reason

listen to the pronunciation of reason
Englisch - Türkisch
{i} neden

Onun istifa etmesi için bir neden yok. - There is no reason why he should resign.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

{i} sebep

Sebep olmadan asla kızgın olmam. - I'm never angry without reason.

Onu yapmaman için çok sayıda sebepler var. - There are a good many reasons why you shouldn't do it.

{i} gerekçe

Üvey annemle hiç tartışmadım veya o bana gerekçeler vermedi. - I never argued with my stepmother, nor she gave me the reasons.

Gerekçelerini anlamam gerekiyor. - I need to understand your reasons.

{i} akıl

Akıllı bir köpek asla sebepsiz havlamaz. - A smart dog never barks for no reason.

Bu akıl yürütme ile ilgili temel bir hatadır. - This is an elementary error of reasoning.

{i} mantık

Daha mantıklı olmalısın. - You should be more reasonable.

Önerin mantıklı görünüyor. - Your suggestion seems reasonable.

{i} hikmet
tanıt
{i} 1. neden, sebep: There are several reasons why I'm not going. Gitmemem için birkaç neden var. The reasons you've given won't do. Sebep
{f} akıl yürüt

Bu akıl yürütme gerçekten delice. - This reasoning is really insane.

Bu akıl yürütme ile ilgili temel bir hatadır. - This is an elementary error of reasoning.

{f} konuşmak
{i} sağduyu
{f} uslamlamak
{i} us
{f} görüşmek
{f} etraflıca düşünmek
{i} insaf
{f} usavurmak
{i} adalet
{f} düşünmek

Gençliğinin bittiğini düşünmek için iyi bir nedenin olabilir. - You may have good reason to think that your youth is over.

{f} ikna etmeye çalışmak

Bir sarhoşu ikna etmeye çalışmak imkansızdır. - It's impossible to reason with a drunk.

{f} düşünüp taşınmak
{f} mantıklı davranmak
bring to reason aklını başına getirmek
neden, sebep: There are several reasons why I'm not going. Gitmemem için birkaç neden var. The reasons you've given won't do. Sebep
aklıselim
in all reason mantıki olarak
hakkıyle düşünülürse
{f} çözmek
{f} sonuç çıkarmak
{f} bulmak

Tom kalma sebebi bulmak için elinden geleni yaptı. - Tom did his best to find a reason to stay.

{f} muhakeme etmek
{f} kanıtlamaya çalışmak
{f} sonuca varmak
sebebiyle
yargılamak
sebeb

Onu niçin uygulamamam gerektiğinin sebebini anlamıyorum. - I see no reason why I shouldn't put it into practice.

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

tartışmak

İlerde bunu tartışmak için sebep olmadığını anlıyorum. - I see no reason to discuss it further.

usa vurmak
-den sonuç çıkarmak
mantık yürütmek
anlamak

Söylediği gerekçeyi anlamak zor. - The reason which he gave is hard to understand.

akıl yürütmek
esbap
engellik
cihet
for this reason
bundan dolayı
reasonable
makul

Onu icat eden profesör, üniversiteden makul bir ücret hakkına sahip - The professor who invented it has the right to reasonable remuneration from the university.

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

reasoning
muhakeme

Sizinle ilgili muhakeme yok. - There's no reasoning with you.

Senin muhakemeni anlamıyorum. - I don't understand your reasoning.

for this reason
bu yüzden

O bu yüzden okulu bıraktı. - It is for this reason that he left school.

for this reason
bu sebepten
for this reason
bu nedenle

Bu nedenle, seninle gidemem. - For this reason, I cannot go with you.

