margin

listen to the pronunciation of margin
İngilizce - Türkçe
{i} kenar

O yorumlarını kompozisyonun kenar boşluğuna yazdı. - He wrote his comments in the margin of the composition.

{i} pay

Tahminlerimizde hata payı bıraktık. - We left a margin for error in our estimates.

Dağıtıcılar olağanüstü bir pay istiyorlar. - The distributors are asking for an exceptional margin.

(Biyoloji) sınır

Siyasi parti ilk anketlerde yüzde beş sınırını geçti. - The political party crossed the margin of five percent in the first polls.

{i} tic. maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark
(Ticaret) brüt kar
kazanç
kenarlık
(Ticaret) had
ara

İkisi arasında sadece marjinal bir fark var. - There is only a marginal difference between the two.

Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var. - This car dealership has very thin profit margins.

(Mekanik) faz
(Ticaret) kar

Şirket kâr payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor. - This company uses cheap labor to increase its profit margins.

Bu şirketin kar marjı çok büyük. - This company's profit margin is very big.

(Ticaret) ihtiyat akçesi yatırmak
sayfa kenarındaki boşluk
kar miktarı
kâr miktarı
ihtiyat payı
tolerans

On dakikalık bir toleransa izin verdim. - I allowed a margin of ten minutes.

marjın
{i} fazlalık
ihtiyaçtan fazla para ile yer veya zaman
son hadde yakın hal
{i} ihtiyat akçesi
(Tıp) Kenar, limbus
{i} mesafe
{f} kenar yapmak
{f} kenara yazmak
kenarına yazmak
kenar boşluğu marj
margin of safety emniyet payı
{i} ayrım
{i} tic. ihtiyat akçesi, marj
sayfa kenarı
maliyet fiyat ile satış fiyatı arasındaki fark
(Askeri) HARİTA DIŞI: Kartografide, harita veya şemanın dışında kalan bölge
(Ticaret) oran
(Mekanik) zırh
(Dilbilim)
(Ticaret) teminat
çerçeve
(Ticaret) limit
(Askeri) harita dışı
marjlı
marj

Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var. - This car dealership has very thin profit margins.

Bu şirketin kar marjı çok büyük. - This company's profit margin is very big.

kenar payı
marginal
marjinal

Tom dünyanın marjinal insanlar olmadan çok daha rahat olacağını söyledi. - Tom thinks the world would be much more convenient without marginalized people.

Tom marjinal insanlara zorbalık yapıyor. - Tom bullies marginalized people.

marginal
{s} kenarda olan
margin call
(Ticaret) teminat tamamlama çağrısı
margin marker
(Bilgisayar) kenar boşluğu imi
margin marker
(Bilgisayar) marj işaretleyicisi
margin of stability
kararlılık sınırı
margin release
(Bilgisayar) kenar boşluklarını bırak
margin of income
gelir sınırı
margin of safety
güvenlik marjı
margin account
marj hesabı
margin exception reporting
margin istisna raporlama
margin of appreciation
(Kanun) Takdir sınırı: özellikle Avrupa İnsan Hakları mahkemesindeki davalar ve bunların incelemelerinde geçen bir terimdir; sözü geçen takdir sınırı, "adlı sınırlama" ile yakın ilgilidir, ancak tam da ters tarafta duran "orantılılık prensibi", devlet otoritesinin gücünün sınırlandırılması yolunda kullanılan ve tam tersi olarak, bireysel otonomiye yol veren bir araçtır
margin buying
(Ticaret) borçlanarak satın alma
margin calls
(Politika, Siyaset) marj tamamlama talepleri
margin guides
(Bilgisayar) kenar boşluğu kılavuzları
margin headings
kenar boşluğu başlıkları
margin marker
marj işaretleyicisi Kenar boşluğu
margin of attention
(Pisikoloji, Ruhbilim) dikkat marjı
margin of error
yanılma marjı
margin of error
yanılgı payı
margin of exposure
(Çevre) maruz kalış marjı
margin of profit
(Ticaret) karmarjı
margin of safety
hava payı
margin of safety
emniyet payı, hava payı
margin of security
(Dilbilim) güvenlik alanı
margin of stability
kararlilik siniri
margin requirement
(Ticaret) zorunlu peşin ödeme oranı
margin requirement
(Ticaret) kredili işlem koşulları
margin requirement
(Ticaret) marj gereksinimi
margin security
(Ticaret) menkul değer teminat marjı
margin setting
Kenar boşluğu ayarı
margin strip
(İnşaat) ahşap döşeme bordürü
margin trading
(Ticaret) kredili borsa oyunu
margin verge
çim şeridi
margin width
(Bilgisayar) yazılabilir alan
margin width
(Bilgisayar) kenar boşluğu genişliği
marginal
{s} değeri düşük
marginal
belirsiz şekilde hissolunan
continental margin
(Jeoloji) kıtasal kenar
contribution margin
azami gelir
contribution margin
(Ticaret) katkı payı
crown margin
(Diş Hekimliği) kron kenarı
gain margin
kazanç payı
gross margin
(Ticaret) brüt satış karı
initial margin
(Ticaret) başlangıç teminatı
left margin
(Bilgisayar) sol kenar boşluğu
marginal
enaz
marginal
sınırsal
marginal
az
marginal
ekon
marginal
(Ticaret) sonuncu
marginal
düşük
marginal
(Madencilik) kenar
marginal
(Ticaret) en son eklenen
marginal
pek az
margins
(Bilgisayar) kenar boşluğu
upper margin
üst boşluğu
without margin
(Ticaret) marjsız
binding margin
cilt payı boşluğu
bottom margin
alt kenar boşluğu
marginal
kenarda yazılı
profit margin
kâr marjı

