self

listen to the pronunciation of self
İngilizce - Türkçe
öz

Tom bir özçekim çekebilmek için cep telefonunu çıkardı. - Tom took out his cell phone so that he could take a selfie.

Onun özverisi takdire değer. - His self-denial is admirable.

kendi

Kendi kendine yardım en iyi yardımdır. - Self-help is the best help.

Adam kendini savunmak için yalvardı. - The man pleaded self-defence.

kendilik
oto
özbenlik
şahıs
kişi

Kişisel yayıncılık, halkla konuşmanın bir yoludur. - Self-publishing is a way to talk to the public.

Birçok kişi kendine saygı azlığından muzdarip. - Many people suffer from low self-esteem.

kişisel

Kişisel yayıncılık şimdi web çağında çok daha kolaydır. - Self-publishing is much easier now in the age of the Web.

Kişisel yayıncılık çekici bir seçenek olabilir. - Self-publishing may be an attractive option.

kişisel çıkar
bizzat
karakter
kendisi

Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı. - Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates.

Kendisini düşünmemesine saygı duyuyorum. - I respect her selflessness.

kişilik
bencillik

İnsan ilişkilerinde en büyük tehlikelerden biri bencillik. - One of the greatest dangers in your human relations is self-centeredness.

çoğ. selves (selvz) i. 1. öz, kendi. 2. taraf, yön: his better self onun iyi tarafı. 3. ruhb. kişilik, şahsiyet. 4. kişisel çıkarlar, kendi: He has no thought of self. Kendini hiç düşünmez
zati
{s} düz renkli (çiçek)
şahsi menfaat
{i} şahsi çıkar
özel

Cömertlik bugünün bencil toplumunda önemli bir özelliktir. - Generosity is an important trait in today's selfish society.

önek
kendi, kendine, kendinden, kendini
zat
otomatik
{i} çıkar

Sadece kendi çıkarlarınız için çaba gösterin ve başka hiçbir şey yapmayın. - Strive only for self-interest and nothing else.

Tom bir özçekim çekebilmek için cep telefonunu çıkardı. - Tom took out his cell phone so that he could take a selfie.

{s} aynı
öz, özün
şahsiyet
(Tıp) Kendi, nefis
şahsi
kendine

Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü? - Is it possible to pass the tax accountant exam by self study?

Tom kendine güveni var gibi görünmüyor. - Tom doesn't seem to have any self-confidence.

düz renkli aynı
benci

Angelica Pickles çok bencildir. - Angelica Pickles is very selfish.

O bencil bir kadındır. - She is a selfish woman.

nefs
self
ben kavramı
(Pisikoloji, Ruhbilim) benlik

Tom'un benlik saygısı ciddi bir darbe aldı. - Tom's self-esteem suffered a severe blow.

O güvensiz ve gerçekten düşük benlik saygısı var. - He's insecure and has really low self-esteem.

self-contained
müstakil
self-sacrificing
fedakâr
self sacrifice
fedakârlık
self confident
kendine güvenen
self conscious
ne yaptığını bilen
self conscious
içine kapanık
self esteem
izzetinefis
self indulgence
rahatına düşkünlük
self-appraisal
Kendi kendini değerlendirme
self-described
Kendini tanımlayan
self-extinguishing
kendiliğinden sönen
self assured
kendine güvenen
self centered
bencil
self conceit
kendini beğenmişlik
self confidence
özgüven
self confidence
kendine güven

Kendine güven başarının anahtarıdır. - Self confidence is the key to success.

self confident
kendinden emin
self discipline
disiplin
self disciplined
disiplinli
self employed
kendi işinde çalışan
self image
özeleştiri
self improvement
kendi kendini geliştirme
self realization
kendini kanıtlama
self reliance
özgüven
self sufficient
kendi kendini idare eden
self evident
aşikar
self check
kendi kontrol
self defence
(Kanun) nefsi müdafaa
self help
pulsu
self indulgence
vurdumduymazlık
self name
(Bilgisayar) adınız
self righteous
arkadaşlık
self sufficient
kendi kendine yeten
self test
(Otomotiv) kendi kendini test
self test
kendi kendini kontrol
self-motivated
Gayretli
self esteem
kendine saygı

