draw

listen to the pronunciation of draw
İngilizce - Türkçe
çizmek

Ben resim çizmek istiyorum. - I would like to draw.

Onların işi planlar çizmek. - Their job is to draw plans.

çekiş

O, onun bir resim çekişini izledi. - She watched him draw a picture.

çekim

Manyetik bir çekimle birbirlerine çekildiler. - They were drawn to each other by a magnetic attraction.

çekiliş

Dün geceki piyango çekilişinde kazanan rakamlar sırayla 7, 18, 3, 41 ve 6 idi. - The winning numbers in last night's lottery draw were 7, 18, 3, 41, and 6 in that order.

çekme

Bozuk paramı genellikle masamın çekmecesine atarım. - I usually toss my loose change into my desk drawer.

O, çekmeceyi açarken dikkatliydi. - She was careful opening the drawer.

karalamak
çekmek

O onun dikkatini çekmek için kasten mendilini düşürdü. - She dropped her handkerchief on purpose to draw his attention.

Fotoğraf çekmek istiyorum. - I like to draw pictures.

{i} cazibe

Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu. - Sami found himself drawn to Layla's charm.

{i} berabere biten oyun
(Spor) maçta beraberlik
{f} çiz

91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti. - Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old.

Çizim odasında bekleyen bazı misafirler vardı. - There were some guests waiting in the drawing room.

{f} sürüklemek
berabere kalmak
beraberlik

Oyun beraberlikle sona erdi ve final skoru 2-2'ydi - The game ended in a draw, and the final score was 2-2.

{f} çekmek: He drew the tray of food closer to his plate. Yemek tepsisini tabağına doğru çekti
berabere kalma
(Ticaret) tanzim etmek
şekil vermek
(Bilgisayar)

O, çekmeceyi açarken dikkatliydi. - She was careful opening the drawer.

Tom çekmeceyi bir levye ile kaldırarak açmaya çalışarak on beş dakika harcadı fakat onu açamadı. - Tom spent fifteen minutes trying to pry open the drawer with a crowbar, but he couldn't get it opened.

çeliğe su vermek
yük çekmek
haddelemek (madeni)
konuşturmak
çekmek (para)
(oyun) berabere kalmak
çekmek sürüklemek
çekmek (su)
(Avcılık) tabancayı çekmek
kapamak
çekmek (perdeyi)
haddeden çekmek
(Bilgisayar) kağıt çekme
kura çekimi
rağbet edilen
söyletmek
çekiliş (piyangoda)
(resim) çizmek
cezbetmek
gelmek
ilgisini çekmek
yapmak

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

(nefes) çekmek
(maç/vb.) beraberlik
ilgi toplayan şey/kimse
{f} kazanmak
kura

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

(oyun/savaş/vb.) berabere bitirmek/bitmek
ilerlemek
almak

Tom hesap makinesini almak için çekmeceyi açtı. - Tom opened the drawer to get a calculator.

Bir kurşun kalem almak için çekmeceyi açtım. - I opened the drawer to get a pencil.

{f} teşvik etmek
{i} çekicilik
{f} (drew, --n)
{f} devam etmek
(to) çizmek
{i} ilgi çeken şey/olay/kimse
{i} ağızdan lâf almak için söylenen söz
çiz,v.çiz: n.çekiliş
{f} kura çekmek
silah çekmek
{f} demlemek
emmek ilham almak
(Tıp) 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak
{f} keşide etmek
{i} (piyangoda) çekiliş; kura
(Tıp) Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak
{f} kâğıt çekmek
{f} fıçıdan çekmek
{i} ilgi çekici şey
içine çekmek
{f} (su) çekmek
draw on
yararlanmak
drawing
çizim

Tom Mary'ye çizimlerinden bazılarını gösterdi. - Tom showed Mary some of his drawings.

Bu çizimi beğeniyor musun? - Do you like this drawing?

drawing
{i} çizme

Tom resim çizmede mükemmeldir. - Tom is excellent at drawing.

