automatic

listen to the pronunciation of automatic
İngilizce - Türkçe
otomatik

Birçok asansörler otomatik olarak çalışır. - Most elevators operate automatically.

Bu otomatik bir kapıdır. - This is an automatic door.

kendiliğinden

Bu kendiliğinden olur. - It happens automatically.

özdevinimli
olması kesin
{i} otomatik tabanca
{i} otomatik tabanca/tüfek, otomatik
automatic pilot uçağı idare eden otomatik tertibat
otomatikman

Adımı duyduğumda otomatikman cevap verdim. - I replied automatically when I heard my name.

{i} otomatik vitesli araba

Er, ben sadece otomatik vitesli arabaları sürebilirim. - Er, I can only drive cars with an automatic transmission.

{i} otomatik makine
(Tıp) Kendiliğinden, irade kontrolu olmaksızın meydana gelen hareket, eylem
özdevimli otomatik
{s} istemsiz
{s} kendi kendine olan
Özdevimli Olarak
kendiliğinden hareket eden
automatically otomatik olarak
özdevimsel
özdevimli
automatic acquisition button
otomatik yakalama butonu
automatic action
otomatik hareket
automatic advance
otomatik avans
automatic alarm
otomatik alarm
automatic amplitude control
otomatik genlik kontrolu
automatic assembly
otomatik kurgu
automatic baggage locker
otomatik bagaj muhafaza yeri
automatic bass control
otomatik bas kontrolu
automatic bias
otomatik öngerilim
automatic brake
otomatik eğleç
automatic brightness control
otomatik parlaklık kontrolu
automatic calling unit
otomatik çağırma birimi
automatic camera
otomatik kamera
automatic carburettor
otomatik karbüratör
automatic carriage
otomatik taşıyıcı
automatic check
otomatik denetim
automatic choke
otomatik jikle
automatic chrominance control
otomatik renk ayrımı kontrolü
automatic clutch
otomatik debriyaj
automatic coding
otomatik kodlama
automatic colour control
otomatik renk kontrolü
automatic computer
otomatik bilgisayar
automatic contrast control
otomatik kontrast kontrolü
automatic control
otomatik kontrol
automatic control engineering
otomatik kumanda
automatic controller
otomatik denetleyici
automatic current limiter
otomatik akım sınırlayıcı
automatic current regulator
otomatik akım regülatörü
automatic cutout
otomatik enteruptör
automatic data processing
otomatik data işleme
automatic data processing system
otomatik data işleme sistemi
automatic dialling unit
otomatik çevirme birimi
automatic diaphragm
otomatik diyafram
automatic dictionary
otomatik sözlük
automatic error correction
otomatik hata düzeltme
automatic exchange
otomatik santral
automatic feed
otomatik besleme
automatic feeder
otomatik besleyici
automatic fire alarm
otomatik yangın alarmı
automatic flight control unit
otomatik uçuş kontrol birimi
automatic focusing
otomatik odaklama
automatic frequency control
otomatik frekans kontrolu
automatic fuse
otomatik sigorta
automatic gain control
otomatik kazanç ayarı
automatic gear change
otomatik vites değiştirme
automatic gearbox
otomatik vites kutusu
automatic grid bias
otomatik ızgara öngerilimi
automatic ground controlled approach
otomatik yerden kontrollu yaklaşma
automatic hardware dump
otomatik donanım dökümü
automatic ignition
otomatik ateşleme
automatic ignition advance