Bu şirketin kar marjı çok büyük. - This company's profit margin is very big.

profit margin
kar marjı

Bu şirketin kar marjı çok büyük. - This company's profit margin is very big.

top margin
üst kenar boşluğu
average industry margin
Ortalama sanayi marj
cavosurface margin
(Diş) Diş üzerinde hazırlanmış bir kavitenin duvarının diş yüzeyi ile oluşturduğu kenar
double margin drill
(Mühendislik) çift zırhlı matkap
field margin
Tarla ya da arazi kenarı
flush margin
floş marj
gross margin
Toplam kar
interest margin
faiz marjı
justified margin
haklı marj
left hand margin indent
Sol kenar girinti
left-hand margin
sol kenar
marginal
sınırdaki
net interest margin
Net faiz marjı
operating profit margin
faaliyet kar marjı
price margin
fiyat marjı
trade margin
ticaret marjı
trading margin
ticaret marjı
active margin
üretken (levha ve/veya kıta) kenar(ı)
active margin
(Jeoloji) üretken levha kenarı
active margin
(Jeoloji) üretken kıta kenarı
active margin
(Jeoloji) üretken kenar
active margin
(Jeoloji) aktif kenar
andino-type margin
andino-tipi kenar
as per margin
karşıda
aseismic margin
sismik olmayan kenar
aseismic margin
asismik kenar
atlantic-type margin
atlantik-tipi kenar
bottom margin
alt boşluğu
buy on margin
yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak
buying on margin
(Ticaret) marjda alım
buying on margin
(Ticaret) sınırda alım
collateral security margin
(Ticaret) teminat marjı
conservative margin
(Jeoloji) koruyucu kenar
conservative margin
(Jeoloji) konservatif kenar
constructive margin
(Jeoloji) konstraktif sınır
convergent margin
(Jeoloji) konverjan kenar
convergent margin
(Jeoloji) yaklaşan kenar
destructive margin
(Jeoloji) destrüktif kenar
destructive margin
(Jeoloji) yıkıcı kenar
extra side margin
Fazladan kenar boşluğu
footer margin
(Bilgisayar) altbilgi boşluğu
gain margin
kazanc payi
gutter margin
cilt pay boşluğu
in margin
boşlukta
inside margin
iç kenar boşluğu
internal margin
(Bilgisayar) iç kenar boşluğu
investor at the margin
(Ticaret) marjdaki yatırımcı
japan-type margin
japon-tipi kenar
left margin
sol marj
left margin marker
Sol marj işaretleyicisi;Sol kenar
link margin
bag siniri (marji)
marginal
son hadde yakın olan
marginal
çorak/ufak/kenarda olan
marginal
(Tıp) Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis
marginal
verimi veya değeri kullanılışını lüzumsuz kılacak kadar düşük
marginal
marginallydeğeri az olarak
marginal
{s} ekon., sosyol., ruhb. marjinal
marginal
{s} pek az: It is of marginal importance. Pek az önemi var
marginal
şuur dışında kalan
marginal
psik
marginal
(Tıp) Kenara ait
outside margin
Kenar Dışı Boşluk
page boundary margin
Sayfa sınır boşluğu
phase margin
evre  payi
posterior margin
(Denizbilim) arka sınır
retail margin
(Ticaret) bayi kar haddi
right margin
sağ marj
seam margin
(Tekstil) kenar dikişi
shutdown margin
(Çevre) durdurma payı
text margin
metin sınırı
top margin
Üst Boşluk
top margin
üst marj Üst Kenar Boşluğu
trading margin
(Ticaret) brüt satış karı oranı
trading margin
(Ticaret) satış fiyatına yapılan zam
upper margin
ust boslugu
İngilizce - İngilizce
The yield or profit; the selling price minus the cost of production
A permissible difference; allowing some freedom to move within limits, as a margin of error
To add a margin to
The edge of any flat surface

The lobule margins, furthermore, are arched away from the lobe, with the consequence that (when fully inflated) the abaxial leaf surface forms the interior lining of the lobule.

