fixed

listen to the pronunciation of fixed
İngilizce - Türkçe
sabit

Böyle bir sabit fikirden kurtulsak iyi olur. - We had better do away with such a fixed idea.

Faiz oranları %5'te sabitlendi. - Interest rates have been fixed at 5%.

{s} belirlenmiş
sabitleştirilmiş
sabit şekilde
kesme
fikse
dik

Gözlerini bana dikti. - He fixed his eyes on me.

Herkesin gözleri ona dikildi. - Everyone's eyes were fixed upon her.

hareketsizlik
(Bilgisayar) tamam
değişmeyen
hareketsiz
bağlanmış
katı
{f} sabitleştir
değişmez
kararlaştırılmış

Ben eylemlerimi kararlaştırılmış zamanlar için planlamayı tercih ediyorum böylece zamanı yönetebilirim. - I prefer to plan my activities for fixed times so I can manage my time.

oynamaz
{f} onar

Tom onu bir çekiçle onardı. - Tom fixed it with a hammer.

Saatimin onarılması gerekiyor. - My clock needs to be fixed.

{f} sabitleştir: adj.sabit
{s} sağlanmış
kımıldamaz
idefiks
(Tıp) Solmaz (renk)
fixed assets sabit değerler
dili önceden ayarlanmış
{s} solmaz
{s} k.dili. şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış
well fixed argo paralı
{s} önceden ayarlanmış

Bu yarışma önceden ayarlanmış. - This contest is fixed.

{s} uçmaz
(Askeri) SABİT, ÇAKILI: Yerinde sabit ve çakılı olup, yer değiştirmek için vasıtaları bulunmayan. Bak. "fixed bridge", "fixed artillery"
{f} onar: adj.değişmez
koyu
fiks
fix
{f} tamir etmek

Tesisatçı bizim lavaboyu tamir etmek için birçok alet kullandı. - The plumber used many tools to fix our sink.

Onu tamir etmek yaklaşık 2,000 yene mal olacaktır. - It'll cost about 2,000 yen to fix it.

fix
onarmak

İşçilerimiz buz fırtınasının neden olduğu hasarı onarmak için gece gündüz çalışıyorlar. - Our employees are working around the clock to fix the damage caused by the ice storm.

Hâlâ çamaşır makinesini onarmak zorundayım. - I still have to fix the washing machine.

fix
{f} düzeltmek

Düzeltmek için masayı baş aşağı çevirdim. - I turned the table upside down to fix it.

Sızıntıyı düzeltmek için yardım ettim. - I helped fix the leak.

fixed dialing number
(Konuşma Sanatı) Sadece Kayıtlı Numaraları Arama SKNA: SIM kartınızda oluşturduğunuz numara listesi dışında bir numarayı aramanızı kısıtlayan telefon fonksiyonu
fixed mindset
Doğuştan gelen akıl yapısı ya da inanış
fixed pitch propeller
(Kontrat, Sözleşmeler) sabit kanatlı pervane
fixed term account
Vadeli hesap
fixed-capital investment
(Bilim, İlim) Sabit sermaye yatırımı
fixed-wing aircraft
Uçak
fixed asset
(Ticaret) sabit sermaye
fixed asset
(Ticaret) duran varlık
fixed asset
(Ticaret) demirbaş
fixed asset
(Ticaret) sabit varlık
fixed carbon
sabit karbon
fixed choice
(Dilbilim) belirlenmiş
fixed costs
(Ticaret) sabit giderler
fixed costs
sabit masraflar
fixed end
ankastre
fixed field
(Bilgisayar,Teknik) değişmez alan
fixed in
ankastre
fixed line
sabit telefon
fixed menu
(Gıda) tabldot
fixed minded
Bir konuda sabit fikirli
fixed phone
sabit telefon
fixed point
(Bilgisayar) dabit noktalı
fixed point
(Bilgisayar) değişmez noktalı
fixed price
prifiks
fixed price
(Ticaret) değişmez fiyat
fixed ration
(Dilbilim) belirlenmiş
fixed star
durağan yıldız
fixed trade spending
Bir ürünü rafta bulundurma bedeli
fixed width
(Bilgisayar) sabit genişlikli
fixed width
(Bilgisayar) sabit genişlik
fixed wing
sabit kanatlı
fixed antenna
sabit anten
fixed assets
sabit varlıklar
fixed assets
duran varlıklar
fixed axle
sabit dingil
fixed budget
sabit bütçe
fixed capital
sabit sermaye
fixed charge
sabit bedel
fixed charges
sabit masraflar
fixed cost
sabit maliyet
fixed deposit
sabit vadeli mevduat
fixed end
hareketsiz uç
fixed end
sabit uç
fixed exchange rate
sabit döviz kuru
fixed expenses
sabit giderler
fixed head drive
sabit kafalı sürücü
fixed idea
sabit fikir

