opening

listen to the pronunciation of opening
İngilizce - Türkçe
{i} açma

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

Tom kapıyı açmada sorun yaşıyor gibi görünüyor. - Tom seemed to be having trouble opening the door.

{i} ağız
açılış

Açılış töreni dün gerçekleşti. - The opening ceremony took place yesterday.

Ne olursa olsun, açılış töreni dokuzda başlayacak. - Rain or shine, the opening ceremony is to begin at nine.

(Dilbilim) genişleme
(Ticaret) münhal kadro
açıt
açıcı
(Bilgisayar) açılan dosya
(Mimarlık) açım
açık kadro
(Bilgisayar) açılan
boşluk
kapı boşluğu
(Bilgisayar) açılıyor

Yeni fırsatlar sana açılıyor. - New opportunities are opening up to you.

açarak

Onlar bir şişe şarap açarak onun başarısını kutladılar. - They celebrated his success by opening a bottle of wine.

açılım
başlangıçta/açılışta yer alan
açık alan
iyi şartlar
{f}

Pencereyi açar mısın? - Would you mind opening the window?

Açılış törenine çok misafir davet etmeyi planlıyorum. - I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony.

fırsat

Yeni fırsatlar sana açılıyor. - New opportunities are opening up to you.

ilk
açış

Tom açış konuşması için zamanında burada olacağına beni temin etti. - Tom assured me that he would be here in time for the opening speech.

{i} açıklık
satrançta açış
kapı/açılma/açma/açıklık
{i} açılma

Kedi kafeler tüm dünyada açılmaya başladı. - Cat cafés have started opening up all over the world.

Ülkenin açılmasının Japon medeniyeti üzerinde büyük bir etkisi oldu. - The opening of the country had a great influence on Japanese civilization.

{f} aç: prep.açar
{i} (kadroda) boşalan yer
{f} aç: prep.açarak
{i} açık yer
{i} kadro açığı
{i} açılış: opening day açılış günü
{i} eleman açığı
{i} kapı

O, kapıyı açmaya çalıştı. - He tried opening the door.

Tom kapıyı açmada sorun yaşıyor gibi görünüyor. - Tom seemed to be having trouble opening the door.

(Tıp) Ağız, delik, aralık, menfez
{i} delik
(Tekstil) açıklık ( aralık-ara )
{s} başlangıç
open açıl/aç
(Ticaret) pazar

Arkadaşım bana bu önümüzdeki pazartesi İspanyolca tarihi hakkında bir sergi açılacağını söyledi. - My friend told me that this coming Monday an exhibition about Spanish history is opening.

kapak
küşat
opening ceremony
açılış töreni
open
açık

Tatoeba açık kaynaklıdır. - Tatoeba is open source.

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

open
açmak

Tom Mary'yi ona gönderilen bir zarfı açmak için buğulama yapmaya çalışırken yakaladı. - Tom caught Mary trying to steam open an envelope addressed to him.

Ben bir tasarruf hesabı açmak istiyorum. - I'd like to open a savings account.

open
açılmak

Amerika Birleşik Devletlerinde sivil haklar için mücadele 1954 yılında başladı, hükümetin herkese okul açılmak zorunda olduğunu söylediğinde. - The fight for civil rights in the United States started in 1954, when the government said school had to be open to everyone.

