ilerlemek

listen to the pronunciation of ilerlemek
Türkisch - Englisch
(Hukuk) proceed

Aren't you ready to proceed? - İlerlemek için hazır değil misin?

advance
progress
improve

The pupil has to improve. - Öğrenci ilerlemek zorunda.

move
develop
go ahead

I suppose it makes sense to go ahead and pay the bill right now. - İlerlemek ve faturayı hemen ödemek sanırım mantıklı olur.

come along
march
go on
get on
come to the fore
move ahead
move forward
pick up
get better
pick
march on
wheel
get down to
strike
proceed with
get on (with)
get ahead

Do you want to get ahead in English? - İngilizcede ilerlemek istiyor musun?

hold
march forward
run
(deyim) get off the ground
move along
go
keep
to go forward, move ahead, advance
go along
advance , go-ahead
make headway

It took a while to make headway in modern medicine. - Modern tıpta ilerlemek biraz zaman aldı.

make one's way
to go forward, to move ahead, to move along, to advance; (time) to pass; to develop, to progress, to advance, to improve, to get better, to better, to come on, to come along, to make headway
to progress, improve, advance
(for a disease) to get progressively worse; to spread
to increase, grow; to advance, progress
(for time) to pass, get on: Vakit ilerliyor. Time's getting on
go forward
to be well into (a period of time): Gece bir hayli ilerlediğinde şarkı söylemeye başladı. When the night was well advanced he began to sing
gain
keep going
move on
(for a timepiece) to gain time
run on
make progress
get along
push on
forge ahead
forge
rise
draw
gain ground
approach
pass
put
get a long
plough
make way
ın advance
goon
frame
boom
troop
(deyim) wear on
ilerleme
{i} improvement

There's still room for improvement. - İlerleme için hâlâ yer var.

He has made a big improvement in tennis. - O, teniste büyük bir ilerleme kaydetti.

ilerleme
{i} progression

Could you write down the chord progression for this song? - Bu şarkı için akort ilerlemesi yazabilir misin?

Evolution is not progression, but adaptation. - Evrim ilerleme değil, fakat adaptasyondur.

ilerleme
{i} advancement

Wolfgang works for the Max Planck Society for the Advancement of Science. - Wolfgang Bilimin İlerlemesi için Max Planck Topluluğu için çalışır.

Stop the enemy's advancement. - Düşmanın ilerlemesini durdur.

solucan gibi kıvrılarak ilerlemek
worm
ilerleme
advance

Once more, the fundamentalist ideologies oppose to the great historical advances. - Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar.

Stop the enemy's advancement. - Düşmanın ilerlemesini durdur.

ilerleme
progress

The rough terrain checked the progress of the hikers. - Engebeli arazi yürüyüşçülerin ilerlemesini frenledi.

Have you made progress in your studies? - Çalışmalarında ilerleme kaydettin mi?

ilerlemek (zaman/yaş)
get along
ilerleme
way

I worked my way through college. - Üniversiteye yavaş yavaş ilerleme katettim.

I know my Russian still has a long way to go, but I’m pretty happy with the progress I’ve made. - Rusçamın hâlâ iyi olmadığını biliyorum fakat kaydettiğim ilerlemeden oldukça mutluyum.

sürünerek ilerlemek
creep
beleşten ilerlemek
coast
ilerleme
headway

It took a while to make headway in modern medicine. - Modern tıpta ilerlemek biraz zaman aldı.

We haven't made much headway. - Çok ilerleme kaydetmedik.

karşı ilerlemek
stem
ilerle
go on
ilerleme
feed
ilerleme
(Askeri) travelling
ilerleme
promote
ilerleme
driving

Progress is a lovely word. But its driving force is change, and change has its enemies. - İlerleme güzel bir kelimedir. Ama onun itici gücü değişikliktir ve değişikliğin kendi düşmanları vardır.

ilerleme
(Askeri) propagation
ilerleme
development
ilerleme
(İnşaat) propagate
ilerleme
breakthrough
ilerleme
pickup
pist üzerinde ilerlemek
(Havacılık) taxi
ilerle
get ahead

Do you want to get ahead in English? - İngilizcede ilerlemek istiyor musun?

ilerle
{f} proceeding
ilerle
proceed

How do we proceed from here? - Biz buradan nasıl ilerleriz?

He has no distinct idea of how to proceed. - Onun nasıl ilerleyeceği konusunda hiçbir belirgin fikri yok.

ilerle
got ahead
ilerle
march on
ilerle
move forward

Move forward one step. - Bir adım ileriye ilerle.