Kendine saygın ne kadar düşük olursa o kadar fazla olumsuz şeylere odaklanmaya niyet edersin. - The lower your self esteem, the more you tend to focus on negative things.

self esteem
(Pisikoloji, Ruhbilim) öz saygı
selfless
özverili

Japonya'da, öğrencilerin özverili ve grup merkezli olması gerekiyor. - In Japan, students are supposed to be selfless and group-centered.

self contained
kendine yeten
self esteem
özsaygı
self righteous
kendini bir şey sanan
selfless
diğerkâm
self centered
arzu
self confident
samimiyetle
self consciousness
özbilinçlilik
self contained
kendi kendine yeten
self contained
suskun
self contained
kendine hakim olan
self defence
(Kanun) nefsi müdafa
self defence
(Askeri) kendini savunma
self defense
(Politika, Siyaset) meşru savunma
self destruction
(Kanun) kendine zarar verme
self determination
(Politika, Siyaset) self determinasyon
self discipline
kendini tutma
self evident
Kanıta ihtiyaç duymayacak kadar açık ve belli olan
self help
kimseye muhtaç olmama
self help
kendine yardım
self help
kendi kendine yetme
self help
kendi kendine yardım
self indulgence
rahatsız etme
self indulgent
tesadüfen
self indulgent
kendine düşkün
self inflicted
kendi kendine olan
self interest
bencillik
self perception
kendini algılama
self perception
(Tıp) öz algı
self righteous
kendini beğenmiş
self sufficiency
olgunluk
self sufficiency
güzel
self sufficiency
(Politika, Siyaset) kendine yeterlilik
self sufficient
elbette
self sufficient
kendini beğenmiş
self centered
hep kendini düşünen
self conscious
kendi halini çok düşünen
self consciousness
kendi halini düşünme
self consistent
istikrarlı
self control
kendini tutma
self deception
kendi kendini aldatma
self defense
meşru müdafaa
self destructive
kendi kendine zarar veren
self directed
kendi kendini idare eden
self doubt
kendinden şüphe etme
self esteem
kendini beğenme
self expression
kendini ifade etme
self indulgence
kendine düşkünlük
self pity
kendine fazla acıma
self possessed
kendine hakim
self respect
izzetinefis
self serving
kendi kendine hizmet eden
self sufficiency
kendine yetme
self sufficient
kendine yeten
selfless
başkalarını düşünen
selfless
özünü ya da çıkarını düşünmeyen
selflessness
kendini düşünmeme

Kendini düşünmemene saygı duyuyorum. - I respect his selflessness.

Selfing
kendileme
self awareness
kişisel farkındalık
self centered
benodaklı, kendini düşünen
self centered
kendini düşünen, bencil, ben merkezli, ben merkezci

self centered (Amer.) self centred (Brit).

self concept
kişinin kendi hakkındaki algısı
self confident
Kendine güvenen, özgüven sahibi, özgüvenli
self consciousness
(Psikoloji, Ruhbilim) Kendilik bilinci, kendini bilme
self delusion
Kendi kuruntu
self destruction
Kendi kendine zarar verme
self destruction
İntihar
self directed
Kendi kendini bağımsız olarak idare eden
self employed
Kendi hesabına çalışan
self employment
Kendi istihdam
self employment
Kendi hesabına çalışma
self esteem
öz benlik
self interest
çıkara dayalı
self monitoring
kendini denetleme
self possessed
Sakin, serinkanlı, kendine hakim, kendinden emin
self reflection
Kend idüşünce ve hislerini inceleme, içgözlem, içebakış
self reported
Kendi rapor
self service
Self servis: Kafeterya, lokanta, mağaza gibi yerlerde alıcının, görevli bir satıcının aracılığı olmaksızın kendine hizmet ettiği satış yöntemi, seçal
selfed
kendilenmiş
self centered
kendini düşünen
self centred
{s} kendini düşünen
self centred
{s} bencil
self confident
kendine güvenli
self conscious
sıkılgan
self conscious
kendini bilen
self consciousness
kendini bilme
self contained
az konuşan
self contained
müstakil
self contained
düşüncelerini kendine saklayan
self control
kendine hakim olma
self control
irade