Tom resim çizmede inanılmaz derecede kötüydü. - Tom is incredibly bad at drawing.

drawn
çekilmiş

Kendimi ona doğru çekilmiş hissettim. - I felt drawn toward her.

Ben telefonda mal sahibi ile konuşuyorken Polis çekilmiş silahları ile geldi. - Cops came with guns drawn, as I was talking to the owner on the phone.

inhale
{f} soluk almak
drawing
{i} çekme

İlgiyi kendine çekmek istiyorsun. - You're drawing attention to yourself.

Sami dikkat çekmeyi severdi. - Sami liked drawing attention.

draw back
geri çekmek
draw back
geri çekil
draw up
(kontrat, senet v.b.'ni) hazırlamak, yazmak
draw back
yerine getirmemek
draw back
çekilmek
draw back
geri kalmak
draw back
gerilemek
draw back
geri çekilmek; geri çekmek
draw out
konuşturmak
draw out
çekmek
draw up
yetişmek
draw up
yığılmak
draw away
uzaklaşmak
draw conclusion
sonuca varmak
draw money
(Ticaret) para çekmek
draw to a close
bitmek
draw to a close
sona ermek
draw up
yanaştırmak
draw up
tanzim etmek
draw up
kaleme almak
draw up
akdetmek
draw up
yaklaşıp durmak
draw up a contract
mukavele düzenlemek
draw up a contract
şartname hazırlamak
draw up a contract
sözleşme akdetmek
draw up a contract
sözleşme yapmak
draw up a contract
sözleşme düzmek
draw up a contract
sözleşme hazırlamak
draw up alongside
yanaşmak
draw a bead on
göz koymak
draw a bill
borç senedi düzenlemek
draw a blank
başarısız olmak
draw a bow at a venture
boş atıp dolu tutmak
draw a check
çek yazmak
draw a check
çek keşide etmek
draw a commission
komisyon almak
draw a commission
komisyon sağlamak
draw a conclusion
sonuç çıkarmak
draw a deed
belge düzenlemek
draw a deed
belge tanzim etmek
draw a long date
uzun vadeli keşide etmek
draw a parallel between
benzetmek
draw a picture
resim çizmek

Küçük çocuk bir resim çizmek için renkli kalem kullanmaktadır. - The young child uses crayons to draw a picture.

draw a prize
ödül kazanmak
draw a veil over
üstüne perde çekmek
draw a veil over sth
bir şeyin üstüne perde çekmek
draw applause
alkış almak
draw aside
bir tarafa çekmek
draw attention
dikkatini çekmek
draw away
çek
draw away
hızla çekmek
draw away
uzaklaştırmak
draw away
arayı açmak
draw back
kaçınmak
draw back
kaçmak
draw blood
çileden çıkarmak
draw down
indirmek
draw head
çekme başlığı
draw in
her yandan kuşatmak
draw in
kenara çekip dur
draw in one's horns
masrafı kısmak
draw in one's horns
yelkenleri suya indirmek
draw interest
faiz almak
draw lots
kura çekmek
draw money out
bankadan para çekmek
draw near
yakınlaşmak
draw near
sokulmak
draw near
yaklaşmak
draw on
kullanmak
draw out
uzatmak
draw out
(tren) kalkmak
draw out
(gündüz) uzamak
draw out
uza
draw out an account
hesap özeti çıkarmak
draw profit
kâr sağlamak
draw sb in
ilgisini çekmek
draw sb out
açmak
draw sb out
konuşturmak
draw sb out
söyletmek
draw sth from
den elde etmek
draw sth out
uzatmak
draw sth out
banka hesabından para çekmek
draw sth up
düzenlemek
draw sth up
yazmak
draw sth up
yaklaştırmak
draw the dole
işsizlik parası almak
draw the line
çizgiyi çekmek
draw the line
karşı çıkmak
draw the line at
çizgi çekmek
draw the line at
dur demek
draw the long bow
desteksiz atmak
draw the match
maçı berabere bitirmek
draw up
yaz
draw up
durmak
draw up
durdurmak
draw up
belge hazırlamak
draw up a deed
senet düzenlemek
draw up a deed
belge düzenlemek
draw with a pencil
kalemle yaz
draw a bead on
nisan almak
draw a parallel between
-i benzetmek, -i karşılaştırmak
draw a parallel between
paralel arasındaki berabere
draw a short date
kısa vadeli keşide etmek
draw bar
(Mühendislik) çekme çubuğu, çektirme
draw bar
bar çizmek
draw blank
boş çizmek
draw bridge
köprü çizmek
draw close
yakınına doğru gelmek
draw conclusion
sonuç çıkartalım
draw gate
asma kapak
draw sth out
söyletmek
draw the bow
yay çizmek
draw the longbow
abartmak
draw the sword
kılıç çekmek
draw to scale
ölçekli çizmek
draw towards
doğru çizmek
draw-cut shaper
(Mühendislik) çeker keser vargel
draw-in attachment
draw-Haciz
draw up
düzenlemek
draw up
ayarlamak
drawings
hasılat
draw up
yazmak
drawing
resim