Böyle bir sabit fikirden kurtulsak iyi olur. - We had better do away with such a fixed idea.

fixed income
sabit gelir

Ben sabit gelirliyim. - I'm on a fixed income.

fixed income
değişmez gelir
fixed oil
sabit yağ
fixed oil
uçmaz yağ
fixed point
sabit çekit
fixed point
çakılı çekit
fixed point
sabit noktalı
fixed point arithmetic
sabit nokta aritmetiği
fixed price
sabit fiyat
fixed pulley
sabit kasnak
fixed rate system
sabit kur jüyesi
fixed spaced font
değişmez aralıklı yazıtipi
fixed star
duran yıldız
fixed assets
Taşınmaz mal varlığı
fixed beam
sabit kırış
fixed bias
sabit öngerilim
fixed block length
değişmez öbek uzunluğu
fixed blocked records
değişmez öbekli kayıtlar
fixed capacitor
sabit kondansatör
fixed capital formation
sabit sermaye teşekkülü
fixed costs
sabit maliyetler
fixed cycle
değişmez salınım, değişmez çevrim
fixed cycle operation
değişmez çevrimli işlem
fixed demand rate
sabit talep oranı
fixed depreciation
değişmez amortisman, sabit amortisman
fixed dial contact
SıM kartta kayıtlı olan numaralar haricindeki numaraların aranamama durumu
fixed engine
sabit motor
fixed exchange rate
sabit kambiyo kuru, sabit döviz kuru
fixed fees
maktu harçlar
fixed flange
sabit flans
fixed focus
sabit odaklı
fixed focus objective
sabit odaklı objektif
fixed format
biçimi sabit
fixed format file
değişmez biçimli kütük
fixed format list
değişmez biçimli liste, değişmez biçimli dizelge
fixed head
değişmez kafa
fixed idea
Sabit fikir, saplantı
fixed image graphics
sabit görüntü grafikleri
fixed income bond
sabit gelirli tahvil
fixed input
değişmez bilgi
fixed interest rate
sabit faiz oranı
fixed intervals
sabit aralıklarla
fixed investment
sabit yatırım
fixed length record
sabit uzunlukta kayıt
fixed letter of credit
adı akreditif
fixed liabilities
uzun vadeli borçlar
fixed line
sabit hat
fixed lines
sabit hatlardan
fixed location
sabit yer
fixed on
üzerinde sabit
fixed path
sabit yol
fixed personal call
sabit kişisel çağrı
fixed pitch
sabit hatve
fixed placement file
değişmez yerleşimli kütük
fixed point objectives
sabit nokta hedefleri
fixed price shop
Pazarlıksız fiyat shop
fixed productivity
sabit verim
fixed program computer
değişmez program bilgisayarı
fixed quarters
Sabit çeyrek
fixed radix notation
değişmez taban gösterimi
fixed rate system
sabit kur sistemi
fixed resistor
sabit direnç
fixed roof
sabit tavan
fixed routing
değişmez rotalama, değişmez yönlendirme
fixed shaft
sabit mil
fixed spaced font
değişmez aralıklı yazitipi
fixed support
ankastre mesnet, sabit mesnet
fixed support
(İnşaat) Sabit mesnet
fixed timetables
sabitlenmiş zaman çizelgesi
fixed trust
sabit tröst
fixed wheel gate
sabit tekerlekli kapak
fixed wing aircraft
sabit kanatlı uçak
fixed word order
Sabit kelime sırası
fixed-point number
(Bilgisayar) Sabit noktalı sayı
fixed-rate loan
Sabit oranlı borç
fixed-shape
Sabit/belirli şekil
fixed-term
Belirli süreli
fixed-term
Süreli, üzerinde belirli bir sürede anlaşılan
fixed-term contract
Süreli sözleşme
fixed bias
(Elektrik, Elektronik) sabit ön-gerilim
fixed bridge
(Askeri) SABİT AYAKLI KÖPRÜ: Yüzücü ayaklı olmayan sabit köprü
fixed directory subscriber list
(Askeri) sabit rehber abone listesi
fixed dispensary
(Askeri) SABİT DİSPANSER: Bak. "dispensary"
fixed echo
(Askeri) SABİT EKO: Bir arazi arızası veya bina gibi radar cihazında görülmesi mümkün sabit bir cisme çarparak, yansımakla meydana gelen bir radar ekosu. Ayrıca bakınız: "clutter"
fixed grill
(İnşaat) sabit havalandırma deliği
fixed gun
(Askeri) SABİT SİLAH: Bir araç veya uçağa bir istikamette tespit edilen ve araç veya uçağın hareketine bağlı olarak daima aynı yönde ateş eden silah. Bunu çakılı silah ile karıştırmamalıdır
fixed high
(Bilgisayar) sabit yüksek
fixed hospital
(Askeri) SABİT HASTANE: Az çok sabit tesisleri bulunan bir hastane. Teşkilat ve malzeme kadrolarının bu gibi hastanelere tahsis ettiği vasıtalar, başka yerden yardım almaksızın, personel ve hastane malzemesini, kendiliklerinden, başka bir tarafa nakletmeleri için yeterli değildir. Mevki hastanesi (station hospital) ve genel hastane (general hospital) sabit hastane sayılırlar. Buna eskiden "stationary hospital" denirdi
fixed hub
sabit göbek
fixed ladder
(İnşaat) sabit merdiven
fixed light
(İnşaat) sabit pencere
fixed low
(Bilgisayar) sabit düşük
fixed media
(Bilgisayar) sabit ortam
fixed medium
(Bilgisayar) sabit orta
fixed obstacle
(Askeri) SABİT ENGEL: Düşman ilerlemesine karşı sahrada yapılan ve yere tespit edilen engeller
fixed parts
(Mekanik) hareketsiz parçalar
fixed price contract
(Askeri) SABİT FİYATLI SÖZLEŞME: Müteahhide ödenecek olan belirli ücretin sözleşme yapıldığı zaman ve işin ifasından önce tespit edilmesini gerektiren sözleşme tipi. Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içinde ücrette ayarlanmalar yapılmasını mümkün kılmak için, Kara Kuvvetleri, yaptığı sabit fiyatlı sözleşmelere çoğunlukla özel şartlar koyar
fixed price type contract
(Askeri) SABİT FİYAT TİPİ SÖZLEŞME: Tedarik edilmekte olan ikmal maddeleri ve hizmetler için, genel olarak, sabit bir fiyat gösteren veya özel durumlarda ayarlanabilir bir fiyat şartı taşıyan sözleşme tipi. Sabit fiyat kontrolları, değişik durumlarda, yerine göre fiyat belirlemeleri kolaylaştırmak bakımından muhtelif tipte olur
fixed property
(Askeri) (CAPITAL) SABİT KIYMETLER: Askerlikteki anlamıyla, kurulmuş vaziyette bina veya işletme yerleri ya da sahra harekatında kullanılır durumdaki gayrimenkul mal ve teçhizat "fixed assets"ile eş anlamlıdır
fixed rim
(Otomotiv) sabit jant
fixed round
(Askeri) KARTUŞ, MÜKEMMEL ATIM (DZ.): Bir terkipli atım. Kovan, sevk barutu, kapsül ve mermisi bir bütün halinde birleştirilmiş tam bir atım. Bak. "fixed ammunition"
fixed table
sabit masa
fixed target
(Askeri) SABİT HEDEF: Köprü, demiryolu istasyonu, su deposu vesaire gibi her çeşit silah ateşi ve bombalar için sabit veya daimi hedef. Ayrıca bakınız: "floating target"
fixed tax
(Ticaret) maktu vergi
fixed unit
(Askeri) ÇAKILI BİRLİK: Kadrosunda çok az hizmet aracı bulunan bir birlik
fixed window
(İnşaat) sabit pencere
fix
{f} tespit etmek
fix
dili rüşvet yoluyla sonucu garanti altına almak
fix
{f} üstesinden gelmek
fix
hazırlamak

Sana iyi bir yemek hazırlamak için geldim. - I came to fix you a decent meal.

fix
{i} eroin dozu
fix
dili yola getir
fix
{i} çıkmaz

Eğer benim tavsiyemi dinleseydin böyle bir çıkmaz içinde olmazdın. - If you had followed my advice, you wouldn't be in such a fix now.