otomatik ateşleme avansı
automatic information processing
otomatik bilgi işlem
automatic interrupt
otomatik kesilme
automatic landing system
otomatik iniş sistemi
automatic lathe
otomatik torna tezgahı
automatic long distance telephone system
otomatik uzun mesafe telefon sistemi
automatic loom
otomatik tezgah
automatic meteorological observation station
otomatik meteoroloji gözlem istasyonu
automatic modulation control
otomatik modülasyon kontrolu
automatic noise limiter
otomatik gürültü sınırlayıcı
automatic pilot
otomatik pilot
automatic pistol
otomatik silah
automatic polling
otomatik tarama
automatic rifle
otomatik tüfek
automatic rifle
otomatik silah
automatic scanning
otomatik tarama
automatic startup
otomatik başlama
automatic transmission
otomatik şanzuman
automatic transmission
otomatik vites
automatic tripping device
otomatik deklanşör
automatic tuning
otomatik ayar
automatic verifier
otomatik gerçekleyici
automatic voltage regulator
otomatik gerilim regülatörü
automatic volume control
otomatik ses kontrolü
automatic volume expansion
otomatik volüm genişlemesi
automatic warning system
otomatik uyarı sistemi
automatic washer
otomatik yıkayıcı
automatic weapon
otomatik silah
automatic welding machine
otomatik kaynak makinesi
automatic zoom
otomatik zoom
automatic activation device
Paraşüt - Otomatik Açma Aleti
automatic air vehicle
otomatik hava aracı
automatic answering
otomatik yanıtlama
automatic bank services
otomatik banka hizmetleri
automatic calling
Otomatik çağrı
automatic coding
kodlama otomatik
automatic crane
otomatik vinç
automatic exposure
otomatik pozlama
automatic index
otomatik indeks
automatic indexing
otomatik endeksleme
automatic payment
Otomatik ödeme
automatic phase control
otomatik faz kontrolü
automatic picture transmission
otomatik resim iletimi
automatic pile driver
otomatik şahmerdan
automatic programming
otomatik programlama
automatic punch
otomatik delgi
automatic remote control
uzaktan otomatik kumanda
automatic restart
otomatik yeniden başlatma
automatic routine
otomatik yordam
automatic safety belt
otomatik emniyet kemeri
automatic scale
Otomatik ölçek
automatic screw machine
(Mühendislik) ındex tezgahı
automatic selectivity
otomatik seçicilik
automatic sensitivity control
otomatik duyarlık kontrolü
automatic sequencing
otomatik sıralama
automatic shutdown
otomatik kapanma
automatic stop
otomatik durdurma
automatic switchover
otomatik yedeğe geçme, özdevimli atlama
automatic tape punch
otomatik şerit delici
automatic teller machine
Bankamatik
automatic timer
otomatik zamanlayici
automatic translation
otomatik çeviri
automatic washing machine
Otomatik çamaşır makinesi
Automatic Digital Network
(Askeri) Otomatik Dijital Şebekesi/Çevrimi
Automatic Digital Network Interface Unit
(Askeri) Otomatik Dijital Ağ Arayüz Ünitesi
Automatic Key Distribution Center/Rekeying Control Unit
(Askeri) Otomatik Anahtar Dağıtım Merkezi/Yeniden Anahtarlama Kontrol Ünitesi
Automatic Secure Voice Communications Network
(Askeri) Otomatik Güvenli Ses Muhaberesi
automatic analog test; aviation advisory team