The edge of the paper that remains blank
{v} to form a border, to border, brim, side
{v} to form a border, to border
{n} an edge, border, brim, side
the boundary line or the area immediately inside the boundary
The number of percentage points the lender adds to the index rate to calculate the ARM interest rate at each adjustment
Used with ARMâs (see Adjustable Rate Mortgage) The margin is the amount the lender adds to the index (see Index) value to determine the new interest rate at the time of adjustment for your loan Margins do not normally change over the life of the loan The margin reflects the lenderâs cost of doing business and an allowance for profit
The amount a lender adds to the index of an adjustable rate mortgage to establish an adjusted interest rate For example, a margin of 1 50 added to a 7 percent index establishes an adjusted interest rate of 8 50 percent
a permissible difference; allowing some freedom to move within limits
If there is a margin for something in a situation, there is some freedom to choose what to do or decide how to do it. The money is collected in a straightforward way with little margin for error
The amount a lender adds to the index of an adjustable rate mortgage to establish an interest rate For example, a margin of 1 50 added to a 7 percent index establishes an interest rate of 8 50 percent The margin remains the same throughout the loan
a strip near the boundary of an object; "he jotted a note on the margin of the page"
To be on the margins of a society, group, or activity means to be among the least typical or least important parts of it. Students have played an important role in the past, but for the moment, they're on the margins. see also profit margin. In finance, the amount by which the value of collateral pledged as security for a loan exceeds the amount of the loan. This excess provides the lender a "margin" of safety over and above the collateral offered and thus makes extending a loan a more attractive proposition. The size of the margin varies with the type of collateral, the stability of its market price, and the credit standing of the borrower. The term margin is also used in reference to securities transactions. When securities are purchased "on margin," the buyer supplies a percentage of the purchase price in cash, pledges the security as collateral, and borrows the remainder from the broker. The U.S. Federal Reserve Board (see Federal Reserve System) sets minimum margin requirements on loans made for the purpose of buying securities, so as to prevent excessive use of credit for speculation in stocks, as happened before the stock-market crash of 1929
A term used with ARM loans The number of percentage points the lender adds to the index rate to calculate the ARM interest rate at each adjustment
The set percentage the lender adds to the index rate to determine the interest rate of an ARM
the blank space that surrounds the text on a page the amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities the boundary line or the area immediately inside the boundary
An amount, usually a percentage, which is added to the index to determine the interest rate for adjustable rate mortgages
an amount the lender adds to an index to determine the interest rate on an adjustable rate mortgage
The number of percentage points a lender adds to the index value to calculate the ARM interest rate at each adjustment period A representative margin would be 2 75%
Imprinted space around edge of page
The difference or the added amount In mortgages, the difference between the index interest rate and the interest rate charged on the variable or adjustable rate mortgage Expressed in the contract as a percentage (i e "prime plus three per cent")
Specifically: The part of a page at the edge left uncovered in writing or printing
For an adjustable-rate mortgage (ARM), the amount that is added to the index to establish the interest rate on each adjustment date, subject to any limitations on the interest rate change
The amount a lender adds to the index on an adjustable rate mortgage to establish the adjusted interest rate
Collateral security deposited with a broker to secure him from loss on contracts entered into by him on behalf of his principial, as in the speculative buying and selling of stocks, wheat, etc
(finance) the net sales minus the cost of goods and services sold
The amount (expressed as a percentage) added to the index for an ARM to establish the interest rate on each adjustment date
margin For an adjustable-rate mortgage (ARM), the amount that is added to the index to establish the interest rate on each adjustment date, subject to any limitations on the interest rate change
{f} set margins on typewriter or page; make comments in the margin; to set apart a particular area; set apart an additional amount of space or money for security
the yield or profit; the selling price minus the cost
{i} area between the edge of a page and the written or printed text; border, edge; boundary, limit; profit from the difference between costs and net sales
The amount of money or collateral deposited by a customer with his broker, by a broker with a clearing member, or by a clearing member with the clearinghouse, for the purpose of insuring the broker or clearinghouse against loss on open futures contracts The margin is not partial payment on a purchase (1) Initial margin is the total amount of margin per contract required by the broker when a futures position is opened; (2) Maintenance margin is a sum which must be maintained on deposit at all times If the equity in a customer's account drops to, or under, the level because of adverse price movement, the broker must issue a margin call to restore the customer's equity See Variation Margin
The white spaces around text blocks Margins typically need to be created on the edges of a page, since most printers can't print to the very edge White space also makes a document look better and easier to read
Something allowed, or reserved, for that which can not be foreseen or known with certainty
>> A constant number, set in the terms of the note, added to an rate index to compute the interest rate on an adjustable-rate mortgage This fixed number is added to an index to determine the new interest rate when a new change period begins
The set percentage a lender adds to the index rate to determine the interest rate of an ARM
The percentage difference between the index for a particular loan and the interest rate charged This is a number predetermined by the lender
To enter in the margin of a page
The margin of a written or printed page is the empty space at the side of the page. She added her comments in the margin
The amount a lender adds to the quoted index rate for an adjustable rate loan to determine the new interest rate
A border; edge; brink; verge; as, the margin of a river or lake
To furnish with a margin
A margin is the difference between two amounts, especially the difference in the number of votes or points between the winner and the loser in an election or other contest. They could end up with a 50-point winning margin The Sunday Times remains the brand leader by a huge margin
The margin of a place or area is the extreme edge of it. the low coastal plain along the western margin = edge, periphery
the blank space that surrounds the text on a page
Used with ARM's (see Adjustable Rate Mortgage) The margin is the amount the lender adds to the index (see Index) value to determine the new interest rate at the time of adjustment for your loan Margins do not normally change over the life of the loan The margin reflects the lender's cost of doing business and an allowance for profit
the amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities
in the HECM program, the amount added to the one-year Treasury rate to determine the initial and current interest rates, and to the 10-year Treasury rate to determine the expected interest rate
The amount added to the interest rate index, ranging generally from 2 to 3 percentage points, to obtain the fully indexed interest rate on an ARM
Allows investors to buy securities by borrowing money from a broker The margin is the difference between the market value of a stock and the loan a broker makes Related: Security deposit (initial) In the context of hedging and futures contracts, the cash collateral deposited with a trader or exchanged as insurance against default
The difference between the cost and the selling price of an article
margin call
Request by a stockbroker or similar for the client to deposit more money in order to cover losses that have built up in open positions held on margin (rather than having been paid for in full)

