draw

listen to the pronunciation of draw
Englisch - Türkisch
çizmek

Resim çizmekten hoşlanırım. - I like to draw pictures.

Japon bayrağını çizmek çok kolaydır. - Drawing the Japanese flag is very easy.

çekim

Manyetik bir çekimle birbirlerine çekildiler. - They were drawn to each other by a magnetic attraction.

çekiliş

Dün geceki piyango çekilişinde kazanan rakamlar sırayla 7, 18, 3, 41 ve 6 idi. - The winning numbers in last night's lottery draw were 7, 18, 3, 41, and 6 in that order.

çekiş

O, onun bir resim çekişini izledi. - She watched him draw a picture.

çekme

Bozuk paramı genellikle masamın çekmecesine atarım. - I usually toss my loose change into my desk drawer.

Tom mutfakta bir çekmeceden bir bıçak çıkardı. - Tom took a knife out of a drawer in the kitchen.

karalamak
çekmek

Fotoğraf çekmek istiyorum. - I like to draw pictures.

Bu arada, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. - Meanwhile, I want to draw your attention to a point.

{i} cazibe

Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu. - Sami found himself drawn to Layla's charm.

{i} berabere biten oyun
(Spor) maçta beraberlik
{f} çekmek: He drew the tray of food closer to his plate. Yemek tepsisini tabağına doğru çekti
berabere kalmak
{f} çiz

İster inanın ister inanmayın, ben aslında resim çizebilirim. - Believe it or not, I can actually draw.

91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti. - Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old.

beraberlik

Oyun beraberlikle sona erdi ve final skoru 2-2'ydi - The game ended in a draw, and the final score was 2-2.

{f} sürüklemek
çekmek sürüklemek
çekmek (su)
çekmek (para)
çekmek (perdeyi)
(Bilgisayar) kağıt çekme
haddelemek (madeni)
haddeden çekmek
çeliğe su vermek
yük çekmek
şekil vermek
berabere kalma
(Ticaret) tanzim etmek
kura çekimi
çekiliş (piyangoda)
(Bilgisayar)

Tom çekmeceyi bir levye ile kaldırarak açmaya çalışarak on beş dakika harcadı fakat onu açamadı. - Tom spent fifteen minutes trying to pry open the drawer with a crowbar, but he couldn't get it opened.

O, çekmeceyi açarken dikkatliydi. - She was careful opening the drawer.

konuşturmak
söyletmek
kapamak
(Avcılık) tabancayı çekmek
(oyun) berabere kalmak
rağbet edilen
ilgisini çekmek
{f} kazanmak
ilerlemek
kura

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

ilgi toplayan şey/kimse
(maç/vb.) beraberlik
(nefes) çekmek
yapmak

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

gelmek
(resim) çizmek
cezbetmek
(oyun/savaş/vb.) berabere bitirmek/bitmek
almak

Tom hesap makinesini almak için çekmeceyi açtı. - Tom opened the drawer to get a calculator.

Bir kurşun kalem almak için çekmeceyi açtım. - I opened the drawer to get a pencil.

emmek ilham almak
{f} (su) çekmek
silah çekmek
{f} demlemek
{f} keşide etmek
{i} (piyangoda) çekiliş; kura
(Tıp) Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak
{f} kâğıt çekmek
{f} fıçıdan çekmek
{i} ilgi çekici şey
içine çekmek
{f} kura çekmek
{i} (silah) çekme
{f} düzenlemek
almak suyunu bo
{f} resmetmek
{f} taslağını çizmek
{f} ikna etmek
kaynak olarak kullanmak
{f} yazmak
{f} sorguya çekmek
draw on
yararlanmak
drawing
{i} çizme

Japon bayrağını çizmek çok kolaydır. - Drawing the Japanese flag is very easy.

Tom resim çizmede inanılmaz derecede kötüydü. - Tom is incredibly bad at drawing.

drawing
çizim

Çizimlerim için daha çok kağıda ihtiyacım var. - I need more paper for my drawings.

Bu çizimi beğeniyor musun? - Do you like this drawing?

drawn
çekilmiş

Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu. - Sami found himself drawn to Layla's charm.

