frost

listen to the pronunciation of frost
İngilizce - Türkçe
don

Bu sabah ağır bir don vardı. - We had a heavy frost this morning.

Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir. - Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society.

ayaz

Sonbaharda, günler daha kısaldığında ve geceler daha soğuduğunda, o, ilk ayazın yaprakları parlak sarı ve portakal ve kırmızıya dönüştürmesini izledi. - In the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.

Bu gece şiddetli bir ayaz bekleniyor. - A heavy frost is expected tonight.

kırağı ile kaplanmak
(cam) buzlandırmak
donmak
buzlanmak
kırağı

Genç bitkiler kırağılı havadan korunmalıdır. - Young plants should be protected in frosty weather.

{i} başarısızlık
{i} soğukluk
kırağı/ayaz
{f} kırağı çalmak
{i} fiyasko
{f} soğuk davranmak
{f} şekerleme ile kaplamak
{i} do
{i} hayal kırıklığı
{f} buzlamak
{i} soğuk davranış
{f} (keki) şekerli bir karışımla kaplamak
{f} buz tut
{f} kırağı düşmek
don/dondur
{i} çiğ
frost line
don seviyesi
frost mound
(Askeri) donma kabartısı
frost fog
buzlu sis
frost heave
donma şişmesi
frost heave
donma kabarması
frost line
don sınırı
frost resistance
dona karşı direnç
frost resistance
don direnci
frost-proof
donma yapmaz
frost-proof
donmaz
frost bitten hands
don ısırıldı eller
frost flower
don çiçek
frost heave
donma şişmesi, kabarması
frost is breaking up
don ayrılıyor
frost resistance
dona karşı direnç, don direnci
frost shattering
don yıkıcı
frost wedging
don wedging
frost action
(Fizik,Jeoloji) don etkisi
frost action
(Fizik,Teknik) don tesiri
frost bite
(Tıp) n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması
frost blister
don kabarması
frost boil
(Askeri) ÇÖZÜLMÜŞ DON BİRİKİNTİSİ: Donların çözülmesi ile arazi üzerinde fazla suyun birikmesi. Bu hal, genellikle, yer sathını gevşetir ve cıvık bir hal almasına sebep olur
frost boil
(Askeri) çözülmüş don birikintisi
frost boil
(Meteoroloji) don gevşemesi
frost bound line
(Meteoroloji) don sınırı
frost cleft
(Meteoroloji) don çatlağı
frost crack
(Meteoroloji) don çatlağı
frost damage
(Askeri) donma hasarı
frost damage
(Meteoroloji,Teknik) don hasarı
frost day
(Meteoroloji) donlu gün
frost deposit
(Meteoroloji,Teknik) karlanma
frost depth
(Jeoloji) donma derinliği
frost depth
don(ma) derinliği
frost depth
(Jeoloji,Meteoroloji) don derinliği
frost effect
(Meteoroloji) don etkisi
frost fissure
(Meteoroloji) don çatlağı
frost formation
(Meteoroloji,Teknik) buz oluşumu
frost formation
(Meteoroloji,Teknik) don oluşumu
frost hazard
(Meteoroloji) don tehlikesi
frost heave
(Jeoloji,Meteoroloji) don kabarması
frost heave
(Meteoroloji) don şişmesi
frost heaving
(Meteoroloji) don şişkinliği
frost heaving
(Askeri) DONMUŞ TOPRAĞIN KABARMA KUVVETİ: Genellikle donmuş arazinin veya toprak zerrelerinin kabarmasından meydana gelen ve az veya çok bir toprak kabarıntısı halinde tezahür eden dikey istikamette bir kuvvet
frost heaving
(Meteoroloji) don kabarması
frost heaving
don şişmesi
frost heaving force
(Çevre) don genleşme kuvveti
frost index
(Jeoloji) donma indeksi
frost lifting
don kabartması
frost line
yeraltı don seviyesi
frost mound
(Askeri) DONMA KABARTISI: Su donmasının sebep olduğu genişleme, arazideki suyun hidrostatik basıncı veya buzun billurlaşma kuvvetinin müşterek tesiri ile meydana gelen mevsimlik yer kabartısı. Buna (groundice mound) da denir
