man

listen to the pronunciation of man
Englisch - Türkisch
insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

{i} adam

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

{ç} men (men)
{i} işçi

İşçilerin çoğu açlıktan öldüler. - Many of the workers died of hunger.

Onun ayrıca çok sayıda işçiye ihtiyacı var. - He also needs many workers.

{ü} Bir erkeğe hitap ederken bir sözü vurgulamak için kullanılır: Man, what a game! Aman Allahım, ne harika bir maç!
erkek cinsi
{i} oyun taşı
insanlık

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

Sence insanlık bir gün Ay'ı sömürgeleştirecek mi? - Do you think mankind will someday colonize the Moon?

adamla donatmak
(satranç/vb.) taş
kişi

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

adam vermek
(isim) man
{i} biri, kimse, şahıs, kişi
pul the Man
{f} adam atamak
{i} satranç, dama taş
insan türü

Tom sevdiğim insan türüdür. - Tom is the kind of man I like.

Tom güvenebileceğiniz bir insan türü. - Tom is the kind of man you can trust.

{i} er
yönetim

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

{i} uşak

Bir uşak özel bir evde bir hizmetçi olarak çalışan adamdır. - A manservant is a man who works as a servant in a private house.

{f} adam yerleştirmek
{ü} Hitap
{f} (belirli bir iş için) yeterince insan olmak: Do you have enough soldiers to man those defenses? O tahkimatı savunmak için
satranç veya dama taşı
sistem

Ben bu sistemi bilmiyorum ama sorumlu adam açıklayacak. - I don't know this system, but the man in charge will explain.

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

{i} beyaz adam
{i} (erkek) hizmetkâr
man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça
{i} insan, insanoğlu
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

koca

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

kent çapında ağ
yeterince insan olmak
kimse

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

zevk

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

Man
adamm
dostum
adama
individual
(Hukuk) bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

Guy
{i} adam

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

guy
herif

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

associate
birleştirmek
friend
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

gentleman
centilmen

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

Onun davranışları bir centilmen tavrı değildir. - His manners are not those of a gentleman.

individual
birey

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

gentleman
beyefendi

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

partner
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Beni seven bir arkadaşım var. - I have a friend who loves me.

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

garbage man
çöpçü
partner

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

man's history
İnsanlık tarihi
man at arms
asker
man about town
eğlence yerlerinde sıkça görünen adam
man about town
tiyatro ve gece kulübüne sıkça giden adam
man and boy
hayatı boyunca
Man alive!
Be adam!
man about town
sosyeteye üye adam
man about town
boşgezen
man and wife
karı koca
man eating shark
insan yiyen köpekbalığı
man friday
köle gibi sadık uşak
man in the street
sokaktaki adam
man in the street
vatandaş
man in the street
sıradan biri
man in the street
herhangi bir adam
man made
insan yapısı
man made fiber
insan yapısı lif
man made fibre
sentetik lif
man made noise
suni gürültü
man of business
vekilharç
man of honour
namuslu adam
man of letters
yazar
man of letters
edebiyatçı
man of property
mal mülk sahibi adam
man of straw
bostan korkuluğu
man of the war
savaş gemisi
man of the world
görmüş geçirmiş kimse
man of war
savaş gemisi
man to man
erkek erkeğe

Erkek erkeğe konuşalım. - Let's talk man to man.

man to man
samimi olarak
man vc control setting
manuel vc kontrol ayarı
man's body
erkek vücudu
man-hour
bir sögenlik çalışma
man-hour
adam-saat
man-hour
kişi-saat
man-made
sentetik
man-made
insan yapımı
man eating
adam yeme
man kind
erkek türünün
man of science
bilim adamı
man shaft
adam saftı
man to man
erkek erkeğe, samimi olarak, açıkça
man to man
(spor) adam adama
man's man
adamın adam
man-haul
insan tarafından çekilen
man-minutes
herhangi bir iş kalemindeki bir birimlik imalat için bir işçinin dakika cinsinden çalışacağı süredir
man to man
(deyim) man to man (talk...) samimi olarak ,acikca
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Jiro Avustralya'daki mektup arkadaşı ile haberleşiyor. - Jiro communicates with his pen pal in Australia.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

