group

listen to the pronunciation of group
Englisch - Türkisch
grup

Bir grup milis onu gördü ve ateş açmaya başladı. - A group of militia saw him and began shooting.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

{f} toplanmak
{f} sınıflandırmak
{f} gruplandırmak
(Bilgisayar) küme grup
(Bilgisayar) yeni program grubu
gruplara ayrılmak
gruplaştırmak
grup oluşturmak

Bir grup oluşturmak için bir araya geldik. - We came together to form a group.

(Biyokimya) yığın
öğür
bir grupta toplamak
gruplamak
(Bilgisayar) gruplandır

Mary'nin elbiseleri tipine ve rengine göre gruplandırılmış. - Mary's clothes are grouped by type and color.

İtalyanca fiiller üç çekim halinde gruplandırılır. - Italian verbs are grouped into three conjugations.

türkümleşmek
topluluk

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Emperyalizm, güçlü zümrelerin başka topluluklara hükmederek imtiyazlarını koruyup genişletmeye çalıştığı ideoloji ve pratiktir. - Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.

{f} gruplaştır
gruplaşmak
türküm
küme
türkümlere ayırmak
türkümlemek
{i} heyet
{i} filo (İng.)
{i} öbek
{i} kütle
(isim) grup, küme, öbek, takım, topluluk, heyet, kafile, manga, filo (İng.), kütle
benzer nitelikli öğeler grubu
{i} kafile
{i} takım

Çalışma grubundaki iyi takım ruhu olumlu olarak değerlendirilir. - The good team spirit in the work group is valued positively.

{f} grupla

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

birbiri ile benzerlikleri olan hayvan veya bitki sınıfı
{i} manga
(Tıp) Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı
(Askeri) GRUP: 1. İki veya daha çok tabur ya da iki veya daha çok filo grubundan oluşan, elastik bir idari ve taktik birlik. Terim; muharebe destek ve hizmet destek birliklerine de uygulanır. 2. Özel bir amaç için tasarlanmış, normal olarak, bir kuvvetin tali bir bölümü halinde, bir miktar gemi veya hava aracı. 3. Bir bütün halinde çalışan, birçok parçalardan meydana gelmiş, mekanik bir düzen. 4. Haberlerin gönderilmesinde veya kriptolanmasında bir birim meydana getiren bir veya daha çok sembol. Ayrıca bakınız: "army group", "boat group", "embarkation element (unit) (group) ", "tactical air control group", "tractor group", "transport group (amphibious)"
aynı zamanda teşekkü1 ettiği farzolunan kaya tabakaları
yan yana
filo
sosyal grup
ekip

Ekip küçük gruplara ayrıldı. - The team was divided into smaller groups.

(İstatistik) sınıf

Sınıf dört gruba ayrıldı. - The class was divided into four groups.

kafil
kısım
ulam
group a
a grubu
group by
(Bilgisayar) gruplandır
group by
(Bilgisayar) grupla
group id
(Bilgisayar) grup kimliği
group items
(Bilgisayar) öğeleri gruplandır
group mark
(Bilgisayar,Teknik) grup işareti
group on
(Bilgisayar) grupla
group work
(Dilbilim) küme çalışması
group action
grup çalışması
group code
türküm kodu
group discussion
grup tartışması
group dynamics
gruplararası etkileşim gücü
group insurance
türküm sigortası
group mark
türküm işareti
group of
gurubu

Burada güzel bir çocuk gurubumuz var. - We have a nice group of kids here.

group of companies
şirketler türkümü
group participation
gruba katılma
group polling
türküm oylaması
group sex
türküm seks
group theory
grup teorisi
group therapy
türküm terapi
group authority
grup yetki
group captain
hava kuvvetleri albayı
group code
grup kodu
group communication
grup iletişimi
group drive
grup tahriki, grup halinde tahrik
group exhibition
karma sergi
group feeding
grup yemlemesi
group frequency
grup frekansı
group home
grup ev
group marker
grup işareti
group modulation
grup modülasyonu
group of animals possessing a spinal column
hayvanlar bir omurga haiz grup
group of explosives experts
patlayıcı grup uzman
group polling
grup oylaması
group printing
grup yazma
group selector
grup selektörü
group separator
grup ayırıcı
group sex
grup seks
group stage
grup sahne
group switch
grup şalteri
group therapy
grup terapi

Ben grup terapisine inanmıyorum. - I don't believe in group therapy.