frost penetration
don tesir derinliği
frost penetration
(Meteoroloji) don içe işlemesi
frost penetration
(Meteoroloji) don sınırı
frost protection
dona karşı koruma
frost protection agent
dondan koruyucu katkı maddesi
frost protection fence
(Çevre) don koruma çiti
frost protective
antifriz
frost protective
donmaönler
frost resistance
dona direnç
frost resistance
don dayanımı
frost resistance
(Jeoloji) dona karşı dayanım
frost resistance
don mukavemeti
frost resistance
dona karşı mukavemet
frost resistance determination
dona dayanıklılık tayini
frost resistance test
dona dayanıklılık deneyi
frost riving
(Coğrafya) buzla çatlama
frost shake
(Meteoroloji) don çatlağı
frost shattering
(Coğrafya) buzla çatlama
frost smoke
(Meteoroloji) arktik deniz dumanı
frost smoke
(Meteoroloji) buzlu duman
frost smoke
(Meteoroloji) don dumanı
frost table
(Askeri) YERALTI DON SEVİYESİ: Donmuş arazideki aktif toprak tabakasında meydana gelen ve ilkbahar ile yaz mevsimlerindeki erimelerin nüfuz derecesini temsil eden az çok gayri muntazam satıh
frost table
(Askeri) yer altı don seviyesi
frost thrust
(Meteoroloji) don kabarması itkisi
frost thrust
(Meteoroloji) don itkisi
frost valve
don vanası
frost weathering
(Jeoloji) don ayrışması
frost weathering
dondan bozulma
frost zone
(Askeri) AKTİF TOPRAK TABAKASI: Bak. "active layer"
frost zone
(Askeri) aktif toprak tabakası
frosted
{s} buzlu (cam)
frosting
keklerin üzerine konan şekerli karışım
frosting
şekerli beyaz karışım
frosted
dondurulmuş
frosted
buzlu cam
frosting
buz tutarak
frosting
dondurma
black frost
kuru ayaz
black frost
kuru soğuk
frosted
buzlu
frosted
{f} dondur
frosted
sütlü
frosted
mat
frosting
{f} buz tut
frosting
{i} buz tutma
jack frost
şiddetli ayaz
late frost
geç donmuş
damage by frost
don hasarı
late frost
geç dönmüş
no frost
Buzdolabı ve soğutucularda buzlanmayı önleyen teknolojinin adı
Jack Frost
ayaz
Jack Frost
ayaz paşa
black frost
ayaz
black frost
yakıcı soğuk
degrees of frost
(Meteoroloji) don dereceleri
exposed to frost
ayazda kalmak
frosted
buz tutmuş
frosted
{s} buzla kaplı
frosted
{s} şekerli bir karışımla kaplı (kek)
frosted
{s} şekerli beyaz karışım ile kaplı
frosted
{s} donmuş
frosted
{s} kırağılı
frosted
{s} kırağı kaplı
frosting
don/dondur
frosting
buzlu camın yüzey
frosting
{i} keklerin üzerine konulan şekerli karışım
frosting
{i} buzlu yüz
glazed frost
don
glazed frost
kırağı (donmuş)
ground frost
buzlu toprak
ground frost
yerdeki don
ice frost
(Askeri) BUZ DONU (HV. ): Roket aracının dış kısmında; araç içindeki sıvı oksijen tarafından aşırı derecede soğutulan yüzeylerde toplanmış bir buz kalınlığı. Bu buz donu, araç inişe başladığı zaman, süratle gevşeyip, arza dökülür
ice frost
(Askeri) buz donu
late frost
geç don
radiation frost
(Meteoroloji) radyasyon donu
silver frost
(Meteoroloji) gümüş orman
subject to frost attack
don tesirine dayanıksız
white frost
kırağı
İngilizce - İngilizce
The cold weather that would cause frost as in (1) to form
A cover of minute ice crystals on objects that are exposed to the air. Some of these are tree branches, plant stems, leaves, wires, poles, vehicles, rooftops, or aircraft skin. Frost is the same process by which dew is formed except that the temperature of the frosted object is below freezing. Frost can be light or heavy

