sub

listen to the pronunciation of sub
Englisch - Türkisch
alt-
(Bilgisayar) aşağıda

Aşağıdaki linkten, filmleri İngilizce altyazılı olarak izleyebilirsiniz. - You can watch movies with English subtitles using this link.

Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar. - The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing.

denizaltı

Bir denizaltı, su yüzünde ve su altında yolculuk edebilir. - A submarine can travel over and under the water.

Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı. - The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface.

üye aidatı
alt

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

Tom İngilizce filmler izlerken İngilizce altyazıları okumayı sever. - Tom likes to read English subtitles while watching movies in English.

okyanus veya deniz tabanının altındaki jeolojik katmanları ifade eder
substitute gibi
pref. alt
submarine subordinate
evrik
yardımcı
alt/avans
(Tıp) Alt, altında (bulunan)
{e} altında

Balinalar uzun süre su altında kalabilir. - Whales can remain submerged for a long time.

Yüzlerce alan sel suları altında kaldı. - Hundreds of fields were submerged in the flood.

i., k.dili. sub- önekiyle başlayan bazı sözcüklerin kısası: subaltern, submarine, subordinate, subscription, substitute
{e} içine

Denizaltı suyun içine daldı. - The submarine submerged in the water.

{f} yerini doldurmak
(Diş Hekimliği) 'Alt, altında' anlamında önek
{f} yerine geçmek
{e} altına

Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi. - The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold.

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

bazlı
{e} içinde

Bu konuda anlaşma içindeyiz. - We are in agreement on this subject.

Tüm konuların içinde en çok İngilizceyi severim. - I like English the best of all the subjects.

bazik
sub ile başlayan bazı kelimelerin kısası
yerine geç/avans ver
aşağı yukarı
ast

Subrahmanyan Chandrasekhar yirminci yüzyılın önde gelen astrofizikçilerinden biriydi. - Subrahmanyan Chandrasekhar was one of the foremost astrophysicists of the twentieth century.

Üst düzey yöneticiler astlarına eğitim vermek için çok zaman harcıyorlar. - Senior executives spend a lot of time training their subordinates.

aşağı

Hiç kimse böyle bir aşağılanmaya maruz bırakılmamalıdır. - No one should be subjected to such humiliation.

Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar. - The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing.

ters [mat.]
{e} önünde

Konuyu ciddi olarak göz önünde bulundurmadım. - I didn't consider the subject seriously.

{e} önüne

Onlar o konuyu göz önüne aldı. - They took that subject into account.

(Ticaret) ikinci
(Tıp) sub
ters
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

that
şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

somebody
{i} biri

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

us
biz
someone
birisi

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

that
o
sub address
(Bilgisayar) alt adres
sub caliber
(Askeri) namlucuk
sub contracted
taşaron
sub contractor
(Ticaret) alt müteahhit
sub field
alt alan
sub project
alt proje
sub race
alt ırk
sub rosa
(Tıp) privately
sub rosa
(Tıp) confidentially
sub soil
alt toprak
sub title
(Bilgisayar) alt başlık
sub total
ara toplam
sub assemblies
alt kurullar
sub assembly
alt kurul
sub consultant
taşaron müşavir
sub contracted
alt sözleşme yapılmış
sub contractor
mukavele yapan
sub system
alt sistem
sub-
(önek) altında
sub-
yardımcı
sub-
ikinci
sub-
altına
sub-
alt
sub-index
sembolün sağ altına yazılan rakam
sub atomic
alt atomik
sub base
alt taban
sub class
alt sınıf
sub conscious
alt bilinçli
sub continent
alt kıta
sub culture
alt kültür
sub dean
alt dekan
sub directories
alt dizinleri
sub discipline
alt disiplin
sub divide
alt bölmek
sub divided
alt bölünmüş
sub group
alt grup
sub heading
alt başlığı
sub lease
alt kira
sub let
alt izin
sub par
alt par
sub problems
alt problemler
sub section
alt bölüm
sub standard goods
alt standart mallar
sub surgical
ikinci cerrahi
sub tenant
alt kiracı
sub titled
alt başlıklı
sub tropical
alt tropikal
sub-base
alt temel
sub-clause
alt-maddesi
sub-concept
Alt kavram
sub-contracting
alt sözleşme
sub-contractors
taşeronlar
sub-cool
sıfırın altında soğuk
sub-cultures
alt kültürlerin
sub-divided
alt bölünmüş
sub-division
alt bölüm
sub-element
İkincil öge, alt öge
sub-feature
Alt özellik
sub-flow
dip akıntısı
sub-group
alt grup
sub-judice
davanın görülmeye devam etmesi
sub-let
alt izin
sub-lieutinant
asteğmen
sub-plenary
panel
sub-prefect
alt Prefect
sub-prefecture
alt prefecture
sub-prime loan
yüksek faizli kredi
sub-saharan
(Coğrafya) Afrikada Sahara Çölünün güney kısmına ait
sub-saharan africa
(Coğrafya) Afrikada Sahara Çölününü güney kısmı
sub-section
alt bölüm
sub-species
alt türler
sub-standard
alt-standart
sub-studies
alt çalışmalar
sub-suppplier
Alt tedarikçi
sub-tasks
alt görevler
sub-test
Bir dizi ilgili testten biri
sub-tonic
alt-tonik
sub-tropic
alt-tropikal
sub-vendor
Hiyerarşik olarak altta olan satıcı
sub-vocalization
alt seslendirme
sub-zero
sıfırın altında
this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
it
o
that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
(sıfat) öteki
that
Keşke