group think
grup düşünmek
group view
grup görüntüsü
group-wise
grup bilge
group address
grup adresi
group buffer; Sarin, a nerve agent
(Askeri) grup tamponu; Sarin, bir sinir ajanı
group burial
(Askeri) TOPLU DEFİN, TOPLU GÖMME: Kimlikleri tespit edilmemiş iki veya daha fazla cesedin müşterek bir mezara gömülmesi. Ayrıca bakınız: "burial"
group by subject
Konuya Göre Gruplama
group captain
hava kuvvetleri albayı (İng.)
group carrier
grup tasiyici
group chart
(Bilgisayar) grafiği gruplandır
group count
(Askeri) grup sayısı
group count
(Askeri) GRUP SAYISI: Bir haberin belirli bir kısmında genellikle haberin metninde, mevcut grup ve kelimelerin sayısını belli eden semboller
group edit
(Bilgisayar) grup düzenle
group edit
(Bilgisayar) grup düzenleme
group file
(Bilgisayar) grup dosyası
group firing
(Askeri) GRUP ATEŞİ: Hafif ateşli silahların gruplar halinde yaptıkları atış tatbikatı
group formation
(Askeri) GRUP DÜZENİ: Çeşitli uçuş düzenlerinden herhangi birinde uçuş yapan iki veya ikiden çok filo. Örneğin; V düzeni (V formation), kademeli dağınık düzen (stagger formation) ve kademeli düzen (echelon formation) gibi
group framing unit
(Askeri) grup çerçeve birimi
group identity conflict
gruplar arası çatışma
group identity conflict
grup kimliği çatışması
group insurance
grup sigortası
group level
(Bilgisayar) grup düzeyi
group mind
(Pisikoloji, Ruhbilim) grup ruhu
group mind
(Politika, Siyaset) grubun fikirleri
group mixer
(Elektrik, Elektronik) grup karıştırıcısı
group modem
(Askeri) grup modemi
group mux and/or demux
(Askeri) grup çoklayıcı ve/veya tekleyici
group norm
grup normu
group norms
grup normları
group norms
grup standartları
group of fire
(Askeri) ATEŞ GRUBU, ATEŞ GRUPLARI: Bir ateş toplaması ile kaplanmayacak kadar geniş bir taktik bölgeyi örter iki veya daha çok ateş toplaması (concentration). Bir grup dahilindeki ateş toplamaları ya birbirlerini takiben ya da aynı zamanda yapılır
group of targets
(Askeri) HEDEFLER GRUBU: Aynı anda ateş edilmek istenilen iki veya daha fazla hedef. Hedefler grubu bir harf/sayı terkibi ya da takma adla gösterilir. GROUP RENDEZVOUS (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): GRUP RANDEVU/BULUŞMA YERİ: Aynı tipten teşkillerin, harekete geçmeden önce, buluşacakları bir kontrol noktası
group policy
Grup İlkesi
group popup
(Bilgisayar) grup açılır menüsü
group removal cross section
(Nükleer Bilimler) grup çıkarma tesir kesiti
group rendezvous
(Askeri) (NATO) GRUP RANDEVU/BULUŞMA YERİ: Bak. "force rendezvous"
group ring
(Matematik) öbek dolamı
group ring
(Matematik) grup halkası
group scope
(Bilgisayar) grup kapsamı
group study classes
(Askeri) GENEL KÜLTÜR TOPLU EĞİTİM SINIFLARI: Askeri tesislerde, ordu genel kültür programına (Army education program) göre açılan ve askeri veya sivil öğretmenler tarafından idare edilen sınıflar
group text
(Bilgisayar) metni gruplandır
group therapy
grup terapisi, küme sağaltımı
group together
kümelemek
group together
kümelenmek
group total
(Bilgisayar) grup toplamı
group tour
(Turizm) toplu gezi
group transfer scattering cross section
(Nükleer Bilimler) grub transfer saçılma tesir kesiti
group velocity
grup hizi
group vent
grup havalığı
group wave
(Çevre) grup dalgası
group waves
(Askeri) grup dalgalar
conservation group
Koruma grubu
end-group
(Kuran) Uç-grup
ad hoc working group
(Askeri) geçici çalışma grubu
attack group
(Askeri) taarruz grubu
begin a group
(Bilgisayar) grup başlat
begin a group
(Bilgisayar) gruba başla
business group
(Ticaret) iş grubu
cluster group
(Bilgisayar) küme grubu
code group
(Askeri) kod grubu
column group
(Bilgisayar) sütun grubu
commodity group
(Askeri) emtia grubu
comparison group
(Pisikoloji, Ruhbilim) karşılaştırma grubu
consumer group
(Ticaret) müşteri kitlesi
consumer group
tüketici kitlesi
consumer group head
(Ticaret) tüketici grubu başkanı
corporate group
(Ticaret) şirketler grubu
create group
(Bilgisayar) grup oluştur
custom group
(Bilgisayar) özel grup
device group
(Bilgisayar) aygıt grubu
encounter group
(Pisikoloji, Ruhbilim) karşılaşım grubu
fill group
(Bilgisayar) gruba doldur
focus group interview
(Ticaret) focus grup mülakatı
found group
grup kurmak
functional group
işlevsel kök
fund group
(Ticaret) fon grubu
grouped
(Bilgisayar) gruplanmış
grouping
kümelendirme
grouping
(Dilbilim) sınıflandırma
grouping
gruplaşma
grouping
(Bilgisayar) grup
grouping
öbekleme
grouping
gruplara ayırma
grouping
(Bilgisayar) gruplandırılıyor
grouping
(Dilbilim) sınıflama
grouping
(Bilgisayar) gruplandırma
groups
(Bilgisayar) grup