Üç küçük çocuğum var. - I have three young kids.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

guy
{f} takılmak

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
kid
{f} şaka yapmak
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
manly
erkek

Çok güçlü, erkeksi ve tatlısın, sana nasıl direnebilirim? - You're so strong, manly and sweet, how could I resist you?

Tom çok erkeksi değil. - Tom isn't very manly.

manning
(Askeri) personel tahsisi
guy
rezil etmek
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
birliktelik kurmak
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
birlikte
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
boy
ufaklık
boy
uşak
boy
kızan
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
emsal
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) genç adam
fellow
üniversite öğretmeni
friend
can

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
ayaktaş
friend
yoldaş
friend
dostça davranmak
friend
yakın

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.

guy
ip
guy
herifçioğlu
guy
alaya almak
guy
vento
guy
adamcık
guy
halat
guy
gergi kablosu
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
delikanlı
kid
genç

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

man made
insan yapımı
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
men
erkekler

Futbol zorunlu olarak erkeklerle sınırlı değildir. - Soccer is not necessarily confined to men.

Biz, erkekler kadınları beklemeye alışığız. - We men are used to waiting for the women.

gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
hakları sınırlı üye
associate
birleşmek
associate
düşünmek
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
boy
Üf!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
adam

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

fellow
hemcins
fellow
benzer
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Türkisch - Türkisch
Dünyanın tek kuyruksuz kedi cinsinin adı
irlanda denizinde bir ada
boy
Uzunluk
Boy
kabile
Boy
kamet
Boy
anar
Boy
KLAN
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Destan
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Uzaklık
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
Englisch - Englisch
Metropolitan Area Network; a large computer network usually spanning a city
Manitoba, a province of Canada
The Isle of Man
The genus Homo
An abstract person; a person of either gender, usually an adult

every man for himself.

All humans collectively; mankind, humankind. Also Man

God created man male and female, after his own image, in knowledge, righteousness, and holiness, with dominion over the creatures.

To supply with staff or crew (of either sex)

The shipped was manned with a small crew.

An adult male human
To take up position in order to operate something

Man the machine guns!.

A mensch; a person of integrity and honor

He's more a man than any pair of rats of you in this here house.

A person, often male, with duties or skills associated with a specified thing

I always wanted to be a guitar man on a road tour, but instead I'm a flag man on a road crew.

A person, usually male, who is extremely fond of or devoted to a specified type of thing

Some people prefer apple pie, but me, I'm a cherry pie man.

A piece or token used in board games such as chess
An interjection used to place emphasis upon something or someone

Geordie Giv'is a bottle of dog man!.