Bu nedenle seninle aynı düşüncede değilim. - For this reason I cannot agree with you.

reason out
çözümle
reason with
inandırmaya çalışmak
reason with
ikna etmek
reason action
sebeplendirilen eylem
reason to
nedenle
reason-giving
birine karar vermesini sağlamak için nedenler sunmak
reason for
(Fiili Deyim ) -ın sonucu olmak , sonuç olarak
reason out
(Fiili Deyim ) düşünüp taşınarak bulmak , çözümlemek
reason out
düşünüp taşınmak
reason out
etraflıca düşünmek
reason s.t. out
bir şeyi akıl yoluyla çözmek/çözmeye çalışmak
reason what
(isim) olduğunu bulmak
reason what
ne olduğunu bulmak
reason why
nedenini bulmak
reason why
(isim)denini bulmak
render reason
render nedeni
reasonable
{s} mantıklı

Mantıklı olmaya çalışıyorum. - I'm trying to be reasonable.

Bir dahaki sefere daha mantıklı bir gerekçe bulmayı dene. - Try and come up with a more reasonable excuse next time.

reasoning
{i} düşünme, muhakeme; mantık: I like your reasoning. Mantığını beğeniyorum
reasonably
epey
reasonable
mantıksal
reasonable
kararınca
reasonable
söz anlamak
reasonable
uygun
reasonable
{s} akılcı
reasonable
{s} akla yatkın
reasoning
düşünce
reasonable
akıllıca
reasonable
çok da fena olmayan
reasonable
reasonableness uygunluk
reasonable
haklı

Şu an onların fikirlerini yermek kolay, fakat onlar o zaman epey haklı göründü. - It's easy to lampoon their ideas now, but they seemed quite reasonable at the time.

reasonably
oldukça/makulce
reasonably
makul bir şekilde
reasoned
{s} iyice düşünülmüş ve mantıklı
reasoned
{f} akıl yürüt
reasonable
kabul edilebilir
reasonable
orta derecede
reasonable
akla yakın
reasonable
münasebetli
bring to reason
yola getirmek
concrete reason
somut gerekçe
due to similar reason
aynı nedenle
due to this reason
bu sebepten ötürü
due to this reason
bu sebepten dolayı
due to this reason
bu nedenden ötürü
in all reason
mantıki olarak
knowledge reached by reason
akliyat
listen to reason
laf dinlemek
reasonable
karar
reasonable
makul ölçüleri aşmayan
reasonableness
makul olma
reasonableness
uygunluk
reasonably
kararınca
reasonably
makul surette
reasonably
mantık çerçevesinde
reasonably
orta derecede
reasoned
makul
reasoning
akıl yürüterek
reasoning
(Ticaret) mantıksal düşünce
reasoning
akıl yürütme

Bu akıl yürütme gerçekten delice. - This reasoning is really insane.

Bu akıl yürütme ile ilgili temel bir hatadır. - This is an elementary error of reasoning.

reasoning
gösteriş
reasons
esbap
submit a reason
sebep öne sürmek
there is no reason not to
oldu olacak
without reason
sebepsizce
beyond all reason
mantıksız
beyond all reason
aşırı
bring sb to reason
mantıklı olmaya ikna etmek
by reason of
sebebiyle
by reason of
-den ötürü
clauses of reason
sebep cümlecikleri
clauses of reason
neden cümlecikleri
conjunctions of reason
neden bildiren bağlaçlar
for some reason
bazı nedenlerden dolayı
for that reason
bu sebepten
it stands to reason
gayet açıktır ki
lose one's reason
aklını bozmak
past all reason
mantıksız
past all reason
aşırı
reasonable
akla uygun
reasonable
(fiyat) aşırı olmayan
reasonable
düşünen
reasonable
orta karar
reasonable
akıllı
reasonableness
insaf
reasonableness
akla yatkınlık
reasonableness
kabul edilebilirlik
reasonably
akıllı uslu
reasonably
oldukça

Ben bundan oldukça eminim. - I'm reasonably certain of it.