O, ırkçı gruplarla temas halinde olduğunu mahkemede itiraf etti. - He confessed in court that he was in touch with racist groups.

Onlar beşer kişilik gruplar oluşturdular. - They formed themselves in groups of five.

interest group
(Ticaret) çıkar grupları
interview group psychotherapy
(Tıp) görüşme grup psikoterapisi
join the group
gruba katılmak
leader of group activities
animatör
leaving group
(Kimya) ayrılan grup
link group
(Bilgisayar) bağlantı grubu
low income group
alt gelir grubu
move group
(Bilgisayar) grup taşı
nomad group
oba
other group
(Bilgisayar) diğer grup
peer group
(Dilbilim) akran kümesi
pile group
(Çevre) kazık gruplaması
pile group
kazık grubu
product group
ürün grubu
reply group
(Bilgisayar) grubu yanıtla
reply to group
(Bilgisayar) grubu yanıtla
security group
(Bilgisayar) güvenlik grubu
set up a group
grup kurmak
soil group
zemin grubu
species group
(Denizbilim) türler grubu
status group
(Pisikoloji, Ruhbilim) statü grubu
study group
etüd grubu
target group
(Ticaret) hedef kitlesi
user group
(Bilgisayar,Teknik) kullanıcı grup
user group
kullanıcı kitlesi
working group
çalışma gurubu
European Conservative Group
Avrupa Muhafazakâr Türküm
a group of
bir grup
acetyl group
asetil grubu
air group
hava grubu
allyl group
alil grubu
amido group
amido grubu
amino group
amino grubu
auxiliary group
yardımcı grup
azo group
azo grubu
blood group
kan türkümü
carboxyl group
karboksil grubu
character group
karakter grubu
closed user group
kapalı kullanıcı grubu
commutative group
değiştirici grup
commutator group
komütatör grubu
complete group
eksiksiz grup
control group
kontrol türkümü
cubic point group
küpsel nokta öbeği
cyclic group
devirli grup
data group
veri grubu
data group
veri öbeği
Englisch - Englisch
A number of things or persons being in some relation to one another

He left town to join a Communist group.

To come together to form a group
A collection of formations or rock strata
An air force formation
A functional entity consisting of certain atoms whose presence provides a certain property to a molecule, such as the methyl group
A small number (up to about fifty) of galaxies that are near each other
To put together to form a group
A column in the periodic table of chemical elements
A set with an associative binary operation, under which there exists an identity element, and such that each element has an inverse
An element of an espresso machine from which hot water pours into the portafilter
A (usually small) group of people who perform music together

Did you see the new jazz group?.