2005: If we do issue a margin call, we may give you a limited time to satisfy the call. — TIAA-CREF Brokerage Services.

margin calls
plural form of margin call
margin of error
An amount, beyond the calculated minimum, added for safety
margin of error
An expression of the lack of precision in the results obtained from a sample
margin account
(Kanun) A client's account with a brokerage firm through which the client may buy securities on the firm's credit
margin balance
(Finans) Margin balance is the total balance in a margin account. If the balance is negative, then the amount is owed to the brokerage firm. If the balance is positive, then the balance is available to earn interest
margin of appreciation
Margin of Appreciation is a concept the European Court of Human Rights has developed when considering whether a signatory of the European Convention on Human Rights has breached the declaration. The Margin of appreciation doctrine allows the court to take into effect the fact that the Convention will be interpreted differently in different signatory states. Judges are obliged to take into account the cultural, historic and philosophical differences between Strasbourg and the nation in question.[1] Margin of Appreciation is similar in concept to, but should not be confused with Subsidiarity
margin account
an account with a securities brokerage in which the broker extends credit
margin call
when one whose stock(s) that had been bought on margin decline below a required level in relation to the investor's own equity interest in the stocks, the investor must provide additional funds to meet the margin requirements
margin call
When required to sell securities or deposit funds to meet margin requirement
margin call
Demand that a customer deposit enough money or securities to bring a margin account up to the initial margin or minimum maintenance requirements A margin call occurs when the price of a stock pledged as collateral declines If a customer fails to respond, securities in the account may be liquidated
margin call
The demand that a customer deposit cash in a margin account
margin call
A call for additional capital to bolster the equity in an investor's margin account Occurs when equity in the account is in danger of going below the required margin percentage threshold
margin call
A requirement by a clearinghouse that a clearing member increases margin deposits to cover for an adverse shift in prices on futures contracts held on its books
margin call
A call from a clearing house to a clearing member or from a broker or firm to a customer, to bring margin deposits up to a required minimum level
margin call
A demand upon a customer by a broker to deposit cash or marginable securities that occurs when the purchase is made and when the margin account's equity falls below minimum maintenance requirements If the margin call is not satisfied, the broker will have to liquidate a part of the position
margin call
A demand upon a customer to put up money or securities with the broker The call is made when a purchase is made; also if a customer's account declines below a minimum standard set by the exchange or by the firm
margin call
A requirement from a broker or dealer for additional funds or other collateral to bring the margin up to a required level to guarantee performance on a position that has moved against the customer
margin call
The requirement that the owner of a margined position add funds to the margin account This can result from a loss on the position or an increase in the margin requirement
margin call
A request from a brokerage firm to a customer or from the clearing house to a clearing member to bring account equity up to minimum levels
margin call
This generic term refers to both maintenance calls and "Regulation T" calls (also called Reg T or Fed calls) An investor who receives a margin call is required to deposit additional funds or securities in a margin account either because the equity in the account does not meet Schwab's established minimum equity requirement (maintenance call) or because additional securities have been purchased or sold short
margin call
A demand from a broker for additional cash or securities to bring a margin account back within minimum maintenance limits The NASD requires that a margin be maintained equal to 25% of the market value of securities in established margin accounts Brokerage firm requirements are typically a more conservative 30% If an investor fails to meet the minimum, securities in the account may be liquidated BACK TO TOP
margin call
Demand to deposit additional cash and securities into a client’s account to satisfy minimum margin requirements set by Federal regulation
margin call
A demand for additional funds because of adverse price movement Maintenance margin requirement, security deposit maintenance
margin call
a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement
margin call
A demand for additional funds because of adverse price movement
margin call
A demand for additional funds to be deposited in a margin account to meet margin requirements because of adverse future price movements