Tom, Mary'nin onun büyükbabasının altın saatini çaldığından oldukça emindi. - Tom was reasonably certain that Mary had stolen his grandfather's gold watch.

reasonably
akla yatkın olarak
reasonably
epeyce
reasoning
uslamlama
reasoning
usa vurma
reasoning
mantıklı düşünme
reasoning
{f} akıl yürüt

Bu akıl yürütme ile ilgili temel bir hatadır. - This is an elementary error of reasoning.

Bu akıl yürütme gerçekten delice. - This reasoning is really insane.

rhyme or reason
akıl fikir
rhyme or reason
mantık
rhyme or reason
anlam
stand to reason
akla yatmak
the reason why
-in nedeni
It stands to reason
(that) .... Kuvvetle tahmin edilen bir şey için kullanılır: “Will she come?” “İt stands to reason she will.” “Gelecek mi?” “Tabii, neden gelmesin?”
It stands to reason that ...
Mantık diyor ki ..., -e göre tabii ki ...: Unless you pay him a decent salary, it stands to reason he won´t work hard. Ona makul bir maaş vermedikçe tabii ki gayretle çalışmaz
You´ve every reason to be mad
Kızmakta çok haklısın
and for a good reason
(deyim) İyi bir nedenle, iyi bir neden uğruna
and for good reason
(deyim) İyi bir nedenle, iyi bir neden uğruna
beyond the bounds of reason
aklın sınırları ötesine
for good reason
belli/apaçık nedenlerle
for good reason
haklı nedenlerle
for no apparent reason
yok yere
for reason
nedenle
for some mysterious reason
gizemli bir nedenden dolayı
for that reason
o sebepten
for the reason (that)
neden (yani) için
for the reason that
bunun sonucunda
for what reason
ne sebeple
give reason
sebep
have a reason
Bir nedeni olmak
have reason
nedeni var
honoris causa (by reason of honor)
onur honoris causa (dolayısıyla)
human reason
beşeri sebepler
it stands to reason
Bu nedenle standları
it stands to reason that
Kuvvetle tahmin edilen bir durum için kullanılır: "İt stands to reason he'll come. - Gelmemesi için bir neden olmadığına göre gelir."
it stands to reason that
Mantık diyor ki ..., -e göre tabii ki ...: "Unless you pay him a decent salary, it stands to reason he won´t work hard. - Ona makul bir maaş vermedikçe tabii ki gayretle çalışmaz."
main reason
ana neden, esas sebep
neither rhyme nor reason
ne kafiye ne sebeple
no rhym or reason
(deyim) Mantıklı bir nedeni olmaksızın, izah edilemeyecek bir şekilde
public reason
(Felsefe) Ortak akıl
reasonable
makule
reasonably
akla uygun biçimde
reasons
gerekçeler
rhyme or reason
anlam, mantık, akıl fikir
stands to reason
nedenle standları
the reason
neden
the reason why
(-in) nedeni
the underlying reason is that
bunun nedeni
the voice of reason
aklın sesi
there is no reason
Hiçbir neden olmadığını
voice of reason
aklın sesi
whatever the reason
her ne sebeple
within reason
mâkul

Makul düzeyde istediğin bir şeyi sana vereceğim. - I'll give you anything you want within reason.

without rhym or reason
(deyim) Mantıklı bir nedeni olmaksızın, izah edilemeyecek bir şekilde
without rhyme or reason
mantıksız
reasonable
(Tıp) Belli bir sebebe dayanan, akla yatkın, makul
reasonable
{s} orta derecede, çok da fena olmayan: You've a reasonable chance of being accepted by that
reasonable
reasonably makul surette
reasonable
oldukça

Buradaki fiyatlar oldukça makul. - The prices here are quite reasonable.