(Askeri) otomatik analog test; havacılık danışma takımı
automatic anchor
(Askeri) OTOMATİK MAYIN DEMİRİ: Bir su altı mayınının, su yüzeyi altında belirli bir derinlikte kalmasını temin eden demir
automatic approach and landing
(Askeri) OTOMATİK YAKLAŞMA VE İNİŞ: Yaklaşma, iniş işaretinin verilmesi ve inişte uçağın hızının ve uçuş yolunun otomatik olarak kontrol edildiği bir kontrol şekli
automatic break
Otomatik kesme
automatic chemical agent alarm
(Askeri) otomatik kimyasal harp maddesi alarmı
automatic computer
(Askeri) OTOMATİK BİLGİSAYAR: Bir operatör (insan) karışmaksızın bir sıra işlem yapabilen bilgisayar
automatic configuration set
Özdevimli Yapılandırma Kümesi
automatic data handling
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM: Otomatik bilgi işlemleri yerine kullanılan ancak bilgi aktarımı özelliklerini de içine alan genel bir terim
automatic data processing
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM: 1. Büyük bir kısmı otomatik araçlarla yapılan bilgi işlemleri. 2. Büyük bir kısmı Otomatik araçlarla yapılan bilgi işlemleriyle ilgilenen bilim ve teknoloji dalı
automatic data processing auxiliary equipment
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM YARDIMCI TEÇHİZATI: Yaptığı iş bakımından çevresel teçhizat (peripheral equipment) dışında, otomatik bilgi işlem teçhizatıyla ilgili bulunan fakat, münhasıran ve direkt olarak bu sistem ile birlikte kullanılmayan; bu şekilde kullanıldığı zamanda, sistemi, kart delici, kağıt band hazırlama teçhizatı gibi, ayrı işlemlerde (off-line operations) destekleyen teçhizat
automatic data processing equipment
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM DONANIMI: Aşağıdaki cihazları ihtiva eder: (a) Elektronik tuşlu hesap makinası (içten biriktirmeli veya dıştan kontrollü programlanmış talimatlarla, otomatik olarak aritmetik ve lojik işlemler yapmak için esas hesaplama unsurunda elektronik devrelerden faydalanan -giriş, biriktirme, hesaplama, kontrol ve çıkış bilgi cihazlarından mürekkep bir makina veya birbiriyle irtibatlı makineler grubu). (b) Yardımcı cihazlar - hesap makinesini doğrudan doğruya destekleyen veya işleten (kart delici makinalar dahil) diğer bütün bilgi işlem cihazları, (bilgi iletme cihazı "communications equipment" hariç). Ayrıca bakınız: "electronic data processing equipment"
automatic data processing system
(Askeri) otomatik bilgi işlem sistemi
automatic data processing system
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ: Otomatik bilgi işlem donanımı altında tarif edilenlerden başka; kayıtlama, doldurma, hesaplama, bilgi istihsali ve otomatik bilgi işlem donanımının çalışması için gerekli peşpeşe ve otomatik olarak yapılan işlemleri içine alır
automatic data protection
Özdevimli Veri Koruma
automatic depressurization systm
(Nükleer Bilimler) otomatik basınç azaltma sistemi
automatic dialing unit
otomatik aramali birim
automatic digital network
(Askeri) OTOMATİK TUŞ ÇEVRİMİ: Bütün tuşlu trafiğin, görev mahiyetine bakılmaksızın, idaresi ile ilgili münferit tuş çevrimi
automatic direction finder