Kendimi ona doğru çekilmiş hissettim. - I felt drawn toward her.

inhale
{f} soluk almak
drawing
{i} çekme

İlgiyi kendine çekmek istiyorsun. - You're drawing attention to yourself.

Sami dikkat çekmeyi severdi. - Sami liked drawing attention.

draw back
geri çekmek
draw back
geri çekil
draw up
(kontrat, senet v.b.'ni) hazırlamak, yazmak
draw back
geri çekilmek; geri çekmek
draw back
yerine getirmemek
draw back
geri kalmak
draw back
gerilemek
draw back
çekilmek
draw out
konuşturmak
draw out
çekmek
draw up
yığılmak
draw up
yetişmek
draw away
uzaklaşmak
draw conclusion
sonuca varmak
draw money
(Ticaret) para çekmek
draw to a close
bitmek
draw to a close
sona ermek
draw up
yanaştırmak
draw up
kaleme almak
draw up
akdetmek
draw up
yaklaşıp durmak
draw up
tanzim etmek
draw up a contract
sözleşme akdetmek
draw up a contract
şartname hazırlamak
draw up a contract
sözleşme düzmek
draw up a contract
sözleşme hazırlamak
draw up a contract
mukavele düzenlemek
draw up a contract
sözleşme yapmak
draw up alongside
yanaşmak
draw a bead on
göz koymak
draw a bill
borç senedi düzenlemek
draw a blank
başarısız olmak
draw a bow at a venture
boş atıp dolu tutmak
draw a check
çek yazmak
draw a check
çek keşide etmek
draw a commission
komisyon almak
draw a commission
komisyon sağlamak
draw a conclusion
sonuç çıkarmak
draw a deed
belge düzenlemek
draw a deed
belge tanzim etmek
draw a long date
uzun vadeli keşide etmek
draw a parallel between
benzetmek
draw a picture
resim çizmek

Küçük çocuk bir resim çizmek için renkli kalem kullanmaktadır. - The young child uses crayons to draw a picture.

draw a prize
ödül kazanmak
draw a veil over
üstüne perde çekmek
draw a veil over sth
bir şeyin üstüne perde çekmek
draw applause
alkış almak
draw aside
bir tarafa çekmek
draw attention
dikkatini çekmek
draw away
uzaklaştırmak
draw away
çek
draw away
hızla çekmek
draw away
arayı açmak
draw back
kaçınmak
draw back
kaçmak
draw blood
çileden çıkarmak
draw down
indirmek
draw head
çekme başlığı
draw in
her yandan kuşatmak
draw in
kenara çekip dur
draw in one's horns
masrafı kısmak
draw in one's horns
yelkenleri suya indirmek
draw interest
faiz almak
draw lots
kura çekmek
draw money out
bankadan para çekmek
draw near
yakınlaşmak
draw near
sokulmak
draw near
yaklaşmak
draw on
kullanmak
draw out
uza
draw out
(tren) kalkmak
draw out
(gündüz) uzamak
draw out
uzatmak
draw out an account
hesap özeti çıkarmak
draw profit
kâr sağlamak
draw sb in
ilgisini çekmek
draw sb out
söyletmek
draw sb out
açmak
draw sb out
konuşturmak
draw sth from
den elde etmek
draw sth out
uzatmak
draw sth out
banka hesabından para çekmek
draw sth up
yazmak
draw sth up
yaklaştırmak
draw sth up
düzenlemek
draw the dole
işsizlik parası almak
draw the line
karşı çıkmak
draw the line
çizgiyi çekmek
draw the line at
dur demek
draw the line at
çizgi çekmek
draw the long bow
desteksiz atmak
draw the match
maçı berabere bitirmek
draw up
yaz
draw up
durdurmak
draw up
belge hazırlamak
draw up
durmak
draw up a deed
belge düzenlemek
draw up a deed
senet düzenlemek
draw with a pencil
kalemle yaz
draw a charm
Cazibe oluşturmak, cezbetmek
draw a charm
büyü yazmak
draw a distinction
ayrıma gitmek
draw a line
çizgi çekmek
draw brench
brench çizmek
draw conclusions
çizmek sonuçlar
draw frame
(Tekstil) Cer makinası
draw level
çizmek düzeyinde
draw money
Para çekmek (bankadan, banka hesabından)
draw plate
hadde levhası
draw rein
dizginleri çekmek
draw sb out
çekingenliğini yenmesi için cesaret vermek, konuşturmak
draw sth out
(kd) uzatmak
draw too close
çok yakın çizmek
draw up
düzenlemek
draw up
ayarlamak
drawings
hasılat
draw up
yazmak
drawing
resim

91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti. - Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old.