Oldukça makul görünüyor. - It seems perfectly reasonable.

reasonable
anlakalır
reasonableness
makullük
reasonably
akla uygun olarak
reasonably
orta derecede: It was reasonably entertaining. Canımızı sıkmadı
reasonably
mantıklı olarak
reasoned
reason ikna et/akıl yürüt
reasoned
düşünülmüş
reasoned
düşünüp kararlaştırılmış
reasoner
mantıklı düşünen kimse
reasoner
usavurucu
reasoner
(isim) mantıklı düşünen kimse
reasoning
usavurma
reasoning
tümevarım
reasoning
kanıtlar
reasoning
mantık
reasoning
inductive reasoning tümevarım uslamlaması
reasoning
tümevarımlı usa vurma
reasoning
{i} nedenler
reasoning
deductive reasoning tümdengelim uslamlamasl
reasoning
tümdengelimli usa vurma
reasoning
{i} (Felsefe) uslamlama, usavurma, muhakeme
reasoning
reason ikna et/akıl yürüt
Englisch - Englisch
Something reasonable, in accordance with thought; justice

I was promised, on a time, To have reason for my rhyme.

Hence: To carry on a process of deduction or of induction, in order to convince or to confute; to formulate and set forth propositions and the inferences from them; to argue
ratio; proportion
To overcome or conquer by adducing reasons

to reason down a passion.

To support with reasons, as a request
To persuade by reasoning or argument

to reason one into a belief; to reason one out of his plan.

To exercise the rational faculty; to deduce inferences from premises; to perform the process of deduction or of induction; to ratiocinate; to reach conclusions by a systematic comparison of facts
To converse; to compare opinions
A cause:

proof, more or less decisive, for an opinion or a conclusion.

due exercise of the reasoning faculty
The cognitive faculties, collectively, of conception, judgment, reasoning, and intuition; (roughly) the ability to think

And the specific distinction between man and beast is now, strictly speaking, no longer reason (the lumen naturale of the human animal) but science….

To find by logical process; to explain or justify by reason or argument

to reason out the causes of the librations of the moon'''.

To arrange and present the reasons for or against; to examine or discuss by arguments; to debate or discuss

I reasoned the matter with my friend.