margin call
A call from the clearinghouse to a clearing member (variation margin call), or from a broker to a customer (maintenance margin call), to add funds to their margin account to cover an adverse price movement The added margin assures the brokerage firm and the clearinghouse that the customer can purchase or deliver the entire contract or security, if necessary
margin call
A brokerage house's request for a customer to put up more cash or securities because existing collateral has fallen below the agreed upon minimum maintenance requirements
margin call
Demand for additional funds or equivalent because of adverse price movements or some other contingency
margin call
A call from a clearinghouse to a clearing member, or from a brokerage firm to a customer, to bring margin deposits up to a required minimum level
margin call
(1) A request from a brokerage firm to a customer to bring margin deposits up to initial levels; (2) a request by the clearinghouse to a clearing member to make a deposit of original margin, or a daily or intra-day variation payment, because of adverse price movement, based on positions carried by the clearing member
margin call
A demand by a broker/dealer that a customer deposit enough money or securities to bring a margin account up to the initial margin or maintenance margin requirements If a customer fails to respond, securities in the account may be sold Most margin agreements do not require broker/dealers to issue a margin call before liquidating securities
margin exception reporting
(Ticaret) Features in order entry systems that compare line item prices to standard costs and flag instances that violate a predefined margin percentage
margin for error
(Ticaret) An allowance built into a system or process that provides for continued operation or a successful outcome even with less-than-perfect results
margin of error
In sampling, the margin of error (usually expressed in percentage points) indicates how far the sample's results can stray from the true value in the entire population For example, if a poll reports that 78% of Americans eat peanut butter and the margin of error is stated to be 3%, we can expect that the true value of peanut butter eaters is somewhere between 75% and 81% The sample is not guaranteed to be within that range, but likely to be (See confidence level)
margin of error
range of uncertainty Public opinion polls generally use margin of error to indicate a 95% confidence interval, corresponding to an uncertainty range of x ± 2s [Taylor, 14]
margin of error
A measure of the uncertainty in an estimate of a parameter; unfortunately, not everyone agrees what it should mean The margin of error of an estimate is typically one or two times the estimated standard error of the estimate
margin of error
an index indicating the amount beyond the minimum necessary; "in engineering the margin of safety is the strength of the material minus the anticipated stress"
margin of error
A range of numbers used to determine the confidence interval, usually expressed as "plus or minus and x %" Note that the margin of error is computed on sample size and is only valid if the poll was well designed and executed on a true random sample A poll with misleading questions will produce misleading results
margin of error
the degree of similarity between sample results and the results from a 100 percent count obtained in an identical manner
margin of error
The ± value added to and subtracted from a point estimate in order to develop a confidence interval
margin of error
A measurement of the accuracy of the results of a survey Example: A margin of error of plus or minus 3 5% means that there is a 95% chance that the responses of the target population as a whole would fall somewhere between 3 5% more or 3 5% less than the responses of the sample (a 7% spread)
margin of error
The sampling error of the estimated statistic The margin of error is usually expressed as half the the width of a confidence interval Examples: p' plus or minus ME Xbar plus or minus ME where ME=Margin of ErrorAudit Sample Planner develops sampling plans based on the margin of error
margin of error
amount of extra time or space that is allowed for potential mistakes
margin of profit
the ratio gross profits divided by net sales
margin of safety
span of time which allows room to maneuver or make changes
margin of safety
an index indicating the amount beyond the minimum necessary; "in engineering the margin of safety is the strength of the material minus the anticipated stress
margin-
The amount (expressed as a percentage) added to the index for an ARM to establish the interest rate on each adjustment date
margin-
a strip near the boundary of an object; "he jotted a note on the margin of the page"
margin-
The percentage difference between the index for a particular loan and the interest rate charged This is a number predetermined by the lender
margin-
an amount the lender adds to an index to determine the interest rate on an adjustable rate mortgage
margin-
