bring

listen to the pronunciation of bring
Englisch - Türkisch
getirmek

Oğlumu ofisinize getirmek zorunda mıyım? - Do I have to bring my son to your office?

Tom eve bir hediyelik eşya getirmek istedi. - Tom wanted to bring home a souvenir.

{f} (brought) getirmek
{f} razı etmek
kendine getirmek
beraberinde getirmek
ayıltmak
{f} vermek (ceza)
{f} kazandırmak
{f} neden olmak
icbar etmek
getir

S.Jobs Disney'e büyüyü geri getirebilir mi? - Can S. Jobs bring back the magic to Disney?

Bana dergileri getir. - Bring me the magazines.

{f} ikna etmek
bring round kandırmak
sevketmek
doğurmak
kandırmak
belirtmek
bring down
(Fiili Deyim ) 1- aşağı indirmek , düşürmek 2- kibrini kırmak 3- yıkmak
bring up
yetiştirmek

Babamın beni yetiştirdiği gibi oğlumu yetiştirmek istiyorum. - I want to bring up my son as my father did me.

bring up
bahsetmek. bring up one's big guns en önemli dayanakları/kanıtları ileri sürmek; en önemli destekçileri getirmek
bring in
(para) kazandırmak; kazanmak
bring about
Neden olmak
bring discord
Düzensizlik yaratmak
bring forward
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
bring in
Birşey para getirmek, kazandırmak
bring something home to someone
Birinin birşeyi anlamasını sağlama, farkettirmek
bring the house down
(Bir gösteri sanatçısı, şarkıcı vs.) Çok alkış almak, çok beğenilmek
bring about
ileri sürmek
bring about
meydana getir
bring about
yol açmak
bring along
yanında getirmek
bring back
hatırlatmak
bring down
değerini düşürmek
bring home
(deyim) bring (sth.) home to someone bir şeyi birine iyice anlatmak,göstermek
bring into being
(deyim) oluşturmak
bring out
ortaya çıkarmak

Yoksulluk insanlardaki en kötüyü ortaya çıkarmak ve en iyiyi gizlemek için dünyadaki başka her şeyden daha fazlasını yapar. - Poverty does more to bring out the worst in people and conceal the best than anything else in the world.

bring s.o. down
{k} birinin keyfini bozmak
bring s.o. to his senses
{i} bir kimsenin aklını başına getirmek
bring someone down
(deyim) (Deyimler) düşmesine neden olmak
bring up
yetiştir

Kendi çocuklarını nasıl yetiştirdiklerinin ne önemi var? - What does it matter how they bring up their own children?

O, çocuklarını nasıl yetiştiriyor? - How does she bring up her children?