open
açık (kapı)
opening address
açış konuşması
opening balance
(Ticaret) açılış tutarı
opening bank
(Ticaret) akreditifi açan banka
opening ceremony
açılış merasimi
opening cocktail
açılış kokteyli
opening day
açılış günü
opening file
(Bilgisayar) açılan dosya
opening of the debate
(Politika, Siyaset) tartışmayı başlatma
opening out
açılım
opening pressure
(Otomotiv) açma basıncı
opening remarks
açış konuşması
opening sitting
(Politika, Siyaset) açılış oturumu
opening speeches
açılış konuşmaları
opening statement
açılış konuşması
opening up of drift
(Madencilik) galeri açma
opening price
açılış fiyatı
opening speech
açılış konuşması
opening and external parts of female genitals
açılış ve dışı genital dış parçalar
opening balance sheet
açılış bilançosu
opening price convention
açılış fiyatı anlaşması
opening speech
açış konuşması
opening time
zaman açılış
Opening angle
(Tekstil) Açılış açısı
Opening of the drafting system
(Tekstil) Açma (çekim sistemini)
opening a database
Veritabanı açma
opening balance
açılış bilançosu
opening between
(Tekstil) ara açıklığı
opening capital
(Ticaret) ilk kuruluş sermayesi
opening chapter
giriş bölümü
opening character
açma karakteri
opening device
(Bilgisayar) aygıt açılıyor
opening entry
açılış fiyatı
opening entry
(Ticaret) açılış maddesi
opening height
boşluk yüksekliği
opening height
açıklık yüksekliği
opening inventory
(Ticaret) başlangıç envanteri
opening joints
eklem arındırılması
opening joints
derz temizlenmesi
opening meeting
açılış toplantısı
opening netshow
(Bilgisayar) netshow açılıyor
opening of a mesh
elek açıklığı
opening of a mesh
elek deliği açıklığı
opening of a mesh
elek deliği aralığı
opening of account
(Ticaret) hesap açma
opening of account
(Ticaret) hesap açılması
opening of crack
çatlak açıklığı
opening of meeting
toplantı açılışı
opening of succession
(Kanun) miras şirketinin açılması
opening of will
(Kanun) vasiyetnamenin açılması
opening parenthesis
Sol ayraç
opening picture
(Bilgisayar) açılış resmi
opening pressure
(Tekstil) açıklık basıncı
opening process
(Tekstil) açma usulü
opening public suit
(Kanun) kamu davasını açma
opening roof
(İnşaat) açılabilir dam
opening shock
(Askeri) açılış sadmesi
opening shock
(Askeri) açılış şoku
opening shock
(Askeri) AÇILIŞ SADMESİ: Paraşüt kubbesinin ilk açılışı neticesi olarak, paraşütçünün veya havadan ikmal ambalajının maruz kaldığı sadme
opening size
(İnşaat,Teknik) boşluk büyüklüğü
opening sylinder
(Tekstil) açıcı davul ( vurucu tambur )
opening the books
(Ticaret) defterlerin açılması
opening width
(Askeri) giriş genişliği
open
açık uygun
open
hazır
open
{s} çözülmemiş (sorun)
effective opening
etkin açıklık
grand opening
açılış
open
(Ticaret) açılış değeri
open
genişletmek
open
gelişmek
open
(Bilgisayar) pencere boyutunu değiştirir
open
cömert
open
ödenmemiş (borç)
open
meydanda olan
open
aşikar
open
ağaçsız
open
kapanmamış
open
uyarmak
open
yarılmak
open
zarfı açmak

O zarfı açmak için kesti. - He cut the envelope open.

Zarfı açmak için yırttı. - Tom ripped open the envelope.

open
çatlamak
open
fora etmek
open
(Bilgisayar) açılış

Açılış törenine çok misafir davet etmeyi planlıyorum. - I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony.

İkide açılışımız var. - We have an opening at two o'clock.

open
bildirmek
open
açmak (bavul)
open
uygun
open
semsiye açmak
open
meydan
open
göstermek
open
paket açmak
open
yaymak
provide with an opening
fırsat sunmak
provide with an opening
fırsat tanımak
tender opening session
(Ticaret) ihale açılış oturumu
admission opening
emme açıklığı
clear opening
serbest açıklık
diaphragm opening
diyafram açıklığı
intake opening
emme açıklığı
lens opening
mercek açıklığı
lens opening
mercek açıklıgı
mouth opening
ağız açıklığı
open
dürüst

Ben açık ve dürüsttüm. - I was open and honest.

Sana karşı tamamen dürüstüm. - I have been completely open with you.

open
kullanıma hazır
open
etrafı çevrilmemiş
open
(giysi/vb.) açık
open
{f}

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

Tatoeba açık kaynaklıdır. - Tatoeba is open source.

open
açık hava

Açık havada iyi zaman geçirdik. - We had a good time in the open air.

Bizim açık havada bir partimiz vardı. - We had a party in the open.

open
herkese açık

Park herkese açıktır. - The park is open to everybody.