Tom'un irade gücü yok. - Tom has no self control.

self control
kendini kontrol etme
self deception
kendini kandırma
self defence
kendini koruma
self defence
meşru müdafaa
self defence
savunma
self defence
meşru savunma
self defense
savunma

İddialara göre o onu kendini savunmak için öldürdü. - She allegedly killed him in self defense.

self defense
kendini koruma

Tom kendini korumak için Mary'yi vurduğunu iddia ediyor. - Tom claims he shot Mary in self defense.

self defense
meşru müdafa
self determination
özerklik
self determination
özgür irade
self determination
kendi kaderini tayin
self determination
otonomi
self doubt
kendinden kuşku duyma
self employed
serbest meslek sahibi

Tom serbest meslek sahibi. - Tom is self employed.

Tom serbest meslek sahibi değil. - Tom isn't self employed.

self employed
serbest çalışan
self esteem
onur
self evident
besbelli
self evident
belli
self evident
apaçık
self expression
kendinden bahsetme
self expression
özanlatım
self expression
kendi kişiliğini anlatma
self indulgent
zevkine düşkün
self indulgent
rahatına düşkün
self inflicted
kendisine yapılan
self interest
kişisel çıkar
self interest
kendi çıkarı
self pity
kendine acıma
self respect
onur
self respect
özsaygı
self respect
kendine saygı
self righteous
tepeden bakan
self service
selfservis
self sufficiency
kimseye muhtaç olmama
self sufficiency
kendine güven
self sufficiency
(Hukuk) kendine yeterlik
selfless
{s} kendini düşünmeyen
selfless
özgeci
selfless
sadece kendini düşünmeyen
selfless
{s} özgecil
selflessly
özgeci bir şekilde
selflessly
özverili bir biçimde
selflessly
bencil olmayarak
selflessly
sadece kendini düşünmeyerek
selflessly
cansiperane
selflessness
bencil olmama durumu
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Yeri düzeltmek. *Büyük dağarcık
İngilizce - İngilizce
Himself, herself, itself, themselves; that specific (person mentioned)

This argument was put forward by the defendant self.

An individual person as the object of his own reflective consciousness

The self, the I, is recognized in every act of intelligence as the subject to which that act belongs. It is I that perceive, I that imagine, I that remember, I that attend, I that compare, I that feel, I that will, I that am conscious.

Myself

I made out a cheque, payable to self, which cheered me up somewhat.

same

I am made of that self mettle as my sister.