Tom kendini berbat bir çıkmazda buldu. - Tom found himself in a terrible fix.

fix
{i} aşırı doz
fix
{f} yapıştırmak
fix
{f} bağlamak
fix
{f} takmak
fix
{i} güç durum
fix
{i} uyuşturucu iğne
fix
{i} önceden belirlenmiş sonuç
fix
{i} zorluk
fix
{f} dikmek (göz)
fix
{f} dik dik bakmak
fix
{f} gözünü ayırmamak
fix
{f} sağlamak
fix
{f} rüşvet vermek
fix
{f} rüşvetle elde etmek
fix
{f} kararlaştırmak
fix
{f} dikmek
fix
{f} gözünü dikmek
fix
{f} dikkat çekmek
fix
{f} tasarlamak
fix
{f} uyuşturucu almak
fix
{f} (sabitleştirecek bir şekilde) takmak, yerleştirmek
fix
(Tıp) Sabitleştirmek
fix
spor şike yapmak
İngilizce - İngilizce
Not changing, not able to be changed, staying the same

He looked at me with a fixed glare.

Simple past tense and past participle of fix
Attached; affixed

The closest affinities of the Jubulaceae are with the Lejeuneaceae. The two families share in common: (a) elaters usually 1-spiral, trumpet-shaped and fixed to the capsule valves, distally.

Chemically stable
Supplied with what one needs

She's nicely fixed after two divorce settlements.

Stationary
{a} fastened, settled, determined
Protected from arrest
If you say that someone has fixed ideas or opinions, you mean that they do not often change their ideas and opinions, although perhaps they should. people who have fixed ideas about things. flexible
(of a number) having a fixed and unchanging value securely placed or fastened or set; "a fixed piece of wood"; "a fixed resistor"
"frozen prices"; "living on fixed incomes"
Attacked or punished
past of fix
{s} set firmly in place; stabilized; protected or preserved; steady, firm; not volatile (Chemistry); predetermined; illegally prearranged
Stable; non- volatile
If someone has a fixed smile on their face, they are smiling even though they do not feel happy or pleased. I had to go through the rest of the evening with a fixed smile on my face
Of a gambling device or game, crooked, dishonest, or rigged
Of an animal, spayed or neutered
incapable of being changed or moved or undone; e
directed with intense concentration; "a fixed stare"; "an intent gaze"
fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain
Of a a public election, rigged or altered
specified in advance; "a given number"; "we will meet at a given time and location"
Someone who is of no fixed address, or in British English no fixed abode, does not have a permanent place to live. They are not able to get a job interview because they have no fixed address He's of no fixed abode and we found him on the streets. see also fix
You use fixed to describe something which stays the same and does not or cannot vary. They issue a fixed number of shares that trade publicly Tickets will be printed with fixed entry times Many restaurants offer fixed-price menus. = set
"frozen prices"; "living on fixed incomes" directed with intense concentration; "a fixed stare"; "an intent gaze" (of a number) having a fixed and unchanging value securely placed or fastened or set; "a fixed piece of wood"; "a fixed resistor" specified in advance; "a given number"; "we will meet at a given time and location" fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain
Repaired

Tom repaired his bicycle. - Tom fixed his bicycle.

Tom repaired the broken chair. - Tom fixed the broken chair.