Kayıt konseri ücretsizdir ve herkese açıktır. - The record concert is free of charge and is open to everyone.

open
iliklenmemiş
open
çözümlenmemiş
open
girişi serbest
openings
açıklık
re opening
{f} yeniden aç
re opening
{i} yeniden açma
open
{f} başlatmak
eye opening
göz açma
grand opening
Bir yer için kutlamaların yapıldığı açılış günü
letter of credit opening
kuşat mektubu
open
(Tıp) Açık (elektrik devresi)
open
acuk
performance begins, opening
performans, açılış başlar
pre-opening
Hizmete geçiş öncesi açılış öncesi

I was invited to pre-opening ceromony last night.

pre-opening marketing
açılış öncesi pazarlama
re-opening
yeniden açılması
ring opening
halka şeklindeki açıklık
self opening
Kendiliğinden açılan, kendi kendine açılan

He went towards self-opening glass exit doors.

soft opening
Resmî olmayan, on açılış
valve opening
supap aralığı, supap açıklığı
abort opening
(Bilgisayar) açmayı durdur
adjustable grill opening
oynak delikli sürgü
delayed opening
(Askeri) GECİKMELİ AÇIŞ: Personel ve teçhizatın paraşüt, yere yaklaşıldığı zaman açılacak şekilde tedbirli atılışı
delayed opening
(Askeri) gecikmeli açış
delayed opening
(Havacılık) açılma gecikmesi
exhaust opening
(Otomotiv,Teknik) egzoz açıklığı
filler opening
(Otomotiv) doldurma ağzı
filler opening
(Otomotiv) doldurma deliği
gate opening
kapak açıklığı
gill opening
(Denizbilim) solungaç açıklığı
inlet opening
giriş açıklığı
intake opening
(Otomotiv) giriş deliği
inward opening
içe açılan (pencere)
large opening
geniş açıklık
letter of credit opening
(Ticaret) küşat mektubu
masonry opening
(İnşaat) kagir açıklığı
mesh opening
(Denizbilim) göz derinliği
mutual opening
(Politika, Siyaset) elindekini paylaşma
nose opening door
(Havacılık) burun açma kapağı
open
{s} geniş

Tom kapıyı daha geniş açtı. - Tom opened the door wider.

Tom onun ağzını geniş açtı. - Tom opened his mouth wide.

open
boğuk olmayan
open
samimi
open
{s} ağaçsız. i
open
arasında mesafe olan
open
(isim) açık
open
kabule hazır
open
{s} karara bağlanmamış
open
{s} içten
open
açık yürekli
open
ses or- ganları nispeten açık olarak söylene
open
kısık olmayan
open
{f} açtırmak
open
{s} kısık olmayan (ses)
open
{f} başlamak
open
dolgun sesli
open
sisli olmayan
open
askıda
open
{s} serbest

Sihirli lamba kırılıp açıldı ve cin serbest kaldı. - The magic lamp broke open and the genie was released.

Kafesi açtı ve kuşları serbest bıraktı. - He opened the cage and set the birds free.

open
(Tıp) Açık (hava)
open
{s} ferah
open
{s} aşikâr, meydanda olan
open
içine girilir
open
(Askeri) AÇ", "YAY: Gözcünün atışların merminin azami etki genişliğinde yayılmasını istediğini belirtmek için yaptığı atış isteğinde kullanılan bir terim
opening up
(Hukuk) açılma
İngilizce - İngilizce
A hole; a gap; a crevice

He slipped through an opening in the crowd.

Present participle of open
A chance to make progress in a game, for example to score a goal
The initial period a show at an art gallery or museum is first opened, especially the first evening
A time available for an appointment

If you'd like to make a booking with us, we have an opening at twelve o'clock.

An unoccupied employment position

We have an opening in our marketing department.

describing the first period of play, usually up to the fall of the first wicket; describing a batsman who opens the innings or a bowler who opens the attack
The first few moves in a game of chess

John spends two hours a day studying openings, and another two hours studying endgames.

The first few measures of a musical composition
The first performance of a show or play by a particular troupe

They were disappointed at the turnout for their opening, but hoped that word would spread.