a fact that logically justifies some premise or conclusion; "there is reason to believe he is lying"
{f} think, consider logically; support a claim with reasons, justify by giving reasons; argue, claim
{i} cause, basis for action; intelligence, sense
think logically; "The children must learn to reason"
the capacity for rational thought or inference or discrimination; "we are told that man is endowed with reason and capable of distinguishing good from evil"
a rational motive for a belief or action; "the reason that war was declared"; "the grounds for their declaration"
an explanation of the cause of some phenomenon; "the reason a steady state was never reached was that the back pressure built up too slowly"
To find by logical processes; to explain or justify by reason or argument; usually with out; as, to reason out the causes of the librations of the moon
A thought or a consideration offered in support of a determination or an opinion; a just ground for a conclusion or an action; that which is offered or accepted as an explanation; the efficient cause of an occurrence or a phenomenon; a motive for an action or a determination; proof, more or less decisive, for an opinion or a conclusion; principle; efficient cause; final cause; ground of argument
{v} to argue or examin rationally
{n} the faculty of thinking, a cause, motive, propriety, justice, moderation
decide by reasoning; draw or come to a conclusion; "We reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house
To overcome or conquer by adducing reasons; with down; as, to reason down a passion
To overcome or conquer by adducing reasons; - with down
To find by logical process; to explain or justify by reason or argument; - usually with out
man's only way of perceiving reality, his only source of knowledge, his only guide to action and his basic means of survival
decide by reasoning; draw or come to a conclusion; "We reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house"
The ability that people have to think and to make sensible judgments can be referred to as reason. a conflict between emotion and reason
vagueness If you say that something happened or is true for some reason, you mean that you know it happened or is true, but you do not know why. For some inexplicable reason she was attracted to Patrick
The way to tell human beings from animals is that humans have reason It is thought that it is naturally in humans, as opposed to learning It can also be contrasted with emotions
If a person or thing is someone's reason for living or their reason for being, they are the most important thing in that person's life. Chloe is my reason for living
If you try to make someone listen to reason, you try to persuade them to listen to sensible arguments and be influenced by them. The company's top executives had refused to listen to reason
The faculty or capacity of the human mind by which it is distinguished from the intelligence of the inferior animals; the higher as distinguished from the lower cognitive faculties, sense, imagination, and memory, and in contrast to the feelings and desires
rhyme or reason: see rhyme to see reason: see see it stands to reason: see stand
VARCHAR2(78) Reason why tablespace point-in-time recovery cannot proceed
The universe was created for a divine Reason Every idea created by the Trinity fits within the context of the one Reason or LOGOS The source of Reason is the Son, the Christ There is only one divine Reason but, due to sin, it is not accessible to us until we become reborn within the body of Christ We can not reason properly until then In sin our thoughts are limited to human logic which includes guile and self centered ideas
If you say that you have reason to believe something or to have a particular emotion, you mean that you have evidence for your belief or there is a definite cause of your feeling. They had reason to believe there could be trouble He had every reason to be upset
as defined by Hume, it is the faculty of immediate intuition and demonstration (e g , discovering the relations of ideas - as in mathematics)
" reason is purposive activity [viz , the activity of developing toward self-conscious freedom, truth, etc] " Preface, Phenomenology of Mind 83
"2 a (1) : the power of comprehending, inferring, or thinking esp in orderly rational ways : INTELLIGENCE (2) : proper exercise of the mind"
To persuade by reasoning or argument; as, to reason one into a belief; to reason one out of his plan
the state of having good sense and sound judgment; "his rationality may have been impaired"; "he had to rely less on reason than on rousing their emotions"
If you say that something happened or was done for no reason, for no good reason, or for no reason at all, you mean that there was no obvious reason why it happened or was done. The guards, he said, would punch them for no reason For no reason at all the two men started to laugh
If you reason that something is true, you decide that it is true after thinking carefully about all the facts. I reasoned that changing my diet would lower my cholesterol level `Listen,' I reasoned, `it doesn't take a genius to figure out what Adam's up to.' see also reasoned, reasoning
Is the ability to descern how and why cause yield effects
To arrange and present the reasons for or against; to examine or discuss by arguments; to debate or discuss; as, I reasoned the matter with my friend
Reason comprises conception, judgment, reasoning, and the intuitional faculty
If one thing happens by reason of another, it happens because of it. The boss retains enormous influence by reason of his position