Tom bir resim çiziyor. - Tom is drawing a picture.

O, onun bir resim çizişini izledi. - She watched him drawing a picture.

draw back
geri almak
draw in
solumak
drawing
resim taslağı
drawing
(Mekanik,Teknik) tel çekme
drawings
(Nükleer Bilimler) teknik resim
drawn
{s} tükenmiş
drew
draw çıkar/çiz/çek
draw on
çekmek
draw attention
parmak basmak
draw attention
dikkat çekmek

Bu sebeple, Komite'nin Parlamento'nun Görünmez Üyeleri hakkındaki raporuna dikkat çekmek isterim. - I would therefore like to draw attention to the Report of the Committee on Invisible Members of Parliament.

Leyla kendisine dikkat çekmekten hoşlanıyor. - Layla likes to draw attention to herself.

draw away
kendini çekmek
draw away
ayrılmak
draw away
çekmek
draw in
nefes almak
draw on
nefes çekmek (sigaradan)
draw on
cezbetmek
draw on
duman çekmek (sigaradan)
draw out
yaymak
drawing
haddeden geçirme
drawing
proje
drawing
çizen

İlk sırada resim çizen kız benim yeğenim. - The girl drawing a picture in the first row is my niece.

İngilizce - İngilizce
To deduce or infer

He tried to draw a conclusion from the facts.

To drag, pull

Lys shuddered, and I put my arm around her and drew her to me; and thus we sat throughout the hot night. She told me of her abduction and of the fright she had undergone, and together we thanked God that she had come through unharmed, because the great brute had dared not pause along the danger-infested way.

To sketch; depict with lines; to produce a picture with pencil, crayon, chalk, etc. on paper, cardboard, etc
inhale

Just before you draw your terminal breath.

To consume, for example, power

The circuit draws three hundred watts.

A dry stream bed that drains surface water only during periods of heavy rain or flooding

The garden, curiously enough, was a quarter of a mile from the house, and the way to it led up a shadow draw past the cattle corral.

To end a game in a draw (with neither side winning)

Both these teams will draw if nobody scores soon.

To trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve one's hand with future cards. See also draw out

Jill has four diamonds, she'll try to draw for a flush.

A golf shot that (for the right-handed player) curves intentionally to the left. See hook, slice, fade
To attract

I was drawn to her.

A situation in which one or more players has four cards of the same suit or four out of five necessary cards for a straight and requires a further card to make their flush or straight
(usually as draw on or draw upon): to rely on; utilize as a source

She had to draw upon her experience to solve the problem.

To take the top card of a deck into hand

At the start of their turn, each player must draw a card.

To disembowel

He will be hanged, drawn and quartered.

To pull back the arrow in preparation for shooting
The result of a game in which neither side has won; a tie

The game ended in a draw.

Cannabis
To determine the result of a lottery

The winning lottery numbers were drawn every Tuesday.

To close

You should draw the curtains at night.

To leave temporarily so as to allow the flavour to increase

Tea is much nicer if you let it draw for three minutes before pouring.

