toplam

listen to the pronunciation of toplam
Türkçe - İngilizce
total

The total comes to 3,000 yen. - Toplam 3000 yene varıyor.

Tom calculated that the total would be over 900 dollars. - Toplamın 900 doların üzerinde olacağını hesapladı.

{i} sum

The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. - Hipotenüsün karesi diğer iki kenarın kareleri toplamına eşittir.

The sum of 5 and 3 is 8. - 5 ve 3'ün toplamı 8'dir.

totals
gross
(Bilgisayar) count of
(İnşaat) additive
total of
in all

There are about a thousand students in all. - Toplam olarak yaklaşık bin öğrenci var.

We are eleven in all. - Toplam olarak on bir kişiyiz.

(Ticaret) over-all
summed
grandtotal
totality
toto
(Ticaret) bulk
total amount
count

He travels about the world gathering facts about little known countries. - O, az bilinen ülkeler hakkındaki gerçekleri toplamak için dünyayı dolaşıyor.

The total population of the country is 300 million. - Ülkenin toplam nüfusu 300 milyondur.

total, overall, in all; total, aggregate
(Hukuk) aggregate
combination
total , sum
gross (as opposed to net); overall: toplam verim overall efficiency
muster
amount

Our total debts amount to ten thousand dollars. - Bizim toplam borcumuz on bin dolar tutuyor.

What's the total amount of the bill? - Hesabın toplam tutarı nedir?

(Matematik) total
whole

The whole is greater than the sum of the parts. - Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür.

tot

Tomorrow's total eclipse of the sun will be visible from the southern hemisphere. - Yarının toplam güneş tutulması, güney yarımküreden görünür olacaktır.

How much money did you spend in total? - Toplamda kaç para harcadın?

summation
overall
total sum
number

What is the total number of students? - Öğrencilerin toplam sayısı nedir?

The members numbered thirty, all told. - Toplam olarak otuz üye vardı.

the total
concentrate
toplam alan
(Bilgisayar) total space
toplam av
(Denizbilim) total catch
toplam basınç
total head
toplam bayt
(Bilgisayar) bytes total
toplam bayt
(Bilgisayar) total bytes
toplam boy
total length
toplam boyut
(Bilgisayar) total size
toplam doz
(Elektrik, Elektronik) cumulative dose
toplam enerji
total energy
toplam fayda
(Ticaret) total utility
toplam fiyat
total price
toplam gelir
(Ticaret) total revenues
toplam gelir
(Ticaret) total income
toplam hasar
(Ticaret) total loss
toplam hata
(Bilgisayar) total errors
toplam
(Bilgisayar) total work
toplam kayıp
total loss
toplam miktar
(Bilgisayar) total amount
toplam miktar
(Bilgisayar) full amount
toplam miktar
absolute
toplam miktar
totality
toplam miktar
grandtotal
toplam olarak
aggregate
toplam prim
(Ticaret) total premium
toplam puan
total point
toplam risk
(Ticaret) total risk
toplam saat
(Bilgisayar) total hours
toplam sayfa
(Bilgisayar) totalpages
toplam sayfa
(Bilgisayar) total pages
toplam sayı
(Bilgisayar) total number
toplam slayt
(Bilgisayar) slides total
toplam süre
total time
toplam talep
(Ticaret) aggreate demand
toplam verim
total efficiency
toplam yekun
(Ticaret) lump sum
toplam yekün
total sum
toplam çekim
main draft
toplam ödeme
total payment
toplam ödenen
total paid
toplam üretim
(Denizbilim) total production
toplam kalite yönetimi
(Ticaret) total quality management
Toplam Kaynaklar Analiz Sistemi
(Askeri) All Source Analysis System
Toplam Kaynaklar Dokümanı İndeksi
(Askeri) All-Source Document Index
toplam adı
(Bilgisayar) total name
toplam aktarım
amount carried forward
toplam akı
(Aydınlatma) total flux
toplam akım
total current
toplam akış
total runoff
toplam alma
(Bilgisayar) total acquire
toplam aralık
total range
toplam arazi
accumulative area
toplam arz
(Ticaret) total demand
toplam atıl durumdaki envanter
(Askeri) total inactive inventory
toplam açık
(Ticaret) overall deficit
toplam basınç
total pressure
toplam belge
(Bilgisayar) total docs
toplam bellek
(Bilgisayar) total memory
toplam bilanço
(Hukuk) overall assessment
toplam bölüm
(Bilgisayar) totalsections
toplam cpu
(Bilgisayar) total cpu
toplam deneme
(Bilgisayar) total retries
toplam denetimi
summation check
toplam değer
total value
toplam dosya
(Bilgisayar) total files
toplam dosya
(Bilgisayar) files total
toplam emek
total labor
toplam en
overall width
toplam etiket
(Bilgisayar) total label
toplam faiz
total interest
toplam fatura
(Bilgisayar) total billed
toplam fatura
(Bilgisayar) total billing
toplam fosfor
(Askeri) total phosphorus
toplam genel uçak envanteri
(Askeri) total overall aircraft inventory
toplam gider
(Ticaret) total expenditures
toplam hasıla
(Ticaret) total product
toplam hasıla
(Ticaret) total output
toplam iade
(Bilgisayar) total w/drawals
toplam irat
(Askeri) total receipt
toplam kadir
integrated magnitude
toplam kalite standartları
(Hukuk) overall quality standarts
toplam kalori
(Bilgisayar) total calories
toplam karbon
total carbon
toplam kazanç
overall gain
toplam kredi
(Hukuk) total credit
toplam kurs
(Otomotiv) total stroke
toplam kül
total ash
toplam kıymet
total value
toplam lisans
(Bilgisayar) total licenses
toplam masraf
(Eğitim) comprehensive fee
toplam mb
(Bilgisayar) mb total
toplam muhtemel hata
(Askeri) total probable error
toplam ne kadar
How much is the total
toplam nüfus
population as a whole
toplam okuma
(Bilgisayar) total reads
toplam olarak
in all, all told, altogether
toplam olarak
all told