Securely placed or fastened; settled; established; firm; imovable; unalterable
fixed air
carbon dioxide
fixed asset
Asset or property which cannot easily be converted into cash, such as land, buildings and machinery
fixed assets
the capital property of an organization or business, non-trading business assets
fixed charge
an unvarying charge such as rent or property tax
fixed charges
plural form of fixed charge
fixed costs
a cost of business which does not vary with output or sales; overheads
fixed disk
A hard disk
fixed disks
plural form of fixed disk
fixed feast
an annual celebration that is held on the same calendar date every year, such as Christmas (December 25)
fixed head coupé
a four-seated car or coupé with the appearance of a sports car, with a sloping rear and hardtop
fixed head coupés
plural form of fixed head coupé
fixed limit
A poker game where bets and raises can only be a single size as specified by the rules
fixed point
A value which is unchanged by a function or other mapping. Formally: a value x for which f(x) = x.W
fixed point
A fractional-number representation with a fixed number of digits after the decimal point. Compare floating point and integer
fixed point
Pertaining to fixed point representations or operations
fixed satellite
a geostationary satellite
fixed satellites
plural form of fixed satellite
fixed set
A set which is unchanged by a function or other mapping. Formally: a set, S, is a fixed set of a function, f, if and only if for all x in S, f(x)=x
fixed sets
plural form of fixed set
fixed star
Any star that is so distant that its movement, relative to others, is not perceptible; in practice, any star except the Sun
fixed stars
plural form of fixed star
fixed up
Simple past tense and past participle of fix up
fixed wave
A standing wave, or stationary wave
fixed waves
plural form of fixed wave
fixed-gear bicycle
A bicycle that does not have a freewheel, and only has a single gear ratio
fixed-point
Being or using an internal number representation with a fixed number of decimal places (as opposed to floating-point)
fixed-term contract
A contract which is valid only for a pre-arranged time
fixed dialing number
A service mode of a GSM phone's Subscriber Identity Module (SIM) card. Numbers are added to the FDN list, and when activated, FDN restricts outgoing calls to only those numbers listed, or to numbers with certain prefixes. A notable exception is that emergency calls to 000, 112, 911, 999 and the like are exempt (and typically require no SIM or even an active service contract). Incoming calls are not affected by FDN mode
fixed trade spending
A slotting fee, slotting allowance, pay-to-stay, or fixed trade spending is a fee charged to produce companies or manufacturers by supermarket distributors (retailers) in order to have their product placed on their shelves
fixed-wing aircraft
An aircraft capable of flight using wings that generate lift caused by the vehicle's forward airspeed and the shape of the wings
fixed arrangement
(Finans) An agreement to pay an amount that you can afford every month
fixed penalty
Fixed sum payable for particular offence
fixed penalty notice
Fixed penalty notices (FPNs) were introduced in Britain in the 1950s to deal with minor parking offences. Originally used by police and traffic wardens, their use has extended to other public officials and authorities, as has the range of offences for which they can be used
fixed point
In mathematics, a fixed point (sometimes shortened to fixpoint, also known as an invariant point) of a function is a point that is mapped to itself by the function
fixed-point number
(Bilgisayar) In computing, a fixed-point number representation is a real data type for a number that has a fixed number of digits after (and sometimes also before) the radix point (e.g., after the decimal point '.' in English decimal notation). Fixed-point number representation can be compared to the more complicated (and more computationally demanding) floating point number representation
fixed-term
Lasting for an agreed period of time
fixed asset
Asset held for the purpose of providing or producing goods or services and that is not held for resale in the normal course of business
fixed asset
Long-lived property owned by a firm that is used by a firm in the production of its income Tangible fixed assets include real estate, plant, and equipment Intangible fixed assets include patents, trademarks, and customer recognition
fixed asset
(real property) refers to the following: Land, grading, other land acquisition costs Roads, sidewalks, other land improvements Buildings Building-related assets Utilities The term "Fixed Asset" does not include foundations and other work necessary for installing Special Tooling, Special Test Equipment or Plant Equipment
fixed asset
Fixed-income fund
fixed asset
An asset of long-term character such as land, buildings, certain furniture, and other equipment   In the private sector, these assets are typically referred to as property, plant, and equipment
fixed asset
Tangible property, such as land, buildings, machinery, fixtures, furniture and equipment, used in the operation of a business
fixed asset
Tangible assets such as furniture and fixtures, equipment, land, and buildings reflected on the books of a company at cost (cost less depreciation)
fixed assets