In a commission-based job, an advance on future (potential) commissions given to an employee by the employer
To pull out (as a gun from a holster, or a tooth)
A shot that lands in play without hitting another stone out, as opposed to a takeout shot
The procedure by which the result of a lottery is determined

The draw is on Saturday.

The result of a two-innings match in which at least one side did not complete all their innings before time ran out. Different from a tie
When a vehicle draws somewhere, it moves there smoothly and steadily. Claire had seen the taxi drawing away
{v} to pull, take out, unsheath, allure, attract, snok, describe
a game that ends with a tied score
get or derive; "He drew great benefits from his membership in the association"
the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their record was 3 wins, 6 losses and a tie"
To have draught, as a chimney, flue, or the like; to furnish transmission to smoke, gases, etc
{i} act of drawing; attraction; lottery; contest which ends in a tie (Sports); natural channel, gully
represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse"
To hit (the ball) with the toe of the club so that it is deflected toward the left
select or take in from a given group or region; "The participants in the experiment were drawn from a representative population"
move or pull so as to cover or uncover something; "draw the shades"; "draw the curtains"
elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc ; "The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter"
To leave (a contest) undecided; as, the battle or game was drawn
To influence to move or tend toward one's self; to exercise an attracting force upon; to call towards itself; to attract; hence, to entice; to allure; to induce
anything (straws or pebbles etc ) taken or chosen at random; "the luck of the draw"; "they drew lots for it"
If someone draws a gun, knife, or other weapon, they pull it out of its container and threaten you with it. He drew his dagger and turned to face his pursuers. = take out
When you draw, or when you draw something, you use a pencil or pen to produce a picture, pattern, or diagram. She would sit there drawing with the pencil stub Draw a rough design for a logo = sketch + drawing draw·ing I like dancing, singing and drawing
the act of drawing or hauling something; "the haul up the hill went very slowly"
To become contracted; to shrink
The act of drawing; draught
suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a cigarette"
To obtain from some cause or origin; to infer from evidence or reasons; to deduce from premises; to derive
If something such as a film or an event draws a lot of people, it is so interesting or entertaining that a lot of people go to it. The game is currently drawing huge crowds
remove the entrails of; "draw a chicken"
See the Note under Drawbridge
pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him; "in the old days, people were drawn and quartered for certain crimes"
thread on or as if on a string; "string pearls on a string"; "the child drew glass beads on a string"; "thread dried cranberries"
choose at random; "draw a card"; "cast lots"
If you draw money out of a bank, building society, or savings account, you get it from the account so that you can use it. She was drawing out cash from a cash machine Companies could not draw money from bank accounts as cash
(American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got a pair of kings in the draw"
(n ) short for "quickdraw", a useful link consisting of two caribiners connected by a length of rope or webbing Often used to attach the rope to points of protection
to pull out (a gun, a tooth)
A shot with a slight, controlled curve through the air, from right to left for a right-handed player and right to left for a left-handed player
If you draw a deep breath, you breathe in deeply once. He paused, drawing a deep breath
To have efficiency as an epispastic; to act as a sinapism; said of a blister, poultice, etc
The amount of progress billings on a contract that is currently available to a contractor under a contract with a fixed payment schedule
(American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage
to draw a blank: see blank to draw the line: see line to draw lots: see lot
To draw a liquid from some receptacle, as water from a well
To cause to move continuously by force applied in advance of the thing moved; to pull along; to haul; to drag; to cause to follow
flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching; "draw steel"
bring or lead someone to a certain action or condition; "She was drawn to despair"; "The President refused to be drawn into delivering an ultimatum"; "The session was drawn to a close"
a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer; "he tooks lessons to cure his hooking"
To draw something such as water or energy from a particular source means to take it from that source. Villagers still have to draw their water from wells
to rely on
draw a bath
To fill a bathtub with water in preparation for taking a bath

Never leave a child unattended when you are drawing him a bath.

draw a bead on
To aim a gun at something
draw a blank
To be unable to produce a required piece of information