{v} to furnish with men strengthen, tame
{n} a human being, male, small bit of wood
{i} Isle of Man, island between England and Ireland; town in West Virginia (USA); town in Ivory Coast
To tame, as a hawk
If you refer to a particular company's or organization's man, you mean a man who works for or represents that company or organization. the Daily Telegraph's man in Abu Dhabi
If you say that a man is, for example, a London man or an Oxford man, you mean that he comes from London or Oxford, or went to university there. as the Stockport man collected his winnings
If you describe a man as a man's man, you mean that he has qualities which make him popular with other men rather than with women
Metropolitan Area Network A regional computer or communication network spanning the area covered by an average to large city
Man and men are sometimes used to refer to all human beings, including both males and females. Some people dislike this use. The chick initially has no fear of man
(Metropolitan Area Network) LANs interconnected within approxi-mately a 50 mile radius
Smith manned the reception desk in the morning
any living or extinct member of the family Hominidae
If you man something such as a place or machine, you operate it or are in charge of it. the person manning the phone at the complaints department The station is seldom manned in the evening. see also manned, ladies' man, no-man's land
Metropolitain Area Network
someone who serves in the armed forces; a member of a military force; "two men stood sentry duty"
If you say that a man is man enough to do something, you mean that he has the necessary courage or ability to do it. I told him that he should be man enough to admit he had done wrong
all of the inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
A human being; opposed to beast
Metropolitan area network - a computer network linking different institutions within a metropolitan area
An adult male servant; also, a vassal; a subject
Metropolitan Area Network A network converting a cosmopolitan area which is outside the local exchange carrier’s system MANs often have very high bandwidth through optic-Fiber cabling
Metropolitan Area Network A data communications network that covers an area larger than a campus area network and smaller than a wide area network (WAN), interconnects two or more LANs, and usually covers an entire metropolitan area, such as a large city and its suburbs
Metropolitan Area Network: A network designed to carry data over an area larger than a campus such as an entire city and its outlying area
approval If you say that a man is his own man, you approve of the fact that he makes his decisions and his plans himself, and does not depend on other people. Be your own man. Make up your own mind
(Metropolitan Area Network) - A network connecting computers over a large geographical area, such as a city or school district
one of the British Isles in the Irish Sea
{ü} expression or feeling that has no actual meaning (as in "Man, that was a hard task to do"; "Man, I am so tired")
One, or any one, indefinitely; a modified survival of the Saxon use of man, or mon, as an indefinite pronoun
Metropolitan Area Network A high-speed data intra-city network that links multiple locations within a campus, city or LATA
To wait on as a manservant
an adult male person (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus"
Metropolitan Area Network On Interoute's i-21 network, a MAN connects the network node with the key data centre sites within the city Click here for diagram
Metropolitan Area Network A term used to describe a network suitable for an area about the size of a city Cf LAN, RAN, and WAN
an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent); "the army will make a man of you"
Municipal Area Network - a communications network that covers a geographical area such as a city
Municipal Area Network or Metropolitan Area Network A medium- to high-speed network that spans an entire city or municipal area
If you say that a man is, for example, a gambling man or an outdoors man, you mean that he likes gambling or outdoor activities. Are you a gambling man, Mr Graham?
one of the British Isles in the Irish Sea an adult male person (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus"
{i} adult male human; human being, person; human race, mankind; husband, boyfriend (Informal); game piece used in board games like checkers or chess
emphasis If you say that a group of men are, do, or think something to a man, you are emphasizing that every one of them is, does, or thinks that thing. To a man, the surveyors blamed the government
The human race; mankind
the man in the street: see street man of the world: see world. An island of Great Britain in the Irish Sea off the northwest coast of England. Occupied in the 9th century by Vikings, it passed from Norway to Scotland in 1266 and to the earls of Salisbury and of Derby in the 14th century. Parliament purchased the island in 1765, and it remains an autonomous possession of the British crown. Manitoba. manned manning to work at, use, or operate a system, piece of equipment etc. Mountain Man 2002- Man Booker Prize de Man Paul Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Elephant Man man o' war bird erect man dexterous man man the wise Java man Man o' War Man Ray Man Isle of medicine man Portuguese man of war Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman; "she takes good care of her man"
All humans collectively; mankind. Also Man
One possessing in a high degree the distinctive qualities of manhood; one having manly excellence of any kind
An abstract person; any man or woman
A man-to-man conversation or meeting takes place between two men, especially two men who meet to discuss a serious personal matter. He called me to his office for a man-to-man talk Me and Ben should sort this out man to man
formulae In very informal social situations, man is sometimes used as a greeting or form of address to a man. Hey wow, man! Where d'you get those boots?
One of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played
Some people refer to a woman's husband, lover, or boyfriend as her man. if they see your man cuddle you in the kitchen or living room
A man is an adult male human being. He had not expected the young man to reappear before evening I have always regarded him as a man of integrity. the thousands of men, women and children who are facing starvation
Metropolitan Area Network Strictly a term used to define a network throughout a metropolitan area Such a network would generally be PTO provided However the term is now commonly used to describe an extended LAN which serves a number of buildings in a restricted geographical area
Metropolitan Area Network On Interoute’s i-21 network, a MAN connects the network node with the key data centre sites within the city Click here for diagram
  Acronym for metropolitan area network
Metropolitan Area Network
Municipal Area Network or Metropolitan Area Network A medium-to high-speed network that spans an entire city or municipal area
Man U
Abbreviation of Manchester United Football Club
Man United
Manchester United Football Club
Man Upstairs
God