We need to move forward. - İlerlememiz gerekiyor.

ilerle
{f} proceeded

The ship proceeded to her destination. - Gemi hedefine doğru ilerledi.

ilerle
gone ahead
ilerle
proceed with
ilerle
went ahead
ilerle
advance

The army slowly advanced across the river. - Ordu nehir boyunca yavaşça ilerledi.

Time passed rapidly and the work didn't advance at all. - Zaman hızla geçti ve iş hiç ilerlemedi.

ilerle
go ahead

Go ahead and ask Tom. - İlerleyin ve Tom'a sorun.

I suppose it makes sense to go ahead and pay the bill right now. - İlerlemek ve faturayı hemen ödemek sanırım mantıklı olur.

ilerleme
scramble
ilerleme
ascent
ilerleme
process

The advancement of modern medicine was a long process. - Modern tıbbın ilerlemesi uzun bir süreçti.

ilerleme
gain
ilerleme
proceeding
ilerleme
push

We pushed ahead despite the obstacles. - Engellere rağmen ilerlemeye devam ettik.

aşama aşama ilerlemek
advance gradually
aşama aşama ilerlemek
gradually advance
ilerle
go#ahead
ilerle
{f} advanced

The army slowly advanced across the river. - Ordu nehir boyunca yavaşça ilerledi.

They advanced to the river. - Nehire doğru ilerlediler.

ilerleme
to progress
ilerleme
advance of
İlerlemek
move on
akıntıya karşı ilerlemek
stem the current
aynı tempoda ilerlemek
jog
aynı tempoda ilerlemek
jog on
ağır ilerlemek
plod
dalga dalga ilerlemek
surge
dev adımlarıyla ilerlemek
to make great strides
emin adımlarla ilerlemek
take firm steps forward
engellere rağmen ilerlemek
worry along
güçlükle ilerlemek
plow through
güçlükle ilerlemek
scramble
güçlükle ilerlemek
plough through
güçlükle ilerlemek
plough
ihtiyatla ilerlemek
feel one's way
ilerle
progress

He made good progress in handling this machine. - O, bu makineyi kullanmada iyi ilerleme kaydetti.

The rough terrain checked the progress of the hikers. - Engebeli arazi yürüyüşçülerin ilerlemesini frenledi.

ilerleme
(Hukuk) progression, progress, upswing
ilerleme
rising
ilerleme
increase, growth
ilerleme
progress, improvement, advancement
ilerleme
expansion
ilerleme
advance, advancement, improvement, progress, progression, headway, breakthrough, development
ilerleme
forwardness
ilerleme
{i} upswing
ilerleme
uptrend
ilerleme
march
ilerleme
improve

If I scold you, it is that I want you to improve. - Seni azarlarsam, ilerlemeni istediğim içindir.

There's still room for improvement. - İlerleme için hâlâ yer var.

ilerleme
going forward, moving ahead, advance
ite kaka ilerlemek
to push one's way
sağlam adımlarla ilerlemek
forge ahead
sürünerek ilerlemek
slither
sürünerek ilerlemek
scramble
sıyrılarak ilerlemek
thread one's way
topluca ilerlemek
press
topluca ilerlemek
troop
yavaş ilerlemek
(trafik) to crawl
yavaş ilerlemek
crawl
yol boyunca ilerlemek
roll along
zorla ilerlemek
wade
zorla ilerlemek
plough through
zorla ilerlemek
plow through
çabuk ilerlemek
make rapid progress
çamurda ilerlemek
slush
Türkisch - Türkisch
Daha güçlü, daha etkili duruma gelmek
Vakit geçmek: "Mevsimin ilerlemiş olmasına karşın hâlâ direnen bir iki gelincik ve papatya..."- O. Rifat
Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek; yol almak
Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak: "Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu."- H. E. Adıvar
Geçmek
Daha iyi, daha yüksek bir düzeye, aşamaya erişmek, gelişmek, terakki etmek
ilerleme
İlerlemek işi
ilerleme
Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki
ilerleme
Terfi, terakki: "Hâkim ve savcıların ... meslekte ilerlemeleri ... kanunla düzenlenir."- Anayasa
ilerleme
Terfi, terakki
İlerlemek
(Osmanlı Dönemi) TEFEYYÜZ
İlerlemek
terakki etmek
ilerlemek
Favoriten