sets
plural form of film set
fixed sets
plural form of fixed set
independent sets
plural form of independent set
instruction sets
plural form of instruction set
jet sets
plural form of jet set
measurable sets
plural form of measurable set
open sets
plural form of open set
partially ordered sets
plural form of partially ordered set
power sets
plural form of power set
saw sets
plural form of saw set
scuba sets
plural form of scuba set
set
The initial or basic formation of dancers
set
To punch (a nail) into wood so that its head is below the surface
set
A group of repetitions of a single exercise performed one after the other without rest

This is the fourth set of benchpresses.

set
Set theory
set
A collection of various objects for a particular purpose

a set of tools.

set
To begin to move; to go forth

The king is set from London, and the scene is now transported, gentles, to Southampton.

set
To solidify

The glue sets in 4 minutes.

set
A small tuber or bulb used instead of seed, particularly onion sets and potato sets
set
A complete series of points, forming part of a match
set
A complete series of games, forming part of a match
set
Intent, determined (to do something)

set on getting to his destination.

set
To fit (someone) up in a situation
set
Prearranged

a set menu.

set
to sit

He set down on the stool in the corner of the room.

set
To prepare (a stage or film set)
set
A musical performance by a band, disc jockey, etc., consisting of several musical pieces
set
Fixed in a certain style
set
A drum kit, a drum set

He plays the set on Saturdays.

set
To arrange with dishes and cutlery

Please set the table for our guests.

set
Three of a kind in poker. In community card games, the term is usually reserved for a situation in which a pair in a player's hand is matched by a single card on the board. Compare with trips. Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
set
Fixed in one’s opinion

I’m set against the idea of smacking children to punish them.

set
A device for receiving broadcast radio waves; a radio or television

television set.

set
A punch for setting nails in wood

nail set.

set
To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form

In the Annapolis Valley, in spite of an irregular bloom, the fruit has set well and has, as yet, been little affected by scab.

set
To determine or settle

to set the rent.

set
A matching collection of similar things

a set of tables.

set
Ready, prepared
set
A collection of zero or more objects, possibly infinite in size, and disregarding any order or repetition of the objects which may be contained within it
set
A sett; a hole made and lived in by a badger
set
The amount the teeth of a saw protrude to the side in order to create the kerf
set
To introduce or describe

An incident which happened about this time will set the characters of these two lads more fairly before the discerning reader than is in the power of the longest dissertation.

sett
A small, square-cut piece of quarried stone used for paving and edging
sett
The system of tunnels that is the home of a badger
skill sets
plural form of skill set
straight-sets
Achieved in the minimal possible number of sets

American MacKenzie beat Frenchman Maltier in a straight-sets victory.