In the Unix operating system, a number of users with same rights with respect to accession, modification, and execution of files, computers and peripherals
A subset of a culture or of a society
{v} to form into a cluster or assemblage
{n} a cluster, crowd, huddle
In Windows NT user manager, an account that contains other accounts, which are called members Permissions and rights granted to a group are also provided to its members, making groups a convenient way to grant common capabilities to collections of user accounts
A logical collection of devices within a domain Unlike a subnet, devices are grouped together without regard for their physical location in the domain The number of groups to which a device may belong is determined by the number of available address table entries on it This number is net by the neuron application, but may not exceed 15 Groups and group membership are defined by the NSS during binding
The level in the National Vegetation Classification Standard hierarchy below subclass based on leaf characteristics and identified and named in conjunction with broadly defined macroclimatic types to provide a structural-geographic orientation (Grossman et al , 1998) See table under USNVC
A mathematical system consisting of a set with an operation between elements of the set and the properties that the operation is associative (i e (ab)c = a(bc)), has an "identity element" (i e 1a = a for all a), and all elements have inverses (i e an a with aa = 1) Groups are used pervasively in mathematics, and they often express symmetry properties of other sets or objects
A mathematical structure in which elements are combined A nonempty set G is a group if: 1) The set G is closed under the binary operator *, that is, for any two elements g, h in G, g* h is in G 2) The operator * is associative, that is, for any a, b, c in G, a*(b*c) = (a*b)*c 3) There exists an identity element e in G, such that for any element g in G, g* e = e* g = g 4) For every element g in G there is an inverse h in G such that, g* h = h* g = e, the identity
If a number of things or people are grouped together or group together, they are together in one place or within one organization or system. The fact sheets are grouped into seven sections The G-7 organization groups together the world's seven leading industrialized nations We want to encourage them to group together to act as a big purchaser. see also grouping, blood group, ginger group, pressure group. Joint Photographic Experts Group Union Group ABO blood group system Altria Group Inc. Armed Islamic Group Bloomsbury group Camden Town Group ethnic group American Volunteer Group functional group Group Theatre group theory group therapy linkage group Local Group Rh blood group system Royal Dutch/Shell Group Seven Group of
A mathematical structure consisting of a finite or infinite set together with a binary operation called group multiplication satisfying certain axioms; see Section A 3 for more information
(1) A collection of users who can share access authorities for protected resources See also login group (2) A list of names that are known together by a single name (3) A set of related records that have the same value for a particular field in all records (4) A series of records logically joined together
arrange into a group or groups; "Can you group these shapes together?"
(chemistry) two or more atoms bound together as a single unit and forming part of a molecule
{i} bunch; ensemble, band; (Computers) window which contains several application icons (in a Windows environment)
A group is a set of people, organizations, or things which are considered together because they have something in common. She is among the most promising players in her age group As a group, today's old people are still relatively deprived
everything of worth starts with the individual, who becomes less responsible and even dumber in a group Only the person can grow to a point that affects other persons
As a part of the system by which meteorites are classified, a group identifies a number of meteorites that have similar physical and compositional characteristics There must be at least five meteorites that share these common characteristics before they can be declared to form a Group Groups can be further subdivided into categories called Types
In the context of network security, a group is a set of users who share common permissions for one or more resources Individually assigned user permissions take precedence over those assigned through groups
A group is a list of Members Groups are used for several purposes Groups simplify bulk registration of Members by corporations A printer may only be accessible to a specific group Access to a printer may be denied to a specific group Groups may be nested
A number of eighth, sixteenth, etc
To form a group of; to arrange or combine in a group or in groups, often with reference to mutual relation and the best effect; to form an assemblage of
a group that contains related ads For example: you could create one group named "BannerExchange" for all banner exchange ads and another group named "FriendSites" for banners to all your friends' site
A cluster, crowd, or throng; an assemblage, either of persons or things, collected without any regular form or arrangement; as, a group of men or of trees; a group of isles
A group in context to General Systems, is a top level organizational entity that is responsible for for all operational activities with within its assigned management area General Systems organizational structure is divided into several groups and then a number of departments within each group An example of this would be the Financial Group which manages the efforts of the Accounting Department, Cash Management Department and Debt resources Department Each department then manages the responsibilities of its assigned sub-tier areas
An assemblage of objects in a certain order or relation, or having some resemblance or common characteristic; as, groups of strata
A group is a number of musicians who perform together, especially ones who play popular music. At school he played bass in a pop group called The Urge. Billy Bragg's backing group. = band
An authenticated set of users classified by common traits such as job title or customer profile Groups are also associated with a set of roles, and every user that is a member of a group inherits all of the roles assigned to that group
On a Linux network, users can be organized into groups for security purposes, especially for granting access rights to various files A user can belong to more than one group
Groups are a way of assigning specific access rights to certain classes of users For example, all users working on Project X could be added to group xproj System resources (such as disk space) devoted to Project X could then be configured to permit only members of xproj full access
Refers to a list of one or more users having the same access rights; see /etc/groups
Groups are a convenient way for a person who is sharing files to control access privileges for a number of users at once You can assign registered users to groups on your Macintosh and then share a folder or disk with that group See also: owner name, registered group
A group is a number of separate commercial or industrial firms which all have the same owner. The group made a pre-tax profit of £1.05 million. a French-based insurance group
A collection of network or database users with common permissions for particular objects, such as shared files or database tables See also permissions
any number of entities (members) considered as a unit a set that is closed, associative, has an identity element and every element has an inverse (chemistry) two or more atoms bound together as a single unit and forming part of a molecule arrange into a group or groups; "Can you group these shapes together?"
notes joined at the stems; sometimes rather indefinitely applied to any ornament made up of a few short notes
a set that is closed, associative, has an identity element and every element has an inverse
A large loud pack of passengers (see passenger) travelling together The group leader, who has the tickets, usually waits in the bar until the required pre-board time of five minutes before departure, or until there are no seats left together, whichever occurs last Reservation agents are prohibited form pre-assigning seats to groups as this may convenience them
