common

listen to the pronunciation of common
Englisch - Türkisch
müşterek

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

Buna müştereken sahibiz. - We have that in common.

{s} alelâde
{s} yaygın

Sigara içen insanların sayısı artıyor, bu yüzden kanser yakında ölümün en yaygın nedeni olacak. - The number of people who smoke is increasing, so cancer will soon be the most common cause of death.

Sınır kavgaları yaygındı. - Border fights were common.

ortak

Birçok Asyalının ortak dili İngilizce'dir. - The common language of many Asians is English.

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

{s} sıradan

Sıradan insanlara güvenmiyordu. - He did not trust the common people.

Din sıradan insanların metafiziğidir. - Religion is the metaphysics of the common people.

{s} genel

Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir. - Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors.

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

sıkça rastlanan
(Tıp) Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis
{i} halka açık yer
kırtıpil
kamusal
basbayağı
madara
pespaye
amiyane
çok rastlanan
ortalamalı
{s} kaba saba
bayağı
bilinen

O, bilinen bir insan tipi. - He is a common sort of man.

Tom'u sevmediğin herkesçe bilinen bir şey. - It's common knowledge that you don't like Tom.

kaba

Sodyum bikarbonat, yaygın olarak kabartma tozu olarak bilinir. - Sodium bicarbonate is commonly known as baking soda.

park
adi
yalpı
halka açık yeşil alan
toplumsal
topluma ait
çok kullanılan

30 tane en çok kullanılan küfürlü kelimelerin listesini düzenledim. - I compiled a list of 30 of the most common dirty words.

common divisor ortak tam bölen
{s} olağan
common carrier para ile yolcu veya yük taşıyan firma
umuma ait
{s} 1. müşterek, ortak; beraber yapılan: common defense ortak savunma. common enemy ortak düşman. common grave ortak bir mezar. common prayer
common consent umumun rızası
{s} alışılagelmiş
{i} meydan
(Askeri) USER MILITARY LAND TRANSPORTATION: MÜŞTEREK KULLANIMLI ASKERİ KARA TAŞIMACILIĞI: İki veya daha fazla Kuvvet Komutanlığı tarafından müştereken kullanılmak üzere tek bir kuvvet komutanlığı tarafından yapılan bir yerden bir yere karadan ulaştırma
(adj) ortak
müşterek, ortak; beraber yapılan: common defense ortak savunma. common enemy ortak düşman. common grave ortak bir mezar. common prayer
beraber yapılan
beraber
ortalama
birlikte

Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı. - They knew they must fight together to defeat the common enemy.

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

(Turizm) sıra işi
genel geçer
alelade
common sense
sağduyu

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

Tom Mary'nin sağduyudan yoksun olduğunu düşünüyor. - Tom thinks Mary lacks common sense.

commons
avam

İngiliz Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasına bölünmüştür. - The British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.