bring up
(çocuk) büyütmek
bring ... to light
(Konuşma Dili) gözler önüne sermek
bring a child into the world
doğurmak
bring a child into the world
doğurtmak
bring about
husule getirmek
bring about
doğurmak
bring about
(Askeri) orsa alabanda etmek
bring about
(Dilbilim) başına getirmek
bring about
gerçekleştirmek
bring along
beraberinde getirmek
bring an added value
Değer katmak
bring around
düşüncesini değiştirtmek
bring around
inancından döndürmek
bring around
ayıltmak
bring away
(Dilbilim) taşımak
bring back
(Dilbilim) geri dönmek
bring back
(Dilbilim) akla getirmek
bring back
(deyim) ayıltmak
bring close together
biraraya getirmek
bring down
devirmek
bring down
aşağıya indirmek
bring down
vurup indirmek
bring down
(yönetimi) düşürmek
bring down
yaralamak
bring down
yıkmak
bring down the house
çok alkışlanmak
bring forward
sunmak
bring forward
erken bir tarihe almak
bring forward
arzetmek
bring forward
erkene almak
bring forward
ileri bir tarihe almak
bring forward
öne almak
bring home
(deyim) aklını başına getirmek
bring home
(deyim) anlamasını sağlamak
bring home to
(deyim) uyandırmak
bring honor to
onurlandırmak
bring in
para getirmek
bring in
tanıtmak
bring in
işe almak
bring in
(Ticaret) karara varmak
bring in
kazanç getirmek
bring in
iş vermek
bring in through
taşımak
bring into
yüzleştirme
bring into being
(deyim) kurmak
bring into being
vücuda getirmek
bring into being
(deyim) var etmek
bring into contempt
mahcup etmek
bring into contempt
(Konuşma Dili) hor görmek
bring into contempt
(Konuşma Dili) aşağılamak
bring into disrepute
gölge düşürmek
bring into existence
türetmek
bring into existence
(deyim) oluşturmak
bring into existence
(deyim) kurmak
bring into existence
(deyim) var etmek
bring into focus
(deyim) odaklamak
bring into force
yürürlüğe koymak
bring into line
(deyim) haddini bildirmek
bring into the world
(Konuşma Dili) doğurmak
bring into the world
dünyaya getirmek
bring it home
(deyim) sadede gel
bring light
ortaya çıkarmak
bring light
meydana çıkarmak
bring off
zorluklara rağmen başarmak
bring off
alt etmek
bring on
gündeme getirme
bring on
gelişmesine neden olmak
bring on
(deyim) gelişmesini hızlandırmak
bring oneself to
kandırmak
bring online
(Bilgisayar) çevrimiçi getir
bring out
yayımlamak (yeni bir şeyi)
bring out
belli etmek
bring out
piyasaya yeni mal sürmek
bring out
-i açmak
bring out
üzerinde durmak
bring out
yapmak (yeni bir şeyi)
bring out
görülmesini sağlamak
bring out
yayınlamak
bring out into the open
açığa çıkarmak
bring peace
barış getirmek
bring prosperity to
gönendirmek
bring somebody in something
kazandırmak
bring somebody up
yetiştirmek
bring someone to book
(deyim) hesap sormak
bring someone to forefront
gözönüne almak
bring someone to justice
adalete teslim etmek
bring something out
üretmek
bring something to forefront
gözönüne almak
bring something to light
(deyim) meydana çıkarmak
bring something up
ortaya atmak
bring through
iyileştirmek
bring to a conclusion
sonuçlandırmak
bring to an end
sonuçlamak
bring to an end
sona erdirmek
bring to book
(deyim) hesap sormak
bring to front
(Bilgisayar) en öne getir
bring to front
(Bilgisayar) en üste getir
bring to light
gün ışığına çıkarmak
bring to light
gün yüzüne çıkarmak
bring to light
aydınlatmak
bring to mind
(deyim) anımsamak
bring to mind
(deyim) aklına getirmek
bring to mind
hatırlamak
bring to mind
akla getirmek
bring to one's attention
farkına varmak
bring to one's notice
farkına varmak
bring to perfection
mükemmelleştirmek
bring to reason
yola getirmek
bring together
cemetmek
bring together
buluşturmak
bring up
(Dilbilim) istifra etmek
bring up
yükseltmek
bring up
çocuk yetiştirmek
bring up
bahsetmek
bring up
(Dilbilim) ansızın durdurmak
bring up
çocuklardan sakınmak
bring up
bahis açmak
bring up against
(deyim) karşı karşıya kalmak
bring up to date
güncelleştirmek
bring about
sebep olmak
bring about
meydana getirmek
bring about
ortaya çıkarmak
bring about
beraberinde getir
bring along
beraberinde getir
bring an accusation against
ithamda bulunmak
bring an action
aleyhine dava açmak
bring around
ikna etmek
bring around
ikna et
bring around
özüne getirmek
bring back
geri getirmek

Ne kadar çok yemek yersen o kadar az geri getirmek zorunda kalırız. Bu yüzden istediğin kadar çok ye! - The more food you eat, the less we have to bring back. So eat as much as you want!

bring back
geri getir

Köpek bir sopayı geri getirebilir. - The dog can bring back a stick.

Şemsiyemi ne zaman geri getireceksin? - When will you bring back my umbrella?

bring close together
biraraya getir
bring damage
zarar vermek
bring disorder
kargaşa yarat
bring down
düşürmek
bring down
sürdürmek
bring down
indirmek
bring down
düşür

Maliyetleri düşürmeye çalışmalıyız. - We must try to bring down costs.