{p} one's own person, the very same
Hence, personal interest, or love of private interest; selfishness; as, self is his whole aim
{i} one's own person, one's own body; personality, character, identity; self-interest, personal interests of a particular individual
The part of us that experiences itself as ‘I am’ It’s eternal The part of us that’s in all of our past lives Also called spirit Also called the conscious awareness
pron. one's own individual person; one's own individual identity or personality (myself, yourself, etc.)
12/97Dynamic object-oriented language for applications, Sun, 1986-90
A cat's coat which has the same color all over
Indivisible life as a whole, One without a second The Self does not change at all Unborn, undying, unmoved, unseen, unheard – it simply is
our sense of personal identity (who we think we are) that is a social product and develops over the life course
{s} uniform, homogeneous
(with a small "s"): the ego, personality, or lower mind
material that is part of an individual organism <ability of the immune system to distinguish ~ from nonself>
To place pollen from a male flower on a female flower on the same plant; a plant resulting from such pollination Self-pollination, hence 'selfing'
Expression which refers to receiver Why it's called self? By one account, the receiver is the subject of the sentence where method is the verb, so from the method's standpoint it's itself, though it is strongly suspected that it's the mimic of Smalltalk without deep account -SugHimsi
The individual as the object of his own reflective consciousness; the man viewed by his own cognition as the subject of all his mental phenomena, the agent in his own activities, the subject of his own feelings, and the possessor of capacities and character; a person as a distinct individual; a being regarded as having personality
Same; particular; very; identical
combining form; oneself or itself; "self-control"
your consciousness of your own identity a person considered as a unique individual; "one's own self" combining form; oneself or itself; "self-control" used as a combining form; relating to--of or by or to or from or for--the self; "self-knowledge"; "self-proclaimed"; "self-induced
cells or organs recognized as not foreign by the immune system
Self-coloured: Describes a flower with a uniform colour
Personification; embodiment
your consciousness of your own identity a person considered as a unique individual; "one's own self"
used as a combining form; relating to--of or by or to or from or for--the self; "self-knowledge"; "self-proclaimed"; "self-induced
The -self words may be used in only two ways
a person considered as a unique individual; "one's own self"
Pure Awareness without thought and individual identification of any kind
An iris in one solid colour
the individual person; the ego; the knower; that which persists through changes in a person
Determination - ability of an individual or an organization to make decisions concerning issues that affect it
our true Identity as Son of God; synonymous with Christ, the Second Person of the Trinity, and contrasted with the ego self we made as a substitute for God's creation; used rarely to refer to the Self of God
(bloom color category)refers to an iris with all petals of one color
The essential qualities that make a person or a thing distinct from all others
The name given to the anonymous object used in a navigation expression to identify the starting point of the navigation; the anonymous object assumed to have detected the event or received the message in a statechart
used as a combining form; relating to--of or by or to or from or for--the self; "self-knowledge"; "self-proclaimed"; "self-induced"
Having its own or a single nature or character, as in color, composition, etc
your consciousness of your own identity
Combination of spirit and soul conveniently considered as an entity; spiritsoul
In determining whether an individual poses a direct threat to others, an individualized assessment should be made based on reasonable judgment That judgment should rely on current medical evidence or the best available objective evidence in order to determine the nature, severity and duration of the risk, the probability of potential injury, and whether reasonable modifications of policies, practices or procedures will mitigate the risk
pref. to one's own body or person; of one's own body or person; by one's own body or person; from one's own body or person
Your self is your basic personality or nature, especially considered in terms of what you are really like as a person. You're looking more like your usual self She was back to her old self again
without addition or change; unmixed; as, a self bow, one made from a single piece of wood; self flower or plant, one which is wholly of one color; self-colored
A person's self is the essential part of their nature which makes them different from everyone and everything else. I want to explore and get in touch with my inner self. Black Panther Party for Self Defense self defense Self Defense Force self determination self esteem self fertilization self heal self incrimination
sell
self control
the control of oneself; the ability to master one's desires and impulses
self pity
Feeling sorry for oneself; being depressed about ones situation

I was sitting in my room, wallowing in self pity, when my favorite TV program came on.

self pollination
the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a plant, of the same species
self report
A report of a respondent of a survey or an interview about his internal state or perception, such as of pain, contrasting to measurement using a measuring device and to observations made by other people
self splicing
able to splice without the addition of any protein factors
self-
of, by, in or with oneself or itself
self-
automatic
self-abasement
self-punishment in order to atone for some real or imagined wrongdoing
self-abnegation
The denial or invalidation of ones own needs, interests, etc. in the sake of another's; the setting aside of self-interest
self-absorbed
Overly concerned about oneself, to the point of ignoring the feelings of others

I don't want to call him self-absorbed but he was more concerned with the scratch on his car than the people in the car he hit.

self-absorption
preoccupation with oneself to the exclusion of everything else
self-abuse
Masturbation
self-abuse
To masturbate
self-abuse
Self-deception
self-abuse
Cutting of oneself
self-abuser
One who self-abuses; masturbator
self-acceptance
The acceptance of self in spite of weaknesses or deficiencies
self-addressed
Addressed to oneself

Please include a self-addressed, stamped envelope.

self-adjoint
which is adjoint to itself
self-advancement
The promotion of one's own qualities or abilities
self-aggrandizement
The act or action of making oneself seem more important. An act of pride or boasting

His attempts at self-aggrandizement made him seem vain, boastful and, ironically, petty.