common columbine
(Endüstri) Sultan küpesi çiçeği
common features
Ortak özellikler
common law husband
(Fizik) Resmi nikâhsız koca
common housefly
sinek
common ash
(Botanik, Bitkibilim) dişbudak ağacı
common ash
(Botanik, Bitkibilim) dişbudak
common bean
(Botanik, Bitkibilim) barbunya
common bean
(Botanik, Bitkibilim) fasulye
common bean
(Botanik, Bitkibilim) börülce
common beet
(Gıda) şekerpancarı
common bile duct
(Tıp) müşterek safra kanalı
common bile duct
(Tıp) ana safra yolu
common bond
(İnşaat) adi örgü
common bond
(İnşaat) normal düz sıra
common box
(Botanik, Bitkibilim) adi şimşir
common carp
pullu sazan
common case
(Dilbilim) çekimsiz ad
common cold
nevazil
common collocations
ortak eşdizimlilik
common collocations
ortak eşdizimliler
common coot
(Hayvan Bilim, Zooloji) sakarmeki
common core
(Dilbilim) ortak öz
common cost
(Ticaret) ortak maliyet
common enemy
(Askeri) ortak düşman
common files
(Bilgisayar) ortak dosyalar
common files
(Bilgisayar) common files
common fuse
adi sigorta
common goal
(Politika, Siyaset) ortak hedef
common grave
(Askeri) müşterek mezar
common grey
adi balıkçıl
common ground
(Ticaret) ortak düzlem
common ground
(deyim) ortak nokta
common gull
küçük gümüş martı
common gull
(Hayvan Bilim, Zooloji) martı
common gull
(Hayvan Bilim, Zooloji) küçük kara martı
common interest
(Politika, Siyaset) ortak fayda
common interests
(Politika, Siyaset) ortak çıkarlar
common iron
normal demir
common iron
adi demir
common ivy
(Botanik, Bitkibilim) duvar sarmaşığı
common ivy
(Botanik, Bitkibilim) sarmaşık
common joist
taban kirişi
common law
örf ve adete dayanan hukuk
common law
müşterek hukuk
common law
(Ticaret) anglo sakson hukuk sistemi
common law wife
Resmi nikâhsız karı
common lead
(Jeoloji) yaygın kurşun
common loon
(Hayvan Bilim, Zooloji) buz dalgıcı
common main
ana boru
common man
sokaktaki adam
common man
sıradan insan
common mica
(Madencilik) muskovit
common mind
ortak akıl
common mora
(Denizbilim) mora moro
common myna
çiğdeci
common nail
tel çivi
common nail
adi çivi
common nail
normal çivi
common name
(Bilgisayar) ortak ad
common name
yerel ad
common oak
(Botanik, Bitkibilim) saplı meşe
common past
ortak geçmiş
common rent
adi kiralama
common sage
(Botanik, Bitkibilim) ateş çiçeği
common sage
(Botanik, Bitkibilim) meryemiye
common sage
(Botanik, Bitkibilim) ayı kulağı
common sage
(Botanik, Bitkibilim) adaçayı
common salt
tuz
common salt
sofra tuzu
common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common shag
(Hayvan Bilim, Zooloji) tepeli karabatak
common sola
(Denizbilim) dil
common sola
(Denizbilim) pisi
common sole
(Denizbilim) dil balığı
common swift
(Hayvan Bilim, Zooloji) ebabil
common tern
adi deniz kırlangıcı
common tern
(Hayvan Bilim, Zooloji) akalınlı deniz kırlangıcı
common tern
sumru
common toad
(Hayvan Bilim, Zooloji) siğilli kurbağa
common trait
ortak özellik
common usage
örf
common usage
yaygın kullanım
common use
yaygın kullanım
common vent
ortak havalık
common view
ortak kanı
common vole
(Hayvan Bilim, Zooloji) adi tarla faresi
common vole
tarlafaresi
common way
orta yol (anlaşma vb)
common weal
(Kanun) amme menfaati
common weal
(Kanun) kamu yararı
common words
ortak sözcükler
common yew
(Botanik, Bitkibilim) porsuk ağacı
common accord
müşterek mutabakat
common action
müşterek faaliyet
common area
ortak alan
common base amplifier
ortak bazlı kuvvetlendirici
common base connection
ortak bazlı bağlantı
common bile duct
koledok kanalı
common brick
adi tuğla
common carrier
taşımacı
common carrier
taşıyıcı
common carrier
nakliyeci
common carrier
ortak taşıyıcı
common channel interference
ortak kanal girişimi
common cold
nezle
common cold
soğuk algınlığı

Soğuk algınlığının tedavisi yoktur. - There is no cure for the common cold.

Soğuk algınlığı için reçete yok. - There is no prescription for a common cold.

common collector circuit
ortak kolektörlü devre
common collector connection
ortak kolektörlü bağlantı
common customs tariff
ortak gümrük tarifesi
common data bese
ortak veri tabanı
common denominator
ortak payda

O en küçük ortak paydaya itiraz etmeye çalışıyor. - He's trying to appeal to the least common denominator.

common difference
ortak fark
common divider
ortakbölen
common divisor
ortak bölen
common divisor
ortakbölen
common emitter amplifier
ortak emitörlü kuvvetlendirici
common emitter circuit
ortak emitörlü devre
common emitter connection
ortak emitörlü bağlantı
common factor
ortak çarpan
common field
ortak alan
common fraction
bayağı kesir
common frequency broadcasting
ortak frekanslı yayın
common good
kamu yararı