I should know that person's name, but I'm drawing a blank.

draw a line in the sand
To indicate the level at which something is unacceptable

After hearing about the drunk and disorderly behaviour at the military base, the commander drew a line in the sand to prevent unauthorised personnel from gaining access.

draw a line in the sand
To create an artificial boundary between two places to divide two or more people from each other

After having been on the deserted island for the past three months, the survivors were getting angry with each other and decided to draw a line in the sand to indicate where the first group and the second group could live.

draw a line in the sand
To make a clear distinction between two different things

We often talk about a drawing a line in the sand between freedom of speech and defamation.

draw and quarter
To severely punish or criticize someone
draw and quarter
To execute a person by tying each limb to an animal and driving them in different directions
draw attention
To rouse someone to notice something, to cause someone to focus on something

I'd like to draw your attention to this part of the chart.

draw away
To move away

She looked at me and then turned and glanced at my arm about her, and then she seemed quite suddenly to realize the scantiness of her apparel and drew away, covering her face with her palms and blushing furiously.

draw back
to pull something back or apart
draw back
to withdraw from an undertaking
draw back
to retreat from a position
draw back
to move backwards
draw bridge
Alternative spelling of drawbridge
draw left
A verbal command given usually to the bowman of a canoe or raft. It means to place the paddle in the water on the left side parallel to the boat and pull it towards the boat. This is a maneuver to move the front of the boat to the left side

When we get to the bottom of the rapids, draw left to avoid the sweepers.

draw level
to cause something to equalize
draw level
to equalize
draw near
To approach, move toward

The crowd drew near to the speaker.

draw on
(also draw upon) To appeal to, make a demand of, rely on; to utilize or make use of, as a source

The reporter drew heavily on interviews with former members of the secretive group.

draw on
To advance, continue; to move or pass slowly or continuously, as under a pulling force

As the day draws on, the oxen will begin to show fatigue.

draw on
To approach, come nearer, as evening

In his bones, he sensed winter was drawing on sooner than usual.

draw on
To sketch or mark with pencil, crayon, etc., on a given surface
draw one's last breath
To die
draw out
To improve a losing hand to a winning hand by receiving additional cards

Jill had a flush on the turn, but Jimmy drew out by completing a full house on the river.

draw out
To use means to entice or force (an animal) from it's hole or similar hiding place; or, by extension, cause (a shy person) to be more open or talkative

She's really a neat person if you just take the time to draw her out.

draw out
To make something last for more time than is necessary; prolong; extend

It seems the boss tries to draw out these meetings for as long as possible just to punish us.

draw out
To extract, bring out, as concealed information; elicit; educe
draw out
To physically extract, as blood from a vein
draw poker
A form of poker where players can trade in cards for new ones and their cards are not shown until the showdown. (In contrast to stud poker.)
draw raise
A shot in which the played stone pushes a stone straight forward into the house
draw right
A verbal command given usually to the bowman of a canoe or raft. It means to place the paddle in the water on the right side parallel to the boat and pull it towards the boat. This is a maneuver to move the front of the boat to the right side

When we get to the bottom of the rapids, draw right to avoid the sweepers.

draw straws
to decide at random; especially by drawing (selecting randomly between) straws, sticks etc. Typically, whoever draws the short straw from among a selection of longer straws must complete some undesirable task

They drew straws to see who had to wash the dishes.

draw stumps
To cease doing something, at least for the day
draw stumps
To declare an end to the days play, and remove the bails and sometimes the stumps
draw the curtains
To close the curtains by pulling them together
draw the curtains
To open the curtains by pulling them apart
draw the line
To set a boundary, rule, or limit, especially on what one will tolerate

I don't mind if they have some fun, but I draw the line at anything that might harm others.

draw the short straw
To be selected to do an undesirable task (by drawing the shortest straw or otherwise)

I drew the short straw and got stuck doing the whole project alone.

draw the short straw
To select the shortest straw or other object while drawing straws
draw up
To withdraw upwards