It is more probable, in almost every country of Europe, that there will be frost sometime in January, than that the weather will continue open throughout that whole month ;.

To anger or annoy

I think the boss's decision frosted him, a bit.

To coat something (eg a cake) with white icing to resemble frost
To get covered with frost
{n} the act or power of congelation, ice
{v} to cover with something like hoarfrost
The formation of thin ice crystals on the ground or other surfaces Frost develops when the temperature of the exposed surface falls below 32° F and water vapor is deposited as a solid
Deposition of ice at the Earth's surface because of atmospheric cooling
cover with frost; "ice crystals frosted the glass"
The act of freezing; applied chiefly to the congelation of water; congelation of fluids
A covering of ice on exposed surfaces when air temperature falls below the frost point
{f} be covered with frost; give a frostlike surface to (glass, etc.); kill by frost; spread icing on a cake
Fast Robotic Observatory System for Transients
the formation of frost or ice on a surface
United States poet famous for his lyrical poems on country life in New England (1874-1963) the formation of frost or ice on a surface ice crystals forming a white deposit (especially on objects outside) damage by frost; "The icy precipitation frosted the flowers and athey turned brown"
United States poet famous for his lyrical poems on country life in New England (1874-1963)
water that has condensed at a temperature below the freezing point, thus has turned to
It is important for gardeners in cooler climates to be familiar with the dates of first and last frost in their area Because many plants evolved in tropical or sub-tropical climates, they are not tolerant of cold temperatures, and permanent damage is caused when the water held in plant cells freezes and expands, severing cell walls Protect against frost by using row covers, cold frames, or other devices that trap warm air around plants Remember also that cold clear nights are more dangerous than cold humid nights because water condensing from cold air can give off enough heat to moderate damage of plant tissue
The covering of ice crystals that forms by direct sublimation on exposed surfaces whose temperature is below freezing
Deposits of white ice crystals or frozen dew drops on objects on or near the ground Formed when the surface temperature falls below freezing (0°)
The covering of ice that is formed on exposed surfaces whose temperature falls below freezing
A deposit of minute ice crystals formed when water vapor condenses at a temperature below freezing
on Uncirculated coins, a crystalline luster On Proof coins, the slightly grainy finish that is given to the devices
condition of the weather which occurs when the air temperature is below freezing, OOC/320F Water in the atmosphere is deposited as ice crystals on the ground or exposed objects
When there is frost or a frost, the temperature outside falls below freezing point and the ground becomes covered in ice crystals. There is frost on the ground and snow is forecast The wind had veered to north, bringing clear skies and a keen frost. American poet whose deceptively simple works, often set in rural New England, explore the relationships between individuals and between people and nature. His collections include A Boy's Will (1913) and In the Clearing (1962). He won a Pulitzer Prize in 1924, 1931, 1937, and 1943. to cover a cake with a mixture of powdery sugar and liquid British Equivalent: ice frost over/up to become covered in frost. Atmospheric moisture that crystallizes directly on the ground and on exposed objects. The term also refers to the occurrence of subfreezing temperatures that affect plants and crops. Frost crystals, sometimes called hoarfrost in the aggregate, form when water vapour in the atmosphere passes into the ice-crystal phase without going through the intermediate liquid phase. Frost forms under conditions that would form dew if the temperature were above freezing. In agriculture, frost refers to the freezing of the water in plant cells, which causes the cells to burst and thereby destroys the plant. Frost Robert Lee Frost Sir David Paradine Kennan George Frost
{i} small ice crystals coating a cold surface; temperature at which things freeze; cool attitude, cold treatment, unfriendliness; failure (Slang)
Describes the formation of thin ice crystals on the ground or other surfaces Frost develops when the temperature of the earth's surface falls below 32 degrees Fahrenheit, but because frost is primarily an event that occurs as the result of radiational cooling, it frequently occurs with air temperatures in the middle 30s
Water condensation occurring on surfaces below freezing Condensing water turns to ice
To roughen or sharpen, as the nail heads or calks of horseshoes, so as to fit them for frosty weather
provide with a rough or speckled surface or appearance; "frost the glass"; "she frosts her hair"
To injure by frost; to freeze, as plants
Moisture on pavement at or below freezing (32°F / 0°C) with a pavement temperature at or below the dew point temperature This status can only be reported by SSI ESP, SP, and NTCIP sites when precipitation is not occurring
Coldness or insensibility; severity or rigidity of character
To cover with hoarfrost; to produce a surface resembling frost upon, as upon cake, metals, or glass
ADVISORY - issued by your local NWS Forecast Office when widespread frost is expected during the growing season
A cover of minute ice crystals on objects that are exposed to the air Some of these are tree branches, plant stems, leaves, wires, poles, vehicles, rooftops, or aircraft skin Frost is the same process by which dew is formed except that the temperature of the frosted object is below freezing Frost can be light or heavy
decorate with frosting; "frost a cake
The covering of ice, due to condensed water vapor, that is formed on exposed surfaces whose temperature falls below freezing
The state or temperature of the air which occasions congelation, or the freezing of water; severe cold or freezing weather
deposit of ice crystals that occurs when the air temperature is at or below the freezing point of water Also used to describe the icy deposits of water vapor that form on such surfaces as windows and windshields, which are colder than the surrounding air and which have a temperature below freezing
Frozen dew; called also hoarfrost or white frost
a covering of minute ice crystals on a cold surface
deposition of ice on a land surface by diffusion and sublimation When thick enough to produce marked whitening of vegetation (especially grass), it is called hoar frost
A covering of ice on exposed surfaces when the air temperature falls below the frost point
A deposit of ice crystals onto vegetation and other surface objects by reverse sublimation when the dew-point temperature is below freezingand the actual temperature of the object falls to the dew-point dew-pointemperature
The formation of thin ice crystals on the ground or other surfaces in the form of scales, needles, feathers, or fans Frost develops under conditions similar to dew, except the temperatures are colder
ice crystals forming a white deposit (especially on objects outside)
damage by frost; "The icy precipitation frosted the flowers and athey turned brown"
decorate with frosting; "frost a cake"
Ice crystal deposits formed by sublimation (conversion of water vapor directly to ice) when temperature and dew point are below freezing
weather cold enough to cause freezing
frost up
to become frosty
frost bite
freezing of part of the body, inflamed or gangrenous effect caused by excessive exposure to cold
frost heave
upthrust of ground or pavement caused by the freezing of moist soil
frost heave
A section of ruptured pavement caused by the expansion of freezing water immediately under the road. Also called frost boil
frost line
The depth to which frost penetrates the earth
frost signal
It is used only in Florida and along the coasts of the Pacific and the Gulf Mexico
frost signal
A signal consisting of a white flag with a black center, used by the United States Weather Bureau to indicate that a local frost is expected
frost's bolete
a fungus with a red cap and a red coarsely reticulate stalk
frost-bound
(of the ground) made hard by frost
Father Frost
In Slavic culture, a traditional Yuletide gift-bearing character
Jack Frost
A personification of winter
frosted
to appear to have frost