God can't be found in unsanctified imaginations or in the caricatures of pop culture. He is not The Man Upstairs. He does not help those who help themselves..

Man in Black
the country musician Johnny Cash
Man of the Match
A player chosen as having made the most outstanding achievement during a match; awarded a small prize
man Friday
A right-hand man
man about town
A worldly, social man who gets "about"

To Bertha this was a charm rather than a defect; his bashful candour touched her, and she compared it favourably with the foolish worldliness of the imaginary man about town whose dissipation she always opposed to her husband's virtues.

man alive
five
man alive
An expression of surprise
man boob
Large or womanly breasts on a man caused by pectoral fat, or sometimes a hormonal condition as gynecomastia
man boobs
plural form of man boob
man cave
A part of a home specifically reserved for adult male activities, such as drinking beer, playing games and watching TV; often a garage or den
man caves
plural form of man cave
man child
A male human being of a young age. A boy

Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.

man children
plural form of man child
man crush
A crush on (sexual attraction toward) a man

for a certain faction of American women, the accent is swoon-worthy on its own. I will confess that the Darcy accent I concocted in my head while reading Pride and Prejudice for the first time was a huge contributor to my fictional man crush.

man crush
A crush-like but non-sexual feeling of attraction toward and admiration for a man.“man crush” in Aaron Peckham (ed.), Urban Dictionary: Fularious Street Slang Defined, Andrews McMeel Publishing (2005), ISBN 0-7407-5143-3, page 217.“man crush” in KTCK's online “Ticktionary”: “One male being in awe of another male for any reason”, quoted in John Mark Dempsey, “KTCK, ‘The Ticket,’ Dallas-Fort Worth: ‘Radio by the Everyman, for the Everyman”, in John Mark Dempsey (ed.), Sports-talk Radio in America: Its Context And Culture, Haworth Press (2006), ISBN 0789025906, page 27

It's no secret that Texas has become my favorite college hoops team; my man-crush on Durant has reached the point that I should probably remain at least 100 yards away from him at all times.

man crushes
plural form of man crush
man day
The amount of work that one person can complete in one day, often considered to be equivalent to eight man hours
man flu
A cold or similar ailment as suffered by a male seen as wildly exaggerating the severity of his symptoms
man ho
A promiscuous man

Man, you crazy,” said Mikel. “ You just a straight up man ho, yo. You can’t be a playa for ever though.”.

man in the moon
A human face perceived in the full moon, comprising dark maria and light highlands
man in the street
A typical person, unversed in a given subject; an inexpert commoner
man magnet
A person, especially a woman, who is attractive to men
man of God
a minister or priest
man of God
a prophet
man of God
any godly man
man of few words
A man who doesn't speak much, or speaks only for a short period of time
man of means
A man who possesses sufficient wealth to be regarded as prosperous or well off
man of parts
A man that is talented in multiple areas of life. This includes but is not limited to the area of seduction. He puts very little emphasis on memorized scripts or "peacocking" and instead relies on individualized ways to charm a woman
man of straw
A weak person

When push came to shove he gave in almost immediately, showing that he was a man of straw after all.

