length

listen to the pronunciation of length
Englisch - Türkisch
boy

Teknemiz iki boyla kazandı. - Our boat won by two lengths.

Cadde boyunca yürüdüm. - I walked the length of the street.

uzunluk

Saçım, Jane ile aynı uzunluktadır. - My hair is the same length as Jane's.

Bir santimetre bir uzunluk ölçüsü birimidir. - A centimeter is a unit of length.

parça
metres in length
uzunluk; at lenght: uzun uzadıya;ayrıntılı olarak
(Tıp) İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk
{i} süre

Bizim orada kalma süremiz bir hafta olacak. - The length of our stay there will be one week.

uzunlukta
duration
devam süresi
duration
süre
length change
boy değişmesi
length change
boy değişimi
length of dam
baraj uzunluğu
length of dam
baraj kreti uzunluğu
length of lay
(Bilgisayar) adım
length of run
(Tarım,Teknik) akış uzunluğu
length counter
uzunluk sayacı
length measuring
uzunluk ölçümü
length of a curve
eğri uzunluğu
length wise
uzunluğuna
length wise
boylu boyunca
length of
uzunluğu

Yatağın uzunluğunu ölçtü. - He measured the length of the bed.

Veri bir dersin ideal uzunluğunun 60 dakika yerine 30 olabileceğini öneriyor. - The data suggest that the optimum length of a lecture may be 30 instead of 60 minutes.

length of stroke
(Askeri) Namlunun ateşlemeden sonra geriye doğru kayma uzunluğu
length of time
süre
length of time
müddet
length of tube
tüp uzunluğu
length-of-stay
duraklama süresi
length measuring system
(Tekstil) uzunluk ölçüm sistemi
length of asecret
Gizin Uzunluğu
length of calibre
(Askeri) ÇAP UZUNLUĞU: Bir silahın, çap cinsinden, namlu ağzından kama payına kadar olan namlu boyu
length of interview
görüşme süresi
length of service increase
(Askeri) HİZMET ZAMMI: Bak. "longevity pay"
length over all
tüm boy
length required
(Bilgisayar) uzunluk gerekli
leaf length
yaprak uzunluğu
Full Length Leggings
(Sanat) Tam boy tayt
arm's length principle
Emsallerine uygunluk prensibi
at length
ayrıntılı olarak

O gerçekleri ayrıntılı olarak açıkladı. - He explained the facts at length.

at length
enine boyuna

Tom ve ben bu konu hakkında enine boyuna konuştuk. - Tom and me talked at length about this subject.

Biz konuyu enine boyuna tartıştık. - We discussed the topic at length.

barrel length
(Avcılık) namlu uzunluğu
bit length
(Bilgisayar) bit uzunluğu
bolt length
bulon boyu
bond length
(Kimya,Teknik) bağ uzunluğu
burst length
(Bilgisayar) veri bloğu uzunluğu
chamfer length
(Mekanik) kırma boyu
chamfer length
(Mekanik) pah boyu
characteristic length
(Askeri) karakteristik uzunluk
content length
(Bilgisayar) içerik uzunluğu
core length
(Jeoloji) karot boyu
creep length
akma boyu
cycle length
(Ticaret) dönem uzunluğu
discuss at length
uzun uzadıya tartışmak
discuss at length
uzunca tartışmak
discuss at length
enine boyuna tartışmak
duration
zamanda süreklilik
duration
sürek
edge length
kenar uzunluğu
effective length
etkin boy
embedded length
(Askeri) kazığın gömülü boyu
embedded length of bar
gömülü boy
embedded length of the pile
kazığın gömülü boyu
focal length
(Fizik) odaklama uzunluğu
fork length
(Denizbilim) çatal boy
move length
(Bilgisayar) taşıma uzunluğu
overall length
toplam uzunluk
overall length
tam boy
path length
(Bilgisayar,Teknik) yol uzunluğu
reference length
(Bilgisayar) referans boyu
sleeve length
(Tekstil) kol uzunluğu
slope length
(Madencilik) eğim uzunluğu
stride length
adım uzunluğu
threshold wave length
eşik dalga boyu
total length
(Denizbilim) tam boy
adjustment of length
uzunluk ayarı
arm's length
kol boyu
arms length
kol boyu
at full length
en sonunda
at full length
nihayet
at full length
boylu boyunca

Kedi, pencereden giren güneş ışığında boylu boyunca gerinerek uzanıyordu. - The cat was lying stretched out at full length in the sunlight streaming through the window.

at length
ayrıntılı

O gerçekleri ayrıntılı olarak açıkladı. - He explained the facts at length.

at length
sonunda

Sonunda ağlamaya başladı. - At length, he began to cry.