(Askeri) OTOMATİK İSTİKAMET BULUCU: Bir hava aracında bulunan ve ayar edildiği herhangi bir telsiz istasyonunun istikametini devamlı olarak gösteren telsiz cihazı. Bu cihazdan, hava araçlarının seyrüseferine yardım için faydalanılır
automatic direction finding
(Askeri) otomatik yön bulma
automatic disinfecting
otomatik virus arindirma
automatic error detection
otomatik hata sezimi
automatic feed mechanism
(Askeri) OTOMATİK DOLDURMA TERTİBATI: Bir otomatik silahta; yeni atımları atım yatağına sürüp atışa hazır vaziyete getiren tertibat
automatic fine tuning
(Televizyon) otomatik ince ayar
automatic fire
(Askeri) OTOMATİK ATEŞ: Bir otomatik silahta, tetiğin üzerine tazyik icra edildiği müddetçe yapılan devamlı ateş. Ayrıca bakınız: "semi-automatic fire"
automatic firing
(Askeri) OTOMATİK ATEŞLEME: Bir roket motoru veya motorun, özellikle uçuş esnasında, otomatik bir cihaz kullanarak ateşlenmesi
automatic flight control system
(Askeri) OTOMATİK UÇUŞ KONTROL SİSTEMİ: Bir uçağın iç ve dış referanslarla belirtilmiş rota üzerinde ve irtifada uçuşunu otomatik olarak kontrolle ilgili bütün teçhizatı içine alan sistem
automatic flight control system
(Askeri) otomatik uçuş kontrol sistemi
automatic footnote
Otomatik Dipnot
automatic footnote references
Otomatik dipnot referansları
automatic format
Otomatik biçim
automatic formatting
Otomatik biçimlendirme
automatic hyphenation
Otomatik tireleme
automatic instrument
otomatik cihaz
automatic leveling
(Askeri) OTOMATİK DÜZELTME: Uçağı yön ve yükseklik olarak istenen uçuş durumuna getiren uçuş kontrol sistemi özelliği
automatic maintenance
otomatik bakim
automatic message processing system
(Askeri) OTOMATİK MESAJ İŞLEM SİSTEMİ: Mesajların geniş çapta otomatik olarak toplanması, işlenmesi ve dağıtılması için teşkil edilip toplanmış kaynak ve yöntemler
automatic mode
(Nükleer Bilimler) otomatik çalışma durumu
automatic operation
(Tekstil) otomatik çalışma konumu
automatic page break
Otomatik sayfa başı / sonu
automatic page number
Otomatik sayfa numarası
automatic pilot
(Askeri) OTOMATİK UÇUŞ KONTROL SİSTEMİNİN DAHİLİ REFERANSLARA GÖRE DURUM DENGELEMESİ YAPAN KISMI
automatic pilot
hav. otomatik pilot
automatic pistol
(Askeri) OTOMATİK TABANCA: Boş kovanları atan, yerine yenisini süren ve tekrar ateş edebilecek vaziyete giren tabanca. Ayrıca bakınız: "pistol"
automatic pitch propeller
(Askeri) OTOMATİK HATVELİ PERVANE: Palaları, pervane harekette iken, otomatik olarak, hatvenin en iyi vaziyetine ayar edebilecek şekilde göbeğe eklenmiş pervane. Ayrıca bakınız: "propeller"
automatic processes
Otomatik işlemler
automatic radio monitor
otomatik yayin denetleyicisi
automatic ranging
otomatik yayılma
automatic ranging grid overlay
(Askeri) otomatik menzil hesaplama grid krokisi
automatic replacements
Otomatik değiştirmeler
automatic rifle
(Askeri) OTOMATİK TÜFEK: Şarjörle kullanılan, ihtiyaca göre tek veya sürekli ateş yapan, boş kovanları dışarı atan, yerine dolu fişek sürerek tekrar atışa hazırlayan, hava ile soğutulan, gaz tesiriyle işleyen ve omuza dayatılarak ateş eden silah
automatic ring trip
otomatik zil kesme
automatic sample changer