present reasons and arguments
Specifically, it is the intuitional faculty, or the faculty of first truths, as distinguished from the understanding, which is called the discursive or ratiocinative faculty
right-mindedness; thinking in accordance with the Holy Spirit, choosing to follow His guidance and learn His lessons of forgiveness, seeing sinlessness rather than sin, and choosing vision instead of judgment (Note -- not to be confused with rationalism )
Reason is the faculty enabling us to apply being, to render perceptions intellective, to separate ideas from these perceptions, and to integrate and unite the ideas in judgements and reasonings The power to apply being as moral law can be called moral reason
in the first Critique, the highest faculty of the human subject, to which all other faculties are subordinated It abstracts completely from the conditions of sensibility The second Critique examines the form of our de貞ires in order to construct a system based on the faculty of reason (= the prac負ical standpoint) Reason's primary function is practical; its theoretical func負ion, though often believed to be more important, should be viewed as having a secondary importance (Cf judgment )
Due exercise of the reasoning faculty; accordance with, or that which is accordant with and ratified by, the mind rightly exercised; right intellectual judgment; clear and fair deductions from true principles; that which is dictated or supported by the common sense of mankind; right conduct; right; propriety; justice
a justification for something existing or happening; "he had no cause to complain"; "they had good reason to rejoice"
The reason for something is a fact or situation which explains why it happens or what causes it to happen. There is a reason for every important thing that happens Who would have a reason to want to kill her?
The mind, the reasoning processes of the mind
If you say that you will do anything within reason, you mean that you will do anything that is fair or reasonable and not too extreme. I will take any job that comes along, within reason
the capacity for thinking relatively and making inferences; the process of following relationships froth thought to thought and of ultimately drawing conclusions
"Jefferson held that reason is implanted in both physical nature and human nature The reason of physical nature is its order The reason of human nature is our ability to understand a fair portion of that order " (Miller, 4 )To References This is an idea typical of the Enlightenment The idea of reason inherent in nature goes back to Plato's notion of a universe of "divine" ideas of which the natural objects of our universe are imitations There is a certain ambiguous allegiance, still, to this idea among scientists The modern world no longer looks to the rational structure of the universe to discover the grounds for its moral ideals, but when Einstein protests that "God does not play dice with the universe," he is expressing a sense of an inherent rationality in the natural world
The use of the rational methods of inquiry, logic, and evidence in developing knowledge and testing claims to truth
which is an inside-out philosophy Rationalism, such as Plato or Descartes Rationalism of Plato Reason comprises the essential nature of the human being We can know by reason alone Plato's view of Reality World of being <above> World of becoming <below> Whatever knowledge we have in this world is possible because it is innate (inborn) in us Theory of Innate ideas Rationalism of Descartes Greatly influenced by the certainty of mathematics Two operatives of the intellect 1) Intuition - Fundamental and irreducible truths 2) Deduction - More truths deduced from intuition A commentary version -- Chomsky Philosophical Linguist attempts to see what we say Transformation Grammar Innate elements we are born with Deconstructionism We cannot understand what Plato meant today so it should be, what is important to us today How do the philosophies change if we just apply to today?
an ability to move from the truth of some beliefs to the truth of others Some philosophers have seen this capacity as more or less sufficient to determine one correct systematic account of reality, while others have argued that such an account, if possible at all, must be based primarily upon experience Kant, following Aristotle, saw reason divided between theoretical and practical reason, the latter issuing in actions rather than beliefs, but held that at a deep level the two capacities were the same Hegel saw reason and much else altering at different stages of historical development Hume restricted practical reason to finding means to obtain ends set out by the passions, others have rejected the means-ends account Reason enters the account of institutions through models of the interaction of the choices of individuals and through the direct assessment of practices and societies
resoun
reason code
(Ticaret) A code that classifies scrap, inventory writeoffs, order changes or other transactions into categories for analysis and corrective action
reason out
reason: decide by reasoning; draw or come to a conclusion; "We reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house"
reason that
claim that -, argue that -
reason with
If you try to reason with someone, you try to persuade them to do or accept something by using sensible arguments. I have watched parents trying to reason with their children and have never seen it work
age of reason
Seven years of age, at which age a person is morally liable for the sins that he or she commits