self-aggrandizing
Describing actions intended to make oneself seem more important. Boastful

His self-aggrandizing talk alienated his colleagues who did the work he claimed credit for.

self-analysis
Analysis performed on oneself, introspection

Self-analysis of my interactions with others fails because though I understand myself I can't understand others.

self-assembled
assembled by self-assembly
self-assembling
The art or practice of self-assembly
self-assembling
That self-assembles
self-assembly
The assembly of a biological or chemical material from a disorganized collection by means of interactions between the components
self-assembly
The assembly of a retail product by the customer
self-assertion
The aggressive advancement of one's own opinions or wishes
self-assertive
determined to advance one's own personality or views
self-assurance
The state or quality of being confident in oneself
self-assured
confident in one's own abilities
self-authenticating
In the law of evidence, a piece of evidence which will automatically be presumed authentic for purposes of admissibility based on the character of the evidence itself. Examples include certified copy of public or business records, official publications of government agencies, and newspaper articles
self-aware
Aware of oneself as an individual that exists in the real world

The robot didn't just resemble a human girl, she was self-aware and conscious as well.

self-awareness
The state or property of being self-aware
self-belief
Trust in one's positive characteristics; self-confidence; self-worth
self-build
Supplied in kit form, for construction by the owner
self-built
built by oneself, often from commercially available components
self-centered
Of a person, egotistically obsessed with themself
self-centeredness
concern only for oneself
self-cleaning
Describing something, such as an oven, that cleans itself or requires minimal cleaning effort

After cooking the thanksgiving turkey we appreciate the self-cleaning oven as it gets reall hot and burns off the splattered grease...but it does smell funny.

self-conceit
Conceit of one's self; an overweening opinion of one's powers or endowments; vanity
self-confessed
According to a person's own confession or admission
self-confidence
The state of being self-confident
self-confidence
A measure of one's belief in one's own abilities
self-confident
Confident in one's abilities
self-congratulate
To congratulate oneself, especially in a self-satisfied manner
self-congratulation
self-satisfied congratulation of oneself for one's achievements or situation
self-conjugate
of an subatomic particle that is identical to its antiparticle; includes all gauge bosons except the charged W-boson and quarks
self-conscious
aware of oneself as an individual being
self-conscious
ill at ease socially
self-conscious
uncomfortably over-conscious of one's appearance or behaviour
self-consciousness
Shyness. A feeling of unease in social situations
self-consciousness
The awareness of the self as an entity
self-contained
Not requiring external or additional support; complete in itself
self-contempt
a feeling of contempt for oneself
self-contradiction
A statement that contains a contradiction, or a premise from which one could be derived
self-contradictory
Of statements that contradict themselves, ultimately logically corrupting the statement

The statement We agree to disagree on everything is self-contradictory.

self-control
The ability to control one's desires and impulses; willpower
self-controlled
Possessing self-control, having mastery of ones own desires
self-critical
Capable of criticizing oneself; able to find mistakes and possibilites for improvement in one's own work
self-deal
To deal with oneself
self-deal
To engage in dealings favorable to oneself as principal, taking advantage of one's position as fiduciary
self-deception
The act of fooling oneself, of willfully not accepting the obvious
self-defeating
Something, such as a plan or action, which contains elements that will cause it to fail

Cutting off your nose to spite your face is self-defeating.

self-defense
the means of defending oneself from physical attack
self-defense
the right to protect oneself against violence by using reasonable force, especially when used as justification in a murder charge
self-delusion
the act of deluding oneself, or the state of being so deluded
self-denial
The act of refusing to recognize unpleasant facts even when presented by one's self
self-denial
Taking action that sacrifices one's own benefit for the good of others
self-denying
Without concern for ones own advantage; selfless or self-sacrificing
self-deprecating
expressing disapproval or being critical of oneself
self-deprivation
A deprivation at one's own initiative

Dieting is self-deprivation.