bring down on
başına getirmek
bring down on
olmasına neden olmak
bring down the house
tavan yıkılırcasına alkışlanmak
bring forth
meydana getirmek
bring forth
sebep olmak
bring forth
doğurmak
bring forth
ver
bring forward
ileri sürmek
bring forward
ortaya atmak
bring forward
arz etmek
bring forward
ileri sür
bring home to
ikna etmek
bring honor to
onurlandır
bring in
kazandırmak
bring in
kazandır
bring in
kazanmak
bring in
öne almak
bring in a bill
yasa tasarısı sunmak
bring in a verdict of guilty
suçlu bulmak
bring in line
sıraya sok
bring in through
taşı
bring in through pipes
borularla taşı
bring into
getir
bring into
başlatmak
bring into a certain state
belirli bir duruma getir
bring into a different state
farklı bir duruma getir
bring into accord
uzlaşmaya sevk et
bring into being
meydana getir
bring into consonance
ahenk sağla
bring into daylight
gün ışığına çıkarmak
bring into disorder
kargaşa yarat
bring into favor
yardıma sevk et
bring into line
sıraya sok
bring into prominence
şöhret kazandırmak
bring into safety
güven sağla
bring off
üstesinden gelmek
bring off
üstesinden gel
bring off
başarılı olmak
bring on
istenmedik bir işe yol açmak
bring on
gelişmesine neden ol
bring on
sebep olmak
bring order into
düzene sok
Englisch - Englisch
To transport toward somebody/somewhere
To supply or contribute

The new company director brought a fresh perspective on sales and marketing.

To raise (a lawsuit, charges, etc.) against somebody
To pitch, often referring to a particularly hard thrown fastball

The closer Jones can really bring it.

{v} to bear to or nearer, fetch, bear in person, reduce to any state, induce, conduct or drive, produce, as fruit
attract the attention of; "The noise and the screaming brought the curious"
When you are talking, you can say that something brings you to a particular point in order to indicate that you have now reached that point and are going to talk about a new subject. And that brings us to the end of this special report from Germany
(v ) man, mahn
If something brings a particular feeling, situation, or quality, it makes people experience it or have it. He called on the United States to play a more effective role in bringing peace to the region Banks have brought trouble on themselves by lending rashly He brought to the job not just considerable experience but passionate enthusiasm Her three children brought her joy
To convey to the place where the speaker is or is to be; to bear from a more distant to a nearer place; to fetch
To cause the accession or obtaining of; to procure; to make to come; to produce; to draw to
To bring something or someone to a place or position means to cause them to come to the place or move into that position. I told you about what brought me here Edna Leitch survived a gas blast which brought her home crashing down on top of her
{f} carry with, take with; present
To produce in exchange; to sell for; to fetch; as, what does coal bring per ton? bring into a different state; "this may land you in jail"
If you bring someone or something with you when you come to a place, they come with you or you have them with you. Remember to bring an apron or an old shirt to protect your clothes Come to my party and bring a girl with you Someone went upstairs and brought down a huge kettle My father brought home a book for me
bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to the company"; "The music added a lot to the play"; "She brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a light note to the program"
If you bring something new to a place or group of people, you introduce it to that place or cause those people to hear or know about it. the drive to bring art to the public
If a television or radio programme is brought to you by an organization, they make it, broadcast it, or pay for it to be made or broadcast. You're listening to Science in Action, brought to you by the BBC World Service We'll be bringing you all the details of the day's events
bring into a different state; "this may land you in jail"
If you bring something somewhere, you move it there. Reaching into her pocket, she brought out a cigarette Her mother brought her hands up to her face
If a period of time brings a particular thing, it happens during that time. For Sandro, the new year brought disaster We don't know what the future will bring
v to come with something
be sold for a certain price; "The painting brought $10,000"; "The old print fetched a high price at the auction"
go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat"
avance or set forth in court; "bring charges", "institute proceedings"
If you cannot bring yourself to do something, you cannot do it because you find it too upsetting, embarrassing, or disgusting. It is all very tragic and I am afraid I just cannot bring myself to talk about it at the moment
take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me the box from the other room"; "Take these letters to the boss"; "This brings me to the main point
To persuade; to induce; to draw; to lead; to guide
induce or persuade; "The confession of one of the accused brought the others to admit to the crime as well"
To convey; to move; to carry or conduct
To bring someone or something into a particular state or condition means to cause them to be in that state or condition. He brought the car to a stop in front of the square His work as a historian brought him into conflict with the political establishment They have brought down income taxes
To produce in exchange; to sell for; to fetch; as, what does coal bring per ton? bring into a different state; "this may land you in jail" induce or persuade; "The confession of one of the accused brought the others to admit to the crime as well" go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat" be accompanied by; "Can I bring my cousin to the dinner?" cause to come into a particular state or condition; "Long hard years of on the job training had brought them to their competence"; "bring water to the boiling point" cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area" attract the attention of; "The noise and the screaming brought the curious" take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me the box from the other room"; "Take these letters to the boss"; "This brings me to the main point
cause to come into a particular state or condition; "Long hard years of on the job training had brought them to their competence"; "bring water to the boiling point"
If you bring someone or something sonewhere, you take them there with you
be accompanied by; "Can I bring my cousin to the dinner?"
If you bring a legal action against someone or bring them to trial, you officially accuse them of doing something illegal. He campaigned relentlessly to bring charges of corruption against former members of the government The ship's captain and crew may be brought to trial and even sent to prison
cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area"
If you bring something that someone wants or needs, you get it for them or carry it to them. He went and poured a brandy for Dena and brought it to her The stewardess kindly brought me a blanket
vt membawa (bawa)
to bring something alive: see alive to bring something to bear: see bear to bring the house down: see house to bring up the rear: see rear
bring a knife to a gunfight
To enter into a confrontation or other challenging situation without being adequately equipped or prepared