The white spaces around text blocks Margins typically need to be created on the edges of a page, since most printers can't print to the very edge White space also makes a document look better and easier to read
margin-
Imprinted space around edge of page
margin-
Allows investors to buy securities by borrowing money from a broker The margin is the difference between the market value of a stock and the loan a broker makes Related: Security deposit (initial) In the context of hedging and futures contracts, the cash collateral deposited with a trader or exchanged as insurance against default
margin-
The amount of money or collateral deposited by a customer with his broker, by a broker with a clearing member, or by a clearing member with the clearinghouse, for the purpose of insuring the broker or clearinghouse against loss on open futures contracts The margin is not partial payment on a purchase (1) Initial margin is the total amount of margin per contract required by the broker when a futures position is opened; (2) Maintenance margin is a sum which must be maintained on deposit at all times If the equity in a customer's account drops to, or under, the level because of adverse price movement, the broker must issue a margin call to restore the customer's equity See Variation Margin
margin-
Used with ARM's (see Adjustable Rate Mortgage) The margin is the amount the lender adds to the index (see Index) value to determine the new interest rate at the time of adjustment for your loan Margins do not normally change over the life of the loan The margin reflects the lender's cost of doing business and an allowance for profit
margin-
The amount a lender adds to the index of an adjustable rate mortgage to establish an adjusted interest rate For example, a margin of 1 50 added to a 7 percent index establishes an adjusted interest rate of 8 50 percent
margin-
The amount a lender adds to the quoted index rate for an adjustable rate loan to determine the new interest rate
margin-
the boundary line or the area immediately inside the boundary
margin-
margin For an adjustable-rate mortgage (ARM), the amount that is added to the index to establish the interest rate on each adjustment date, subject to any limitations on the interest rate change
margin-
a permissible difference; allowing some freedom to move within limits
margin-
the amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities
margin-
Used with ARMâs (see Adjustable Rate Mortgage) The margin is the amount the lender adds to the index (see Index) value to determine the new interest rate at the time of adjustment for your loan Margins do not normally change over the life of the loan The margin reflects the lenderâs cost of doing business and an allowance for profit
margin-
For an adjustable-rate mortgage (ARM), the amount that is added to the index to establish the interest rate on each adjustment date, subject to any limitations on the interest rate change
margin-
The number of percentage points the lender adds to the index rate to calculate the ARM interest rate at each adjustment
margin-
(finance) the net sales minus the cost of goods and services sold
margin-
A term used with ARM loans The number of percentage points the lender adds to the index rate to calculate the ARM interest rate at each adjustment
margin-
the blank space that surrounds the text on a page
margin-
The set percentage the lender adds to the index rate to determine the interest rate of an ARM
margin-
The amount a lender adds to the index of an adjustable rate mortgage to establish an interest rate For example, a margin of 1 50 added to a 7 percent index establishes an interest rate of 8 50 percent The margin remains the same throughout the loan
margin-
The set percentage a lender adds to the index rate to determine the interest rate of an ARM
margin-
The number of percentage points a lender adds to the index value to calculate the ARM interest rate at each adjustment period A representative margin would be 2 75%
margin-
The difference or the added amount In mortgages, the difference between the index interest rate and the interest rate charged on the variable or adjustable rate mortgage Expressed in the contract as a percentage (i e "prime plus three per cent")
margin-
The amount added to the interest rate index, ranging generally from 2 to 3 percentage points, to obtain the fully indexed interest rate on an ARM
margin-
An amount, usually a percentage, which is added to the index to determine the interest rate for adjustable rate mortgages
margin-
>> A constant number, set in the terms of the note, added to an rate index to compute the interest rate on an adjustable-rate mortgage This fixed number is added to an index to determine the new interest rate when a new change period begins
margin-
The amount a lender adds to the index on an adjustable rate mortgage to establish the adjusted interest rate
margin-
in the HECM program, the amount added to the one-year Treasury rate to determine the initial and current interest rates, and to the 10-year Treasury rate to determine the expected interest rate
marginal
Something that is marginal
marginal
of categories of people living on the social margin