On September tenth — the morning of my seventh birthday — I came downstairs to the kitchen, where my mother was washing the dishes and my father was… reading the paper or something, and I sort-of presented myself to them in the doorway, and they said “Hey! Happy birthday!” And I said “I’m seven.” And my father smiled and said “Well, you know what that means, don’t you?” And I said “Yeah… that I’m gonna have a party and a cake and get a lot of presents (?)” And my dad said “Well, yes, but more importantly, being seven means that you’ve reached the age of reason, and you’re now capable of committing any and all sins against God and man.”.

practical reason
The use of reason to decide how to act
reasonable
Satisfactory
reasonable
Inexpensive
reasonableness
The state or characteristic of being reasonable
reasonableness
A reasonable action or behaviour
reasonably
Fairly
reasonably
Inexpensively

The shoes were reasonably priced.

reasonably
In accordance with reason

They were able handle their disagreements reasonably.

reasonably
Not extremely
reasoned
which is based on reasoning; which is the result of logical thought
reasoned
Simple past tense and past participle of reason
reasoning
Present participle of reason
reasoning
The deduction of inferences or interpretations from premises; abstract thought; ratiocination
rhyme or reason
Logic. Common sense

He would often fly into an unexpected rage without rhyme or reason.

stand to reason
To make sense; to seem logical, reasonable, or rational

If nobody asked the question yet, then it stands to reason that nobody has tried answering.