man of straw
A tactic used in debates and arguments where a weaker thesis is substituted for the opponent's real proposition, this thesis then being refuted, thereby creating the illusion of winning the argument against the original proposition
man of the cloth
A male member of the clergy
man of the hour
A man who has recently caught the attention of, or is being admired or honoured by, a large number of people
man of war
a military man
man of war
Portuguese man-of-war, a type of jellyfish
man of war
man of war bird, the magnificent frigatebird
man of war
an armed naval vessel
man on
A cry warning a teammate of an incoming opponent
man on the Clapham omnibus
Any ordinary person; everyman
man on the street
Someone not an expert; a member of the general public

It is not only the man on the street who is characterized by taking one's own system of relevance for granted. This holds true for the expert,.

man overboard
A cry used to announce that one of the crew has fallen over the side of the vessel
man page
A helpfile in the Unix operating system
man pages
plural form of man page
man proposes, God disposes
Things don't always work out as they were planned
man talk
A discussion between male colleagues seen as inappropriate for female ears. Often involves dirty jokes and discussions about sports
man tit
Gynecomastia, large or womanly breasts on a male
man tits
plural form of man tit
man up
to staff adequately; to staff up; to successfully fill all needed labor positions
man up
to vigorously guard the opponent to which one is assigned

I had to man up on their rover, and every time I went for the ball he tried to hit me.

man up
to "be a man about it"; to do the things a good man is traditionally expected to do, such as: taking responsibility for the consequences of one's actions; displaying bravery or toughness in the face of adversity; providing for one's family, etc

Hey son, man up, ok? There will be time for tears later.

man up
to assemble, each person manning (attending to) his station, prepared for departure of an aircraft, ship, etc
man's man
A man who is popular among men
man'yōgana
The early Japanese syllabary using Chinese characters to represent Japanese sounds; the predecessor of hiragana and katakana
man'yōgana
A letter thereof
man-
Denoting a relation to men or masculinity
man-
Denoting a relation to humans or humanity
man-about-town
Alternative spelling of man about town. (A worldly, social man.)

The man-about-town began to follow her, but along the other side of the boulevard, keeping his eyes trained on her.

man-at-arms
A medieval heavily armed mounted member of the cavalry
man-bag
The equivalent of a woman's small handbag designed for use by men, having compartments for mobile phones etc

Unisex styling gave the ‘man-bag’ its brief moment and many rough hewn embroidered denim and handtooled leather shoulder bags were worn by both sexes.

man-boob
Alternative spelling of man boob
man-child
Alternative spelling of man child
man-day
One person's working time for a day, or the equivalent, used as a measure of how much work or labor is required or consumed to perform some task
man-eater
A woman with a threatening attitude, often readily taking and discarding male romantic partners
man-eater
A cannibal
man-eater
An animal that has a reputation for eating humans, such as the tiger or shark
man-hour
The amount of work that can be done by one person in an hour

Since 1950 our agricultural output per man-hour has actually doubled!.

man-in-the-middle
An adversary that intercepts, and often modifies, communications
man-killer
Someone who habitually seduces men
man-killer
An animal that kills humans
man-killer
A murderer
man-machine
A state of "oneness", between a programmer and his computer. When the observer cannot readily identify the transition between the human programmer (usually some form of system engineer) and the computer
man-machine
Of or pertaining to a system that includes both human and machine and/or their interface

The man-machine system is a combination of people and equipment interacting to produce a desired result from given inputs. .

man-mark
To mark an opposition player closely
man-month
One person's working time for a month, or the equivalent, used as a measure of how much work or labor is required or consumed to perform some task
man-o'-war
an armed naval vessel
man-o'-war suit
A suit, especially worn in the 19th century, with long trousers and wide-brimmed straw sailor hat

She had an open book on her knees and was pointing out something in it to Constantine who, dressed in a man-o'-war suit, lay at her feet. - The Dead, from Dubliners, by James Joyce.