O kamu yararına katkıda bulundu. - He contributed to the common good.

common grid circuit
ortak ızgaralı devre
common hardware
ortak donanım
common ion effect
ortak iyon etkisi
common knowledge
bilinen gerçek
common land
umumi arazi
common language
ortak dil
common law
içtihatlara dayalı hukuk
common law
umumi hukuk
common law
örf ve âdet hukuku
common lime
adi kireç
common logarithm
bayağı logaritma
common market
ortak pazar
common mica
ak mika
common mode
ortak mod
common mode gain
ortak mod kazancı
common mode input
ortak modlu giriş
common mode input capacitance
ortak mod giriş kapasitesi
common mode input impedance
ortak mod giriş empedansı
common mode input voltage
ortak mod giriş gerilimi
common mode resistance
ortak mod direnci
common mode signal
ortak modlu sinyal
common mode voltage
ortak mod gerilimi
common mode voltage gain
ortak mod gerilim kazancı
common mode voltage range
ortak mod gerilim bölgesi
common multiple
ortak kat
common noun
cins ismi
common noun
tür adı
common noun
cins adı
common program
ortak program
common programming interface
ortak programlama arabirimi
common property
ortak mal
common rafter
çatı merteği
common ratio
ortak oran
common reactance
ortak reaktans
common rights
insan hakları
common room
öğretmenler odası
common salt
mutfak tuzu
common school
devlet okulu
common software
ortak yazılım
common stock
adi hisse senedi
common storage area
ortak bellek alanı
common tangent
ortak teğet
common time
adi ölçü
common to
e mahsus
common wall
ana duvar
common allegiance
Müşterek bağlılık, ortak bağlılık

Common allegiance to the Crown.

common ancestor
Ortak ata
common bail
mahkemede hayali kefil isimleri kullanılarak yapılan resmi kayıt
Englisch - Englisch
In some languages, particularly Germanic languages, of the gender originating from the coalescence of the masculine and feminine categories of nouns
Of or pertaining to uncapitalized nouns in English, i.e., common nouns vs. proper nouns
Mutual good, shared by more than one
Simple, ordinary or vulgar
To communicate (something)

Then entred Satan into Judas, whose syr name was iscariot (which was of the nombre off the twelve) and he went his waye, and commened with the hye prestes and officers, how he wolde betraye hym vnto them.

To converse, talk

So long as Guyon with her commoned, / Vnto the ground she cast her modest eye .

Mutual; shared by more than one

Winning the championship is an aim common to the two competitors.

vernacular, referring to the name of a kind of plant or animal, i.e., common name vs. scientific name
To have sex
Found in large numbers or in a large quantity

Sharks are common in these waters.

Occurring or happening regularly or frequently; usual

It is common to find sharks off this coast.