The reason
why

Tom still hasn't told me the reason why he isn't going to do that. - Tom still hasn't told me the reason why he's not going to do that.

Tom still hasn't told me the reason why he's not going to do that. - Tom still hasn't told me the reason why he isn't going to do that.

reasonable
{a} endued with reason, rational, just
reasonableness
{n} reason, propriety, moderation
reasonably
{a} agreeable to reason, moderately
reasoner
{n} one who reasons, one who argues
reasoning
{n} an act of reason, an argument
it stands to reason that
It is obvious or logical that
no rhym or reason
(deyim) Without any reasonable explanation or purpose
public reason
(Felsefe) Public reason is the phrase used by American philosopher John Rawls to refer to the common reason of all citizens in a pluralist society. Public reason is contrasted by Rawls with the nonpublic reason employed by citizens as members of religious associations or as adherents to particular moral and philosophical doctrines
without rhym or reason
(deyim) Without any reasonable explanation or purpose
Reasonable
logical
reasonable
just; fair; agreeable to reason
reasonable
showing reason or sound judgment; "a sensible choice"; "a sensible person"
reasonable
Fair, proper, just, moderate, suitable under the circumstances There are a variety of situations under the Act where reasonableness comes into play in a decision or course of action on the part of a public body, in particular: fulfilling the duty to assist applicants and to respond to requests without delay; deciding whether disclosure of personal information would constitute an unreasonable invasion of a third party's personal privacy; deciding whether disclosure of information that may be subject to certain exceptions under could reasonably be expected to cause harm; and making certain determinations with respect to the collection, use, disclosure, and protection, of personal information
reasonable
If you say that the price of something is reasonable, you mean that it is fair and not too high. You get an interesting meal for a reasonable price + reasonably rea·son·ably reasonably priced accommodation
reasonable
You can use reasonable to describe something that is fairly good, but not very good. The boy answered him in reasonable French + reasonably rea·son·ably I can dance reasonably well
reasonable
showing reason or sound judgment; "a sensible choice"; "a sensible person
reasonable
reas
reasonable
Having the faculty of reason; endued with reason; rational; as, a reasonable being
reasonable
not excessive or extreme; "a fairish income"; "reasonable prices"
reasonable
Reasonably; tolerably
reasonable
A reasonable amount of something is a fairly large amount of it. They will need a reasonable amount of desk area and good light. + reasonably rea·son·ably From now on events moved reasonably quickly
reasonable
marked by sound judgment; "sane nuclear policy" showing reason or sound judgment; "a sensible choice"; "a sensible person
reasonable
If you think that someone is fair and sensible you can say that they are reasonable. He's a reasonable sort of chap Oh, come on, be reasonable. unreasonable + reasonably rea·son·ably `I'm sorry, Andrew,' she said reasonably. + reasonableness rea·son·able·ness `I can understand how you feel,' Desmond said with great reasonableness
reasonable
{s} rational, logical; intelligent, wise; plausible, likely, credible
reasonable
If you say that a decision or action is reasonable, you mean that it is fair and sensible. a perfectly reasonable decision At the time, what he'd done had seemed reasonable
reasonable
and Customary R&C The prevailing charge made by physicians of similar expertise for a similar procedure in a particular geographic area
reasonable
If you say that an expectation or explanation is reasonable, you mean that there are good reasons why it may be correct. It seems reasonable to expect rapid urban growth. + reasonably rea·son·ably You can reasonably expect your goods to arrive within six to eight weeks
reasonable
marked by sound judgment; "sane nuclear policy"
reasonable
A prudent person would have purchased this item and paid this price
reasonable
Governed by reason; being under the influence of reason; thinking, speaking, or acting rationally, or according to the dictates of reason; agreeable to reason; just; rational; as, the measure must satisfy all reasonable men
reasonable
Not excessive or immoderate; within due limits; proper; as, a reasonable demand, amount, price
reasonableness
goodness of reason and judgment; "the judiciary is built on the reasonableness of judges"
reasonableness
the quality of being plausible or acceptable to a reasonable person; "he questioned the tenability of my claims"
reasonableness
moderation in expectations; "without greater reasonableness by both parties we will never settle this matter!"
reasonableness
the state of having good sense and sound judgment; "his rationality may have been impaired"; "he had to rely less on reason than on rousing their emotions"
reasonableness
{i} sensibility, logicalness, rationality
reasonableness
the property of being moderate in price; "the store is famous for the reasonableness of its prices"
reasonableness
Quality of being reasonable
reasonableness
the quality of being plausible or acceptable to a reasonable person; "he questioned the tenability of my claims" moderation in expectations; "without greater reasonableness by both parties we will never settle this matter!" the property of being moderate in price; "the store is famous for the reasonableness of its prices" goodness of reason and judgment; "the judiciary is built on the reasonableness of judges
reasonableness
The characteristic of being reasonable
reasonableness
goodness of reason and judgment; "the judiciary is built on the reasonableness of judges
reasonably
credibly, plausibly; wisely, intelligently; rationally, logically
reasonably
with good sense or in a reasonable or intelligent manner; "he acted sensibly in the crisis"; "speak more sanely about these affairs"; "acted quite reasonably"
reasonably
to a moderately sufficient extent or degree; "the shoes are priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"; "they lived comfortably within reason"
reasonably
Moderately; tolerably
reasonably
In a reasonable manner
reasoned
{s} prudent, carefully considered
reasoned
reflects weight of sound argument or evidence; "a sound argument
reasoned
past of reason
reasoned
reflects weight of sound argument or evidence; "a sound argument"
reasoned
approval A reasoned discussion or argument is based on sensible reasons, rather than on an appeal to people's emotions. Abortion is an issue which produces little reasoned argument. = rational. based on careful thought, and therefore sensible = logical
reasoned
resulting from careful thought; "the paper was well thought out"
reasoner
{i} one who thinks or considers logically; one who supports a claim with reasons; one who argues, one who makes a claim
reasoner
One who reasons or argues; as, a fair reasoner; a close reasoner; a logical reasoner
reasoner
someone who reasons logically
reasoner
One who reasons
reasoners
plural of reasoner
reasoning
a set of cognitive processes by which an individual may infer a conclusion from an assortment of evidence or from statements of principles
reasoning
{i} argumentation
reasoning
The act or process of adducing a reason or reasons; manner of presenting one's reasons
reasoning
the logical use of reason to form inferences or interpretations; abstract thought; ratiocination
reasoning
In a court opinion (either majority or minority), one of the justices writes up the major legal factors which support the decision
reasoning
thinking that is coherent and logical
reasoning
That which is offered in argument; proofs or reasons when arranged and developed; course of argument
reasoning
{i} process of drawing conclusions, process of making inferences through logical thinking
reasoning
A method of thinking See also: Inference
reasoning
Reasoning is the process by which you reach a conclusion after thinking about all the facts. the reasoning behind the decision. a process of thinking carefully about something in order to make a judgment scientific/logical/legal reasoning reasoning behind
reasoning
action of the verb to reason
reasoning
The derivation of an object's state modelG from input of related object stateG information and from the object's behavior modelsG
reasoning
endowed with the capacity to reason
reasons
third person singular present tense of the verb to reason
reasons
for US Export Control may be any of the following
reasons
which provide evidence in support of claims (supporting reasons) or against claims (objections)
reasons
plural of reason
Türkisch - Englisch

Definition von reason im Türkisch Englisch wörterbuch

underlying reason
rationale
reason
Favoriten