tea sets
plural form of tea set
television sets
plural form of television set
totally ordered sets
plural form of totally ordered set
uncountable sets
plural form of uncountable set
universal sets
plural form of universal set
set
{a} placed, planted, fixed, regular, formal
set
{n} a number of things or persons suited to each other, living plant, game, wager at dice
set
{v} to place, put, plant, fix, value, disappear, fall below the horizon
SET
(in E-commerce) trademark for a standard protocol for security of financial transactions carried out by Internet credit card
set
To apply one's self; to undertake earnestly; now followed by out
set
Fixed in position; immovable; rigid; as, a set line; a set countenance
set
as, the set of a spring
set
disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
set
being below the horizon; "the moon is set"
set
determined or decided upon as by an authority; "date and place are already determined"; "the dictated terms of surrender"; "the time set for the launching"
set
Secure Electronic Transaction: A system for encrypting e-commerce transactions, such as online credit card purchases Developed by Visa, MasterCard, Microsoft, and several major banks, SET combines 1,024-bit encryption with digital certificates to ensure security SET is still in development
set
The exact meaning varies according to the location where it is used
set
The deflection of a tooth, or of the teeth, of a saw, which causes the the saw to cut a kerf, or make an opening, wider than the blade
set
give a fine, sharp edge to a knife or razor insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink) fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
set
get ready for a particular purpose or event; "set up an experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the surgery"
set
Secure Electronic Transaction, a protocol developed by Visa and MasterCard to allow secure credit card transactions of the Internet
set
The manner, state, or quality of setting or fitting; fit; as, the set of a coat
set
put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
set
To begin to move; to go out or forth; to start; now followed by out
set
adapt for performance in a different way; "set this poem to music"
set
Sometimes written sett
set
A series of as many games as may be necessary to enable one side to win six
set
To fit music to words
set
fix conclusively or authoritatively; "set the rules"
set
- Secure Electronic Transaction and Digital Certificate - Used for on-line credit card transactions SET works with digital certificates that are provided by banks as authorization for credit (like a password ensures that it's you using your card) These digital codes are called a public-private key pair and change with every transaction, to ensure that they are not duplicated
set
a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner"
set
disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days
set
the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat"
set
A complete series of games
set
(set of a boat) The definition of this word that I have found that comes closest to what rowers mean by the set of a boat is `form or carriage of the body or of its parts' In this case the `body' consists of the shell and the rowers Items that can affect the set of the boat are the rower's posture, hand levels, rigging(the favorite culprit especially with the more advanced rowers), timing at the catch and release, and outside conditions such as the wind It is not unusual for rowers within a shell not to agree on what needs to be done to establish a `good' set, i e a level, stable shell that will provide the basis for that symphony of motion
set
fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
set
Commonly written sett
set
To congeal; to concrete; to solidify
set
That which is staked; a wager; a venture; a stake; hence, a game at venture
set
{f} put, place; determine; fix in place; assign, post, appoint a person for a role; cause to be in a particular condition; arrange, prepare; adjust, align, calibrate to a specific position or setting; insert, inlay
set
1 a collection of clubs taken as being together 2 when the wrists are cocked at the top of the backswing Example: 1 I carried only 4 irons, a 3 wood and a putter in my mixed set, while Roland's matched set consisted of 14 clubs (1,3 woods, 2-PW,SW,LW and a putter) 2 A good way to identify the wrist set at the top of the swing is to feel the club pull down on the left thumb (for right-handed players)
set
two or more Harbour Lights lighthouses intended to be sold together usually with matching edition numbers Examples include the Lady Lighthouse Keepers, Stamp Set, and Morris Island Then & Now More about sets
set
A payment standard has been set up in the electronic commerce sector Known as SET (Secure Electronic Transaction) this standard is defined by Visa, Mastercard and American Express This system requests from the user his card number and expiry date, which are then encrypted (this data does not transit 'in clear' on the network) Only the card validity is checked, and not the identity of the person who supplied the information
set
urge a dog to attack someone
set
Three of a kind when you have two of the rank in your hand, and there is one on the board
set
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
set
For sets of feature structures, organized in the same way as sequences For sets containing elements none of which print higher than three times the line height, brackets are scaled from the current font Otherwise scaled braces are constructed in effect
set
the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun"
set
to arrange (type)
set
The direction towards which the current flows
set
When the score reaches 8 all, hand out must choose before the next service is delivered, either to continue the game to 10 points, which is termed 'Set Two', or declare 'No Set' in which case the first player to reach 9 points wins the game
set
{s} fixed, unchanging; arranged, prepared; resolute, firmly resolved; determined in advance
set
Regular; uniform; formal; as, a set discourse; a set battle
set
To cause to sit; to make to assume a specified position or attitude; to give site or place to; to place; to put; to fix; as, to set a house on a stone foundation; to set a book on a shelf; to set a dish on a table; to set a chest or trunk on its bottom or on end
set
To fix beforehand; to determine; hence, to make unyielding or obstinate; to render stiff, unpliant, or rigid; as, to set one's countenance
set
decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters"
set
In mathematics and logic, any collection of objects (elements), which may be mathematical (e.g., numbers, functions) or not. The intuitive idea of a set is probably even older than that of number. Members of a herd of animals, for example, could be matched with stones in a sack without members of either set actually being counted. The notion extends into the infinite. For example, the set of integers from 1 to 100 is finite, whereas the set of all integers is infinite. A set is commonly represented as a list of all its members enclosed in braces. A set with no members is called an empty, or null, set, and is denoted . Because an infinite set cannot be listed, it is usually represented by a formula that generates its elements when applied to the elements of the set of counting numbers. Thus, 2xx = 1,2,3,... represents the set of positive even numbers (the vertical bar means "such that"). Reduced Instruction Set Computing age set set theory
set
to put (something) down, to rest
set
bear fruit; "the apple trees fructify"
set
A young oyster when first attached
set
Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed (with some help from industry) this standard jointly to ensure secure electronic transactions
set
apply or start; "set fire to a building"
set
If at the end of the tenth game the score is a tie, the set is usually called a deuce set, and decided by an application of the rules for playing off deuce in a game
set
to locate, to backdrop (a play, etc)
set
(usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
set
become gelatinous; "the liquid jelled after we added the enzyme"
set
1) Verb - To set is to prepare the stage for the coming scene by placing everything in its correct position 2) Noun - The set is all the scenery, furniture and props used to create a particular scene 3) When an actor has learnt their lines and stage directions they are 'set'
set
evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner"
set
representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; "the sets were meticulously authentic"
set
In dancing, the number of persons necessary to execute a quadrille; also, the series of figures or movements executed
set
to devise and assign (work) to
set
An obstacle course which, throughout the rehearsal period, defies the laws of physics by growing smaller week by week while continuing to occupy the same amount of space