e can shoot down missiles. . . . Our Kingfisher sonars can detect mines. . . . Our ships are hardened against chemical and biological weapons. But how do you stop a torpedo? . . . The best engineers in the business agree that nearly every class of torpedo currently being deployed has the capacity to sink one of our ships with a single shot. . . . e are the poor bastards that brought a knife to a gunfight.

bring about
To cause to take place

The collapse of the gold standard brought about much of the economic turmoil of that era.

bring about
To accomplish, achieve

I hope to bring about a successful conclusion.

bring back
to revive; to cause something dead to be alive once again

The old man turned and regarded her, and his voice shook. He has been dead ten days, and besides he--I would not tell you else, but--I could only recognize him by his clothing. If he was too terrible for you to see then, how now? / Bring him back, cried the old woman, and dragged him toward the door. Do you think I fear the child I have nursed?.

bring back
To reenact an old rule or law

In the UK it is customary to hold a vote every few years on whether to bring back the death penalty.

bring back
To cause someone to remember something from the past

The smell of the magnolia brought back sweet memories of my childhood.

bring back
To fetch something

Could you bring me back some chocolate?.

bring down
To make a legitimate rulership lose their position of power

The rebel forces are trying to bring down the president and his government.

bring down
To cause an opponent to fall after a tackle
bring down
To make something, especially something flying, fall to the ground. Usually by firing a weapon of some kind

He brought down a pheasant with his first shot of the day.

bring down
To reduce

The latest budget reforms are intended to bring down the level of inflation.''.

bring down
To make someone feel bad emotionally

The news of his death brought her down.

bring down the house
To garner enthusiastic or wild applause
bring forth
To display, produce, bring out for display

Against all expectations, the accused managed to bring forth convincing evidence of his innocence.

bring forth
To give birth

Queen Anne Boleyn brought forth daughters but no male heir.

bring forth
To create, generate, bring into existence

He has the ability to bring forth new ideas when they are needed.

bring forth
To produce, bear as fruit

Their orchard brings forth magnificent fruit.

bring forward
To call up for consideration
bring forward
To make something happen earlier than originally planned

The meeting has been brought forward one day.

bring home
To make clearer or better understood

It really brings home the amount of deprivation you lived through, and it's very common for grief to come up like this.

bring home
To earn (money)

I bring home 10000 dollars a month.

bring home the bacon
To have a remunerative job; to have a career which satisfies one's financial needs

No one brought home the bacon better than Stevens.

bring in
To introduce a person or group of people to an organisation
bring in
To introduce a new rule, law, or system of organisation
bring in
To return a verdict in a court of law
bring in
To move something indoors

Could you bring in the groceries?.

bring in
To earn money for a company or for the family
bring it
To give one's all in a particular effort; to perform admirably or forcefully

When we get to the competition next month, you really have to bring it.

bring it
Used to respond affirmatively and aggressively to a challenge by issuing one in return
bring it on
Used to indicate one's willingness to accept a challenge, confront a threat, etc
bring it on
To pose a challenge or threat; to attack; to compete aggressively
bring it weak
To fail to accomplish an accomplishable task or to make an attempt at less than maximum effort; to "half-ass" or "fake the funk"

Unwilling to try his hardest, Jason instead chose to bring it weak at the gym, and didn't even break a sweat.

bring off
To prove; to demonstrate; to show clearly
bring off
To rescue; to liberate