Those resources recorded on the balance sheet that are long-lived (i e having an economic life greater than one year)
fixed assets
Assets that are used to produce revenue and are not intended for sale, such as office furniture, vehicles, real property, building improvements, and factory equipment Also called "long-term" assets
fixed assets
Tangible property used in the operations of a business but not expected to be consumed or converted into cash in the ordinary course of events Plant, machinery and equipment, furniture and fixtures and leasehold improvements comprise the fixed assets of most companies Companies with a lot of fixed assets can be accurately valued with the price-to-book ratio See "Price/Book Value " BACK TO TOP
fixed base
A column base that is designed to resist rotation as well as horizontal or vertical movement
fixed budget
(Ticaret) A budget tied to a specific volume or level of production, distribution or other activity
fixed capital
buildings or machines that a business owns and that can be used for a long time to produce goods
fixed charge
expense that must be paid; charges arising out of the maintenance of fixed assets
fixed charges
charges that must be paid regularly (by a business or individual) with no connection to the amount of business done (i.e. taxes, rent, etc.)
fixed cost
Costs of generation projects incurred regardless of the amount of energy produced Such costs normally include capital costs, the cost of financing construction (in the form of interest) and insurance
fixed cost
those costs that tend to remain unchanged even when the volume of sales or output changes Fixed costs can be expressed in algebraic form as Y = a
fixed cost
A cost that remains the same regardless of changes in activity levels top
fixed cost
A cost that does not vary with usage or throughput of work Examples are a standard term maintenance contract for a server or a corporate software licence (within agreed User limits)
fixed cost
a cost that is not immediately affected by changes in the cost driver
fixed cost
A cost that is fixed in total for a given period of time and for given production levels
fixed costs
Business costs that do not vary with sales volume
fixed costs
An expenditure that does not vary with production volume, such as rent, property tax, administrative salaries, etc [APIC]
fixed costs
costs that do not vary with the level of output
fixed costs
Those costs that do not vary with changes in the number of units produced or sold p 594
fixed costs
Costs that do not vary with the level of production, at least in the short run
fixed costs
Fixed amounts that do not vary with changes in the volume of sales or production, i e rent, depreciation, interest payments
fixed costs
Operation costs that will remain relatively constant for all levels of output
fixed costs
- production costs that are not related to the level of production; also referred to as overhead costs
fixed costs
Costs which do not vary with the volume of production over the short term
fixed costs
Costs that remain the same regardless of how many pieces are printed Copyrighting, photography and design are fixed costs
fixed costs
Costs, such as rent, which do not fluctuate in proportion to the level of sales or production
fixed expenses
Fixed business costs that do not change with the volume of business, such as rent for business premises, insurance payments, utilities, etc
fixed frequency monitor
monitor which only receives display signals in specific groups of frequencies
fixed him
got even with him, got revenge on him
fixed him up with
succeeded in providing him with something good through use of one's influence and personal connections
fixed idea
idea that is firmly in place, clearly established notion, resolute notion
fixed oil
A vegetable oil, non-volatile
fixed oil
A nonvolatile oil, especially a fatty oil of vegetable origin
fixed point
1 Positional notation in which corresponding places in different quantities are occupied by coefficients of the same power of the base Contrast to floating point
fixed point
or defining point - a reproducible standard value, usually derived from a physical property of a pure substance For example the triple point of pure water defines a temperature of 0 010°C
fixed point
Number system in which the binary point is fixed or in one place for all representations
fixed price
A sale where a particular item is being offered for sale for a known price and there is no auctioning involved For more information about fixed priced items, see How Items are Sold, Working with Showcases and Managing Your Items
fixed star
any star in the Ptolemaic theory of planetary motion
fixed star
A star so distant from Earth that its position in relation to other stars appears not to change. Its movements can be measured only by precise observations over long periods of time
fixed term
Applies to faculty appointments of fixed duration, usually one year (not tenured or tenure-track)
fixed up
taken care of or made comfortable; "went back to work after she got her scraped arm fixed up"
fixed-income
(financial) of investments that pay a constant rate of return; "fixed-income investments do not protect an investor in times of rising inflation
fixed-point notation
a radix numeration system in which the location of the decimal point is fixed by convention
fixed-term deposits
deposits whose dates are set in advance
fix
To mend, to repair