{n} a place opened, breach, way, dawn
a ceremony accompanying the start of some enterprise an open or empty space in or between things; "there was a small opening between the trees"; "the explosion made a gap in the wall"
An opening is a job that is available. We don't have any openings now, but we'll call you if something comes up. see also open. first or beginning
The period at the beginning of the trading session officially designated by the exchange, during which all transactions are considered made "at the opening" Related: Close
steps taken to restore the pool to operational status
The position of stones on the board after the first couple of turns Although many different opening positions are possible, only about a dozen or so appear frequently
the first of a series of actions; "he memorized all the important chess openings"
Rotation of a base about the Z axis
The first play of a hand Always by the player that got the bid
A hole in your opponents defences, deliberate or unintentional
the act of opening something; "the ray of light revealed his cautious opening of the door" becoming open or being made open; "the opening of his arms was the sign I was waiting for" a vacant or unobstructed space that is man-made; "they left a small opening for the cat at the bottom of the door" the initial part of the introduction; "the opening established the basic theme" the first performance (as of a theatrical production); "the opening received good critical reviews" a ceremony accompanying the start of some enterprise an open or empty space in or between things; "there was a small opening between the trees"; "the explosion made a gap in the wall" opportunity especially for employment or promotion; "there is an opening in the sales department" first or beginning; "the memorable opening bars of Beethoven's Fifth"; "the play's opening scene
Erosion followed by dilation may separate features which were linked by a narrow neck Small features can be lost, whilst leaving the size of resultant features approximately unchanged
opportunity especially for employment or promotion; "there is an opening in the sales department"
the act of opening something; "the ray of light revealed his cautious opening of the door"
an aperture or hole opening into a bodily cavity; "the orifice into the aorta from the lower left chamber of the heart"
the first performance (as of a theatrical production); "the opening received good critical reviews"
means a gap or void 12 inches (30 5 cm) or more in its least dimension in a floor, roof or other walking/working surface For the purposes of this subpart, skylights and smoke domes that do not meet the strength requirements of 1926 754(e)(3) shall be regarded as openings
The first moves in the game, where the focus is usually on the development of the pieces
The opening event, item, day, or week in a series is the first one. They returned to take part in the season's opening game. the opening day of the fifth General Synod
good propagation conditions to a particular area
A thinly wooded space, without undergrowth, in the midst of a forest; as, oak openings
a ceremony accompanying the start of some enterprise
A crevice for the most part was only an inch or two wide but at particular stratigraphic horizons the width was much greater, these wider horizons were called openings In the case of the Level Crevice there were three openings that were actively mined
an entrance equipped with a hatch; especially a passageway between decks of a ship
the initial part of the introduction; "the opening established the basic theme"
that phase of the game in which intelligence plays no part
The beginning phase of a chess game
a possible alternative; "bankruptcy is always a possibility"
An opening is a good opportunity to do something, for example to show people how good you are. Her capabilities were always there; all she needed was an opening to show them
The act or process of opening; a beginning; commencement; first appearance; as, the opening of a speech
Hence: A vacant place; an opportunity; as, an opening for business
The period at the beginning of the trading session officially designated by an exchange, during which all transactions are considered made "at the opening " Related: Close
An area of land on which harvesting or a disturbance has occurred and where more than one silviculture activity is planned An opening is identified by an opening number, which consists of the BGCS or NTG mapsheet number and a unique sequential number There are several types of openings: PHSP (Prescription), SP (Silviculture Prescription), PFG (Post Free-Growing) and ADM (Administrative)
{i} making open; aperture; available job; chance
The first phase of the chess game where each player attempts to develop his/her pieces, control the center, and castle his/her King into safety
The period at the beginning of the trading session during which all transactions are considered made, or first transactions were completed
The initial period an art gallery or museum is first opened
the beginning phase of a chess game, usually lasting 10 or 15 moves
An opening in a forest is a small area where there are no trees or bushes. I glanced down at the beach as we passed an opening in the trees
an open or empty space in or between things; "there was a small opening between the trees"; "the explosion made a gap in the wall"
first or beginning; "the memorable opening bars of Beethoven's Fifth"; "the play's opening scene
a vacant or unobstructed space that is man-made; "they left a small opening for the cat at the bottom of the door"
the first minutes of an interview in which the interviewer attempts to establish rapport and orient the interviewee
A place which is open; a breach; an aperture; a gap; cleft, or hole
Something that is done to bring the groups' attention that the meeting is beginning A quiet circle, a song, a poem, a flag ceremony, or other dignified item that lets the group know it is time to gather and come together as a group
Refers to a bridge, a portion of which moves to allow marine traffic to pass through the waterway it crosses (6)
first or beginning; "the memorable opening bars of Beethoven's Fifth"; "the play's opening scene"
becoming open or being made open; "the opening of his arms was the sign I was waiting for"
An opening is a hole or empty space through which things or people can pass. He squeezed through a narrow opening in the fence
The opening of something such as a book, play, or concert is the first part of it. The opening of the scene depicts Akhnaten and his family in a moment of intimacy. = beginning
Refers to the beginning of a trading session officially designated by an exchange when transactions of futures contracts can commence
{s} put into an open position
The period at the beginning of the trading session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made "at the opening "
orifice
opening batsman
The first batsman of an innings
opening batsman
One of the first two batsmen of an innings
opening batsman
The first of a series, usually a chronological series
opening batsmen
plural form of opening batsman
opening ceremony
A ceremony to mark the official opening of a building or event
opening credits
The credits shown at the beginning of a film or TV program
opening fire
Present participle of open fire
opening hours
The regular times of day when a shop, office or similar is open to the public
opening of an envelope
Any kind of event or activity that may contribute to one's self-promotion