self-destruction
The voluntary destruction of something by itself
self-destructive
That causes injury to oneself or harm to one's interests
self-determination
The political independence of a people
self-determination
The ability or right to make your own decisions without interference from others
self-directed
Directed, independently by oneself without external control or constraint
self-discipline
Control of oneself, willpower
self-disciplined
Having self-discipline, be in control of one's self and one's actions
self-distance
The ability to critically reflect on yourself and your relations from an external perspective
self-doubt
The doubting of one's own abilities
self-drilling screw
A fastener that taps and drills its own hole during application
self-dual
of a proposition that is equivalent to its dual
self-dual
of a graph or polyhedron that is the dual of itself
self-educated
Of a person, having learned without the direction of a teacher
self-effacement
The act of keeping oneself in the background, as in humility

John likes to remain unnoticed and does so naturally through the self-effacement found in his personality.

self-effacing
Shy, extremely humble and modest; making oneself seem unnoticeable

His personality was also extremely endearing, his interviews were very self-effacing, he came over as gentle and was generous in his praise of others. (Ian Gillan about Elvis Presley).

self-effacingly
The quality of carrying oneself in a humble manner

John is difficult to distinguish sometimes because he carries himself so self-effacingly.

self-employed
Working for oneself, rather than for an employer
self-employment
Working for oneself, as being an independent contractor

Self-employment lacks the security of working for a big company, but at least the only idiot boss you will meet is yourself.

self-esteem
Personal feelings or opinions of oneself
self-evidency
The condition, fact, or quality or being self-evident
self-evident
Obviously true, and requiring no proof, argument or explanation
self-excitation
The feedback of the output of a generator
self-existent
Existing without having been created
self-existent
Existing independent of any extrinsic sustaining force
self-explanatory
Obvious, having a nature that makes it clear or that explains itself
self-expression
The means by which one's personal characteristics are displayed; showing one's internal beliefs or character by means of external actions/changes
self-feeling
Self-awareness; knowledge or familiarity of oneself

Full easie was for her to haue beliefe, / Who by self-feeling of her feeble sexe, / Could iudge what paines do louing harts perplexe.

self-feeling
Self-centredness, egotism
self-fertile
Capable of self-fertilization
self-fertilization
The fertilization of a plant by itself; self-pollination
self-flattery
Flattery of oneself; conceitedness

Likenesse begets such strange selfe flatterie, / That touching my selfe, all seemes done to thee.

self-fulfilling
Describing a prediction that causes itself to occur as predicted

The prediction of poor turn out for the event was self-fulfilling, once people heard the turn out would be bad, they didn't come so the turn out was bad.

self-fulfilling prophecies
plural form of self-fulfilling prophecy
self-fulfilling prophecy
A prediction that, by being voiced, causes itself to come true
self-governing
Present participle of self-govern
self-government
The governance of a region by its own populace; autonomy

The radical party agitated for the region to secede from the confederation and establish self-government.

self-harm
The deliberate non-suicidal injuring of one's body
self-hating
Of or pertaining to self-hate; showing hatred to oneself
self-hatred
Hatred of oneself
self-help
an act of redressing or preventing a wrong by one's own actions rather than through legal proceedings
self-help
the practice of bettering oneself without relying on the assistance of others
self-immolation
The act of setting oneself on fire, especially as a form of protest
self-importance
An exaggerated estimate of one's own importance or merit, especially as manifested by the conduct or manners; self-conceit
self-important
Having, or behaving as if having, too high an opinion of one's own importance

The assistant manager was a self-important fellow who strutted about the office barking instructions.

self-imposed
Voluntarily imposed upon oneself
self-improvement
Following a disciplined programme to improve one’s physical health, mental health or character
self-incrimination
giving testimony, in a trial, that would incriminate oneself
self-induced
Indicating that a condition was caused by the action of the person it inflicts

His indigestion was self-induced. If he didn't eat so much it wouldn't hurt.

self-induced
Simple past tense and past participle of self-induce
self-induction
induction in a circuit caused by changes in the circuit itself
self-indulgence
Excessive or immoderate indulgence of one's own personal desires and needs above all others
self-injure
To commit self-injury
self-interest
One's personal interest or advantage, especially when pursued without regard for others
self-justificatory
having the quality of justifying itself
self-knowledge
Knowledge or insight into ones own nature and abilities
self-learning
Learning done by oneself, without a teacher or instructor
self-love
Regard for oneself, love of oneself
self-love
Excessive pride or vanity, over valuing the self
self-made
Of a person, having achieved success by one's own efforts