That heater will start a fire if you don't fix it.

fix
A repair or corrective action

That plumber's fix is much better than the first one's.

fix
A difficult situation; a quandary or dilemma

It rained before we repaired the roof, and were we in a fix!.

fix
To make a contest, vote, or gamble unfair; to privilege one contestant or a particular group of contestants, usually before the contest begins

A majority of voters believed the election was fixed in favor of the incumbent.

fix
To make a business of getting paid to arrange immunity for defendants by tampering with the justice system via bribery or extortionSutherland, Edwin H. (ed) (1937): The Professional Thief: by a Professional Thief. Chicago: University of Chicago Press
fix
To map a (point or subset) to itself
fix
To prepare

She fixed dinner for the kids.

fix
To avenge, to best; to serve justice on an assumed miscreant

He got caught breaking into lockers, so a couple of guys fixed him after work.

fix
A single dose of an addictive drug administered to a drug user

Just one fix! -Alain Jourgensen.

fix
A prearrangement of the outcome of a competitive process, such as a sporting event, a game, an election, a trial, or a bid
fix
A determination of location

We have a fix on your location.

fix
To attach, to become attached; to affix

A leech can fix itself to your skin without you feeling it.

fix
To purposefully stare at someone

He fixed me with a sickly grin, and said, I told you it wouldn't work!.

fix
To become acutely focused or obsessed

She's fixed on the idea of becoming a doctor.

fix
To surgically render an animal, especially a pet, infertile

Rover stopped digging under the fence after we had the vet fix him.