She's such an attention seeker she'd turn up to the opening of an evelope!.

opening a file
creating a collection of computerized information
opening argument
general explanations given by lawyers at the beginning of a trial before calling witnesses
opening balance
balance of an account at its start, amount in an account when opened
opening bank
A bank which establishes a letter of credit
opening bank
Another name for the Issuing bank in a letter of credit
opening bank
Bank that issues the letter of credit
opening bank
The bank that issues the letter of credit Same as issuing bank
opening gambit
first move, first step; first move of the game (Chess)
opening game
first game
opening hours
Opening hours are the times during which a shop, bank, library, or bar is open for business. Opening hours are 9.30am-5.45pm, Mon-Fri. the hours when a shop, bank, bar etc is open to the public
opening line
the first line of a piece of writing (as a newspaper story)
opening night
first night that something is open to the public
opening night
The opening night of a play or an opera is the first night on which a particular production is performed. = premier, first night. the first night that a new play, film etc is shown to the public = first night
opening one's eyes
exposing someone to something new, showing someone something the weren't aware of
opening ranks
creating a space, making a gap, spreading out
opening session
first meeting, first session, opening ceremonies
opening speech
introductory speech
opening statement
first remarks, general explanations given by lawyers at the beginning of a trial before calling witnesses
opening time
The opening times of a place such as a shop, a restaurant, or a museum is the period during which it is open. Ask the local tourist office about opening times. = opening hours. the time that a business opens to the public   closing time
opening time
You can refer to the time that a shop, bank, library, or bar opens for business as its opening time. Shoppers began arriving long before the 10am opening time
opening up
the opening up of sth when something is made less restricted and more available to people
opening wide
creating a large gap, opening very far; being opened very far, being made to have a large gap
market opening
The beginning of formal trading on an exchange, usually signalled by the opening bell
open
Having a free variable
open
Open or unobstructed space; an exposed location

Wary of hunters, the fleeing deer kept well out of the open, dodging instead from thicket to thicket.

open
Candid, ingenuous, not subtle in character:

The man is an open book.

open
In current use; mapped to part of memory

I couldn't save my changes because another user had the same file open.

open
Which is not closed; accessible; unimpeded; as, an open gate

It was as if his body had gone to sleep standing up and with his eyes open.

open
Is part of a predefined collection of subsets of X, that defines a topological space on X
open
A sports event in which anybody can contest; as, the Australian Open
open
To begin a side's innings as one of the first two batsmen
open
Actively conducting or prepared to conduct business

Banks are not open on bank holidays.

open
To reveal one's hand

Jeff opens his hand revealing a straight flush.

open
To load into memory for viewing or editing
open
Public knowledge or scrutiny; full view

We have got to bring this company's corrupt business practices into the open.

soft opening
An unannounced or lightly announced business opening, instead of or prior to a grand opening
open
{v} to set open, unlock, divide, explain, begin
open
{a} unshut, unclosed, uncovered, plain, clear
grand opening
A “Grand Opening” is a term used when a business, public office or private association wishes to announce their official opening of their new location. This differs from just opening the doors on the first day due to a Grand Opening being more of a celebration event, not just the first day having the doors open for clients
soft opening
A period of time when a new hotel, which may not be fully complete, is open for business but has not formally announced its opening. Also used of rides and attractions at theme parks
Open
ope

How do I open the hood? - How do I open the bonnet?

The instant he opened the door, he smelt something burning. - As soon as he opened the door, he smelled something burning.