Tom bir resim çiziyor. - Tom is drawing a picture.

draw back
geri almak
draw in
solumak
drawing
(Mekanik,Teknik) tel çekme
drawing
resim taslağı
drawings
(Nükleer Bilimler) teknik resim
drawn
{s} tükenmiş
drew
draw çıkar/çiz/çek
draw on
çekmek
draw attention
dikkat çekmek

Bu sebeple, Komite'nin Parlamento'nun Görünmez Üyeleri hakkındaki raporuna dikkat çekmek isterim. - I would therefore like to draw attention to the Report of the Committee on Invisible Members of Parliament.

O, dikkat çekmek için süslü giysiler giyer. - She wears flamboyant clothes to draw attention.

draw attention
parmak basmak
draw away
kendini çekmek
draw away
çekmek
draw away
ayrılmak
draw in
nefes almak
draw on
nefes çekmek (sigaradan)
draw on
cezbetmek
draw on
duman çekmek (sigaradan)
draw out
yaymak
drawing
çizerek

Çocuk süper kahramanlar hakkında kısa hikayeler çizerek saatler harcıyor. - The boy spends hours drawing short stories about superheroes.

Kız süper kahraman çizgi romanları çizerek saatler harcıyor. - The girl spends hours drawing superhero stories.

drawing
(Ticaret) poliçe çekme
drawing
haddeden geçirme
drawing
çekim
drawing
şema
drawing
tersim
drawing
tasar
drawing
kura çekimi
Englisch - Englisch
To determine the result of a lottery

The winning lottery numbers were drawn every Tuesday.

The procedure by which the result of a lottery is determined

The draw is on Saturday.

A shot that lands in play without hitting another stone out, as opposed to a takeout shot
The result of a two-innings match in which at least one side did not complete all their innings before time ran out. Different from a tie
(usually as draw on or draw upon): to rely on; utilize as a source

She had to draw upon her experience to solve the problem.

In a commission-based job, an advance on future (potential) commissions given to an employee by the employer
To sketch; depict with lines; to produce a picture with pencil, crayon, chalk, etc. on paper, cardboard, etc
inhale

Just before you draw your terminal breath.

To consume, for example, power

The circuit draws three hundred watts.

To pull out (as a gun from a holster, or a tooth)
To end a game in a draw (with neither side winning)

Both these teams will draw if nobody scores soon.

To trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve one's hand with future cards. See also draw out

Jill has four diamonds, she'll try to draw for a flush.

A golf shot that (for the right-handed player) curves intentionally to the left. See hook, slice, fade
To attract

I was drawn to her.

To drag, pull

Lys shuddered, and I put my arm around her and drew her to me; and thus we sat throughout the hot night. She told me of her abduction and of the fright she had undergone, and together we thanked God that she had come through unharmed, because the great brute had dared not pause along the danger-infested way.

A situation in which one or more players has four cards of the same suit or four out of five necessary cards for a straight and requires a further card to make their flush or straight
To take the top card of a deck into hand

At the start of their turn, each player must draw a card.

To disembowel

He will be hanged, drawn and quartered.

To pull back the arrow in preparation for shooting
Cannabis
To deduce or infer

He tried to draw a conclusion from the facts.

A dry stream bed that drains surface water only during periods of heavy rain or flooding

The garden, curiously enough, was a quarter of a mile from the house, and the way to it led up a shadow draw past the cattle corral.

The result of a game in which neither side has won; a tie

The game ended in a draw.

To close

You should draw the curtains at night.

To leave temporarily so as to allow the flavour to increase

Tea is much nicer if you let it draw for three minutes before pouring.