form a group or group together
In Maya, a group is simply a transform node that becomes the parent of all the nodes in the group The group is all the child of the transform node
A group is a set of people who have the same interests or aims, and who organize themselves to work or act together. the Minority Rights Group Members of an environmental group are staging a protest inside a chemical plant
is a collection of system users (see Users) A user must be a member of a group and may be a member of more than one Within Unix and POSIX systems, membership in a group establishes one level of privilege Group membership is also often used to control or limit access to system resources
any number of entities (members) considered as a unit
The group contains a list of all the departments within the organization Groups are used to define the organization's hierarchical structure for timesheet approval, and each one can be broken down into subgroups Each group is assigned a manager, and the manager of each group can view the users' timesheets in their group As well, one manager may be assigned to several groups, although a group can only have one manager
The term has different uses, and may be made to include certain species of a genus, or a whole genus, or certain genera, or even several orders
A field is an algebraic structure with one operator (commonly called multiplication (*)) which satisfies the following conditions: There is a distinguished unit element (commonly denoted 1, such that for any element a we have a*1=1*a=a Any element a has an inverse (denoted a(-1)) such that a(-1)*a= a*a(-1)=1 A group whose operation is also commutative (ie a*b=b*a) is called Abelian
{f} divide into groups; assemble, gather; classify, sort
A group of people or things is a number of people or things which are together in one place at one time. The trouble involved a small group of football supporters The students work in groups on complex problems
A variously limited assemblage of animals or plants, having some resemblance, or common characteristics in form or structure
Groups are a way of assigning specific access rights to cerain classes of users For example, all users working on project x could be added to a group xproj System resources (such as disk space) devoted to project x could then be configured to permit only members of xproj full access
diphtheria
group box
A rectangular control that can contain other controls, intended for grouping similar items visually
group ring
Given ring R with identity not equal to zero, and group G = \{g_1, g_2, ..., g_n\}, the group ring RG has elements of the form a_1 g_1 + a_2 g_2 + ... + a_n g_n (where a_i \isin R ) such that the sum of a_1 g_1 + a_2 g_2 + ... + a_n g_n and b_1 g_1 + b_2 g_2 + ... + b_n g_n is (a_1 + b_1) g_1 + (a_2 + b_2) g_2 + ... + (a_n + b_n) g_n and the product is \sum_{k=1}^n \left ( \sum_{g_i g_j = g_k} a_i b_j \right ) g_k
group sex
The practice of having sex with multiple partners at the same time
group specific antigen
The genetic material that codes for the structural protein of a retrovirus
group specific antigens
plural form of group specific antigen
group theoretic
Having to do with group theory
group theoretical
Having to do with group theory
group theoretician
A group theorist
group theoreticians
plural form of group theoretician
group theorist
An algebraist who specializes in group theory
group theorists
plural form of group theorist
group theory
The mathematical theory of groups
group therapy
group psychotherapy, a form of therapy where patients are treated as a group, using group dynamics
group velocity
the propagation velocity of the envelope of a modulated travelling wave, which is considered as the propagation velocity of information or energy contained in it
group-theoretic
Attributive form of group theoretic
group-theoretical
Attributive form of group theoretical
group cohesiveness
Group cohesiveness is the ability to think and act 'as one' if the group is physically together or not. It means supporting the group in whatever decision or action it takes even if a group member personally is not in favour of the act or thought. It does not mean supporting one person within a group (even though sometimes it may look like it)
group home
A home where a small number of people in need of care or support can live together
Group Discussion
(Reklam) See Focus Group
Group Theatre
a group of actors and directors in the US who worked together from 1931 to 1940 to produce plays with a political message. Many of the people in the group, such as Elia Kazan and Lee Strasberg, became very important in the US theatre. Actors' Studio. New York theatre company (1931-41) founded by Harold Clurman, Cheryl Crawford, and Lee Strasberg to present U.S. plays of social significance. Embracing the acting principles of the Stanislavsky method, the company which also included actors and directors such as Elia Kazan, Lee J. Cobb, and Stella Adler staged John Howard Lawson's Success Story (1932), Sidney Kingsley's Men in White (1933), Clifford Odets's Waiting for Lefty (1935) and Golden Boy (1937), Irwin Shaw's Bury the Dead (1936), and William Saroyan's My Heart's in the Highlands (1939), among many other plays
Group of Eight
the full name of the G8
Group of Eight
{i} G8, group of the eight most industrialized countries in the world (composed of Canada, United States, France, Italy, Germany, Japan, Russia and the United Kingdom) which send delegates to meet and discuss economic issues
Group of Seven
the full name of the G7. Toronto-centred group of Canadian painters devoted to landscape painting (especially of northern Ontario subjects) and the creation of a national style. A number of future members met in 1913 while working as commercial artists in Toronto. The group adopted its name on the occasion of a group exhibition held in 1920. The original members included J.E.H. MacDonald, Lawren S. Harris, Arthur Lismer, F.H. Varley, Franklin Carmichael, Frank H. Johnston, and Alexander Young Jackson. The group was particularly influential in the 1920s and '30s. In 1933 the name was changed to the Canadian Group of Painters
group action
action taken by a group of people
group banking
group of banks participating in a cooperative banking effort
group captain
officer in the Royal Air Force
group captain
a fairly high rank in the British air force, or someone who has this rank
group captain
a commissioned officer (especially one in the Royal Air Force) equivalent in rank to a colonel in the army
group code
(Ticaret) A field or code that classifies an item, vendor, customer or other entity as part of a group that has common characteristics. Many reports, files and processing functions provide for the use of group codes instead of requiring individual entries
group dynamics
the way in which people in a group behave towards each other when they are working together or doing an activity together
group dynamics
interacting forces within a small group (especially the sociological or psychological study of these dynamics)
group dynamics
the branch of social psychology that studies the dynamics of interaction in social groups
group flight
number of aircraft flying in a group
group home
A small supervised residential facility, as for mentally ill people or wards of the state, in which residents typically participate in daily tasks and are often free to come and go on a voluntary basis
group icon
symbol of a minimized group in a Windows environment
group insurance
low-cost insurance which covers a group of people (rather than individuals)
group insurance
insurance that is purchased by a group (such as the employees of a company) usually at a reduced rate to individual members of the group
group insurance
Insurance purchased by a group of persons, such as the employees of a company, often at a reduced individual rate
group leader
person that has been specially trained to direct group training sessions
group leading
supervising group dynamics, instructing group workshops, supervising seminars
group of cheerleaders
team of people who direct a crowd in organized cheering (especially at sporting events)