fixedness
The state or condition of being fixed
fix
{v} to fasten, stick, place, settle, determin
fixedly
{a} firmly, invariably, certainly, truly
fixedness
{n} steadiness, abode, confinement
Fix
remediate
Fixedness
fixidity
fix
To make firm, stable, or fast; to set or place permanently; to fasten immovably; to establish; to implant; to secure; to make definite
fix
A difficult situation or dilemma
fix
To attach; to affix
fix
decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters"
fix
You can refer to a solution to a problem as a fix. Many of those changes could just be a temporary fix. see also quick fix
fix
Federal Internet Exchange Connection point between the North American governmental internets and the Internet The FIXs are named after their geographic region, as in FIX West (Mountain View, California) and FIX East (College Park, Maryland) See CIX, GIX, and MAE
fix
US Federal Information Exchange
fix
To put in order; to arrange; to dispose of; to adjust; to set to rights; to set or place in the manner desired or most suitable; hence, to repair; as, to fix the clothes; to fix the furniture of a room
fix
If someone fixes a gun, camera, or radar on something, they point it at that thing. The US crew fixed its radar on the Turkish ship
fix
To line the hearth of (a puddling furnace) with fettling
fix
If you fix something for someone, you arrange for it to happen or you organize it for them. I've fixed it for you to see Bonnie Lachlan It's fixed. He's going to meet us at the airport They thought that their relatives would be able to fix the visas He vanished after you fixed him with a job We fixed for the team to visit our headquarters They'd fixed yesterday that Mike'd be in late today
fix
To make a contest, vote, or gamble unfair; to privilege one contestant, usually before the content happens
fix
money is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers"
fix
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
fix
If you fix a problem or a bad situation, you deal with it and make it satisfactory. It's not too late to fix the problem, although time is clearly getting short Fixing a 40-year-old wrong does not mean, however, that history can be undone
fix
cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door"; "she fixed her gaze on the man"
fix
the act of putting something in working order again
fix
To become firm, so as to resist volatilization; to cease to flow or be fluid; to congeal; to become hard and malleable, as a metallic substance
fix
To prepare. He fixed dinner for the kids
fix
You can use fix to refer to an amount of something which a person gets or wants and which helps them physically or psychologically to survive. The trouble with her is she needs her daily fix of publicity. a quick energy fix
fix
If you fix some food or a drink for someone, you make it or prepare it for them. Sarah fixed some food for us Let me fix you a drink Scotty stayed behind to fix lunch
fix
Financial Information Exchange protocol
fix
kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study set or place definitely; "Let's fix the date for the party!
fix
If you get a fix on someone or something, you have a clear idea or understanding of them. It's been hard to get a steady fix on what's going on
fix
Federal Internet Exchange A connection point between the North American governmental internets and the Internet The FIXs are named after their geographic regions, as in "FIX West" (Mountain View, California) and "FIX East" (College Park, Maryland) See CIX and GIX
fix
Federal Internet Exchange, a network of exchange points that interconnect federal government networks
fix
If you fix something, for example a date, price, or policy, you decide and say exactly what it will be. He's going to fix a time when I can see him The prices of milk and cereals, are fixed annually. = set
fix
An instance of fixing
fix
a mix of spirit, lemon, sugar, water and fruit on crushed ice in a highball
fix
A position of difficulty or embarassment; predicament; dilemma
fix
restore by replacing a part or putting together what is torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes please"
fix
1 To find a boat's position by celestial or land observation; 2 A boat's position as marked on a chart, established by taking bearings on two or more known landmark's (visual fix) or two or more radio sources (electronic fix)
fix
To render (an impression) permanent by treating with such applications as will make it insensible to the action of light
fix
A measure of your receiver's position quality A fix of 1 is poor, 9 is best
fix
To mend or repair
fix
If you fix your hair, clothes, or make-up, you arrange or adjust them so you look neat and tidy, showing you have taken care with your appearance. `I've got to fix my hair,' I said and retreated to my bedroom
fix
The Financial Information Exchange (FIX) protocol is a messaging standard developed for the real-time electronic exchange of securities transactional data between institutional investors and broker-dealers
fix
A known position, obtained by sighting of objects of known position and applying their bearings from your position, or by close proximity to the known location itself, or by application of other ingenious methods developed over the centuries by sailors and mathematicians
fix
A change made in a computer program to correct a bug See BUG
fix
vi [to mend/repair (Can you ~ these shoes?)] memperbaiki (baik)
fix
a determination of the location of something; "he got a good fix on the target"
fix
vulnerabilities with automated remediation
fix
Financial Information Exchange, a proposed standard for communicating order and trade information between investors and brokers
fix