Sonunda evini buldum. - At length, I found his house.

at length
en sonunda
cable length
kablo uzunluğu
cable's length
kablo uzunluğu
diffusion length
difüzyon uzunluğu
double length
çift uzunluk
double length number
çift uzunluktaki sayı
duration
(Sosyoloji, Toplumbilim) süre (bergson)
duration length
süre
duration length
süre uzunluğu
electrical length
elektriksel uzunluk
focal length
odak uzaklığı
full length
boy büyüklüğünde
full-length
(fotoğraf) insanı tam olarak gösteren
full-length
boy

Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu. - Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself.

Yatak odamda bir boy aynası var. - I have a full-length mirror in my bedroom.

full-length film
uzun metrajlı film
full-length film
uzun film
half length
yarı uzunluk
half-length
yarım boy
increase in length
boy uzaması
keep at arms length
yüz vermemek
keep at arms length
uzak tutmak
keep one at arms length
bir kimseyi uzak tutmak
keep one at arms length
yüz vermemek
record length
kayıt uzunluğu
single length
tek uzunluk
standard length
standart uzunluk
string length
dizgi uzunluğu
unit length
birim uzunluk
variable length record
değişken uzunluklu kayıt
variable word length
değişken sözcük uzunluğu
word length
sözcük boyu
a length of piping
(belirli uzunlukta) bir boru parçası
a length of time
bir zaman uzunluğu
amount of time, length of time
zaman miktarı, süresi uzunluğu
ankle-length
ayak bileklerine kadar inen
arc length
(Geometri) Yay uzunluğu
arm's length
Kol boyu mesafe
arm´s length price
serbest piyasa fiyatı
asymptotic length
Sonuşmaz uzunluk
at arm's length
(sözleşmelerde) taraflar birbirini kontrol etmeksizin
at arm's length
(deyim) Kol boyu mesafede
average run length
Ortalama koşmak uzunluk
back length
sırt uzunluğu
bond length
bağ mesafesi, bağ uzunluğu
crown-rump length
(Tıp, İlaç) Fetuslerde baş ve kıç arasındaki uzunluk
duration
devam, süreklilik, süreğenlik
duration length
süre, süre uzunluğu
extended to a great length
büyük bir uzunluk uzatıldı
feature-length
Uzun metrajlı
field length
alan uzunluğu
fixed block length
değişmez öbek uzunluğu
fixed length record
sabit uzunlukta kayıt
floor length
taban uzunluğu
full length film
tam uzunluktaki film
full length translation
tam boy çeviri
full-length
(Film) Uzun metrajlı

Walt Disney made the first full-lenght animated film in 1937.

gap length
aralık uzunluğu
go to all lengths/go to any length/go to great lengths
her çareyi kullanmak, her çareye başvurmak
in length
uzunluğunda
keep s.o. at arm´s length
(biriyle samimi olmamak için) ona çok mesafeli davranmak
lengths
uzunlukları

Trigonometri üçgenlerin uzunluklarını ve açılarını içeren ilişkileri çalışmaktadır. - Trigonometry studies relationships involving lengths and angles of triangles.

lengths
boylar
medium length
Orta uzunlukta
overlap length
bindirme boyu
question length
soru uzunluğu
radiation length
radyasyon uzunluğu, ışınım uzunluğu
register length
yazmaç uzunluğu
shoulder-length
Omuz hizasında
side length
kenar uzunluğu
span length
span uzunluk
test length
deneme uzunluğu, muayene uzunluğu
the length
the boy
the length
uzunluk
useful length
kullanılır uzunluk, yararlı uzunluk
utmost length
büyük boy
variable field length
değişken alan uzunluğu
variable length
değişken uzunluk
word length
kelime uzunluğu
zero length
sıfır-uzunluk
duration
for the duration güç bir durumun sonuna kadar
duration
{i} süreç
duration
{i} devam
duration
{i} süreklilik
Englisch - Englisch
: total extent

The length of a book.

part of something that's long, a physical piece of something

A length of rope.

duration

Happiness makes up in height for what it lacks in length.