I'll be ta'en too, Or bring him off.

bring off
To succeed in doing something considered to be very difficult

I don't know how, but he managed to bring off the Acme Foods deal.

bring off
To bring away from; to bring by boat from a ship, a wreck, the shore, etc
bring on
To cause

Excessive drinking can bring on depression.

bring on
To make something appear, as on a stage or a place of competition
bring one's arse to an anchor
To sit down
bring out
To elicit, evoke, or emphasize a particular quality

She brings out the best in him.

bring out
To make a shy person more confident

His new job has noticeably brought him out.

bring out
To place (something new for public sale) on the market; roll out

Acme sweets have just brought out a tasty new chocolate bar.

bring out
To cause a visible symptom such as spots or a rash

Eating strawberries always brings me out in a rash.

bring owls to Athens
To undertake a pointless venture, one that is redundant, unnecessary, superfluous, or highly uneconomical
bring round
To bring something when coming

Can you bring round some beer when you come tonight?.

bring round
to change one's opinion or point of view
bring round
To resuscitate; to cause to regain consciousness

We thought he was going to die, but the doctors managed to bring him round.

bring someone to book
To penalise someone for a punishable offence

The perpetrators of this atrocity must be brought to book.

bring to a boil
To heat something until it reaches its boiling point
bring to bear
To apply; to employ something to achieve an intended effect

Every possible pressure was brought to bear on the minister to ensure the unjust law was not passed.

bring to heel
to force someone to obey
bring to heel
to be forced to obey
bring to light
To expose or disclose something that was hidden or unknown
bring to mind
To cause to recall; to evoke a memory or thought
bring to the table
To provide a suggestion
bring up
To turn on power or start, as of a machine

Wait a minute while I bring up my computer.

bring up
To stop or interrupt a flow or steady motion

No, Maeniel shouted, No! trying to distract the man, and lunged toward him. The chain on his ankle brought him up' short and he fell on his face.

bring up
To mention

Don't bring up politics if you want to have a quiet conversation with that guy.

bring up
To raise (children)

She did well enough bringing up two sons and a daughter on her own.

bring up
To vomit

I was very ill today; I kept bringing up everything I ate.

bring up
To stop a vehicle; to park

He brought his Ferrari up to the side of the road.

bring upon
To (either knowingly or unwittingly) cause to befall
bring-and-buy
A small-scale sale where people bring items to sell and buy others' items. The money raised usually goes towards charity

There was a bring-and-buy on in the village green.

