yararlanmak

listen to the pronunciation of yararlanmak
Türkisch - Englisch
benefit from
benefit
draw on
take advantage of

I don't want to take advantage of them. - Onlardan yararlanmak istemiyorum.

I'd like to take advantage of this opportunity. - Bu fırsattan yararlanmak istiyorum.

enjoy
impose
make use of
harness
avail oneself of
capitalize on
avail oneself of something
utilise
cash in
(deyim) play upon
refer
practice on
capitalize
practise on
turn to account
pass over
to make use of, to utilize, to benefit (from/by), to take advantage of, to cash in (on sth), to capitalize on sth, to avail oneself of, to draw on/upon sth, to utilize
put account
practice upon
parlay
profit
(Hukuk) to exploit, to avail, to enjoy, to resort to
rejoice in
practise upon
to benefit from, profit from, make good use of; to utilize
profit by
avail oneself of smth
pass up
use
avail
utilize
get round
yarar
profit

She profited from her stay in London and considerably improved her English. - O, Londra'da kalmaktan yararlandı ve İngilizcesini büyük ölçüde geliştirdi.

Try to profit from every opportunity. - Her fırsattan yararlanmaya çalışın.

yarar
advantage

It would be to your advantage to prepare questions in advance. - Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur.

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

yarar
benefit

I think that this material is of benefit to everyone. - Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum.

It is certain that he helped them for the benefit of himself. - Onun yararına onlara yardımcı olduğu kesindir.

yarar
{i} use

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

You had better make use of the opportunity. - Fırsattan yararlansanız iyi olur.

yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

en iyi şekilde yararlanmak
make the most of
yarar
point

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

What's the point in doing this? - Bunu yapmanın ne yararı var?

yarar
(Biyokimya) availment
yarar
expediency
yarar
interest

It's in your best interest to testify against Sami. - Sami'ye karşı tanıklık etmeniz sizin yararınızadır.

It's in your best interest to testify against Tom. - Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır.

yarar
good

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
(Ticaret) boor
yarar
virtue
yarar
useful

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

yararlanma
(İnşaat) beneficial occupancy
yararlanma
injury
yarar
service
yarar
serviceability
yarar
behoof
yararlanma
utilization
yarar
{i} convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

iyilik görmek, yararlanmak
good to see, to take advantage
yarar
benefıt
fırsattan yararlanmak
to take advantage of an opportunity
olabildiğince yararlanmak
make the best of
sözlükten yararlanmak
refer to a dictionary
yarar
grist to the mill
yarar
efficacy
yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
account
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
avail

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yarar
stead
yarar
serviceable
yararlanma
enjoyment
yararlanma
benefitting from; utilizing
yararlanma
resort
yararlanmak
Favoriten