biri

listen to the pronunciation of biri
Türkisch - Englisch
somebody

As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead. - Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı.

Somebody had drowned her in the bathtub. - Biri onu küvette boğmuştu.

one

The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century. - Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir.

I know one of them but not the other. - Birini tanıyorum da ötekini değil.

any

You may choose any of them. - Onlardan herhangi birini seçebilirsin.

Is there anybody who would like to go see a live concert of Lady Gaga with me? - Benimle Lady Gaga'nın bir canlı konserini seyretmeye gitmek isteyen biri varmı?

soul

I don't have a soul, and neither does anyone else. - Benim bir ruhum yok ve başka birinin de yok.

There's not a living soul around here. - Buralarda yaşayan biri yok.

first

When meeting a person for the first time, keep the conversation light. - Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür.

Poland was one of the first countries to recognize the Republic of Turkey. - Polonya, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biriydi.

anyone

Is there anyone else wanting to eat? - Yemek yemek isteyen başka birisi var mı?

Anyone could do that. - Herhangi biri onu yapabilir.

one of

The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century. - Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir.

Manchester United is one of the most successful teams in both the Premier League and England. - Manchester United, hem Premier League'de hem de İngiltere'de en başarılı takımlardan biridir.

someone

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

Someone has ripped out the first three pages of this book. - Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış.

one; cookie
one (of them); somebody, someone
one of them

One of them is a spy. - Onlardan biri bir casus.

If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary. - İki insan her zaman aynı görüşe sahipse, bunlardan biri gereksizdir.

{i} cookie

Would it be OK if I ate one of these cookies? - Bu kurabiyelerden birini yiyebilir miyim?

I usually don't like sweet things, but I will try one of your cookies. - Ben genellikle tatlı şeyleri sevmiyorum ama senin kurabiyelerinden birini deneyeceğim.

of one

Books are the offspring of one's mind. - Kitaplar birinin aklının ürünleridir.

The solution of one may prove to be the solution of the other. - Birinin çözümü, ötekinin çözümünü kanıtlayabilir.

in one

Tom is sitting in one of the chairs. - Tom koltuklardan birisinde oturuyor.

Tom lost the sight in one of his eyes in a traffic accident. - Tom bir trafik kazasında gözlerinden birinde görme yeteneğini kaybetti.

_un
her biri
each

The principal presented each of the graduates with diploma. - Okul müdürü mezunların her birine diplomasını sundu.

The tickets are 1,000 yen each. - Biletlerin her biri 1.000 yen.

biri hariç
bar one
biri on geçiyor
It is ten minutes past one
biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
(Atasözü) All conflicts can be traced back to a quarrel between the haves and the have-nots
biri çeyrek geçiyor
It is a quarter past one
birinden biri
either
bileşik yapraklardan biri
leaflet
bir dizi delikten biri
perforation
birlikte savaşan devletlerden biri
cobelligerent
her biri ayrı olarak
respectively
herhangi biri
any

Never have I heard anyone say a thing like that. - Herhangi birinin öyle bir şey söylediğini asla duymadım.

Anyone could do that. - Herhangi biri onu yapabilir.

doların yüzde biri
cent
hiç biri
none of

None of us are perfect. - Hiç birimiz mükemmel değiliz.

None of us speak French. - Hiç birimiz Fransızca bilmiyor.

oluşturan parçalardan her biri
constituent
beyin zarlarından biri
(Tıp) piamater
böyle biri
such a one
her biri için
for each
her biri için
cum
hiç biri
neither of them

Neither of them looks happy. - Onlardan hiç biri mutlu görünmüyor.

hiç biri
none

None of Tom's classmates knew who his father was. - Tom'un sınıf arkadaşlarından hiç birisi, onun babasının kim olduğunu bilmiyordu.

None of you are going to be fired. - Hiç biriniz kovulmayacaksınız.