State Opening of Parliament
the occasion each year when the British queen or king officially opens the Parliament after its summer recess (=the period when Parliament is closed) , and makes a speech saying what the government plans to do during the next year
open
{f} move to an open position; be moved to an open position; begin; clear from obstructions; lead out or into; spread out; unseal; expose; make vulnerable; become receptive; remove restrictions; make accessible; make available
open
You can use open to describe something that anyone is allowed to take part in or accept. A recent open meeting of College members revealed widespread dissatisfaction A portfolio approach would keep entry into the managerial profession open and flexible. an open invitation
open
If you open an account with a bank or a commercial organization, you begin to use their services. He tried to open an account at the branch of his bank nearest to his workplace
open
If a place opens into another, larger place, you can move from one directly into the other. The corridor opened into a low smoky room. Open out means the same as open. narrow streets opening out into charming squares
open
Said of "standards" that are published and available to everyone (sometimes for a fee) Ideally said of publicly controlled standards but much abused by marketing departments who refer to proprietary protocols as "open" if at least a small part of the specification is available to public view The term "Open Systems" generally refers to Unix and the communications protocols surrounding it
open
To bet before any other player has in a particular betting round in a game of poker
open
a wire that is broken midway
open
To begin conducting business
open
used of string or hole or pipe of instruments
open
with no protection or shield; "the exposed northeast frontier"; "open to the weather"; "an open wound"
open
having no protecting cover or enclosure; "an open boat"; "an open fire"; "open sports cars"
open
To open is to rotate part of one's body in such a way pointed on a line away from the center of the lane
open
with open arms: see arm to open the door: see door to keep your eyes open: see eye with your eyes open: see eye to open your eyes: see eye to open fire: see fire to open your heart: see heart the heavens open: see heaven an open mind: see mind to open your mind: see mind to keep your options open: see option. an important national golf competition, especially the British Open Championship or the US Open Championship. open end trust open cluster Open Door policy open market operation open hearth process open heart surgery
open
An open structure or object is not covered or enclosed. Don't leave a child alone in a room with an open fire. open sandwiches
open
When a public building, factory, or company opens or when someone opens it, it starts operating for the first time. The original station opened in 1754 The complex opens to the public tomorrow They are planning to open a factory in Eastern Europe close, shut Open is also an adjective. any operating subsidy required to keep the pits open. + opening openings open·ing He was there, though, for the official opening
open
ready for business; "the stores are open"
open
without undue constriction as from e
open
affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory"
open
To spread; to expand; as, to open the hand
open
not sealed or having been unsealed; "the letter was already open"; "the opened package lay on the table"
open
sincere and free of reserve in expression; "Please be open with me"
open
An open area is a large area that does not have many buildings or trees in it. Officers will also continue their search of nearby open ground
open
affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed; "an open door"; "they left the door open"
open
If you say that a fact or question is open to debate, interpretation, or discussion, you mean that people are uncertain whether it is true, what it means, or what the answer is. It is an open question how long that commitment can last
open
Free of access; not shut up; not closed; affording unobstructed ingress or egress; not impeding or preventing passage; not locked up or covered over; applied to passageways; as, an open door, window, road, etc
open
{i} spacious place; wilderness, outdoors; open air, fresh air; competition in which both professionals and amateurs may compete; state of being unconcealed
open
To make accessible to customers or clients
open
Free; disengaged; unappropriated; as, to keep a day open for any purpose; to be open for an engagement
open
Not drawn together, closed, or contracted; extended; expanded; as, an open hand; open arms; an open flower; an open prospect
open
(of textures) full of small openings or gaps; "an open texture"; "a loose weave"
open
Term used for a string that is allowed to vibrate throughout its full length, as opposed to being 'stopped' by pressing a finger on it
open
To start (a campaign)
open
Which is not closed; accessible; as, an open gate
open
To bring up (a topic)
open
also, to means of communication or approach by water or land; as, an open harbor or roadstead
open
hence, not frosty or inclement; mild; used of the weather or the climate; as, an open season; an open winter
open
not secret; "open plans"; "an open ballot"
open
open and observable; not secret or hidden; "an overt lie"; "overt hostility"; "overt intelligence gathering"
open
tenseness or inhibition; "the clarity and resonance of an open tone"; "her natural and open response"
open
make available; "This opens up new possibilities"
open