bring about
1. Cause to take place.2. Accomplish, achieve
bring forward
1. Change the date or time of an event so that it happens earlier2. Announce plans or ideas officially so that people can discuss them
bring somebody out in
(Ev ile ilgili) If something brings you out in spots, a rash, etc., it causes spots to appear on your skin:
bring something home to someone
1. (Lit.) Return home with a gift for someone. 2. (Fig.) Cause someone to realize something
bring the house down
1. (Lit.) Cause a house to collapse. 2. (Fig.) [for a performance or a performer] to excite the audience into making a great clamor of approval
bring a halt
Stop
bring attention to
Accentuate
bring into
[bring sb/sth into sth]: Cause someone or something to be in a particular situation: "Most of the land has now been brought into cultivation.", "The work brought me into contact with a lot of very interesting people."
bring under
Subdue
bringer
{n} one who brings, a guide, an instructor
bring into
Make someone become involved in a discussion or situation: "The government is trying to bring teachers into the debate on education.", "There is a danger that this could bring other countries into the war."
brang
nonstandard, simple past of bring
bring about
plan, organize, and carry out (an event)
bring about
make possible; "The grant made our research possible"
bring about
cause to occur or exist; "This procedure produces a curious effect"; "The new law gave rise to many complaints"; "These chemicals produce a noxious vapor"
bring about
bring forth, make happen, cause
bring about
make possible; "The grant made our research possible
bring about
produce; "The scientists set up a shockwave"
bring about
To bring something about means to cause it to happen. The only way they can bring about political change is by putting pressure on the country. = cause
bring about
bring about; "His two singles gave the team the victory"
bring along
If you bring someone or something along, you bring them with you when you come to a place. They brought along Laura Jane in a pram Dad brought a notebook along to the beach, in case he was seized by sudden inspiration
bring along
{f} take along with, carry with
bring around
provide a cure for, make healthy again; "The treatment cured the boy's acne"; "The quack pretended to heal patients but never managed to
bring around
bring back to consciousness; "These pictures bring back sad memories"
bring around
cause to adopt an opinion or course of action; "His urgent letter finally brought me around to give money to the school"
bring around
provide a cure for, make healthy again; "The treatment cured the boy's acne"; "The quack pretended to heal patients but never managed to"
bring back
bring back to the point of departure
bring back
make return
bring back
When people bring back a practice or fashion that existed at an earlier time, they introduce it again. The House of Commons is to debate once again whether to bring back the death penalty. = revive
bring back
Something that brings back a memory makes you think about it. Your article brought back sad memories for me Talking about it brought it all back
bring back
bring back to consciousness; "These pictures bring back sad memories"
bring down
cause the downfall of; of rulers; "The Czar was overthrown"; "subvert the ruling class"
bring down
move something or somebody to a lower position; "take down the vase from the shelf"
bring down
wound, injure; kill; humiliate; make cheaper
bring down
When people or events bring down a government or ruler, they cause the government or ruler to lose power. They were threatening to bring down the government by withdrawing from the ruling coalition His challenge to Mrs Thatcher brought her down. = topple
bring down
cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
bring down
impose something unpleasant; "The principal visited his rage on the students"
bring down
cause to be enthusiastic; "Her playing brought down the house
bring down
If someone or something brings down a person or aeroplane, they cause them to fall, usually by shooting them. Military historians may never know what brought down the jet
bring down
cause to come to the ground; "the pilot managed to land the airplane safely"
bring down
cause to be enthusiastic; "Her playing brought down the house"
bring forth
bring forth or yield; "The tree would not produce fruit"
bring forth
make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father children but don't recognize them"
bring forth
bring out for display; "The proud father produced many pictures of his baby"; "The accused brought forth a letter in court that he claims exonerates him"
bring forth
cause, produce; give birth to
bring forth
bring into existence; "The new manager generated a lot of problems"; "The computer bug generated chaos in the office"
bring forward
If you bring forward a meeting or event, you arrange for it to take place at an earlier date or time than had been planned. He had to bring forward an 11 o'clock meeting so that he could get to the funeral on time = put forward put back
bring forward
{f} bring up, introduce (a topic); advance (an appointment, for example); offer, propose, present; anticipate, precede; (Accounting) carry forward from a column or page to another
bring forward
If you bring forward an argument or proposal, you state it so that people can consider it. The Government will bring forward several proposals for legislation. = put forward
bring forward
cause to move forward; "Can you move the car seat forward?"
bring forward
bring forward for consideration; "The case was called up in court"
bring home
make understandable and clear; "This brings home my point"
bring home
make understandable and clear; "This brings home my point
bring home
persuade, convince
bring home
earn as a salary or wage; "How much does your wife take home after taxes and other deductions?"
bring in
To bring in the betting is to make the first bet on the first round of a hand (not including blind bets and antes) A player who does this is said to "bring it in " In seven card stud, often the lowest card on the board is forced to bring it in The bet so placed is called the bring-in
bring in
be sold for a certain price; "The painting brought $10,000"; "The old print fetched a high price at the auction"
bring in
(B) fulfill (a contract); play (a suit) without loss, or without adverse circumstance, or to win a particular number of tricks
bring in
transmit; "The microphone brought in the sounds from the room next to mine"
bring in
submit (a verdict) to a court
bring in
carry in , lead in
bring in
When a government or organization brings in a new law or system, they introduce it. The government brought in a controversial law under which it could take any land it wanted. = introduce