yılın dörtte biri
quarter
başlıca sebeplerinden biri
one of the primary resons of
başlıca sebeplerinden biri
one of the main reasons of
gürcülerin kavimsel boylarından biri
height of the Georgian kavimsel
halktan biri
One of the people
sıradan biri
ordinary person
Anglo norman takımadalarından biri
Guernsey
Oniki küçük peygamberden biri
Amos
aklı başında biri olmak
to have a good head on one's shoulders
altıda biri
sixth
altızlardan biri
sextuple
az yemek yiyen biri olmak
be a poor eater
bazen biri
now this, now that
bazen biri
now this now that
başka biri
somebody else
başka biri
someone else; another person, another
başka biri
another, someone else
başka dinden biri ile evlilik
mixed marriage
başka dinden biri ile evlilik
marriage in which the husband and wife are of different religions or races
beyin zarlarından biri
arachnoid
beşizlerden biri
quintuplet
beşizlerden biri
quin
beşte biri
one out of five
burada ıngilizce konuşan biri var mı
Does someone here speak English
buyruk altında olan biri
minion
dairenin altıda biri
sextant
dairenin dörtte biri
quarter circle
dairenin dörtte biri
quad
dairenin dörtte biri
quadrant
dairenin sekizde biri
octant
den biri
either
dengi olamayan biri ile evlenme
mesalliance
doların binde biri
mill
dördüzlerden biri
quadruplet
dördüzlerden biri
quad
dört ana yönden biri
cardinal point
dört taneden biri
quadruplicate
en yüce meleklerden biri
(hrist.) seraph
galonun dörtte biri
quart
gramın onda biri
decigram
gramın onda biri
decigramme [Brit.]
hangi biri
which one

Which one do you think Tom will choose? - Sence Tom hangi birini seçecek?

Which one would you take? - Hangi birini alırdın?

hangi biri Which one
(of a large number)?
her biri
(Konuşma Dili) every man jack of them
her biri
everyone
her biri
every one, each one, each
her biri
every one

Every one of them went to see that movie. - Onların her biri o filmi izlemeye gitti.

Every one of her songs was a hit. - Onun şarkılarından her biri bir liste başıydı.

her biri
each one, every one (of)
her biri
each one of all
her biri başka bir hava çalmak
for everyone (in a group) to behave and think differently from everyone else (in that group); for everyone to have a different opinion
herhangi biri
anyone

Tom speaks French much better than anyone else. - Tom Fransızcayı başka herhangi birinden daha iyi konuşur.

Anyone could do that. - Herhangi biri onu yapabilir.

herhangi biri
anybody, anyone
herhangi biri
anybody

Tom didn't shoot anybody. - Tom herhangi birine ateş etmedi.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır.

iki rahmetten biri
(Konuşma Dili) If he can't get well I hope death will put an end to his sufferings
ikisinden biri
either

I'll give you either of these stamps. - Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim.

Either of the two must go. - İkisinden biri gitmeli.

ikizlerden biri
twin

One of the twins is alive, but the other is dead. - İkizlerden biri hayatta, ancak diğer ölü.

ittifak devletlerinden biri
cobelligerent
kafatası kemik tabakalarından biri
tablature
kafatası kemik tabakalarından biri
table
lejyonun onda biri
cohort
litrenin onda biri
deciliter
litrenin onda biri
decilitre [Brit.]
metrenin onda biri
decimetre [Brit.]
metrenin onda biri
decimeter
milin sekizde biri
furlong
onda biri
deci
orada ıngilizce konuşan biri var mı
Does someone there speak English
rublenin yüzde biri
kopek
rublenin yüzde biri
copeck
rublenin yüzde biri
kopeck
sıralı evlerden biri
terraced house
tuhaf biri
oddball
yılan saçlı üç tanrıçadan biri
fury
çemberin dörtte biri
quadrant
çiftli yarışan çiftlerden biri
bye
çiçeği oluşturan minik çiçeklerden her biri
floret
ölçeğin dörtte biri
quartern
önemli biri
person of note
öyle biri
such a one
üç ana renkten biri
primary color
üçüzlerden biri
triplet
ıncili yazanlardan her biri
evangelist
şarlman'ın maiyetindeki asilzadelerden biri
paladin
Englisch - Englisch
{i} (in India) bidi, cheap cigarette made from cut tobacco rolled in leaf
Türkisch - Türkisch
Yüklem durumunda olan bir isim takımının belirtileni olarak kullanıldığında, belirtenin hor görüldüğünü anlatır
Bilinmeyen bir kimse: "İhtimal hırsız Eşref'in hayranlarından biriydi."- O. S. Orhon
Bir tanesi: "Vagonun birine binip bölmelerden birine yerleşti."- M. Ş. Esendal
Bir tanesi
Bilinmeyen bir kimse
Yüklem durumunda olan bir isim takımının belirtileni olarak kullanıldığında belirtenin hor görüldüğünü anlatır
biri fena olmak
Hasta gibi olmak, fenalaşmak
biri fena olmak
Çok üzülmek, bozulmak
biri fena olmak
Kötüleşmek
her biri
Ayrı ayrı hepsi
herhangi biri
Belli olmayan, rastgele biri
biri
Favoriten