group of friends
number of people who are friends with each other, gang of buddies, gathering of friends
group of settlers
group of colonists, group of people who settle the land of a frontier region
group of three
group made up of three (people, etc.)
group participation
participation by all members of a group
group practice
a group of several doctors who all work in the same building
group practice
(medicine) the practice of medicine by a group of physicians who share their premises and other resources
group pressure
influence of a group on individuals, social pressure
group technology
(Ticaret) The classification of items based on similar production processes and resources required. Used in facility design evaluation and in some scheduling systems
group theory
The branch of mathematics concerned with groups and the description of their properties. In modern algebra, a system consisting of a set of elements and an operation for combining the elements, which together satisfy certain axioms. These require that the group be closed under the operation (the combination of any two elements produces another element of the group), that it obey the associative law, that it contain an identity element (which, combined with any other element, leaves the latter unchanged), and that each element have an inverse (which combines with an element to produce the identity element). If the group also satisfies the commutative law, it is called a commutative, or abelian, group. The set of integers under addition, where the identity element is 0 and the inverse is the negative of a positive number or vice versa, is an abelian group. See also field theory
group theory
the branch of mathematics dealing with groups
group therapy
Group therapy is a form of psychiatric treatment in which a group of people discuss their problems with each other. A form of psychotherapy that involves sessions guided by a therapist and attended by several clients who confront their personal problems together. The interaction among clients is considered to be an integral part of the therapeutic process.group therapist n. a method of treating people with emotional problems by getting them to meet and talk as a group. Form of psychotherapy in which several patients or clients discuss their personal problems, usually in the presence of a therapist or counselor. In one approach to group therapy, the chief aim is to raise members' awareness and morale and combat feelings of isolation by cultivating a sense of belonging to the group; a notable example is Alcoholics Anonymous. The other principal approach strives to foster free discussion and uninhibited self-revelation; members are helped to self-understanding and more successful behaviour through mutual examination of their reactions to people in their lives, including one another
group therapy
group treatment, group psychotherapy, form of treatment for a group of patients with similar emotional problems
group therapy
psychotherapy in which a small group of individuals meet with a therapist; interactions among the members are considered to be therapeutic
group window
windows containing icons for several applications in a Windows environment
Euclidean group
the set of rigid motions that are also affine transformations
Fuchsian group
Any discrete group of isometries of the hyperbolic plane
Lie group
Any of many analytic groups that are also a smooth manifold; they arise as groups of rotational symmetries
Local Group
the small cluster of galaxies that contains the Milky Way Galaxy; includes Andromeda, Triangulum, the Large Magellanic Cloud, Small Magellanic Cloud and others
Lorentz group
the group of all Lorentz transformations in spacetime
Möbius group
For a given dimension n, the group of projective transformations leaving a particular hypersphere invariant
abelian group
a group in which the group operation is commutative
action group
A component of a naval task force
action group
A group of people joined temporarily to accomplish some task or take part in some organised collective action
additive group
The underlying group under addition of a field, ring, vector space or other structure having addition as one of its operations
additive group
A group scheme representing the underlying-additive-group functor
additive group
An abelian group, when it is written using the symbol + for its binary operation
affine group
the group of all affine transformations of a finite-dimensional vector space
blood group
A blood type
boron group
a vertical series of elements in the periodic table that have three valence electrons; boron is a metalloid, while aluminium, gallium, indium and thallium are metals
breakout group
Any of several small groups of people, at a conference etc., who concentrate effort on a part of the main topic
carbon group
the vertical group of the periodic table containing carbon, silicon, germanium, tin and lead; the elements have a valence of 4, and show the typical gradation from nonmetal to metal
control group
The group of test subjects left untreated or unexposed to some procedure and then compared with treated subjects in order to validate the results of the test
derived group
The subgroup of a specified group generated by the larger group's commutators
ethnic group
A group of people who identify with one another, especially on the basis of racial, cultural, or religious grounds
focus group
A group of people, sampled from a larger population, interviewed in open session for market research or political analysis
focus-group
Alternative spelling of focus group
focus-group
To subject ideas to review by a focus group in order to determine the viability of those ideas
free group
A group (set with a particular kind of binary operation) that has a presentation without relators; equivalently, a free product of some number of copies of ℤ
fringe group
A set phrase to dissociate a mainstream organization (usually religious) from outcast radical members
front group
a front organization that appears to be an independent voluntary association or charitable organization
functional group
A collection of organisms of specific morphological, physiological, behavioral, biochemical properties
functional group
A specific grouping of elements that is characteristic of a class of compounds, and determines some properties and reactions of that class
fundamental group
The group whose elements are homotopy classes of images of the closed interval in a specified topological space, such that the endpoints are both mapped to a designated point, and whose operation is concatenation
girl group
A pop group all of whose members are (usually attractive) young women
grouping
A collection of things or people united as a group
grouping
The action of the verb to group
grouping
Present participle of group
in-group
of, or relating to, or forming an ingroup or clique
leaving group
An atom or group that is detached from the rest of a molecule during a reaction
main group
In the periodic table of elements, any of the eight groups (columns) of elements that contain the lightest (and most common) elements
main group element
Any chemical element from the main group
main group elements
plural form of main group element
mapping class group
The group of self-homeomorphisms of a topological space, modulo homotopy
monophyletic group
A monophylum
neighbouring group
A functional group that is in close proximity to another that is taking part in a reaction; especially such a functional group that affects the rate or outcome of the reaction
neighbouring group participation
Any of many effects in organic chemistry in which the course of a reaction, or its rate, is affected by the presence of a neighbouring functional group; anchimeric assistance
platinum group
In chemistry a group of elements with related properties similar to that of platinum. Notably high resistance to chemical activity, particularly oxidation and reaction with acids. The platinum group consists of the elements ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, and platinum. In the periodic table of elements they are in period 5 or 6 and in groups 8, 9 or 10
point group
a group of isometries leaving a fixed point
pop group
A musical group specializing in pop music