{s} not closed; not sealed; exposed, vulnerable; honest, frank; receptive; unrestricted; spread out; accessible; available
open
afford access to; "the door opens to the patio"; "The French doors give onto a terrace"
open
If something such as a meeting or series of talks opens, or if someone opens it, it begins. an emergency session of the Russian Parliament due to open later this morning They are now ready to open negotiations. + opening open·ing a communique issued at the opening of the talks
open
Public; as, an open letter, an open declaration
open
information that has become public; "all the reports were out in the open"; "the facts had been brought to the surface"
open
relatively empty of and unobstructed by fences or hedges or headlands or shoals; "in open country"; "the open countryside"; "open waters"; "on the open seas"
open
cause to open or to become open; "Mary opened the car door"
open
not requiring union membership; "an open shop employs nonunion workers"
open
also, to inclosed structures or objects; as, open houses, boxes, baskets, bottles, etc
open
An open wound is one from which a liquid such as blood is coming
open
Some colleges do not select students to attend, rather offer admission to all students who apply These colleges usually have extensive programs designed to provide remedial or developmental help to students who enroll with an insufficient academic record
open
Not of a quality to prevent communication, as by closing water ways, blocking roads, etc
open
If you open your arms, you stretch them wide apart in front of you, usually in order to put them round someone. She opened her arms and gave me a big hug
open
If you open something such as a door, window, or lid, or if it opens, its position is changed so that it no longer covers a hole or gap. He opened the window and looked out The church doors would open and the crowd would surge out. close, shut Open is also an adjective. an open window A door had been forced open
open
If something such as an offer or job is open, it is available for someone to accept or apply for. The offer will remain open until further notice. see also opening 6
open
have an opening or passage or outlet; "The bedrooms open into the hall"
open
To make or set open; to render free of access; to unclose; to unbar; to unlock; to remove any fastening or covering from; as, to open a door; to open a box; to open a room; to open a letter
open
If you describe a person or their character as open, you mean they are honest and do not want or try to hide anything or to deceive anyone. He had always been open with her and she always felt she would know if he lied She has an open, trusting nature. + openness open·ness a relationship based on honesty and openness
open
To become open
open
If you open a computer file, you give the computer an instruction to display it on the screen. Double click on the icon to open the file
open
To make known; to discover; also, to render available or accessible for settlements, trade, etc
open
Without reserve or false pretense; sincere; characterized by sincerity; unfeigned; frank; also, generous; liberal; bounteous; applied to personal appearance, or character, and to the expression of thought and feeling, etc
open
When you open your eyes or your eyes open, you move your eyelids upwards, for example when you wake up, so that you can see. When I opened my eyes I saw a man with an axe standing at the end of my bed His eyes were opening wide. Open is also an adjective. As soon as he saw that her eyes were open he sat up
open
of a set; containing points whose neighborhood consists of other points of the same set, or being the complement of an open set; of an interval; containing neither of its end points open to or in view of all; "an open protest"; "an open letter to the editor"
open
Button in Netscape Tool Button Bar at top Window with blank box appears Key any URL and press the Enter key to retrieve a document (You may also "open" or retrieve a document by clearing the Netscape LOCATION FIELD box above the document, entering a URL, and pressing the Enter key ) For more information see "Netscape Basics "
open
openly straightforward and direct without reserve or secretiveness; "his candid eyes"; "an open and trusting nature"; "a heart-to-heart talk"
open
start to operate or function or cause to start operating or functioning; "open a business"
open
without undue constriction as from e g tenseness or inhibition; "the clarity and resonance of an open tone"; "her natural and open response"
open
The price at which the commodity or security starts a trading day
open
To make something accessible or removing an obstacle to something being accessible
open
If an opportunity or choice is open to you, you are able to do a particular thing if you choose to. There are a wide range of career opportunities open to young people
open
If an event such as a meeting or discussion opens with a particular activity or if a particular activity opens an event, that activity is the first thing that happens or is dealt with. You can also say that someone such as a speaker or singer opens by doing a particular thing. The service opened with a hymn I opened by saying, `Honey, you look sensational.' Pollard opened the conversation with some small talk. = begin end
open
A frame that doesn¹t have a strike or spare (blow, error, miss)
open
become available; "an opportunity opened up"
open
affording free passage or access; "open drains"; "the road is open to traffic"; "open ranks"
open
a tournament in which both professionals and amateurs may play
open
To unclose; to form a hole, breach, or gap; to be unclosed; to be parted