man-o-war
Portuguese man-of-war, a kind of jellyfish
man-of-letters
Attributive form of man of letters

Carlyle in his man-of-letters patronage missed the craft with which the angry Corn-Law rhymester rhymester of The Village Patriarch meant to reclaim the people’s half.

man-of-war
An armed naval vessel, primarily one armed with cannon and propelled by sails
man-of-war
The Portuguese man-of-war, a kind of jellyfish
man-portable
That can be transported on a person. Often used about military weapons systems; e.g. missiles

Man-portable missiles imperil both military, civilian aircraft.: An article from: National Defense by Sandra I. Erwin.

man-sized
Of a size suitable for a man; larger than normal
man-sized
That needs manly attributes, such as strength or endurance
man-tiger
mandrill
man-to-man
direct, forthright and honest
man-to-man
one-on-one
man-to-man defense
A defense in which each player guards a particular opposing player

They'll have trouble playing a man-to-man against such a fast guard and tall center.

man-witch
A male witch; a warlock
man-year
One person's working time for a year, or the equivalent, used as a measure of how much work or labor is required or consumed to perform some task
man-eater
an animal that devours human beings
man-trap
a place or structure dangerous to human life
man talk
A personal talk between two or more close male friends
man down
(deyim) The appropriate phrase to use in battle which means that a soldier in your group is lying on the ground. This has been twisted into Caribbean slang to signify the same thing in context but with literal meaning and sometimes physical. Usually as an answer or response to a situation where a person doesn’t overcome the obstacle in it’s path
man of straw
a person undertaking a financial commitment without adequate means
man up
(deyim) Fulfill your responsibilites as a man, despite your insecurities and constant ability to place yourself in embarrasing and un-manly scenarios
man's man
A man noted or admired for traditionally masculine interests and activities

(Hypothetical:Sean Connery's eulogy) "Sean's characters represented the pinnacle of what every man inspires to be. Intelligent, courageous, persuasive, confident and the object of womens fantasies. Indeed Sean always played a true man's man.".

man to man
{s} forthright and intimate; (Sports) pairing players; of pertaing to sports game where each defensive player guards a specified opponent
man-to-man
Used as defensive tactic, whereby each player marks a single opposition player
man-to-man
directly; "we must talk man-to-man
man-to-man
Form of defense in which each player is assigned to mark a player on the offensive team
man-to-man
forthright and honest; "had a man-to-man talk about the facts of life"
man-to-man
directly; "we must talk man-to-man"
man-to-man
a type of defense where each defender is assigned to mark a different forward from the other team; the most common type of defense for national-level teams
man-to-man
being a system of play in which an individual defensive player guards an individual offensive player; "one-on-one defense"
man-to-man defence
act of closely guarding an opponent (Sports)
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
associate
A companion; a comrade
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To connect or join together; combine
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

gentleman
Toilets intended for use by men
Türkisch - Englisch
Man
Manx
inductive
boy
length

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

boy
height

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
elongation
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

individual
(Tıp) individual
men
(Ticaret) injunction
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
boy
extent

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
size

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
linear measurement
boy
{i} clan
boy
phratry
boy
phrathy
man

  Türkische aussprache

  män

  Antonyme

  woman

  Aussprache

  /ˈman/ /ˈmæn/

  Etymologie

  [ man, in compounds "man ] (noun.) before 12th century. From Middle English, from Old English mann (“human being, person, man”), from Proto-Germanic *mannaz (“human being, man”), from Proto-Indo-European *man- (“man”). Cognate with West Frisian and Dutch man (“man”), German Mann (“man”), Norwegian mann (“man”), Russian муж (muž, “male person”), Avestan (manuš), Sanskrit (mánuṣ, “human being”)).

  Gemeinsame Collocations

  man made

  Videos

  ... 77 cents for every dollar man earns that is wrong ...
  ... reform, one of the Burning Man artists you invited here ...
Favoriten