A tract of land in common ownership; common land
If two or more people have something in common, they share the same interests or experiences. He had very little in common with his sister
common ground: see ground the common touch: see touch. Common Gateway Interface. Common Business Oriented Language. common gallinule common mica Book of Common Prayer cold common common law Common Pleas Court of common law marriage common rorqual common fox common lead dating the Common Market
{a} frequently, usually
{v} to have a right of common, to diet in common
{a} equal, public, usual, vulgar, mean
{n} land belonging to a number and not divided or separated by fences
of no special distinction or quality; widely known or commonly encountered; average or ordinary or usual; "the common man"; "a common sailor"; "the common cold"; "a common nuisance"; "followed common procedure"; "it is common knowledge that she lives alone"; "the common housefly"; "a common brand of soap"
> 1/100 and < 1/10 (> 1% and < 10%)
A common is an area of grassy land, usually in or near a village or small town, where the public is allowed to go. We are warning women not to go out on to the common alone. Wimbledon Common
LAW The principle underlying all criminal-related work is the common law duty of confidentiality owed to the public This requires that personal information given for one purpose cannot be used for another, and places restrictions on the disclosure of that information This duty can only be broken if the public interest requires it Statutory provisions on disclosure override common law provisions
Given to habits of lewdness; prostitute
A term used to identify certain substances by the likelihood of encountering them
{i} open public area in a city or town, park, square (also commons)
1 or 2 common are boards that have too many defects (knots, checks, etc ) to be FAS or Select Also: Construction
belonging to or participated in by a community as a whole; public; "for the common good"; "common lands are set aside for use by all members of a community"
the use of which belongs to the public; or to a number of persons
If two or more things have something in common, they have the same characteristic or feature. The oboe and the clarinet have got certain features in common In common with most Italian lakes, access to the shores of Orta is restricted
A conductive path used as a return for two or more circuits Common is often used interchangeably with ground, which is not technically correct unless it is connected to earth See Ground
being or characteristic of or appropriate to everyday language; "common parlance"; "a vernacular term"; "vernacular speakers"; "the vulgar tongue of the masses"; "the technical and vulgar names for an animal species"
An inclosed or uninclosed tract of ground for pleasure, for pasturage, etc
commonly encountered; "a common (or familiar) complaint"; "the usual greeting"
You can use common to describe knowledge, an opinion, or a feeling that is shared by people in general. It is common knowledge that swimming is one of the best forms of exercise. + commonly com·mon·ly A little adolescent rebellion is commonly believed to be healthy
To participate
Belonging to or shared by, affecting or serving, all the members of a class, considered together; general; public; as, properties common to all plants; the common schools; the Book of Common Prayer
A card that is the most easy to find Common cards are designated by a circle in the bottom right corner of the card
Belonging or relating equally, or similarly, to more than one; as, you and I have a common interest in the property
If something is common, it is found in large numbers or it happens often. His name was Hansen, a common name in Norway Oil pollution is the commonest cause of death for seabirds It was common practice for prisoners to carve objects from animal bones to pass the time. uncommon, rare + commonly com·mon·ly Parsley is probably the most commonly used of all herbs
Common or special common were originally shells - which literally means a hollow container - filled with black powder and used for attacking lightly armored or unarmored vessels By the 1930s, TNT or similar explosives were used by most nations
To board together; to eat at a table in common
disapproval If you describe someone or their behaviour as common, you mean that they show a lack of taste, education, and good manners. She might be a little common at times, but she was certainly not boring. refined
disapproval Common decency or common courtesy is the decency or courtesy which most people have. You usually talk about this when someone has not shown these characteristics in their behaviour to show your disapproval of them. He didn't have the common courtesy to ask permission
carrier An individual or corporation that offers its services to the public for the carrying of persons or property from one place to another for payment
Refers to prevalent, usual, or widespread landscape variety within a character type, also ordinary or undistinguished visual variety
When there are more animals or plants of a particular species than there are of related species, then the first species is called common. the common house fly
To have a joint right with others in common ground
words, but ones that maybe a little on the
to be expected; standard; "common decency"
Often met with; usual; frequent; customary
Coffee of ordinary and average quality
Occurs frequently, and representative ecosystems are readily found but it is not a predominant association of the region (Steen and Roberts 1988)
a shared connection or part of a circuit to which several different things may be connected Usually, only one part of a circuit is called common and it has a constant potential On a meter there may be several different terminals designed for different kinds of measurement (e g voltage or large currents) but there is usually one terminal that is common to all functions; the polarity of the common terminal is usually negative
a coin that is readily available and inexpensive
of or associated with the great masses of people; "the common people in those days suffered greatly"; "behavior that branded him as common"; "his square plebeian nose"; "a vulgar and objectionable person"; "the unwashed masses"
The people; the community
Elven
Not distinguished or exceptional; inconspicuous; ordinary; plebeian; often in a depreciatory sense
a tract of land in common ownership
of low or inferior quality or value; "of what coarse metal ye are molded"- Shakespeare; "produced the common cloths used by the poorer population"
Common is used to indicate that someone or something is of the ordinary kind and not special in any way. Common salt is made up of 40% sodium and 60% chloride
The Commons is the same as the House of Commons. The members of the House of Commons can also be referred to as the Commons. The Prime Minister is to make a statement in the Commons this afternoon The Commons has spent over three months on the bill. see also lowest common denominator
common to or shared by two or more parties; "a common friend"; "the mutual interests of management and labor
To converse together; to discourse; to confer
{s} shared, belonging to more than one; ordinary; usual, frequent; public; mediocre, of the masses
Profane; polluted
having the same or being able to be changed into the same -- " they have no common factors except one " (165)
The right of taking a profit in the land of another, in common either with the owner or with other persons; so called from the community of interest which arises between the claimant of the right and the owner of the soil, or between the claimants and other commoners entitled to the same right
adj umum
– Conductive path used as a return for two or more circuits Common is often used interchangeably with ground, which is not technically correct unless it is connected to earth Also see Ground
Common Era
the method of numbering years whereby the current internationally recognized year is 2011 on the Gregorian calendar; secular equivalent of anno Domini and the Christian Era
Common Lisp
A multiparadigm, general-purpose programming language
Common Market
A European trade group and former name of the European Economic Community (now under the European Union)
Common Slavic
The last phase of Proto-Slavic language, the Late Proto-Slavic
Common Slavonic
The proto-language from which Old Church Slavonic and all the other Slavic languages later emerged. It was spoken before the 7th century
common European earwig
a type of earwig that is destructive to cultivated bulbs
common alder
A tree in the genus Alnus; Alnus glutinosa
common alders
plural form of common alder
common ancestor
an ancestor that two or more descendants have in common