Despite their artistic ambitions, they were never able to escape the label of a pop group.

pressure group
A group of people who try to influence the policies of governments and other legislative organizations
protecting group
Any chemical entity that is temporarily reacted with a functional group so as to protect it from a subsequent reaction
ratepayers group
A collection of residents representing a geographic or otherwise connected residential or business area who together ensure that their communities development interests are known, represented and supported
rock group
A group of musicians who regularly perform rock music together
silica group
A large group of silicate minerals having a silicon to oxygen ratio of 1: 2. This group includes many silicates of sodium, potassium, calcium, and aluminum in an open network structure
social group
A collection of humans or animals, who share certain characteristics, interact with one another, accept expectations and obligations as members of the group, and share a common identity
space group
The set of all symmetry operations that can be applied to a given crystal without changing it
splinter group
A group of members of a political party or of a similar organisation who have decided to create their own organisation

Splinter groups in the centre Left or centre Right are often a shot in the arm for the Far Right or the Communist Party.

support group
A group of nonprofessional people who support each other over a problem which all members share

If you can't stay sober you need a support group like Alcoholics Anonymous..

symmetric group
A group whose elements are precisely all of the bijections of some set with itself and whose operation is composition of those bijections
target group
The primary group of people that something, usually an advertising campaign, is aimed at appealing to
topological group
A group-cum-topological space whose group operations are continuous functions
user group
A community of users of a particular machine, operating system, etc

I joined a local Linux user group.

user group
A set of users grouped together on a system for administrative purposes

Members of the Accounting user group can print financial reports.