violence against marginal groups.

marginal
of land that is barely productive

He farmed his marginal land with difficulty.

marginal
of, relating to, or located at a margin or an edge

The marginal area at the edge of the salt-marsh has its own plants.

marginal
of an electoral district (such as a parliamentary constituency) where the winning margin was a small proportion of the total number of votes, so that only a small change in voting behaviour is necessary to alter the outcome of an election

In Bristol West, Labour had a majority of only 1,000 so is highly marginal this time.

marginal
Especially a constituency with a small winning margin
profit margin
The ratio of net income to net sales of a company expressed as a percentage

For example, if a company has $10,000 net income and $100,000 net sales, then profit margin equals ($10,000 : $100,000) .10, or 10%.

marginal
{a} put in or relating to the margin
alveolar margin
An alveolar ridge (also known as the alveolar margin) is one of the two jaw ridges either on the roof of the mouth between the upper teeth and the hard palate or on the bottom of the mouth behind the lower teeth
net interest margin
(Ekonomi) Net Interest Margin (NIM) is a measure of the difference between interest income generated by banks or other financial institutions by their lending and interest paid on borrowings (for example, deposits). It is considered analogous to the gross margin of non-financial companies
net interest margin
NIM
noise margin
(Elektrik, Elektronik) In communications system engineering, noise margin is the ratio by which the signal exceeds the minimum acceptable amount. It is normally measured in decibels
noise margin
(Elektrik, Elektronik) 2 volts, with anything below 0.2 volts considered a '0', and anything above 1.0 volts considered a '1'
noise margin
(Elektrik, Elektronik) In a digital circuit, the noise margin is the amount by which the signal exceeds the threshold for a proper '0' or '1'
noise margin
(Elektrik, Elektronik) In electrical engineering, noise margin is the amount by which a signal exceeds the minimum amount for proper operation. It is commonly used in at least two contexts:
noise margin
(Elektrik, Elektronik) volts, and the noise margin for a '1' would be the amount by which a signal exceeds 1.0 volt. In this case noise margins are measured as an absolute voltage, not a ratio
buy on margin
buy stocks on credit with the intention to repay the loan in the future as the stock value rises (common practice during the 1920s, lead to major financial crises after the stock market crash)
divergent margin
area where two or more plates are moving away from one another (Plate Tectonics)
gross margin
Current operating profit + operational depreciation
gross margin
the difference between cost and selling price for a particular product
gross margin
A percentage of how much of each dollar of sales is left over after the costs to make the product are subtracted It is calculated by dividing gross profits (sales minus cost of goods sold) for a period by the revenues for the same period
gross margin
The difference between net sales and cost of goods sold
gross margin
A measure of company profitability The previous 12-month total revenue less cost of goods sold divided by the total revenue A decrease in gross margins could indicate troubled times ahead
gross margin
Gross profit expressed as a percent of sales
gross margin
the difference between net sales and the cost of goods sold; also called gross profit (p 223)
gross margin
The difference between cost and sell Same as gross margin percentage, margin, gross percentage of profit
gross margin
The excess of net sales revenue over the cost of goods sold
gross margin
Sales minus cost of goods sold
gross margin
(See gross profit ) (See (p 162))
gross margin
the ratio gross profits divided by net sales
gross margin
The difference between the interest rate chargeable on a variable or adjustable rate mortgage and the rate set by the index rate upon which the mortgage rate is based
gross margin
With regard to an adjustable rate mortgage, an amount expressed as percentage points, stated in the note which is added to the current index value on the rate adjustment date to establish a new note rate
gross margin
Gross margin is the difference between the direct input costs and the selling price of the final product
gross margin
In accounting: the difference between revenue from sales and the cost of goods sold; also called gross margin from sales In publishing: the amount of total sales revenue less plant and running (also called unit) costs, expressed as a percentage In retail bookselling, the difference between the retailer's cost of product, with discounts, and the retail sales price
gross margin
Net sales minus goods sold; the difference between sales revenues and manufacturing costs as an intermediate step in the computation of operating profits or net income
gross margin
(Ticaret) Sales revenue minus cost of goods sold. (syn: gross profit)
gross margin
A company's profitability after the costs of production have been paid Gross margin is calculated by dividing gross income (revenue after production costs are subtracted) by revenue and then multiplying by 100 The result is expressed as a percentage Gross margin shows you how profitable the basic business of a company is before administrative costs, taxes and depreciation have been taken out Operating margins may paint a truer picture of a company's profitability See "Margins " BACK TO TOP
gross margin
Gross income divided by net sales, expressed as a percentage
gross margin
Net Sales minus Cost of Goods Sold
gross margin
Percentage produced when gross profits are divided by total income
gross margin
The points added to the current index value of an adjustable rate mortgage when it is adjusted to its new rate
gross margin
The difference between total sales revenue and total cost of goods sold (also called total cost of sales) This can also be expressed on a per unit basis, as the difference between unit selling price and unit cost of goods sold Gross margin can be expressed in dollar or percentage terms
gross margin
An intermediate income calculation that is derived by subtracting the Cost of Goods Sold from the Revenue generated for a specific period of time