When a vehicle draws somewhere, it moves there smoothly and steadily. Claire had seen the taxi drawing away
{v} to pull, take out, unsheath, allure, attract, snok, describe
To select by the drawing of lots
allow a draft; "This chimney draws very well
If you draw a comparison, parallel, or distinction, you compare or contrast two different ideas, systems, or other things. literary critics drawing comparisons between George Sand and George Eliot
represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc
Also termed an “allotment ” In single-copy sales, the number of copies of each issue of a particular title that are distributed to specific wholesalers and retail outlets Determined on the basis of a title's sales history or typical sales of similar titles in a specific store or area
To play (a short-length ball directed at the leg stump) with an inclined bat so as to deflect the ball between the legs and the wicket
Periodic advances of funds according to the schedule of payments in a construction loan agreement Also called advance, disbursement, payout, progress payment, or takedown
To throw up (the stone) gently
to drag
To pull from a sheath, as a sword
an entertainer who attracts large audiences; "he was the biggest drawing card they had"
A shot with a slight, controlled curve through the air, from right to left for a right-handed player and right to left for a left-handed player
To draw something means to choose it or to be given it, as part of a competition, game, or lottery. We delved through a sackful of letters to draw the winning name Draw is also a noun. the draw for the quarter-finals of the UEFA Cup
take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water well"; "She drew strength from the minister's words"
Also referred to as a payroll advance A payment of up to sixty (60) percent on earned but not yet paid gross wages given to an employee in an emergency situation The amount of the assignment is deducted from the employee's next paycheck
If an event or period of time is drawing closer or is drawing nearer, it is approaching. And all the time next spring's elections are drawing closer
The act of drawing; draught
to trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve ones hand with future cards
"The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter"
steep; pass through a strainer; "draw pulp from the fruit"
in racing, to get in front; to obtain the lead or increase it; to draw back, to retreat; to draw level, to move up even (with another); to come up to or overtake another; to draw off, to retire or retreat; to draw on, to advance; to draw up, to form in array; to draw near, nigh, or towards, to approach; to draw together, to come together, to collect
If something that hits you or presses part of your body draws blood, it cuts your skin so that it bleeds. Any practice that draws blood could increase the risk of getting the virus
require a specified depth for floating; "This boat draws 70 inches"
A hand which is unlikely the best hand, but which has a chance to become one with future card
allow a draft; "This chimney draws very well"
To admit the action of pulling or dragging; to undergo draught; as, a carriage draws easily
When you draw a curtain or blind, you pull it across a window, either to cover or to uncover it. After drawing the curtains, she lit a candle Mother was lying on her bed, with the blinds drawn
In a game or competition, if one person or team draws with another one, or if two people or teams draw, they have the same number of points or goals at the end of the game. Holland and the Republic of Ireland drew one-one We drew with Ireland in the first game Egypt drew two of their matches in Italy. = tie Draw is also a noun. We were happy to come away with a draw against Sweden. see also drawing
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
the act of drawing or hauling something; "the haul up the hill went very slowly" poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer; "he played only draw and stud" (American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got a pair of kings in the draw" anything (straws or pebbles etc
To exert an attractive force; to act as an inducement or enticement
engage in drawing; "He spent the day drawing in the garden"
finish a game with an equal number of points, goals, etc ; "The teams drew a tie"
To extract the bowels of; to eviscerate; as, to draw a fowl; to hang, draw, and quarter a criminal
– the amount of air that gets pulled through the cigar
A lot or chance to be drawn
If you draw something or someone in a particular direction, you move them in that direction, usually by pulling them gently. He drew his chair nearer the fire He put his arm around Caroline's shoulders and drew her close to him Wilson drew me aside after an interview. = pull
To induce topspin onto the ball causing in to move from outside to in on your swing Opposite is Fade
If you draw someone's attention to something, you make them aware of it or make them think about it. He was waving his arms to draw their attention He just wants to draw attention to the plight of the unemployed
To draw amiss To follow scent in the wrong direction Fox-hunting term, where to draw means to follow scent To draw a furrow To plough or draw a plough through a field so as to make a furrow To draw a person out To entice a person to speak on any subject, often with the intention of ridiculing his utterances
To take from a box or wheel, as a lottery ticket; to receive from a lottery by the drawing out of the numbers for prizes or blanks; hence, to obtain by good fortune; to win; to gain; as, he drew a prize
If someone will not be drawn or refuses to be drawn, they will not reply to questions in the way that you want them to, or will not reveal information or their opinion. The ambassador would not be drawn on questions of a political nature `Did he say why?' --- `No, he refuses to be drawn.'
If you draw somewhere, you move there slowly. She drew away and did not smile When we drew level, he neither slowed down nor accelerated
draw a bath
To fill a bathtub with water in preparation for taking a bath