(Nükleer Bilimler) otomatik numune değiştirici
automatic scrolling
Otomatik kaydırma
automatic search jammer
(Askeri) OTOMATİK ARAMALI KARIŞTIRICI: Belirli yayılma özellikleri olan sinyalleri arayıp otomatik olarak karıştıran bir önleme alıcı ve karıştırıcı verici sistemi
automatic secure voice communications network
(Askeri) OTOMATİK EMNİYETLİ TELSİZ TELEFON HABERLEŞME ŞEBEKESİ: Amerika Savunma Bakanlığının uzun dönemli, güvenli telsiz telefon ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş dünya çapındaki santralli, güvenli telsiz-telefon şebekesi. AUTOSEVOCOM olarak da anılır
automatic sequences
(Askeri) OTOMATİK SIRALAMALAR: Bir kompüterin, birbirini takip eden işlemleri, insan müdahalesi olmaksızın, başarma kabiliyeti
automatic settings
Özdevimli Ayarlar
automatic shift
otomatik vites
automatic signalling
otomatik imlesim
automatic single spacing
Otomatik tek aralama
automatic supply
(Askeri) OTOMATİK İKMAL: Bazı ikmal ihtiyaçlarının, kullanacak olan birlik istekte bulunmaksızın, önceden belirlenmiş süre içinde otomatik olarak sevk ve dağıtımının yapıldığı bir sistem. Bu ikmal şekli tahmini veya kullanımdan kaynaklanan tecrübe faktörlerine dayanmaktadır
automatic switch
otomatik anahtar
automatic teller
otomatik vezne
automatic test equipment
(Askeri) OTOMATİK TEST TEÇHİZATI: Bir teknisyenin müdahalesi olmaksızın, iki veya daha çok işareti sırayla kontroldan geçiren bir cihaz. İlk tolerans dışı işaret alınır alınmaz, genellikle test durdurulur
automatic testing
otomatik sinama
automatic throttle
(Askeri) OTOMATİK GAZ KOLU: Kendi hesaplarına ve ilgili bilgi kaynaklarından gelen verilere göre uçağın yakıt sistemini harekete geçiren bir uçuş kontrol sistemi özelliği
automatic tracking
(Askeri) OTOMATİK TAKİP: Radar hüzmesini hedef istikametine tevcih eden bir tertibat vasıtasıyla, radarla takip
automatic transmission
otomatik vites, otomatik transmisyon
automatic trip
otomatik trip
automatic trunk test
otomatik devre testi
automatic tuning
bulma (radyo)
automatic tuning control
otomatik ayar
automatic voice network
(Askeri) OTOMATİK TELSİZ-TELEFON ŞEBEKESİ: Savunma haberleşme sistemi içindeki geniş çaplı emniyetsiz ana telsiz telefon haberleşme şebekesi. Aynı zamanda AUTOVON olarak ta anılır
automatic volume control
(AVC) Özdevimli Ses Düzeyi Kontrolü
automatic weather station
(Askeri) ELEKTRONİK METEOROLOJİ İSTASYONU, OTOMATİK METEOROLOJİ İSTASYONU: Tecrit edilmiş bir yerdeki hava şartlarının gözetlenmesi ve elde edilen esasların icap eden noktalara nakledilmesi için kullanılan meteoroloji istasyonu. Bu istasyon; ısı ve rutubet nispetlerini, rüzgar istikamet ve süratini, yağmur miktarını ve güneş süresini ölçmeye yarayan aletlerden; bu ölçüleri telsiz yayınlarına daha elverişli bir hale sokmaya yarayan bir mekanizmadan; bir telsiz göndermecinden; program ve kontrol teçhizatı ile bir takat kaynağından mürekkeptir. Bu istasyon, belirli aralıklarla yapılması gereken belirli işler hariç, herhangi bir kimsenin nezaretine ihtiyaç göstermeden, kendi kendine çalışır
automatic working set trimming
Özdevimli Çalışma Kümesi Kırpılması
automatically
otomatik olarak

Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez. - Wisdom does not automatically come with age.

Alman restoranları otomatik olarak su hizmeti vermezler. - German restaurants do not automatically serve water.

automatically
kendi kendine
automatically
kendiliğinden

Bu kendiliğinden olur. - It happens automatically.

automatically
istemsiz olarak
automatically
özdevimlice
automatically
otomatik biçimde
automatically
özişlerce
automatically
aslında
İngilizce - İngilizce
Done out of habit or without conscious thought

The reaction was automatic: flight!.

Capable of operating without external control or intervention

The automatic clothes washer was a great labor-saving device.

A semi-automatic firearm
Automatically added to and removed from the stack during the course of function calls
Firing continuously as long as the trigger is pressed until ammunition is exhausted
A car with automatic transmission

I never learned to drive a stick. I can only drive an automatic.

a pistol that will keep firing until the ammunition is gone or the trigger is released
Acting out of habit; without conscious thought
An automatic is a car in which the gears change automatically as the car's speed increases or decreases
            Self - acting, operating by its own mechanism when actuated by some impersonal influence, as for example, a change in current strength, pressure, temperature or mechanical configuration
Pertaining to, or produced by, an automaton; of the nature of an automaton; self-acting or self-regulating under fixed conditions; esp
If something such as an action or a punishment is automatic, it happens without people needing to think about it because it is the result of a fixed rule or method. Those drivers should face an automatic charge of manslaughter + automatically auto·mati·cal·ly As an account customer, you are automatically entitled to a variety of benefits
Aymani
{s} operating by itself; unintentional
Having an inherent power of action or motion
selffremmende (adj)
(of a squeeze) maturing regardless of the opponent's position at the table
Involuntary or reflexive Self-regulating
light machine gun
moving or working by itself
Self-acting, operating by own mechanism when actuated by some impersonal influence, such as change in current strength, pressure, temperature or mechanical configuration
applied to machinery or devices in which certain things formerly or usually done by hand are done by the machine or device itself; as, the automatic feed of a lathe; automatic gas lighting; an automatic engine or switch; an automatic mouse
an audible
An automatic action is one that you do without thinking about it. All of the automatic body functions, even breathing, are affected. + automatically auto·mati·cal·ly Strangely enough, you will automatically wake up after this length of time
something that happens without your direct intervention e g gear change in an automatic car or your modem dialling your ISP's modem's phone number without you typing it in, or your browser finding the current proxy settings without you having to check them back to alphabet table
Describes a firearm which fires continuously as long as the trigger is pressed and ammunition is not exhausted. Used regarding machine pistols, submachine guns, or machine guns
Describes the state of a device when it is under automatic control by the remote monitoring unit Generally, when a device is under automatic control the device is capable of being controlled by the remote monitoring unit The opposite of manual
An automatic is a gun that keeps firing shots until you stop pulling the trigger. He drew his automatic and began running in the direction of the sounds
without volition or conscious control; "the automatic shrinking of the pupils of the eye in strong light"; "a reflex knee jerk"; "sneezing is reflexive
Self-acting, operating by its own mechanism when actuated by some impersonal influence, as for example, a change in current strength, pressure, temperature or mechanical configuration (See Manual )
operating with minimal human intervention; independent of external control; "automatic transmission"; "a budget deficit that caused automatic spending cuts"
In such weapons, the operating mechanism is designed to permit the discharge of multiple shots with each pull of the trigger Firing ceases when the shooter releases the trigger
A firearm designed to feed cartridges, fire them, eject their empty cases and repeat this cycle as long as the trigger is depressed and cartridges remain in the feed system Examples: machine guns, submachine guns, selective-fire rifles, including true assault rifles
Not voluntary; not depending on the will; mechanical; as, automatic movements or functions
adj otomatis
Self-acting, operating by its own mechanism when actuated by some impersonal influence, as, for example, a change in current strength, pressure, temperature or mechanical configuration (see "Manual")
{i} automatic rifle, automatic pistol, automatic gun; machine which operates automatically
A term applied to a system, subsystem, or device which has the inherent capability to function without direct manual participation
Describes the status of the operation when the O2 pulpit has control and the boiler logic has control
An automatic machine or device is one which has controls that enable it to perform a task without needing to be constantly operated by a person. Automatic methods and processes involve the use of such machines. Modern trains have automatic doors
like the unthinking functioning of a machine; "an automatic `thank you'"; "machinelike efficiency"
automatous
auto
Automatic Location Identifications
plural form of Automatic Location Identification
automatic data processing machine
A computer
automatic data processing machines
plural form of automatic data processing machine
automatic distance control
Technologies that utilize radar, infrared and image processing to allow for a decentralized recording of the environment around the vehicle. Includes adaptive cruise control (ACC)
automatic leveling system
A suspension system that automatically adjusts front and rear ride heights to compensate for changes in axle load