gross margin
Gross Profit/Total Sales The percentage of every dollar earned that can be used to pay general and administrative expenses
gross margin
the difference between what something costs to produce and what it is sold for
gross margin
Selling price - product cost
marginal
geographically adjacent
marginal
Written or printed in the margin; as, a marginal note or gloss
marginal
An unstable investment; borderline between making money and losing it
marginal
at the lower extent of a standard
marginal
The outer edges of the wings
marginal
Of or pertaining to a margin
marginal
If you describe people as marginal, you mean that they are not involved in the main events or developments in society because they are poor or have no power. The tribunals were established for the well-integrated members of society and not for marginal individuals mainstream
marginal
In political elections, a marginal seat or constituency is one which is usually won or lost by only a few votes, and is therefore of great interest to politicians and journalists. the views of voters in five marginal seats. A marginal is a marginal seat. The votes in the marginals are those that really count
marginal
Occurring "at the margin" Refers to the extra, or incremental, costs or effects of each alternative when compared to the other {4} Use your browser's "BACK" button to return to the page you were viewing previously
marginal
producing at a rate that barely covers production costs; "marginal industries"; "marginal land"
marginal
Plant that requires permanently moist conditions, from pure mud to water 30-45cm (12-18 inches) deep
marginal
just barely adequate or within a lower limit; "a bare majority"; "a marginal victory"
marginal
producing at a rate that barely covers production costs; "marginal industries"; "marginal land
marginal
in economics, means resulting from the addition of one more unit
marginal
{s} peripheral, close to the limits; minimal, slight; of or pertaining to a margin; written in the margin of a page
marginal
written in the margin of a book
marginal
at or constituting a border or edge; "the marginal strip of beach"
marginal
of something or someone close to a lower limit or lower class; "marginal abilities"
marginal
Means that a maintenance need exists, or can be anticipated in the near future
marginal
of something or someone close to a lower limit or lower class; "marginal abilities" producing at a rate that barely covers production costs; "marginal industries"; "marginal land
marginal
Marginal activities, costs, or taxes are not the main part of a business or an economic system, but often make the difference between its success or failure, and are therefore important to control. The analysts applaud the cuts in marginal businesses, but insist the company must make deeper sacrifices. adj. marginal productivity theory marginal utility marginal cost pricing
marginal
– Barely within a lower standard or limit of quality
marginal
If you describe something as marginal, you mean that it is small or not very important. This is a marginal improvement on October The role of the opposition party proved marginal
marginal
Incremental
marginal
of a bare living gained by great labor; "the sharecropper's hardscrabble life"; "a marginal existence"
marginal
An early, partial computer run used to examine the basic frequency distributions in the data Often used to help determine appropriate banner points for cross-tabulation and as part of the data cleaning process
marginal
adj 1 Extremely small "A marginal increase in {core} can decrease {GC} time drastically " In everyday terms, this means that it is a lot easier to clean off your desk if you have a spare place to put some of the junk while you sort through it 2 Of extremely small merit "This proposed new feature seems rather marginal to me " 3 Of extremely small probability of {win}ning "The power supply was rather marginal anyway; no wonder it fried "
marginal
of questionable or minimal quality; "borderline grades"; "marginal writing ability"
marginal
of a parliamentary constituency that needs few people to change their previous voting behaviour to change the previous result
margins
An area of tissue surrounding a tumor which has been surgically removed Clear margins, those without evidence of cancer, indicate that the surgeon has removed all of the microscopically visible cancer
margins
Profits, or excess revenues, allocated to customer accounts based on the amount each customer pays the Cooperative for service during the year With board approval, refunds are made annually, usually in December
margins
The leaf "margin" refers to the edge of the leaf The edge may be toothed or smooth, lobed or entire, or of other sorts of descriptions "Serrated" refers to a pattern resembling that of a hand saw [To return to previous page, click your browser's BACK button then scroll through the page to your last location]
margins
the unprinted parts of the page around the text
margins
area of white around image
margins
The area outside the plotting region By default Rain leaves space for the Y­axis on the left (with labels of up to 4 digits), the X­axis and key at the foot, and a 1-line heading at the top If you require longer labels or a deeper heading, you will probably need to adjust these settings with the ‘hmar’ and ‘vmar’ properties These give the margins (measured in points = 1/72 inch) as shown
margins
The area outside the plotting region By default GraPL leaves space for the Y­axis on the left (with labels of up to 4 digits), the X­axis and key at the foot, and a 1-line heading at the top If you require longer labels or a deeper heading, you will probably need to adjust these settings with the ‘Margins’ property This gives the (top,bottom,left,right) margins as shown, or you can set the margins individually with ‘MarginTop’ and so on All values are in points
margins
Space surrounding the print area of a page
margins
Settings in page layout software used to identify the part of the page to be used for body text
margins
Maintain a margin of at least one-and-one-half inches (1 5") on the left side of each page and a margin of at least one inch (1") on all other sides See Margins
margins
The left, right, top, and bottom sides of the text area
margin