set
establish as the highest level or best performance; "set a record"
set
To reduce from a dislocated or fractured state; to replace; as, to set a broken bone
set
To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end
set
A well-defined collection of mathematical objects, its elements, often having a common property
set
several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press" the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat" any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; "the early sets ran on storage batteries" (psychology) a temporary readiness to respond in a particular way; "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his instructions deliberately gave them the wrong set" the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun" a group of things of the same kind that belong together and are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a set of teeth" (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols; "the set of prime numbers is infinite" an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot" evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner" set to a certain position or cause to operate correctly; "set clocks or instruments" put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire" establish as the highest level or best performance; "set a record" give a fine, sharp edge to a knife or razor insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink) fix in a border; "The goldsmith set the diamond" put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone" apply or start; "set fire to a building" locate; "The film is set in Africa" disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days
set
To fix firmly; to make fast, permanent, or stable; to render motionless; to give an unchanging place, form, or condition to
set
To fix, as a precious stone, in a border of metal; to place in a setting; hence, to place in or amid something which serves as a setting; as, to set glass in a sash
set
A number of persons associated by custom, office, common opinion, quality, or the like; a division; a group; a clique
set
fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain"
set
Camber of a curved roofing tile
set
A kind of punch used for bending, indenting, or giving shape to, metal; as, a saw set
set
situated in a particular spot or position; "valuable centrally located urban land"; "strategically placed artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a quiet riverbank"
set
Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed (with some help from industry) this standard jointly to insure secure electronic transactions
set
to adjust
set
Hence, to attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place
set
give a fine, sharp edge to a knife or razor
set
locate; "The film is set in Africa"
set
To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt
set
estimate; "We put the time of arrival at 8 P M "
set
put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire"
set
A set is a setting that is placed on a checkout or a reservation indicating that a technical staff member must deliver the resource to the patron at a given location In other words, a set means that the checked-out or reserved resources must be delivered to the patron, rather than being picked up the by the patron (known as a will call) See Also: Strike, Show, Will Call, Will Return
set
To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship
set
Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or prejudices
set
to defeat a contract
set
Any of various standards of measurement of the fineness of cloth; specif
set
put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone"
set
To place plants or shoots in the ground; to plant
set
to compile, to make (a crossword)
set
An object made up several parts
set
set down according to a plan: "a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern"
set
1 Of a saw - the bending of the teeth alternately to left and right to give clearance in the cut 2 A nail - to drive the head of a nail beneath the surface of the wood with a special punch (nail-set)
set
SET is a secure protocol designed by MasterCard and Visa to facilitate financial transactions over the Internet Compared with SSL, it places more emphasis on validating both parties to the transaction, and uses trusted servers so that a merchant holds only transaction identifiers, not actual credit card numbers
set
To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well
set
three of a kind in poker
set
the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested the set of the glue"
set
Adjusted; arranged; formed; adapted
set
several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press"
set
Secure Electronic Transfer protocol for exchange credit card information over networks
set
an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot"
set
To put in order in a particular manner; to prepare; as, to set (that is, to hone) a razor; to set a saw
set
A short steel spike used for driving the head of a nail below the surface
set
converted to solid form (as concrete)
set
To have a certain direction in motion; to flow; to move on; to tend; as, the current sets to the north; the tide sets to the windward
set
Collectively, the crop of young oysters in any locality
set
Direction or course; as, the set of the wind, or of a current
set
A stone, commonly of granite, shaped like a short brick and usually somewhat larger than one, used for street paving
set
To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle; as, to set milk for cheese
set
a relatively permanent inclination to react in a particular way; "the set of his mind was obvious"
set
To make to assume specified place, condition, or occupation; to put in a certain condition or state (described by the accompanying words); to cause to be
set
A set is a collection of related things Example: Days of the week
set
equip with sails, masts, etc ; "rig a ship"
set
The act of directing the ball to a teammate for an attack
set
Established; prescribed; as, set forms of prayer
set
The act of setting, as of the sun or other heavenly body; descent; hence, the close; termination
set
SET (Secure Electronic Transaction) is a system for ensuring the security of financial transactions on the Internet It was supported initially by Mastercard, Visa, Microsoft, Netscape, and others With SET, a user is given an electronic wallet (digital certificate) and a transaction is conducted and verified using a combination of digital certificates and digital signatures among the purchaser, a merchant, and the purchaser's bank in a way that ensures privacy and confidentiality SET makes use of Netscape's Secure Sockets Layer (SSL), Microsoft's Secure Transaction Technology (STT), and Terisa System's Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP) SET uses some but not all aspects of a public key infrastructure (PKI)
set
A piece placed temporarily upon the head of a pile when the latter cannot be reached by the weight, or hammer, except by means of such an intervening piece
set
(psychology) a temporary readiness to respond in a particular way; "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his instructions deliberately gave them the wrong set"
set
any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; "the early sets ran on storage batteries"
set
To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form; as, cuttings set well; the fruit has set well i
set
To direct (the ball) to a teammate for an attack
set
A number of things of the same kind, ordinarily used or classed together; a collection of articles which naturally complement each other, and usually go together; an assortment; a suit; as, a set of chairs, of china, of surgical or mathematical instruments, of books, etc
set
{i} system; group of items, collection; posture, carriage; series, sequence; receiver, electronic device for receiving radio or television broadcasts; filming location; setting for a drama film or television program; direction; process of hardening
set
evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris
set
To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote; as, to set a psalm
set
insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)
set
(mathematics) an abstract collection of numbers or symbols; "the set of prime numbers is infinite"
set
That dimension of the body of a type called by printers the width
set
A young plant for growth; as, a set of white thorn
set
not blasted in the blossom
set
A set is a group of games that is won by the player or side that first wins at least six games with a two-game margin, unless a tie-breaker is employed In major tournaments, there are usually five sets in a men's match and three in a women's match See scoring system; tie-breaker
set
make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill"
Türkisch - Englisch