Never leave a child unattended when you are drawing him a bath.

draw a bead on
To aim a gun at something
draw a blank
To be unable to produce a required piece of information

I should know that person's name, but I'm drawing a blank.

draw a line in the sand
To indicate the level at which something is unacceptable

After hearing about the drunk and disorderly behaviour at the military base, the commander drew a line in the sand to prevent unauthorised personnel from gaining access.

draw a line in the sand
To make a clear distinction between two different things

We often talk about a drawing a line in the sand between freedom of speech and defamation.

draw a line in the sand
To create an artificial boundary between two places to divide two or more people from each other

After having been on the deserted island for the past three months, the survivors were getting angry with each other and decided to draw a line in the sand to indicate where the first group and the second group could live.

draw and quarter
To severely punish or criticize someone
draw and quarter
To execute a person by tying each limb to an animal and driving them in different directions
draw attention
To rouse someone to notice something, to cause someone to focus on something

I'd like to draw your attention to this part of the chart.

draw away
To move away

She looked at me and then turned and glanced at my arm about her, and then she seemed quite suddenly to realize the scantiness of her apparel and drew away, covering her face with her palms and blushing furiously.

draw back
to retreat from a position
draw back
to pull something back or apart
draw back
to move backwards
draw back
to withdraw from an undertaking
draw bridge
Alternative spelling of drawbridge
draw left
A verbal command given usually to the bowman of a canoe or raft. It means to place the paddle in the water on the left side parallel to the boat and pull it towards the boat. This is a maneuver to move the front of the boat to the left side

When we get to the bottom of the rapids, draw left to avoid the sweepers.

draw level
to equalize
draw level
to cause something to equalize
draw near
To approach, move toward

The crowd drew near to the speaker.

draw on
To advance, continue; to move or pass slowly or continuously, as under a pulling force

As the day draws on, the oxen will begin to show fatigue.

draw on
To approach, come nearer, as evening

In his bones, he sensed winter was drawing on sooner than usual.

draw on
(also draw upon) To appeal to, make a demand of, rely on; to utilize or make use of, as a source

The reporter drew heavily on interviews with former members of the secretive group.

draw on
To sketch or mark with pencil, crayon, etc., on a given surface
draw one's last breath
To die
draw out
To improve a losing hand to a winning hand by receiving additional cards

Jill had a flush on the turn, but Jimmy drew out by completing a full house on the river.

draw out
To use means to entice or force (an animal) from it's hole or similar hiding place; or, by extension, cause (a shy person) to be more open or talkative

She's really a neat person if you just take the time to draw her out.

draw out
To make something last for more time than is necessary; prolong; extend

It seems the boss tries to draw out these meetings for as long as possible just to punish us.

draw out
To physically extract, as blood from a vein
draw out
To extract, bring out, as concealed information; elicit; educe
draw poker
A form of poker where players can trade in cards for new ones and their cards are not shown until the showdown. (In contrast to stud poker.)
draw raise
A shot in which the played stone pushes a stone straight forward into the house
draw right
A verbal command given usually to the bowman of a canoe or raft. It means to place the paddle in the water on the right side parallel to the boat and pull it towards the boat. This is a maneuver to move the front of the boat to the right side

When we get to the bottom of the rapids, draw right to avoid the sweepers.

draw straws
to decide at random; especially by drawing (selecting randomly between) straws, sticks etc. Typically, whoever draws the short straw from among a selection of longer straws must complete some undesirable task

They drew straws to see who had to wash the dishes.

draw stumps
To declare an end to the days play, and remove the bails and sometimes the stumps
draw stumps
To cease doing something, at least for the day
draw the curtains
To open the curtains by pulling them apart
draw the curtains
To close the curtains by pulling them together
draw the line
To set a boundary, rule, or limit, especially on what one will tolerate