We need twenty eggs all told. - Toplam olarak yirmi yumurtaya ihtiyacımız var.

The members numbered thirty, all told. - Toplam olarak otuz üye vardı.

toplam olarak
in all

We are eleven in all. - Toplam olarak on bir kişiyiz.

There were fifty persons in all. - Toplam olarak elli kişi vardı.

toplam oturma
total settlement
toplam oturma
ultimate settlement
toplam reaksiyon
overall reaction
toplam resim
(Bilgisayar) total images
toplam sapma (sürüklenme) hatası
(Askeri) total drift error
toplam sapma miktarı
total indicator reading
toplam sapma, veri
(Askeri) total drift, data
toplam satış
total sale
toplam satış
(Ticaret) business volume
toplam satış
sum of sales
toplam sertlik
total hardness
toplam sıra
(Bilgisayar) total queue
toplam sığa
(Bilgisayar) total capacity
toplam tepkime
overall reaction
toplam türü
(Bilgisayar) total type
toplam uzama
total elongation
toplam vade
total due
toplam varlık imkanı
(Askeri) total asset visibility
toplam varlıklar
(Hukuk) total assets
toplam verim
overall efficiency
toplam yazma
(Bilgisayar) total writes
toplam yağış
(Çevre) areal precipitation
toplam yok
(Bilgisayar) no totals
toplam çerçeve
(Bilgisayar) total frames
toplam ölüm
(Denizbilim) total mortality
toplam ısı
total heat
ara toplam
subtotal
geçerli toplam
(Bilgisayar) running sum
kısmi toplam
(Bilgisayar,Matematik) partial sum
sonlu toplam
(Matematik) finite sum
sıfır toplam
zero-sum
Silahlı Kuvvetler Toplam Kan İşleme Laboratuarları
(Askeri) Armed Services Whole Blood Processing Laboratories
Terörle Mücadele Analiz Ofisi; toplam su akıntısı
(Askeri) Office for Counterterrorism Analysis (DIA); total water current
cebirsel toplam
(Matematik) algebraic addition
devreden toplam
carry forward
devreden toplam
(Ticaret) balance brought forward
devreden toplam
(Ticaret) amount brought forward
düzenli toplam
tidy sum
fiili toplam talep
(Ticaret) actual aggregate demand
gemi ve yükün toplam ağırlığı
gross register ton
genel toplam
final total
geometrik toplam
geometrical sum
geometrik toplam
geometric sum
grafik girdi toplam kontrolü
(Askeri) graphic input aggregate control
harekat sahasında müşterek toplam malzeme görüşü
(Askeri) joint total asset visibility-in theater
hareketli toplam
(Ticaret) moving total
istenen toplam miktar
(Bilgisayar) total requested
karma toplam
hash total
kısmi toplam
subtotal
mevcut toplam gayret
(Askeri) total available effort
mevsimsel toplam ölüm oranı
(Denizbilim) seasonal total mortality rate
müşterek toplam malzeme görüşü
(Askeri) joint total asset visibility
olimpik toplam
(Spor) olympic total
parasal toplam
(Hukuk) monetary aggregate
sonlu kısmi toplam
(Matematik) finite partial sum
sonlu tikel toplam
(Matematik) finite partial sum
suyun toplam sertliği
total hardness of water
sınırsız toplam
(Bilgisayar) summation with no limits
tahmini geçen toplam zaman
(Havacılık) total estimated elapsed time
telsiz alt sistemi; uzak sensör alt sistemi; ortalama toplam kök
(Askeri) radio subsystem; remote sensors subsystem; root-sum-squared
yuvarlak toplam
round sum
Türkçe - Türkçe
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
(Hukuk) YEKÜN
mecmu
yekûn
toplam