The theory of evolution states that all life on earth has a common ancestor.

common antilog
A common antilogarithm

This accordingly gives us another way of writing the exponential function, and also a way of calculating its value from a table of common antilogs.

common antilogarithm
A base-ten antilogarithm; ten raised to a certain power
common area
A piece of land or a room that is designed for the use of multiple visitors to or inhabitants of a place

The dorm offered students the choice of retreating to the privacy of their rooms, or mingling in the common area.

common area
In a condominium or other cooperative residential facility, an area owned by the organization that oversees the facility, but is not owned by any specific resident
common areas
plural form of common area
common ash
A species of tall deciduous trees, (Fraxinus excelsior) native to most of Europe; also known as the European ash
common ashes
plural form of common ash
common bean
An herbaceous annual plant Phaseolus vulgaris, grown for its edible bean
common bean
A bean of such a plant, varying in size, shape and especially color
common beans
plural form of common bean
common boneset
The herb Eupatorium perfoliatum, also known as thoroughwort. Often used by herbalists as a stimulant, febrifuge and laxative
common bullfinch
a small bird; the Eurasian bullfinch
common bullfinches
plural form of common bullfinch
common buzzard
A bird of prey species, Buteo buteo

The common buzzard often spots prey by waiting on a prominent perch and scanning the ground for movement.

common buzzards
plural form of common buzzard
common carp
A species of fish in the carp family, Cyprinus carpio
common carps
plural form of common carp
common chickweed
The herb Stellaria media
common chickweeds
plural form of common chickweed
common clothes moth
A winged insect of Tineidae family, the caterpillar of which is a serious pest which destroys woollen materials
common clothes moths
plural form of common clothes moth
common cold
A very common, mild viral infection of the nose and throat, whose symptoms include sneezing, sniffling, a running or blocked nose, a sore throat, coughing and a headache
common colds
plural form of common cold
common dandelion
The most common and well-known species of dandelion (Taraxacum officinale)
common death adder
A species of death adder from Australia, taxonomic name Acanthophis antarcticus, known for its venomosity and speed
common denominator
Any integer that is a common multiple of the denominators of two or more fractions
common denominator
A trait or attribute that is shared by all members of some category
common denominators
plural form of common denominator
common difference
The constant added to each element of an arithmetic progression to obtain the next
common differences
plural form of common difference
common dolphin
One of two species of dolphin in the genus Delphinus
common dolphins
plural form of common dolphin
common eider
A sea duck in eider family; Somateria mollissima
common eiders
plural form of common eider
common eland
an antelope, Taurotragus oryx, of the African savannah
common fraction
A fraction in the form of one integer divided by another, non-zero, integer
common fractions
plural form of common fraction
common glow-worm
A European firefly species, Lampyris noctiluca
common glow-worms
plural form of common glow-worm
common glowworm
A wingless larviform female of the European firefly species, Lampyris noctiluca, which glows in the dark due to bioluminescence
common goldeneye
A medium sized sea duck, Bucephala clangula
common goldeneyes
plural form of common goldeneye
common good
the general interest of the population as a whole
common good
a good that is rivalrous and non-excludable