automatic leveling systems
plural form of automatic leveling system
automatic number plate recognition
A method of surveillance used to mechanically record details of car registration plates. Abbreviated to ANPR
automatic rifle
A rifle that loads itself either from a belt or magazine and being either semi-automatic or fully automatic. Generally referred to as a machine gun
automatic rifles
plural form of automatic rifle
automatic teller machine
An automated teller machine
automatic teller machines
plural form of automatic teller machine
automatic transmission
A mechanical transmission which shifts gears automatically in response to speed and/or load, rather than requiring the operator to do so manually; an automatic gearbox
automatic activation device
Automatic activation device, a "fail-safe" device often used in a parachute pack to automatically deploy the reserve if a predetermined altitude is passed at a high rate of speed
automatic teller machine
A machine which provides money or performs other banking services when a special card is inserted and a password is typed in
Automatic Gain Control
automatic electronic regulation by recording devices of video and audio signals at a predetermined level (by electronic control), AGC
Automatic art
This art consists of pictures and paintings created by a spirit through a medium
Automatic drawing
{i} method of drawing developed by surrealists which is drawing by moving randomly across a blank sheet of paper, free drawing
Automatic translation
{i} MT, translation of text from one language to another performed by a computer
automatic backup
automatic creating of a back-up file on computer
automatic car
car with an automatic transmission, auto which switches its gears automatically
automatic check
inspection which is performed automatically
automatic choke
a choke that automatically controls the flow of air to the carburetor
automatic choke
(Otomotiv) A device that automatically adjusts the amount of air entering the carburetor by sensing changes in engine temperature. It is operated by a thermostatic spring that cuts air flow into a carburetor when the engine is cold
automatic contents
creating a table of contents for a given document by use of a word processor
automatic data processing
data processing by a computer
automatic exchange
{i} automated telephone exchange
automatic exposure
A mode of camera operation in which the camera automatically adjusts the aperture, shutter speed, or both for proper exposure
automatic exposure
A system that automatically sets correct exposure by linking a camera’s exposure meter with the shutter or aperture or both There are three main types: aperture priority, when the photographer sets the aperture and the camera selects the appropriate speed; shutter priority, when the photographer chooses the speed and the camera sets the correct aperture; and programmed, when the camera sets both aperture and shutter speed Aperture priority is advantageous when you want to control depth of field; shutter priority comes into its own particularly in action photography; and programmed exposure can be useful when the photographer has to react quickly Abbreviated AE
automatic exposure
A feature where the camera automatically adjusts the aperture or shutter speed or both for the proper exposure
automatic fire
gunfire which occurs rapidly without the need to reload
automatic firearm
a firearm that reloads itself and keeps firing until the trigger is released
automatic flight control system
flight control system in an aircraft which operates without human supervision
automatic index
creating a classified list of word and their location within a text by use of a word processor
automatic link
link which is updated automatically whenever information is changed
automatic machine
automated device
automatic network switching
switching of a printer on a network composed of different types of computers
automatic pilot
An automatic pilot or an autopilot is a device in an aircraft that automatically keeps it on a particular course
automatic pilot
a cognitive state in which you act without self-awareness; "she went about her chores on automatic pilot"; "too much of the writing seems to have been done on automatic pilot"; "she talked and he dozed and my mind went on autopilot
automatic pilot
If you are on automatic pilot or on autopilot, you are acting without thinking about what you are doing, usually because you have done it many times before
automatic pistol
a pistol that will keep firing until the ammunition is gone or the trigger is released
automatic pistol
small firearm which continuously loads and fires supplied ammunition
automatic reaction
response which occurs naturally and unintentionally (such as a reflex, etc.)
automatic renewal
renewal of a subscription or other service which occurs without the owner's request
automatic rifle
light machine gun
automatic scrolling
{i} (Computers) feature in Microsoft Word that automatically scrolls a document
automatic teller machine
{i} cash machine, computerized bank machine where customers can make transactions using a magnetic card
automatic transmission
a transmission that automatically changes the gears according to the speed of the car
automatic transmission
A car that is fitted with automatic transmission has a gear system in which the gears change automatically. a system that operates the gears of a car without the driver needing to change them
automatic transmission
(Otomotiv) A transmission that selects gears automatically based on the power required in various driving situations and conditions
automatic tuning
tuning and adjusting which takes place by itself
automatic weapon
weapon which fires rapidly without the need to be reloaded
automatically
In an automatic manner
automatically
unintentionally, in an automatic manner
automatically
in a mechanical manner; by a mechanism; "this door opens mechanically"
automatically
in a reflex manner; "he answered automatically"
automatically
in a reflex manner; "he answered automatically
automaticity
The ability to do things without occupying the mind with the low level details required
automatics
plural of automatic
automatic