bring in
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
bring in
If you bring in someone from outside a team or organization, you invite them to do a job or join in an activity or discussion. The firm decided to bring in a new management team. = call in
bring in
Someone or something that brings in money makes it or earns it. I have three part-time jobs, which bring in about £14,000 a year
bring in
bring in a new person or object into a familiar environment; "He brought in a new judge"; "The new secretary introduced a nasty rumor"
bring off
{f} be successful; achieve an objective; accomplish something difficult (e.g., "I didn't think my son could get 100% in the Physics course, but he brought it off")
bring off
be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled it off, even though we never thought her capable of it"; "The pianist negociated the difficult runs"
bring off
If you bring off something difficult, you do it successfully. They were about to bring off an even bigger coup He thought his book would change society. But he didn't bring it off. = pull off
bring on
{f} cause, make happen; raise a topic for dispute
bring on
cause to appear; "bring on the birthday cake
bring on
cause to appear; "bring on the birthday cake"
bring on
If something brings on an illness, pain, or feeling, especially one that you often suffer from, it causes you to have it. Severe shock can bring on an attack of acne Bob died of a heart attack, brought on by his lifestyle
bring on
cause to arise; "induce a crisis"
bring on
bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring out a book"; "produce a new play"
bring oneself
cause to undertake a certain action, usually used in the negative; "He could not bring himself to call his parents
bring out
bring out of a specific state
bring out
bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring out a book"; "produce a new play"
bring out
take out of a container or enclosed space; "Get out your best dress--we are going to a party!"
bring out
A term used by dealers and players when betting on the hardway of a point, to "bring out" the point
bring out
bring out of a specific state encourage to be less reserved; "The teacher tried to bring out the shy boy
bring out
bring before the public for the first time, as of an actor, song, etc
bring out
make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret; "The auction house would not disclose the price at which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to her"
bring out
To highlight; a cliché used to cite a source of enlightenment <<This verse brings out that Christians should keep close in mind the day of Jehovah >> <<The speaker brought out the point that husbands should love their wives >> These are good reminders, but they are badly brought out
bring out
encourage to be less reserved; "The teacher tried to bring out the shy boy"
bring out
express; present, display; publicize, advertise
bring out
When a person or company brings out a new product, especially a new book or CD, they produce it and put it on sale. A journalist all his life, he's now brought out a book
bring out
prepare and issue for public distribution or sale; "publish a magazine or newspaper"
bring out
Something that brings out a particular kind of behaviour or feeling in you causes you to show it, especially when it is something you do not normally show. He is totally dedicated and brings out the best in his pupils
bring out
direct attention to, as if by means of contrast; "This dress accentuates your nice figure!"; "I set off these words by brackets"
bring out
make visible; "Summer brings out bright clothes"; "He brings out the best in her"; "The newspaper uncovered the President's illegal dealings"
bring over
convey, take from one place to another
bring round
return to consciousness; persuade slowly, convince slowly
bring round
cause to adopt an opinion or course of action; "His urgent letter finally brought me around to give money to the school
bring through
bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb attack"
bring through
rescue, save the life of (a sick person); help in a time of trouble
bring to
bring back to consciousness; "These pictures bring back sad memories
bring to
revive an unconscious person
bring to
bring back to consciousness; "These pictures bring back sad memories"
bring to life
{f} cause to return to consciousness, cause to become conscious again; put animation into; animate; make lifelike
bring together
set up a meeting between people; gather together, collect
bring together
bring together in a common cause or emotion; "The death of their child had drawn them together"
bring together
cause to become joined or linked; "join these two parts so that they fit together"
bring together
consolidate
bring under
depress, make sad, make unhappy
bring up
raise from a lower to a higher position; "Raise your hands"; "Lift a load"
bring up
raise, educate
bring up
promote from a lower position or rank; "This player was brought up to the major league"
bring up
When someone brings up a child, they look after it until it is an adult. If someone has been brought up in a certain place or with certain attitudes, they grew up in that place or were taught those attitudes when they were growing up. She brought up four children His grandmother and his father brought him up We'd been brought up to think that borrowing money was bad I was brought up a Methodist. = raise
bring up
If someone brings up food or wind, food or air is forced up from their stomach through their mouth. It's hard for the baby to bring up wind
bring up
(To Brioche (2 syl ) A sort of bun or cake common in France, and now pretty generally sold in England When Marie Antoinette was talking about the bread riots of Paris during the 5th and 6th October, 1789, the Duchesse de Polignac naïvely exclaimed, “How is it that these silly people are so clamorous for bread, when they can buy such nice brioches for a few sous?” This was in spirit not unlike the remark of our own Princess Charlotte, who avowed “that she would for her part rather eat beef than starve, ” and wondered that the people should be so obstinate as to insist upon having bread when it was so scarce
bring up
cause to come to a sudden stop; "The noise brought her up in shock"
bring up
To stop, as to come to anchor
bring up
promote from a lower position or rank; "This player was brought up to the major league
bring up
evoke or call forth, with or as if by magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild birds in the air"; "stir a disturbance"; "call down the spirits from the mountain"
bring up
cause to load (an operating system) and start the initial processes; "boot your computer"
bring up
(v ) Obsolete term for display
bring
Favoriten