Keşke onunla gidebilseydim. - I regret that I couldn't go with her.

Keşke sigara içmeyi bıraksa. - I wish that she would stop smoking.

her
o
him
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

something
birşey

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

her
onun

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

her
onu

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

her
ondan

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

her
dişil onu
him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

them
onları

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
vay canına!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay be!
my
vay be
my
hayret
my
ünl
something
falan

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

that
böyle

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
ebe (oyunda)
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
onu
it
(oyunda) ebe
me
mi
me
ben
me
beni
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
bir şey

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Tatlı bir şey istiyorum. - I want something sweet.

something
(hiç yoktan iyi) bir şey
that
o kadar

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

that
ki o

O kadar iyi bir kitap ki onu üç kez okudum. - That was so good a book that I read it three times.

Ne yazık ki o yatakta hastaydı. - I regret to say that he is ill in bed.

that
öylesine

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

Öylesine büyük bir malikhâneyi nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. - I don't know how to manage that large estate.

that
adl.şu
that
-diği(ni)
that
-dığı
someone
biri

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
One's
-nin
You
istediğin
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
me
Dear me! Olur şey değil!
me
bana kalırsa
me
bendee
ones
siraye
smb
etmek
Türkisch - Türkisch

Definition von sub im Türkisch Türkisch wörterbuch

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
A substitute

She worked as a sub until she got her teaching certificate.

Short for subscription: a payment made for membership of a club, etc
A submarine sandwich—a sandwich made on a long bun

We can get subs at that deli.

A submissive in BDSM practices

Typically a dom and a sub have a more or less standard routine that they like to go through all the time.

Under

I live within spitting distance of the underground station. - I live within spitting distance of the subway station.

Where's the underground station? - Where's the subway station?

To perform the work of a subeditor or copy editor; to subedit
A substitute in a football (soccer) game: someone who comes on in place of another player part way through the game
Less commonly, and often as sub on, to bring on (a player) as a substitute

He was subbed on half way through the second half, and scored within minutes.

Short for subtitle
To work as a substitute teacher, especially in primary and secondary education
To replace (a player) with a substitute

He never really made a contribution to the match, so it was no surprise when he was subbed at half time.

To substitute for
A submarine
{p} prefixed to words denotes under or less
be a substitute; "The young teacher had to substitute for the sick colleague"; "The skim milk substitutes for cream--we are on a strict diet"
A prefix signifying under, below, beneath, and hence often, in an inferior position or degree, in an imperfect or partial state, as in subscribe, substruct, subserve, subject, subordinate, subacid, subastringent, subgranular, suborn
  Acronym for substitute character
{e} under, beneath, below
Shortened form of "subwoofer", a loudspeaker designed to reproduce very low frequencies, enhancing the "bottom end" of the PA sound Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
Subscription
rogation The substitution of one person for another in reference to a debt, right or claim
In team games such as football, a sub is a player who is brought into a match to replace another player. We had a few injuries and had to use youth team kids as subs. = substitute
a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and onion and lettuce and condiments); different names are used in different sections of the United States
{f} replace, act as a substitute for, take the place of
Before c, p, and t it sometimes takes form sus- (by the dropping of b from a collateral form, subs-)
{i} (Informal) substitute; submarine; hero sandwich, submarine sandwich, sandwich made of a loaf of French or Italian bread cut in half lengthwise and filled with slices of meats or cheese and vegetables (lettuce, tomato, onion and condiments); subordinate; sublieutenant
pref. under, beneath, below; secondary, subordinate; indicating that an ingredient in a compound is present in only a small proportion (Chemistry)
A prefix denoting that the ingredient (of a compound) signified by the term to which it is prefixed,is present in only a small proportion, or less than the normal amount; as, subsulphide, suboxide, etc
A prefix used to denote a lesser degree, an inferior rank, or a lower position
Subscript This Physical Style element makes contained text subscripted in relation to surrounding content (vertically lowered text)
A sub is the same as a submarine
Prefixed to the name of a salt it is equivalent to basic; as, subacetate or basic acetate
Sub- in Latin compounds often becomes sum- before m, sur before r, and regularly becomes suc-, suf- , sug-, and sup- before c, f, g, and p respectively
A fixed amount of money that you pay regularly in order to be a member of a club or society is called your subs. Subs will be raised as from next year. = subscription fees
A subordinate; a subaltern
a submersible warship usually armed with torpedoes
The Student Union Building
a sandwich made on a long bun; submarine sandwich
1 Subsidiary 2 Subject 3 Subordinated
Sub Account For Payroll, the valid sub accounts are 0, 1, 2, 5, and 7
abbr Subscriber
sub nom.
Used in case citations to designate a case that has a different name before one court than it did before a previous court
sub rosa
Slang. Used in Workers' Compensation cases to mean covert surveillance video used to catch Workers' Compensation applicants and show that they are in fact not injured. Also spelled subrosa
sub rosa
Carried out secretly or confidentially
sub rosa
In secret or covertly; privately or confidentially