Ere long a bell tinkled, and the curtain drew up. Within the arch, the bulky figure of Sir George Lynn, whom Mr. Rochester had likewise chosen, was seen enveloped in a white sheet.

draw up
To arrange in order or formation

Sergeant, please draw the men up in ranks of three.

draw up
Come to a halt

As the cab drew up before the address indicated, the fog lifted a little and showed him a dingy street, a gin palace, a low French eating house, a shop for the retail of penny numbers and twopenny salads, many ragged children huddled in the doorways, and many women of many different nationalities passing out, key in hand, to have a morning glass.

draw up
To compose a document, especially one having a standard form

I asked my lawyer to draw up a new will.

draw up
Cause to come to a halt

Draw up the carriage just around the corner!.

draw-well
A deep well from which water is lifted by a bucket on a rope
draw a blank
be unable to remember; "I'm drawing a blank"; "You are blocking the name of your first wife!"
draw a bead on
Aim at someone or something; understand
draw a blank
{f} fail to remember, be unable to think of something; take a losing slip in a draw or lottery
draw-well
{n} a deep well to draw water, water from
draw straws
Decide or assign something by lottery in which straws of unequal length are used
Drew
A male given name
drawing
The act of producing such a picture
drawing
A picture, likeness, diagram or representation, usually drawn on paper
drawing
Such acts practiced as a graphic art form
drawing
An act or event in which the outcome (e.g., designating a winner) is selected by chance in the form of a blind draw, notably of lots; especially such a contest in which a winning name or number is selected randomly by removing (or drawing) it from a container, popularly a hat)
drawing
Present participle of draw
draws
Third-person singular simple present indicative form of draw
draws
plural form of draw
drew
Irregular simple past of draw
drawing
{n} a delineation, representation, sketch
drawn
{a} pulled, unsheathed, described
drawn
Haggard, drained

She looked pale and drawn.