A classic example of a common good are fish stocks in international waters; no one is excluded from fishing, but as people withdraw fish without limits being imposed the stocks for later fishermen are potentially depleted. (Wikipedia: Common good).

common green lacewing
a green insect in the order Neuroptera
common green lacewings
plural form of common green lacewing
common ground
A characteristic or interest shared by multiple people or systems

The first thing to do is to find common ground with the person you just met.

common hepatica
A common name for the flowering plant species Hepatica nobilis
common hornbeam
Carpinus betulus; a deciduous tree with hard wood, native to many parts of Europe
common hornbeams
plural form of common hornbeam
common horsetail
A plant in the taxonomic genus Equisetum (horsetails); Equisetum arvense
common horsetails
plural form of common horsetail
common kestrels
plural form of common kestrel
common knowledge
What "everybody knows", often with reference to a specific community; something which cannot reasonably be contested
common knowledge
A special kind of knowledge for a group of agents, such that when all the agents in a group G know p, they all know that they know p, they all know that they all know that they know p, and so on ad infinitum
common land
an area of land in the United Kingdom or Ireland that is open to the public at all times and until the 18th century would have been land that was free for anybody to graze their animals on (often shortened to common)

The common land up at Chailey's always good for a walk.

common land
collectively, all the common land in one of those two countries

I've always grazed my animals on the common land and I'm not going to stop now.

common lavender
The species Lavandula angustifolia or a plant of the species
common law
one of two legal systems in England and in the United States before 1938 (the other being "equity")
common law
Law developed by judges through decisions of courts and similar tribunals (also called case law), as distinguished from legislative statutes or regulations promulgated by the executive branch
common law
typically in the phrase "common law system" -- a legal system that gives great precedential weight to common law (in sense 1), as opposed to a civil law, Islamic law, and Soviet law systems
common law
typically in the phrase "common law jurisdiction" -- a jurisdiction that uses a common law system (in sense 2), United Kingdom and most of its former colonies and possessions, including the United States
common loon
The great northern diver
common loons
plural form of common loon
common man
The average citizen, as contrasted with the social, political or cultural elite
common marmoset
marmoset, a New World monkey, Callithrix jacchus
common marmosets
plural form of common marmoset
common men
plural form of common man
common minnows
plural form of common minnow
common multiple
A number which is the result of multiplying two or more whole numbers together
common multiples
plural form of common multiple
common nail
An nail with a mostly smooth uncoated shank less than one third the diameter of its head, used for interior construction, especially framing
common nails
plural form of common nail
common name
The name by which a species is known to the general public, rather than its taxonomic or scientific name
common nightingale
An alternative name of nightingale, Luscinia megarhynchos
common noun
A noun that can be preceded by an indefinite article, and denotes any member, or all members of a class; an ordinary noun such as "dog" or "city."

The Butlers had been serving the Fowls for centuries. It had always been that way. Indeed, there were several eminent linguists of the opinion that this was how the common noun had originated.

common nouns
plural form of common noun
common or garden variety
An ordinary, standard kind
common purpose
Of a group: having the same purpose or intent in some action or series of actions
common purposes
plural form of common purpose
common purse
a shared or community fund
common purse
the people's purse
common quails
plural form of common quail
common rat
An alternative term for the brown rat
common rats
plural form of common rat
common raven
A large all-black passerine bird in the crow family, Corvus corax
common redstart
A small passerine bird, Phoenicurus phoenicurus
common reed
Phragmites australis, a monoculture reed grass
common room
A shared lounge found in dormitories, universities, military bases, etc
common rooms
plural form of common room
common salt
Ordinary salt (sodium chloride)
common seal
A seal living in the northern Atlantic and Pacific oceans
common sedge
A sedge species, Carex nigra
common sedges
plural form of common sedge
common sense
An internal sense, formerly believed to be the sense by which information from the other five senses is understood and interpreted

This common sense is the judge or moderator of the rest, by whom we discern all differences of objects; for by mine eye I do not know that I see, or by mine ear that I hear, but by my common sense .

common sense
Ordinary sensible understanding; one's basic intelligence which allows for plain understanding and without which good decisions or judgments cannot be made