they held the meeting sub rosa.

sub silencio
in a clearly implied but not overtly stated way
sub specie aeterni
A latin term meaning "from the viewpoint of eternity" commonly used in philosophy and literature
sub-
almost, nearly

subhuman.

sub-
subsidiary, secondary

subplot.

sub-
under, beneath

submarine.

sub-Saharan
Of or pertaining to that part of Africa south of the Sahara desert
sub-Saharan Africa
Africa south of the Sahara
sub-brown dwarf
A planetary mass object, less massive than a brown dwarf star, and not in orbit around a star
sub-brown dwarfs
plural form of sub-brown dwarf
sub-excavation
An excavation underneath something, or the excavation of a subgrade

We were grading the road and found a soft spot where we did a sub-excavation.

sub-lieutenant
A commissioned officer of the navy whose rank is above an acting sub-lietuenant's and below a lieutenant
sub-lieutenant
A commissioned officer of the Royal Navy whose rank is above a midshipman's and below a lieutenant
sub-light
At less than the speed of light
sub-system
A group of related components that are part of a larger system
sub-zero
below 0°C; freezing cold
sub-bituminous coal
Sub-bituminous coal is a coal whose properties range from those of lignite to those of bituminous coal and are used primarily as fuel for steam-electric power generation
sub-governor
An official immediately below a governor in rank
sub-prefect
An assistant or deputy prefect; spec. an administrative officer of a department of France subordinate to the prefect
sub-prefecture
The office or position of a sub-prefect; the area administered by a sub-prefect
sub-saharan
(Coğrafya) From or forming part of the African regions south of the Sahara desert
sub-saharan africa
(Coğrafya) Sub-Saharan Africa is the term used to describe the area of the African continent which lies south of the Sahara desert. Geographically, the demarcation line is the southern edge of the Sahara Desert
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Middle English
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Maine, a state of the United States of America
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
Italian
it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
significant other
s.o.
someone
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone is
someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone has
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
To a high degree
something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
conj. in order for
that
singular and at a distance from the speaker
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
to such a degree
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{n} more or less, part
something
{a} rather
that
{c} because

You'll suffer because of that. - You will suffer because of that.

It was because of her that he lived so miserably. - It was down to her that he lived so miserably.

it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
Their
tin
US
uk
her
le
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
him
he, her
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
pron: his 46
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Information technologies
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
Information Technology - see ICT
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Short form meaning Information Technology
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
Türkisch - Englisch
(Tıp) sub
her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

his
{i} feel

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

her
soever
her
either

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
pooch
it
bastard
it
{f} pushing
it
push
it
dig into
it
{f} shove
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
consciousness
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
sub

  Türkische aussprache

  sʌb

  Synonyme

  grinder, hoagie

  Aussprache

  /ˈsəb/ /ˈsʌb/

  Etymologie

  [ s&b ] (noun.) 1830. Shortened form of any of various words beginning sub-, such as submarine, subroutine, substitute, subscription. The sandwich is so called because the bun's cylindrical shape resembles the shape of a submarine.

  Tempora

  subs, subbing, subbed

  Gemeinsame Collocations

  sub prime, sub zero, sub governor, sub genre

  Videos

  ... in places like Sub-Saharan Africa and the Americas. ...
  ... In Sub-Saharan Africa, the decline has been much less.  From perhaps 6.6 children to ...

  Wort des Tages

  gaslight
Favoriten