She installed frosted windows since there is a clear view of her bathroom from her neighbor's bedroom.

frosted
to have frost present; frosty

Eiswein is made from frosted grapes.

frosting
A layer of frost
frosting
A sugary coating for cakes and other baked goods

anyhow, even the cake didn't keep very well. I tried it, and it dried up, 'specially the frosting. I reckon the time to take frosting and good times is while they are going; so I want to see all I can now while I'm here.

frosting
A way to steal a car
silver frost
A deposit of glaze on trees, shrubs, and other exposed objects during a fall of freezing precipitation; the product of an ice storm
frosted
{a} laid on like hoarfrost, prepared for the frost
no frost
A no-frost (also called frost free or auto-defrost) refrigerator or freezer incorporates technology to keep the unit from icing up
Father Frost
Santa Claus, fictional character associated with Christmas
George Frost Kennan
born Feb. 16, 1904, Milwaukee, Wis., U.S. U.S. diplomat and historian. After graduating from Princeton University in 1925, he entered the U.S. foreign service, studied Russian language and culture at the University of Berlin (1929-31), and was assigned to the U.S. embassy in Moscow (1933-35). He served in Vienna, Prague, Berlin, and Lisbon, returning to Moscow during and after World War II. His concept of containment was presented in a highly influential article, signed "X," that appeared in Foregin Affairs magazine in July 1947. Kennan questioned the wisdom of conciliatory U.S. policy toward the Soviet Union, which he considered appeasement, and advocated instead U.S. counterpressure wherever the Soviets threatened to expand; this approach became the basis of U.S. policy toward the Soviet Union during the first decades of the Cold War. After brief service as an adviser to the State Department, he joined the Institute of Advanced Study at Princeton as professor of historical studies (1956-74); his tenure there was interrupted by a stint as U.S. ambassador to Yugoslavia (1961-63). He won simultaneous Pulitzer Prizes and National Book Awards for Russia Leaves the War (1956) and Memoirs, 1925-50 (1967)
Jack Frost
Frost or cold weather personified. a way of describing frost as a person - used especially when talking to children
Jack Frost
cold weather personified, bitter cold
Robert Frost
a US poet who is one of America's best known and most popular poets. Some of his best known poems are Fire and Ice and Stopping by the Woods on a Snowy Evening (1874-1963). born March 26, 1874, San Francisco, Calif., U.S. died Jan. 29, 1963, Boston, Mass. U.S. poet. Frost's family moved to New England early in his life. After stints at Dartmouth College and Harvard University and a difficult period as a teacher and farmer, he moved to England and published his first collections, A Boy's Will (1913) and North of Boston (1914). At the outbreak of war he returned to New England. He closely observed rural life and in his poetry endowed it with universal, even metaphysical, meaning, using colloquial language, familiar rhythms, and common symbols to express both its pastoral ideals and its dark complexities. His collections include New Hampshire (1923, Pulitzer Prize), Collected Poems (1930, Pulitzer Prize), A Further Range (1936, Pulitzer Prize), and A Witness Tree (1942, Pulitzer Prize). He was unique among American poets of the 20th century in simultaneously achieving wide popularity and deep critical admiration. Many of his poems, including "Stopping by Woods on a Snowy Evening," "Birches," "The Death of the Hired Man," "Dust of Snow," "Fire and Ice," and "Home Burial," are widely anthologized
Robert Lee Frost