I don't mind if they have some fun, but I draw the line at anything that might harm others.

draw the short straw
To select the shortest straw or other object while drawing straws
draw the short straw
To be selected to do an undesirable task (by drawing the shortest straw or otherwise)

I drew the short straw and got stuck doing the whole project alone.

draw up
To compose a document, especially one having a standard form

I asked my lawyer to draw up a new will.

draw up
Cause to come to a halt

Draw up the carriage just around the corner!.

draw up
To arrange in order or formation

Sergeant, please draw the men up in ranks of three.

draw up
Come to a halt

As the cab drew up before the address indicated, the fog lifted a little and showed him a dingy street, a gin palace, a low French eating house, a shop for the retail of penny numbers and twopenny salads, many ragged children huddled in the doorways, and many women of many different nationalities passing out, key in hand, to have a morning glass.

draw up
To withdraw upwards

Ere long a bell tinkled, and the curtain drew up. Within the arch, the bulky figure of Sir George Lynn, whom Mr. Rochester had likewise chosen, was seen enveloped in a white sheet.

draw-well
A deep well from which water is lifted by a bucket on a rope
draw a blank
be unable to remember; "I'm drawing a blank"; "You are blocking the name of your first wife!"
draw a bead on
Aim at someone or something; understand
draw a blank
{f} fail to remember, be unable to think of something; take a losing slip in a draw or lottery
draw-well
{n} a deep well to draw water, water from
draw close
move or arrange oneself in a comfortable and cozy position
draw close
move towards
Drew
A male given name
drawing
Present participle of draw
drawing
The act of producing such a picture
drawing
An act or event in which the outcome (e.g., designating a winner) is selected by chance in the form of a blind draw, notably of lots; especially such a contest in which a winning name or number is selected randomly by removing (or drawing) it from a container, popularly a hat)
drawing
A picture, likeness, diagram or representation, usually drawn on paper
drawing
Such acts practiced as a graphic art form
draws
Third-person singular simple present indicative form of draw
draws
plural form of draw
drew
Irregular simple past of draw
drawing
{n} a delineation, representation, sketch
drawn
{a} pulled, unsheathed, described
drawn
Haggard, drained

She looked pale and drawn.