working group
An interdisciplinary collaboration of researchers working on new research activities that would be difficult to develop under traditional funding mechanisms, such as federal agencies
end-group
(Kuran) A group at the end of a chain of a molecule; esp : a functional group at the end of the chain of a linear polymer
interest group
Any association of individuals or organizations, usually formally organized, that, on the basis of one or more shared concerns, attempts to influence public policy in its favour
work group
a group within a workforce who normally work together.n 2
A group
cohort
grouped
past of group
grouped
arranged into groups
grouped
{s} assembled, gathered; divided into groups; classified, sorted
grouping
A language construct that is (in general) grammatically divisible; for example, `expression' or `declaration' in C See section Languages and Context-Free Grammars
grouping
Joining two objects into one object
grouping
the simplification of data by sorting data into similar sets
grouping
{i} assembly, gathering, collecting
grouping
the activity of putting things together in groups
grouping
a system for classifying things into groups
grouping
the activity of putting things together in groups a system for classifying things into groups
grouping
In 1923, 123 separate railway companies were grouped into just four, the Great Western Railway (the only one already existing), London Midland & Scottish , London North Eastern Railway and Southern Railway
grouping
1) Controlling the gain of several individual channels with a Group Fader 2) The mixing together of several individual audio signals to send a mixed signal out of the console to record a track on a multitrack tape machine
grouping
Most Scouting takes place in a variety of small and large groupings, such as a Patrol
grouping
A grouping is a set of people or things that have something in common. There were two main political groupings pressing for independence
grouping
A set of members that is selected by a filtering process and that may be treated as a separate aggregate group This group behaves very much like a parent to all of its specific members, and it supports full calculation logic, including additive and non-additive calculations For example, you can use the attribute Small to view and work with all members with the attribute Small
grouping
The process of creating a separate block in the CHIPS/PRELUDE hierarchy containing specified components placed with all other clusters during floorplanning The cell groups are annotated into GOOD by FIZZ2GOOD and read by CHIPS/PRELUDE during clustering
grouping
any number of entities (members) considered as a unit
grouping
A language construct that is (in general) grammatically divisible; for example, `expression' or `declaration' in C See Language and Grammar
grouping
The disposal or relative arrangement of figures or objects, as in, drawing, painting, and sculpture, or in ornamental design
grouping
A language construct that is (in general) grammatically divisible; for example, `expression' or `declaration' in C See section 2 1 Languages and Context-Free Grammars
grouping
A process by which multiple channels are joined together under a single level control
grouping
Setting up "views" with a related set of elements such as core routers, all the servers in a department, and so forth Extremely useful in performance reporting to enable you to better match reports to your existing business processes
grouping
@paren surround the argument with parentheses, stretched if the argument is taller than a normal line of text @bkt surround the argument with square brackets, stretched if the argument is taller than a normal line of text @brace surround the argument with curly braces, stretched if the argument is taller than a normal line of text @bars surround the argument with vertical bars, stretched if the argument is taller than a normal line of text @rad place a radical symbol around the first argument; render the second argument, if any, as the exponent to the top-left of the radical symbol
groups
tr>
groups
Command to display the ids of the groups you belong to
groups
Illustration Search Example
groups
Third-person singular indicative present tense of to group
groups
The levels of cosmic structures having densities and orbital velocities between galaxies and clusters Most galaxies belong to small groups
groups
The word "Groups" has a very special meaning to Bugzilla Bugzilla's main security mechanism comes by lumping users into groups, and assigning those groups certain privileges to Products and Components in the Bugzilla database
groups
Cases can be grouped together using a grouping variable called GVAR, which can be defined and manipulated by the user Many commands are offered to produce groups (like cluster analysis, coding etc) and even more commands display group memberships (lists, histograms, plots etc ) Groups are shown either as numbers (group numbers) or, when defined, names whenever this is possible See the GVAR command for additional details Compare also to TIES
groups
Generally related to security; a category of users who have access to certain data, or have a category of privileges specific to a certain groups
groups
The word "Groups" has a very special meaning to Bugzilla Bugzilla's main security mechanism comes by placing users in groups, and assigning those groups certain privileges to view bugs in particular Products in the Bugzilla database
groups
Groups are collections of users and/or resources that users can create to accelerate certain functions in CorporateTime They are useful when you want to quickly invite multiple users and/or resources to an Entry
groups
the unit of several people that now increasingly form the team or collection of individuals who are responsible for performing certain tasks
groups
A single fax device, or set of fax devices Groups are used when defining a rule to route outgoing faxes A group can consist of one or more fax devices, or other groups
groups
Plural of group
groups
There are two type of groups: Normal groups Groups to be used for access control Normal groups have an object class of 'GroupOfNames', 'GroupOfUniqueNames' or a user defined group Access control groups have an object class of 'AccessGroup' Each group object contains a multivalued attribute consisting of member DNs Groups cannot contain group DNs
groups
When reports need to be sent to more than one person a Group can be set up A Group is a list of Contacts who will all receive the same reports
groups
data has groups
Türkisch - Englisch

Definition von group im Türkisch Englisch wörterbuch

motion picture experts group
(Televizyon) mpeg
group
Favoriten