A draw
broadway
Drawn
streit
Drew
derived from Andrew
draw attention
pull attention towards, stir up interest
draw away
move ahead of (one's competitors) in a race
draw away
remove by drawing or pulling; "She placed the tray down and drew off the cloth"; "draw away the cloth that is covering the cheese"
draw back
pull back or move away or backward; "The enemy withdrew"; "The limo pulled away from the curb"
draw back
use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound or an organ)
draw back
recoil, withdraw, retreat
draw down
The hand over of the loan from the lending institution
draw down
When investing in certain types of funds, notably venture capital funds, the investor commits to invest a certain sum of money but does not give it all to the fund manager at the outset As the fund manager makes investments, money is drawn down, ie requested from the investors
draw down
to access available loan funds, especially referring to lines of credit where the limit is set and you can use the funds as required
draw down
The distance that the water level in the well casing drops, the measurement between the static water level and the pumping level
draw in
pull inward or towards a center; "The pilot drew in the landing gear"; "The cat retracted his claws"
draw in
remove as if by suction; "draw in air"
draw in
move into (a station) of trains; "The bullet train drew into Tokyo Station"
draw in
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
draw in
If you draw in your breath, you breathe in deeply. If you draw in air, you take it into your lungs as you breathe in. Rose drew her breath in sharply Roll the wine around in your mouth, drawing in air at the same time. = take in
draw in
draw in as if by suction; "suck in your cheeks and stomach"
draw in
advance or converge on; "The police were closing in on him"
draw in
If you say that the nights, evenings, or days are drawing in, you mean that it is becoming dark at an earlier time in the evening, because autumn or winter is approaching. The days draw in and the mornings get darker
draw in
pull inward or towards a center; "The pilot drew in the landing gear"; "The cat retracted his claws
draw in
If you draw someone in or draw them into something you are involved with, you cause them to become involved with it. It won't be easy for you to draw him in Don't let him draw you into his strategy
draw in
pull into a scheme or a plan; involve someone in something
draw in
shape one's body into a curl; "She curled farther down under the covers"; "She fell and drew in"
draw into
see draw in 2
draw off
remove by drawing or pulling; "She placed the tray down and drew off the cloth"; "draw away the cloth that is covering the cheese
draw off
remove, pull off, take off
draw off
If a quantity of liquid is drawn off from a larger quantity, it is taken from it, usually by means of a needle or pipe. The fluid can be drawn off with a syringe Doctors drew off a pint of his blood
draw on
As a period of time draws on, it passes and the end of it gets closer. As the afternoon drew on we were joined by more of the regulars. = wear on
draw on
gain inspiration from, take ideas from; take advantage of (resources), make use of (support or help); suck in; approach, come near to; make marks on a surface with a writing implement
draw on
If you draw on or draw upon something such as your skill or experience, you make use of it in order to do something. He drew on his experience as a yachtsman to make a documentary programme
draw out
make more sociable; "The therapist drew out the shy girl
draw out
lengthen in time; cause to be or last longer; "We prolonged our stay"; "She extended her visit by another day"; "The meeting was drawn out until midnight"
draw out
If you draw someone out, you make them feel less nervous and more willing to talk. Her mother tried every approach to draw her out
draw out
make longer, extend; get a person to talk
draw out
cause to speak, "Can you draw her out--she is always so quiet"
draw out
make more sociable; "The therapist drew out the shy girl"
draw out
draw or pull out, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram"
draw out
deduce (a principle) or construe (a meaning); "We drew out some interesting linguistic data from the native informant"
draw out
To draw out on someone is to outdraw them When I called his all-in bet, I didn't realize he had made trips, but I was lucky enough to draw out on him with my backdoor flush
draw up
{f} formulate, compose, prepare a draft or version of (a contract, plan, etc.); come to a stop; straighten up as to show one's full height; bring something closer
draw up
If you draw up a document, list, or plan, you prepare it and write it out. They agreed to draw up a formal agreement He wants his ministers to concentrate on implementing policy, not on drawing it up. = formulate
draw up
form or arrange in order or formation, as of a body of soldiers
draw up
draw up the plans or basic details for; "frame a policy"
draw up
straighten oneself; "He drew himself up when he talked to his superior"
draw up
If you draw up a chair, you move it nearer to a person or place, for example so that you can watch something or join in with something. He drew up a chair and sat down. = pull up
draw up
come to a halt after driving somewhere; "The Rolls pulled up on pour front lawn"; "The chauffeur hauled up in front of us"
draw up
cause (a vehicle) to stop; "He pulled up the car in front of the hotel"
draw upon
see: draw on
drawing
(I) Engineering document depicting a pmt or assembly (2) In metalforming, the stretch‑ rig or compressing of a sheet metal part into a die be a punch to create a 3‑dimensional part
drawing
the creation of artistic drawings; "he learned drawing from his father"
drawing
an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig 7"
drawing
is the creating of an object or form chiefly by means of lines
drawing
Related to the construction of glass cane See Cane US Patent Glossary, Classification, Glass; "Forming stock, generally sheet or tube, by utilizing the self-cohesiveness of glass in a plastic condition to effect an operation similar to a "taffy-pull " As it relates to marbles, the means of stretching a glass cane to the size of marble desired