Distance between the two ends of a line segment
The measurement of distance along the longest dimension of an object
The length of a horse, used to indicate the distance between horses at the end of a race
The distance down the pitch that the ball bounces on its way to the batsman
{n} space from end to end, the full extent
The dimension of a flag measured from the hoist to the end of the fly
{i} distance from end to end; period of time; extensiveness; section, piece (of fabric, etc.)
In boat racing or horse racing, a length is the distance from the front to the back of the boat or horse. You can talk about one boat or horse being one or more lengths in front of or behind another. Harvard won by four lengths
the property of being the extent of something from beginning to end; "the editor limited the length of my article to 500 words
the linear extent in space from one end to the other; the longest horizontal dimension of something that is fixed in place; "the length of the table was 5 feet"
at arm's length: see arm the length and breadth of: see breadth
Overall length of the vehicle from bumper to bumper
If someone does something at length, they do it for a long time or in great detail. They spoke at length, reviewing the entire incident
The length of the boat from the bow to the stern - in feet
refers to the stringer or stringerboard (in block pallets) length; also refers to the first dimension given to describe a pallet, i e , 48" x 40", where 48" is the pallet stringer/stringerboard length Life to first repair - output from PDS program which is equivalent to the number of trips the pallet will last before needing repair Line load - the weight of a unit load concentrated along a narrow area across the full length or width of the pallet Load bearing surface - actual area of material in contact with and supporting a unit load
To lengthen
1) how far away -- "Measuring length, mass, and volume is not difficult when the metric system is used " (231) 2) how much across the long way -- " the length of a diameter is exactly equal to two times the length of a radius on the same circle " (245)
refers to the stringer or stringer board (in block pallets) length; also refers to the first dimension given to describe a pallet, i e , 48" x 40", where 48" is the pallet stringer/stringer board length
If you swim a length in a swimming pool, you swim the distance from one end to the other. I swim 40 lengths a day
The length of a message is the number of bytes of data that comprise the message There is no alignment restriction on the length of any GM message The length of a receive buffer is the number of bytes that may be safely copied into the buffer
The length of an event, activity, or situation is the period of time from beginning to end for which something lasts or during which something happens. The exact length of each period may vary His film, over two hours in length, is a subtle study of family life
the property of being the extent of something from beginning to end; "the editor limited the length of my article to 500 words"
Refers to the overall length of a bat, in inches, as measured from the end of the knob to the end of the barrel
A device class attribute that specifies the length of cartridge tape by specifying one of the following media types: CST for standard length tape or ECCST for double length tape
The length of a truss is generally considered to be the distance from the left heel to the right heel, irregardless of cantilevers The length of a truss does not include the tails
If you say that someone goes to great lengths to achieve something, you mean that they try very hard and perhaps do extreme things in order to achieve it. Greta Garbo went to great lengths to hide from reporters and photographers
The length of something such as a piece of writing is the amount of writing that is contained in it. a book of at least 100 pages in length The length of a paragraph depends on the information it conveys
the maximum length of a flag, measured straight from hoist to fly
Returns the number of items in a list: length [2,3,4]; val it = 3 : int The definition of length is as follows fun length nil = 0 | length(h: : t) = 1 + length t
Refers to the stringer or stringerboard (in block pallets) length; also refers to the first dimension given to describe a pallet i e , 48" x 40", where 48" is the pallet stringer/stringerboard length
The length of something is the amount that it measures from one end to the other along the longest side. It is about a metre in length. the length of the fish The plane had a wing span of 34ft and a length of 22ft
Distance
The length of something is its quality of being long. Many have been surprised at the length of time it has taken him to make up his mind I noticed, too, the length of her fingers
For codes on basic information units, the length of the code is
The quality or state of being long, in space or time; extent; duration; as, some sea birds are remarkable for the length of their wings; he was tired by the length of the sermon, and the length of his walk
A length of rope, cloth, wood, or other material is a piece of it that is intended to be used for a particular purpose or that exists in a particular situation. a 30ft length of rope You can hang lengths of fabric behind the glass
Detail or amplification; unfolding; continuance as, to pursue a subject to a great length
Literally means the length of time you can still taste the wine after you have swallowed it
size of the gap between two places; "the distance from New York to Chicago"; "he determined the length of the shortest line segment joining the two points"
For the length of a path see path
A portion of space or of time considered as measured by its length; often in the plural
A single piece or subdivision of a series, or of a number of long pieces which may be connected together; as, a length of pipe; a length of fence