To act with common sense, according to the moment, is the best wisdom I know; and the best philosophy, to do one's duties, take the world as it comes, submit respectfully to one's lot, bless the goodness that has given us so much happiness with it, whatever it is, and despise affectation. - Horace Walpole.

common snipe
an individual of this species
common snipe
the bird species Gallinago gallinago
common snipes
plural form of common snipe
common stock
Shares of an ownership interest in the equity of a corporation or other entity with limited liability entitled to dividends, with financial rights junior to preferred stock and liabilities

The company's common stock is a bargain.

common stocks
plural form of common stock
common time
A meter of four quarter notes per measure
common voles
plural form of common vole
common whitefish
A freshwater fish of salmon family, Coregonus lavaretus
common woodpigeon
An alternative name for wood pigeon
common woodpigeons
plural form of common woodpigeon
common year
A year that is not a leap year. A 365-day year
common years
plural form of common year
common-and-garden
ordinary, standard

This fridge is common-and-garden but it works fine.

common-eland
Attributive form of common eland, noun

Oddly, this venison has a common-eland taste.

common-gull
Attributive form of common gull, noun
common-law
Of or pertaining to common law
common-law
Relating to common-law marriage
common-law marriage
A marriage based on the duration of cohabitation rather than formal ceremony
common-or-garden
ordinary, standard

It's just a common-or-garden fridge but it works fine.

common-sense
common sense
common-technology
Technology or technologies that do not fit neatly in the category of low-technology or high-technology
common-technology
Technology or technologies that are used on a daily basis
common-technology
Technology or technologies that are globally embraced, used, or known and do not need to be explained or to be defined
common-technology
Technology or technologies that are known by all members of a specific group
common carrier
Freight transportation company which serves the general public May be regular route service (over designated highways on a regular basis) or irregular route (between various points on an unscheduled basis)
common sense
Your common sense is your natural ability to make good judgments and to behave in a practical and sensible way. Use your common sense a common-sense approach. the ability to behave in a sensible way and make practical decisions
common sense
{i} normal intelligence, average knowledge, reason
common Hare
(Hayvan Bilim, Zooloji) The Cape, Common or Brown Hare (Lepus capensis) is a hare natively found throughout Africa, and has spread to many parts of the Europe, Middle East and Asia. The Cape Hare is a nocturnal herbivore. They are fast. They typically eat grass and other types of shrubs
common bail
The formal entry of fictitious sureties in the proper office of the court, which is called filing common bail to the action
common bar
(Kanun) A plea to compel the plaintiff to assign the particular place where the trespass has been committed
common carp
(Hayvan Bilim, Zooloji) The Common carp or European carp (Cyprinus carpio) is a widespread freshwater fish distantly related to the common goldfish (Carassius auratus), with which it is capable of interbreeding. It gives its name to the carp family Cyprinidae. Common carp are native to Asia and Eastern Europe. It has been introduced into environments worldwide
common courtesy
Accumulated wisdom, and community norms for how to treat strangers considerately
common grey mullet
(Hayvan Bilim, Zooloji) The flathead mullet, Mugil cephalus, is a mullet of the genus Mugil, found in coastal tropical and subtropical waters worldwide. Its length is typically 12 to 30 inches (30 to 75 centimeters). This species occurs worldwide, attested to by other common names for this fish
Commons
The House of Commons, part of the parliament under the Westminister system of parliamentary democracy
Commons
The House of Commons, part of the parliament of Canada
Commons
The Wikimedia Commons, a repository of free images, sound and other multimedia files, which may be used in other projects on the Wikimedia servers, including the various languages' Wiktionary, Wikipedia, Wikibooks and Wikinews sites
Commons
The House of Commons, part of the parliament of the United Kingdom
commoner
Someone holding common rights because of residence or land ownership in a particular manor, especially rights on common land
commoner
Comparative form of common: more common
commoner
An undergraduate who does not hold either a scholarship or an exhibition
commonly
as a rule; frequently; usually
commonness
The quality of being common
commons
plural form of common
commons
A dining hall, usually at a college or university
commons
A central section of (usually an older) town, designated as a shared area, a common

The commons of New England towns are important contributors to their charm.

Türkisch - Englisch

Definition von common im Türkisch Englisch wörterbuch

common field
common area
common
Favoriten