drawing
a representation of forms or objects on a surface by means of lines; "drawings of abstract forms"; "he did complicated pen-and-ink drawings like medieval miniatures"
drawing
cartoon
drawing
The distribution of prizes and blanks in a lottery
drawing
Forming recessed parts by forcing the plastic flow of metal in dies
drawing
A special case of CAD model where the geometry describe a drawing exactly as a draftman whould have done it Coordinates will be in paper space
drawing
-The process of reducing a cylindrical rod or wire to a desired diameter by pulling the wire through dies
drawing
A representation by lines; a delineation of form without reference to color; or a sketch, plan, or design, especially one made with pen, pencil, or crayon
drawing
In the manufacture of wire, pulling the metal through a die or series of dies for reduction of diameter to specified size
drawing
A contest in which the winner is selected by chance; especially such a contest in which a winning name or number is selected randomly by removing (or drawing) it from a container, popularly a hat
drawing
act of getting or draining something such as electricity or a liquid from a source; "the drawing of water from the well" the creation of artistic drawings; "he learned drawing from his father" a representation of forms or objects on a surface by means of lines; "drawings of abstract forms"; "he did complicated pen-and-ink drawings like medieval miniatures" an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig
drawing
Ink that is neither handwriting nor gestures
drawing
Opens the Drawing toolbar, which contains buttons for tools to draw and format vector images
drawing
The process of pulling metal wire, rods, or bars through a die with the effect of altering the size, finish and mechanical properties In the USA, it is a term used for tempering
drawing
applications are those that allow you to create freehand drawings, illustrations or designs, bar charts or pie charts in two or three dimensions
drawing
A drawing is a picture made with a pencil or pen. She did a drawing of me. see also draw. Art or technique of producing images on a surface, usually paper, by means of marks in graphite, ink, chalk, charcoal, or crayon. It is often a preliminary stage to work in other media. According to Giorgio Vasari, disegno (drawing and design) was the foundation of the three arts of painting, sculpture, and architecture. Beginning in the Italian Renaissance, debate arose regarding the role of drawing, as some saw it as an independent art form and others saw it as a preliminary stage in creating a painting or sculpture. By the 17th century, drawings had definite market value; connoisseurs specialized in collecting them, and forgers began to exploit the demand. In the 20th century, the drawing became fully autonomous as an art form, figuring significantly among the works of virtually every major artist, and the line itself was exploited both for its representational and its purely expressive qualities. or drafting In yarn manufacture, process of attenuating a loose assemblage of fibres. These fibres, called sliver, pass through a series of rollers, which straighten the individual fibres and make them more parallel. Each pair of rollers spins faster than the previous one. Drawing reduces a soft mass of fibres to a firm uniform strand of usable size. For synthetic fibres, drawing is a stretching process applied to fibres in the plastic state, increasing orientation and reducing size. In metalworking, drawing refers to the process of shaping sheet metal into complex, three-dimensional forms with metal dies. See also carding, wire drawing. drawing frame pen drawing pencil drawing wire drawing
drawing
In wire manufacture, pulling the metal through a die or a series of dies to reduce diameter to a specified size
drawing
players buy (or are given) chances and prizes are distributed according to the drawing of lots
drawing
The act of pulling, or attracting
drawing
Mechanically forming metal by tension through or in a die
drawing
delineation; also, the figure or representation drawn
drawing
a deformation technique used to fabricate metal wire and tubing Deformation is accomplished by pulling the material through a die by means of a tensile force applied on the exit side
drawing
(1) Forming recessed parts by forcing the plastic flow of metal in dies (2) Reducing the cross section of wire or tubing by pulling it through a die (3) A misnomer for tempering
drawing
The act or the art of representing any object by means of lines and shades; especially, such a representation when in one color, or in tints used not to represent the colors of natural objects, but for effect only, and produced with hard material such as pencil, chalk, etc
drawing
One or more specially-prepared figures filed as a part of a patent application to explain and describe the invention Drawings (or illustrations, where appropriate) are more commonly found with inventions for mechanical or electrical devices As a rule, chemical patents will include chemical formulae in the description of the invention and/or in the examples
drawing
act of getting or draining something such as electricity or a liquid from a source; "the drawing of water from the well"
drawing
A pencil and paper (or computerized) representation of an object, illustrated in a more precise form than rough sketch
drawing
the act of moving a load by drawing or pulling
drawing
A picture, likeness, diagram or representation, usually written on paper
drawing
A work produced by representing an object or outlining a figure, plan, or sketch by means of lines A drawing is used to communicate ideas and provide direction for the production of a design
drawing
an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig
drawing
In the manufacture of wire, pulling the metal through a die or series of dies to reduce the diameter
drawing
In Aladdin 4D, a "drawing" consists of all of your polygons, lights, textures, control settings, et cetera Some programs, such as Lightwave, allow you to export just the object with textures applied, as opposed to the entire "scene," which is the same as an Aladdin drawing
draw