a section of something that is long and narrow; "a length of timber"; "a length of tubing" the linear extent in space from one end to the other; the longest horizontal dimension of something that is fixed in place; "the length of the table was 5 feet" the property of being the extent of something from beginning to end; "the editor limited the length of my article to 500 words
n (of a sequence) the number of elements in the sequence (Note that if the sequence is a vector with a fill pointer, its length is the same as the fill pointer even though the total allocated size of the vector might be larger )
If someone does something at length, they do it after a long period of time. At length my father went into the house
Length of the car, in feet
On a Golomb ruler, the total sum of the ruler For example, a ruler with marks at 0-1-3-7 would have total length 7, found by subtracting the first and last number of the ruler If written in the more conventional way with distances, 0-1-2-4, (the same ruler as the first example) one would find the length by adding up all the numbers IE, 0+1+2+4=7 See also: Golomb rulers
The optimum length of a filament of ink
Length is an evaluation of how far a ball will travel before it begins to hook Length does not include skid produced by lane conditioner, additional fine sanding, or the use of "liquid sandpaper" polishes BTM uses the Danger Zone as a control ball and it has an assigned length value of 2 on a scale of 10
The stream length in kilometres, excluding lakes, as measured from the 1: 50,000 Watershed Atlas digital map
continuance in time; "the ceremony was of short duration"; "he complained about the length of time required"
Neither centimetre, nor inches! the length of a wine are the feeling you get from it along your palate A long wine can be tasted on every tasting territories of the tongue The length of a wine is an absolute sign of its quality
a section of something that is long and narrow; "a length of timber"; "a length of tubing"
Magnitude
If something happens or exists along the length of something, it happens or exists for the whole way along it. I looked along the length of the building The inspiration stemming from his travels lasted the length of his career. see also full-length
The longest, or longer, dimension of any object, in distinction from breadth or width; extent of anything from end to end; the longest line which can be drawn through a body, parallel to its sides; as, the length of a church, or of a ship; the length of a rope or line
The length of data currently represented by a descriptor
longness
lg
length overall
: length of a ship from bow to stern
length of a curve
Geometrical concept addressed by integral calculus. Methods for calculating exact lengths of line segments and arcs of circles have been known since ancient times. Analytic geometry allowed them to be stated as formulas involving coordinates (see coordinate systems) of points and measurements of angles. Calculus provided a way to find the length of a curve by breaking it into smaller and smaller line segments or arcs of circles. The exact value of a curve's length is found by combining such a process with the idea of a limit. The entire procedure is summarized by a formula involving the integral of the function describing the curve
length of stay
The number of days that a Member stays in an inpatient facility
length of stay
The period within the service duration delimited by entry to and exit from a service
length of stay
The length of stay of a patient is calculated by subtracting the date the patient is admitted from the date of separation All leave days, including the day the patient went on leave, are excluded from the calculation A same-day patient is allocated a length of stay of one day (NHDC 1998) Major Diagnostic Category (MDC)
length of stay
LOS is a term used by insurance companies, case managers and/or employers to describe the amount of time an individual stays in a hospital or in-patient facility ''
length of stay
The number of days in an inpatient facility for each admission
length of stay
Amount of time spent in a hospital or other medical facility
length of stay
is the number of days a patient spends in the hospital LOS can indicate the efficiency of hospital care, as well as be an indicator of effective planning for discharge
length of stay
The number of days, counted from the day of admission to the day of discharge, that a plan member is confined to a hospital or other facility for each admission
length of stay
The total number of days a participant stays in a facility such as a hospital Lifetime Maximum Maximum amount of benefits available to a member during their lifetime All benefits furnished are subject to this maximum unless stated as unlimited
length of stay
The number of days a patient was confined in an in-patient facility
length of stay
The number of consecutive days a patient is hospitalized
length of stay
The total number of days a participant stays in a facility such as a hospital
length of stay
The term which refers to the length of stay in hospitals Often, performance measures examine the average length of stay
length of stay
number of days that a member stays in an inpatient facility
length of stay
The number of days a patient stays in a hospital or other health care facility
length of stay
The total number of days a participant stays in a facility such as a hospital (H)
length of stay
The number of occupied bed days accumulated from the date of admission to the date of discharge
Planck length
A unit of length, believed to be the smallest length that has physical meaning, that is defined in terms of the speed of light, the gravitational constant and the reduced Planck's constant viz: - \ell_P =\sqrt\frac{\hbar G}{c^3} \approx 1.616 252 (81) \times 10^{-35} \mbox{ meters}
arm's length
Distant, detached