Definition von sets im Türkisch Englisch wörterbuch

set
{i} barrier

The Belize barrier reef is the largest barrier reef in the northern hemisphere and is also famous for the Great Blue Hole, a popular diving spot. - Belize set resifi, kuzey yarımküredeki en büyük set resifidir ve aynı zamanda popüler bir dalış noktası olan Büyük Mavi Delikle de ünlüdür.

Australia's Great Barrier Reef is threatened by climate change. - Avustralya'nın Büyük Set Resif'i iklim değişikliği tarafından tehdit edilmektedir.

set
{i} wall
set
service
set
obstacle
set
penstock
set
(Avcılık) lands
set
water gate
set
head gate
set
sluice valve
set
(Askeri) bulkhead
set
stereo

My stereo set is inferior to yours in sound quality. - Benim stereo setimin ses kalitesi seninkinden daha kötü.

Is there a stereo in your bedroom? - Yatak odanda bir müzik seti var mı?

set
music set
set
grading
set
dike
set
levee

The levee kept the floodwater back. - Su seti seli geri tuttu.

set
kit

He's playing a cha cha cha rhythm on the drum kit. - O, bateri setinde ça ça ça ritmini çalıyor.

Don't forget to take the first-aid kit. - İlk yardım setini almayı unutma.

set
(Sinema) live stage
set
(Askeri) platform
set
a set of

Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car. - Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar.

set
obstructing
set
bar

I bought this TV set at a bargain sale. - Bu TV setini indirimli satıştan aldım.

Scientists say more than half of Australia's Great Barrier Reef has been destroyed in the past 30 years. - Bilim adamları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin yarısından fazlasının son 30 yıl içinde yok edildiğini söylüyorlar.

set
sluicegate
set
range
set
retain wall
set
causeway
set
dam
set
set
set
terrace
set
embankment
set
seawall
set
the set
set
(Çeviri Çalışmaları) Collection (ansiklopedi, kitap setleri vs.)

The collection of Shakespeare/Ömer Seyfettin.

set
{i} studio
set
dyke
set
rampart
set
{i} floodgate
set
{i} bank
set
sports set (a group of games)
set
{i} setting
set
{i} groyne
set
weir
set
barrage
set
cin. set
set
music set, stereo
set
obstruction
sets

  Türkische aussprache

  sets

  Aussprache

  /ˈsets/ /ˈsɛts/

  Etymologie

  [ 'set ] (verb.) before 12th century. Middle English setten, from Old English settan; akin to Old High German sezzen to set, Old English sittan to sit.

  Gemeinsame Collocations

  sets out, sets of

  Videos

  ... And at one of the death camps that he sets up, ...
  ... DAVID BECKHAM: I mean, it sets the kids up for life, I think, ...

  Wort des Tages

  baleful
Favoriten