born March 26, 1874, San Francisco, Calif., U.S. died Jan. 29, 1963, Boston, Mass. U.S. poet. Frost's family moved to New England early in his life. After stints at Dartmouth College and Harvard University and a difficult period as a teacher and farmer, he moved to England and published his first collections, A Boy's Will (1913) and North of Boston (1914). At the outbreak of war he returned to New England. He closely observed rural life and in his poetry endowed it with universal, even metaphysical, meaning, using colloquial language, familiar rhythms, and common symbols to express both its pastoral ideals and its dark complexities. His collections include New Hampshire (1923, Pulitzer Prize), Collected Poems (1930, Pulitzer Prize), A Further Range (1936, Pulitzer Prize), and A Witness Tree (1942, Pulitzer Prize). He was unique among American poets of the 20th century in simultaneously achieving wide popularity and deep critical admiration. Many of his poems, including "Stopping by Woods on a Snowy Evening," "Birches," "The Death of the Hired Man," "Dust of Snow," "Fire and Ice," and "Home Burial," are widely anthologized
Sir David Frost
born April 7, 1939, Tenterden, Kent, Eng. British television producer. He worked in television from 1961 and hosted several programs in the U.S. and Britain, including That Was the Week That Was (1962-63) and The Frost Reports (1966-67). He conducted interviews with world leaders on The David Frost Show (1969-72), winning two Emmy Awards. He was a cofounder of London Weekend Television and in 1983 of Britain's TV-AM
Sir David Paradine Frost
born April 7, 1939, Tenterden, Kent, Eng. British television producer. He worked in television from 1961 and hosted several programs in the U.S. and Britain, including That Was the Week That Was (1962-63) and The Frost Reports (1966-67). He conducted interviews with world leaders on The David Frost Show (1969-72), winning two Emmy Awards. He was a cofounder of London Weekend Television and in 1983 of Britain's TV-AM
black frost
A dry freeze without the protective formation of hoarfrost that results in the internal freezing and death of vegetation
frosted
Covered with hoarfrost or anything resembling hoarfrost; ornamented with frosting; also, frost-bitten; as, a frosted cake; frosted glass
frosted
Frosted means covered with something that looks like frost. frosted blue eye shadow
frosted
(of glass) having a roughened coating resembling frost; "frosted glass
frosted
Frosted glass is glass that you cannot see through clearly. The top half of the door to his office was of frosted glass
frosted
Frosted means covered with frost. the frosted trees
frosted
To be extremely intoxicated
frosted
Frosted means covered with icing. a plate of frosted cupcakes
frosted
{s} covered with frost; glazed, having a frostlike appearance (glass); frostbitten; covered with icing (cake); highlighted, tinted or bleached (about hair)
frosted
(of glass) having a roughened coating resembling frost; "frosted glass"
frosting
A sugar mixture used on cakes, cookies, pastries, and other baked foods Also called icing Recipe: Wedding Cake Frosting
frosting
strands of lightened hair, ends or tips only
frosting
An engraving technique which produces a slightly dulled effect on certain parts of a coin's design The effect is produced by lightly sand blasting or etching that part of the design on the die The technique has become popular in the latter half of the 20th century but is rarely used on other than proof, pattern or specimen pieces
frosting
Present participle of to frost
frosting
Cooked sugar combined with other ingredients to make creamy cover for cakes etc
frosting
A lusterless finish of metal or glass; the process of producing such a finish
frosting
A composition of sugar and beaten egg, used to cover or ornament cake, pudding, etc
frosting
Sugar icing used to cover cakes
frosting
A frostlike appearance of a semi-opaque or translucent coating
frosting
a glass is frosted by wetting the rim with a wedge of lemon and dipping it in caster sugar
frosting
Frosting is a sweet substance made from powdered sugar that is used to cover and decorate cakes. a huge pastry with green frosting on it. a sweet substance put on cakes and made from powdery sugar and butter British Equivalent: icing
frosting
a flavored sugar topping used to coat and decorate cakes
frosting
{i} sweet coating for spreading on cakes, icing, glaze; act of creating a frosted appearance (on glass); powdered glass flakes used as decoration; highlighting, bleaching or tinting (of the hair)
frosts
third-person singular of frost
jack frost
a personification of frost or winter weather
keen frost
intense cold, extreme cold
frost