A draw
broadway
Drawn
streit
Drew
derived from Andrew
draw attention
pull attention towards, stir up interest
draw away
remove by drawing or pulling; "She placed the tray down and drew off the cloth"; "draw away the cloth that is covering the cheese"
draw away
move ahead of (one's competitors) in a race
draw back
use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound or an organ)
draw back
pull back or move away or backward; "The enemy withdrew"; "The limo pulled away from the curb"
draw back
recoil, withdraw, retreat
draw down
The hand over of the loan from the lending institution
draw down
When investing in certain types of funds, notably venture capital funds, the investor commits to invest a certain sum of money but does not give it all to the fund manager at the outset As the fund manager makes investments, money is drawn down, ie requested from the investors
draw down
to access available loan funds, especially referring to lines of credit where the limit is set and you can use the funds as required
draw down
The distance that the water level in the well casing drops, the measurement between the static water level and the pumping level
draw in
shape one's body into a curl; "She curled farther down under the covers"; "She fell and drew in"
draw in
pull into a scheme or a plan; involve someone in something
draw in
If you draw someone in or draw them into something you are involved with, you cause them to become involved with it. It won't be easy for you to draw him in Don't let him draw you into his strategy
draw in
pull inward or towards a center; "The pilot drew in the landing gear"; "The cat retracted his claws
draw in
If you say that the nights, evenings, or days are drawing in, you mean that it is becoming dark at an earlier time in the evening, because autumn or winter is approaching. The days draw in and the mornings get darker
draw in
advance or converge on; "The police were closing in on him"
draw in
draw in as if by suction; "suck in your cheeks and stomach"
draw in
If you draw in your breath, you breathe in deeply. If you draw in air, you take it into your lungs as you breathe in. Rose drew her breath in sharply Roll the wine around in your mouth, drawing in air at the same time. = take in
draw in
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
draw in
pull inward or towards a center; "The pilot drew in the landing gear"; "The cat retracted his claws"
draw in
move into (a station) of trains; "The bullet train drew into Tokyo Station"
draw in
remove as if by suction; "draw in air"
draw into
see draw in 2
draw off
remove by drawing or pulling; "She placed the tray down and drew off the cloth"; "draw away the cloth that is covering the cheese
draw off
remove, pull off, take off
draw off
If a quantity of liquid is drawn off from a larger quantity, it is taken from it, usually by means of a needle or pipe. The fluid can be drawn off with a syringe Doctors drew off a pint of his blood
draw on
If you draw on or draw upon something such as your skill or experience, you make use of it in order to do something. He drew on his experience as a yachtsman to make a documentary programme
draw on
gain inspiration from, take ideas from; take advantage of (resources), make use of (support or help); suck in; approach, come near to; make marks on a surface with a writing implement
draw on
As a period of time draws on, it passes and the end of it gets closer. As the afternoon drew on we were joined by more of the regulars. = wear on
draw out
make more sociable; "The therapist drew out the shy girl"
draw out
To draw out on someone is to outdraw them When I called his all-in bet, I didn't realize he had made trips, but I was lucky enough to draw out on him with my backdoor flush
draw out
deduce (a principle) or construe (a meaning); "We drew out some interesting linguistic data from the native informant"
draw out
draw or pull out, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram"
draw out
lengthen in time; cause to be or last longer; "We prolonged our stay"; "She extended her visit by another day"; "The meeting was drawn out until midnight"
draw out
cause to speak, "Can you draw her out--she is always so quiet"
draw out
make longer, extend; get a person to talk
draw out
If you draw someone out, you make them feel less nervous and more willing to talk. Her mother tried every approach to draw her out
draw out
make more sociable; "The therapist drew out the shy girl
draw up
{f} formulate, compose, prepare a draft or version of (a contract, plan, etc.); come to a stop; straighten up as to show one's full height; bring something closer
draw up
If you draw up a document, list, or plan, you prepare it and write it out. They agreed to draw up a formal agreement He wants his ministers to concentrate on implementing policy, not on drawing it up. = formulate
draw up
form or arrange in order or formation, as of a body of soldiers
draw up
draw up the plans or basic details for; "frame a policy"
draw up
straighten oneself; "He drew himself up when he talked to his superior"
draw up
If you draw up a chair, you move it nearer to a person or place, for example so that you can watch something or join in with something. He drew up a chair and sat down. = pull up
draw up
come to a halt after driving somewhere; "The Rolls pulled up on pour front lawn"; "The chauffeur hauled up in front of us"
draw up
cause (a vehicle) to stop; "He pulled up the car in front of the hotel"
draw upon
see: draw on
drawing
a representation of forms or objects on a surface by means of lines; "drawings of abstract forms"; "he did complicated pen-and-ink drawings like medieval miniatures"
drawing
Related to the construction of glass cane See Cane US Patent Glossary, Classification, Glass; "Forming stock, generally sheet or tube, by utilizing the self-cohesiveness of glass in a plastic condition to effect an operation similar to a "taffy-pull " As it relates to marbles, the means of stretching a glass cane to the size of marble desired
drawing
the creation of artistic drawings; "he learned drawing from his father"
drawing
an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig 7"
drawing