My father was the quintessential self-made man.

self-made
Of a thing, made by oneself instead of bought or taken over
self-mastery
The conscious control of one's behaviour; self-command
self-medication
Medication of oneself without professional advice in order to treat a real or imagined condition
self-metathesis
Any metathesis reaction in which both double bonds are part of the same molecule
self-motivated
Motivated to achieve something due to one's own interest
self-officiated
referring to a game which is officiated by the players, on the "honor system", rather than by an outside observer such as a referee

Ultimate Frisbee is a self-officiated noncontact field game, using seven players per side and requiring continuous motion, much like soccer or basketball. (Houston Chronicle, 5/28/2007).

self-organization
A process of attraction and repulsion in which the internal organization of a system, normally an open system, increases in complexity without being guided or managed by an outside source
self-perpetuating
Describing something that causes itself to continue to exist

It's a self-perpetuating error, now that we've made it, we can't fix it without breaking things that depend on it.

self-pity
a feeling of pity for oneself
self-pleasure
To pleasure oneself; masturbate
self-pleasure
masturbation
self-pollination
Pollination of a flower by its own pollen, in a flower that has both stamens and a pistil
self-pollute
To masturbate
self-pollution
Masturbation
self-portrait
The bust of an artist by the artist him/herself; a portrait of the painter who painted it
self-possessed
in full control of one's faculties, and having a firm belief in one's abilities; confident, assured and poised
self-possession
confidence in one's own powers
self-possession
calmness and composure, especially when under stress
self-preservation
The instinctive behaviour that protects oneself from harm
self-proclaimed
Indicating that a claim or statement of status was made by the person who benefits from the announcement

He was self-proclaimed king of the mountain, since it was a mountain of garbage no one else wanted the title and we let him keep saying it.

self-promotion
Bragging or otherwise attempting to make oneself appear greater
self-publishing
The publishing of books and other media by the authors of those works, rather than by established, third-party publishers
self-raising
Of flour, capable of rising without added leavening agent
self-raising flour
A type of flour that contains an agent which makes baked goods swell up when cooked
self-realization
The direct experience of being, in relation to one's inner nature as an unbounded creator of one's reality
self-realization
The fulfillment of ones own abilities or capacities
self-redress
To redress a wrong against oneself; to take revenge
self-redress
Redress of a wrong by the victim; revenge, retribution
self-reference
Act or process of referring to itself or oneself
self-referential
That or who refers to itself or oneself; used as a stylistic device when done in literary works

Many women authors extend the sort of metafictional self-scrutiny which The Golden Notebook so extensively sustains: Eva Figes's novels, for example, often raise self-referential questioning of their own representational validity and Muriel Spark teases several of her heroines with unsettling awareness of the process of their own creation.

self-referential meaning
Meaning which relies on self-reference in the text being understood
self-regarding
considering foremost yourself and your own interests
self-regenerating
Having an ability or capable of regenerating oneself or itself
self-regulating
Describing something capable of controlling itself

The motor was self-regulating, until the governor broke and it suddenly raced out of control.

self-regulating
Describing an organization or other legal body that establishes standards for itself rather than having them legislated for it by government

Lawyers are self-regulating through the bar association, which sets standards and imposes penalties.

self-regulation
The regulation (by a person or an organization) of ones own behaviour without external control or monitoring
self-regulatory
That regulates without external control or monitoring
self-reliance
the capacity to rely on one's own capabilities, and to manage one's own affairs; independence
self-reliant
Reliant upon one's self; trusting to one's own powers or judgment
self-replicating
able to generate a copy of itself
self-reproach
Blame or condemnation directed at the self, as by the conscience
Türkçe - İngilizce
self
the self
self determinasyon
(Politika, Siyaset) self determination
self servis perakendeci
(Ticaret) self service retailer
self-access centre
(Eğitim) self-access centre
self-servis
self-service