open
open to or in view of all; "an open protest"; "an open letter to the editor"
open
where the air is unconfined; "he wanted to get outdoors a little"; "the concert was held in the open air"; "camping in the open"
open
make the opening move; "Kasparov opened with a standard opening"
open
possibly accepting or permitting; "a passage capable of misinterpretation"; "open to interpretation"; "an issue open to question"; "the time is fixed by the director and players and therefore subject to much variation"
open
not having been filled; "the job is still open"
open
Refers to the start of a trading day or the initial trade of a particular security at the start of a trading day "XYZ traded 100,000 shares at the open" means 100,000 shares of XYZ shares transacted in the first trade of that day
open
If you are open to suggestions or ideas, you are ready and willing to consider or accept them. They are open to suggestions on how working conditions might be improved. = receptive
open
If you open something such as a bottle, box, parcel, or envelope, you move, remove, or cut part of it so you can take out what is inside. The Inspector opened the packet of cigarettes The capsules are fiddly to open. Open is also an adjective. an open bottle of milk I tore the letter open. Open up means the same as open. He opened up a cage and lifted out a 6ft python
open
The price at which a security opens the trading day Generally, the opening price reflects the previous day's close -- unless extraordinary news or demand to buy or sell have occurred before the market opens
open
Not settled or adjusted; not decided or determined; not closed or withdrawn from consideration; as, an open account; an open question; to keep an offer or opportunity open
open
Open or unobstructed space; clear land, without trees or obstructions; open ocean; open water
open
Uttered with a relatively wide opening of the articulating organs; said of vowels; as, the än fär is open as compared with the ā in sāy
open
Uttered, as a consonant, with the oral passage simply narrowed without closure, as in uttering s
open
The price at which a security opened for trading on a given day
open
without any attempt at concealment; completely obvious; "open disregard of the law"; "open family strife"; "open hostility"; "a blatant appeal to vanity"; "a blazing indiscretion"
open
Candid, ingenuous, not subtle in character
open
used of mouth or eyes; "keep your eyes open"; "his mouth slightly opened"
open
Receptive
open
Free or cleared of obstruction to progress or to view; accessible; as, an open tract; the open sea
open
Free to be used, enjoyed, visited, or the like; not private; public; unrestricted in use; as, an open library, museum, court, or other assembly; liable to the approach, trespass, or attack of any one; unprotected; exposed
open
If people open something such as a blocked road or a border, or if it opens, people can then pass along it or through it. The rebels have opened the road from Monrovia to the Ivory Coast The solid rank of police officers lining the courtroom opened to let them pass. close Open is also an adjective. We were part of an entire regiment that had nothing else to do but to keep that highway open. Open up means the same as open. As rescue workers opened up roads today, it became apparent that some small towns were totally devastated When the Berlin Wall came down it wasn't just the roads that opened up but the waterways too
open
If you do something in the open, you do it out of doors rather than in a house or other building. Many are sleeping in the open because they have no shelter
open
If you open your shirt or coat, you undo the buttons or pull down the zip. I opened my coat and let him see the belt. Open is also an adjective. The top can be worn buttoned up or open over a T-shirt
open
To enter upon; to begin; as, to open a discussion; to open fire upon an enemy; to open trade, or correspondence; to open a case in court, or a meeting
open
When a film, play, or other public event opens, it begins to be shown, be performed, or take place for a limited period of time. A photographic exhibition opens at the Royal College of Art on Wednesday + opening open·ing He is due to attend the opening of the Asian Games on Saturday
open
display the contents of a file or start an application as on a computer begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc
open
tenseness or inhibition; "the clarity and resonance of an open tone"; "her natural and open response" affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed; "an open door"; "they left the door open" affording free passage or access; "open drains"; "the road is open to traffic"; "open ranks" used of mouth or eyes; "keep your eyes open"; "his mouth slightly opened" having no protecting cover or enclosure; "an open boat"; "an open fire"; "open sports cars" of a set; containing points whose neighborhood consists of other points of the same set, or being the complement of an open set; of an interval; containing neither of its end points open to or in view of all; "an open protest"; "an open letter to the editor" accessible to all; "open season"; "an open economy" not sealed or having been unsealed; "the letter was already open"; "the opened package lay on the table" not secret; "open plans"; "an open ballot" not brought to a conclusion; subject to further thought; "an open question"; "our position on this bill is still undecided"; "our lawsuit is still undetermined
open
If something is wide open, it is open to its full extent. The child had left the inner door wide open
opening