(I) Engineering document depicting a pmt or assembly (2) In metalforming, the stretch‑ rig or compressing of a sheet metal part into a die be a punch to create a 3‑dimensional part
drawing
Forming recessed parts by forcing the plastic flow of metal in dies
drawing
-The process of reducing a cylindrical rod or wire to a desired diameter by pulling the wire through dies
drawing
In the manufacture of wire, pulling the metal through a die or series of dies for reduction of diameter to specified size
drawing
a deformation technique used to fabricate metal wire and tubing Deformation is accomplished by pulling the material through a die by means of a tensile force applied on the exit side
drawing
One or more specially-prepared figures filed as a part of a patent application to explain and describe the invention Drawings (or illustrations, where appropriate) are more commonly found with inventions for mechanical or electrical devices As a rule, chemical patents will include chemical formulae in the description of the invention and/or in the examples
drawing
The process of stretching or spreading metals as by hammering, or, as in forming wire from rods or tubes and cups from sheet metal, by pulling them through dies
drawing
is the creating of an object or form chiefly by means of lines
drawing
The distribution of prizes and blanks in a lottery
drawing
The process of pulling metal in solid form through dies to after its finish, mechanical properties or cross-sectional shape
drawing
Several kinds of drawings are done during the production of an animated film Most common is the Animation Drawing of the character in sequence to create the illusion of movement Others include Story Sketches, to establish direction and narrative flow; Concept Sketches to work out design, atmosphere, or other elements; layouts, which establish background and staging; and many kinds of studies, such as character, action, and costume
drawing
{i} sketch, picture, illustration; attraction; random selection of the winning numbers or tickets in a lottery or raffle
drawing
In Aladdin 4D, a "drawing" consists of all of your polygons, lights, textures, control settings, et cetera Some programs, such as Lightwave, allow you to export just the object with textures applied, as opposed to the entire "scene," which is the same as an Aladdin drawing
drawing
In the manufacture of wire, pulling the metal through a die or series of dies to reduce the diameter
drawing
an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig
drawing
A work produced by representing an object or outlining a figure, plan, or sketch by means of lines A drawing is used to communicate ideas and provide direction for the production of a design
drawing
A picture, likeness, diagram or representation, usually written on paper
drawing
the act of moving a load by drawing or pulling
drawing
A pencil and paper (or computerized) representation of an object, illustrated in a more precise form than rough sketch
drawing
act of getting or draining something such as electricity or a liquid from a source; "the drawing of water from the well"
drawing
The act or the art of representing any object by means of lines and shades; especially, such a representation when in one color, or in tints used not to represent the colors of natural objects, but for effect only, and produced with hard material such as pencil, chalk, etc
drawing
A representation by lines; a delineation of form without reference to color; or a sketch, plan, or design, especially one made with pen, pencil, or crayon
drawing
delineation; also, the figure or representation drawn
drawing
Mechanically forming metal by tension through or in a die
drawing
The act of pulling, or attracting
drawing
players buy (or are given) chances and prizes are distributed according to the drawing of lots
drawing
In wire manufacture, pulling the metal through a die or a series of dies to reduce diameter to a specified size
drawing
A special case of CAD model where the geometry describe a drawing exactly as a draftman whould have done it Coordinates will be in paper space
drawing
A drawing is a picture made with a pencil or pen. She did a drawing of me. see also draw. Art or technique of producing images on a surface, usually paper, by means of marks in graphite, ink, chalk, charcoal, or crayon. It is often a preliminary stage to work in other media. According to Giorgio Vasari, disegno (drawing and design) was the foundation of the three arts of painting, sculpture, and architecture. Beginning in the Italian Renaissance, debate arose regarding the role of drawing, as some saw it as an independent art form and others saw it as a preliminary stage in creating a painting or sculpture. By the 17th century, drawings had definite market value; connoisseurs specialized in collecting them, and forgers began to exploit the demand. In the 20th century, the drawing became fully autonomous as an art form, figuring significantly among the works of virtually every major artist, and the line itself was exploited both for its representational and its purely expressive qualities. or drafting In yarn manufacture, process of attenuating a loose assemblage of fibres. These fibres, called sliver, pass through a series of rollers, which straighten the individual fibres and make them more parallel. Each pair of rollers spins faster than the previous one. Drawing reduces a soft mass of fibres to a firm uniform strand of usable size. For synthetic fibres, drawing is a stretching process applied to fibres in the plastic state, increasing orientation and reducing size. In metalworking, drawing refers to the process of shaping sheet metal into complex, three-dimensional forms with metal dies. See also carding, wire drawing. drawing frame pen drawing pencil drawing wire drawing
drawing
applications are those that allow you to create freehand drawings, illustrations or designs, bar charts or pie charts in two or three dimensions
drawing
The process of pulling metal wire, rods, or bars through a die with the effect of altering the size, finish and mechanical properties In the USA, it is a term used for tempering
drawing
Opens the Drawing toolbar, which contains buttons for tools to draw and format vector images
draw
Favoriten