If you say that you are fixing to do something, you mean that you are planning or intending to do it. I'm fixing to go to graduate school see also fixed, fixings
fix
Old English term for a gerb that is not a turning case Very often these gerbs had a "bounce"
fix
disapproval If you accuse someone of fixing prices, you accuse them of making unfair arrangements to charge a particular price for something, rather than allowing market forces to decide it. a suspected cartel that had fixed the price of steel for the construction market The company is currently in dispute with the government over price fixing
fix
set or place definitely; "Let's fix the date for the party!"
fix
I'm in a fix A predicament The allusion is to machinery which will not move The Northumberland was in a terrible fix at the launch, when it refused to leave the dock (1866 )
fix
In navigation, a relatively accurate position determined without reference to any former position It may be classed as visual, sonic, celestial, electronic, radio, hyperbolic, loran, radar, etc , depending upon the means of establishing it
fix
make fixed, stable or stationary; "let's fix the picture to the frame"
fix
kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study
fix
an exemption granted after influence (e g , money) is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers"
fix
disapproval If someone fixes a race, election, contest, or other event, they make unfair or illegal arrangements or use deception to affect the result. They offered opposing players bribes to fix a decisive league match against Valenciennes this week's report of match-fixing. = rig Fix is also a noun. It's all a fix, a deal they've made
fix
The position of a boat recorded in coordinates or bearings
fix
To map (a point or subset) to itself
fix
A serving of an addictive drug to an addict
fix
money) is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers" something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug; "she needed a fix of chocolate" informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill" kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study set or place definitely; "Let's fix the date for the party!
fix
prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner, please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for the guests, please"
fix
{i} embarrassing situation, predicament (Slang); location, position (i.e. of a ship or individual); clear understanding; dose of a narcotic drug or something which is strongly desired (Slang)
fix
informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage"
fix
If someone or something is fixed in your mind, you remember them well, for example because they are very important, interesting, or unusual. Leonard was now fixed in his mind Amy watched the child's intent face eagerly, trying to fix it in her mind
fix
n ,v What one does when a problem has been reported too many times to be ignored
fix
If you fix your eyes on someone or something or if your eyes fix on them, you look at them with complete attention. She fixes her steel-blue eyes on an unsuspecting local official Her soft brown eyes fixed on Kelly The child kept her eyes fixed on the wall behind him
fix
To become fixed; to settle or remain permanently; to cease from wandering; to rest
fix
If you fix something which is damaged or which does not work properly, you repair it. He cannot fix the electricity If something is broken, we get it fixed. = mend
fix
A position determined without reference to any former position; the common intersection of two or more lines of position obtained from simultaneous observations The accuracy, or quality of a fix, is of great importance, especially in coastal waters, and is dependent on a number of factors
fix
1 The estimated position of a boat 2 The true position a boat and its crew in are in most of the time
fix
A location obtained by surveying or astronomical observations and indicated on a map as the point from which the observations were made
fix
To hold steadily; to direct unwaveringly; to fasten, as the eye on an object, the attention on a speaker
fix
make infertile; "in some countries, people with genetically transmissible disbilites are sterilized"
fix
To make a business of getting paid to arrange immunity for defendants by tampering with the justice system via bribery or extortion
fix
put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix your eyes on this spot"
fix
A tactical obstacle intent to focus fire planning and obstacle effort to slow an attacker within a specified area, normally EA Obstacle and fires are planned in depth and build with intensity to complete the enemy's destruction within the specified area The fix intent is conveyed using the fix graphic
fix
To render an animal (especially a pet) infertile
fix
Fixed; solidified
fix
To transfix; to pierce
fix
an exemption granted after influence e
fix
something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug; "she needed a fix of chocolate"
fix
fettling
fix
An injection of an addictive drug such as heroin can be referred to as a fix
fix
make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill"
fix
Formulary Information Exchange - Internet access to drug information software and hardcopy documentation
fix
{f} determine; set firmly; stabilize; arrange; repair; prepare; attract; focus on; illegally influence the outcome of; take care of (Slang); spay, castrate
fix
an unfortunate result caused by happenstance or undeservedly rewarded poor performance by the opponents
fix
If something is fixed somewhere, it is attached there firmly or securely. It is fixed on the wall He fixed a bayonet to the end of his rifle. = fasten
fixed