She remained at arm's length though we worked together for many years.

arm's length
Barely within reach
arm's length
Independent, but related

The police work at arm's length from the army.

at arm's length
Avoiding a close relationship

She's been keeping me at arm's length all the time. She doesn't want to get involved.

at arm's length
At a distance, away from one's body
at length
For a long time

He went on at length about his supposed qualifications.

at length
At last, finally

How long I slept I cannot tell, for I had nothing to guide me to the time, but woke at length, and found myself still in darkness.

block length
The number of characters in a block
block length
The length of a block
cable length
One tenth (1/10) of a nautical mile
calibrated focal length
An adjusted value of the equivalent focal length, so computed as to equalize the positive and negative values of distortion over the entire field used in a camera
commutator length
The supremum, over all elements of a given group's derived subgroup, of their commutator lengths

The commutator length of \langle a,b|b^2=1\rangle is at least two, since there's an element of commutator length two in it.

commutator length
The number of multiplicands needed, at a minimum, to express a given group element as a product of commutators

In \langle a,b|b^2=1\rangle, the commutator length of aba^{-2}ba is two, since it equals (aba^{-1}b^{-1})(b^{-1}a^{-1}ba) but isn't a commutator.

floor-length
That reaches to the floor
focal length
The distance at which something (e.g. a lens, mirror etc.) is in focus; in air it is the distance along the optical axis from a "principal plane" of the lens to one of the lens's focal points
full-length
Not shortened; complete and uncut
full-length
At full stretch, requiring the whole body

The goalkeeper made a full-length save to deny the United attacker.

full-length
Representing the full height of the body
full-length
Covering the full height of the body
good length
Describing a ball so pitched
good length
The area on a pitch considered to be the best place to pitch the ball in order to either get the batsman out, or restrict him from scoring; the length at which the ball bounces just too far away for it to be comfortably played either on the front foot or the back foot
line and length
the line and length of a ball considered as a whole, especially that of a group of a particular bowler's balls
null path length
The path length from a given node to its nearest descendant null node in a binary tree
path length
The distance travelled by light in a specified context
path length
The number of edges traversed in a given path in a graph
run-length encoding
A simple data compression scheme in which sequences of the same item are replaced by one such item and a count (so for example the text BBBBB is stored as a single B with count of 5)
run-length encodings
plural form of run-length encoding
screening length
Distance from the source of a smoke screen to the point downwind where the background begins to become recognizable
short of a length
of a ball that pitches short of a good length; a ball that bounces closer to the bowler than the area of the pitch regarded as the best for dismissing or restricting the scoring of the batsman
zero-length launching
A technique in which the first motion of the missile or aircraft removes it from the launcher. Normally, such a launch occurs before the missile fuel or aircraft engine is fired
arm's length principle
The condition or the fact that the parties to a transaction are independent and on an equal footing
full-length
A full-length book, record, or film is the normal length, rather than being shorter than normal. his first full-length recording in well over a decade
arc length
(Geometri) Determining the length of an irregular arc segment—also called rectification of a curve—was historically difficult. Although many methods were used for specific curves, the advent of calculus led to a general formula that provides closed-form solutions in some cases
arm's length principle
The arm's length principle (ALP) is the condition or the fact that the parties to a transaction are independent and on an equal footing. The principle is often invoked to avoid undue government influence over other bodies, such as the legal system, the press, or the arts. For example, in the United Kingdom Arts Councils operate "at arms length" in allocating the funds they receive from the government
arm´s length price
The price at which a willing buyer and a willing unrelated seller would freely agree to transact
at arm's length
(deyim) (fig.) Without undue familiarity
at arm's length
(deyim) (of dealings) with neither party controlled by the other
at arm's length
(deyim) As far as the arm can reach
crown-rump length
(Tıp, İlaç) Crown-rump length (CRL) is the measurement of the length of human embryos and fetuses from the top of the head (crown) to the bottom of the buttocks (rump). It is typically determined from ultrasound imagery and can be used to estimate gestational age
feature-length
Of the length of a typical feature film or programme: "a feature-length documentary"
in length
Of a specified length
lengths
plural of length
length
Favoriten