under

listen to the pronunciation of under
Englisch - Türkisch
altında

Bazı vahşi kediler komşumun evinin altında yaşarlar. - Some wild cats live under my neighbor's house.

Şu ağacın altındaki genç kadın üzgün görünüyor. - The young woman under that tree looks sad.

az
altına

Bir ağacın altına oturdular. - They sat under a tree.

Ben bir ağacın altına sığınmak zorunda kaldım. - I had to take shelter under a tree.

normalin altında
arasına
aşağıda
daha az

Bazı kitaplarla, ben daha fazla okudukça, ben onları daha az anlıyorum. - With some books, the more I read them, the less I understand them.

-den küçük
yönetimi altında
aşağıdaki
yardımcı

Tom sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için hipnoterapi uyguladı. - Tom underwent hypnotherapy to help him give up smoking.

Anlamam için yardımcı ol. - Help me to understand.

ast

O üstlerine karşı yaltakçı ve astlarına karşı kibirlidir. - He is obsequious to the higher ups and arrogant towards his underlings.

Sen sadece bir astsın. Yerini bil! - You're just an underling. Know your place!

-in yönetiminde
-den eksik
daha küçük
daha aşağı
gereğince
idaresinde
-den az
-den aşağı
-in altında
altından

Masanın altından bir kedi çıktı. - A cat came out from under the desk.

Maru emekleyerek masanın altından geçti. - Maru crawled out from under the table.

dibe
altta
önek 1. altında, altındaki. 2. yetersiz, eksik, az. 3. aşağısında. 4. ikinci, muavin, yardımcı
aşağı mevki veya halde
altına; altında; altından: They hid under the table. Masanın altına saklandılar. They were sitting under the umbrella. Şemsiyenin
{e} döneminde
{e} 1. altına; altında; altından: They hid under the table. Masanın altına saklandılar. They were sitting under the umbrella. Şemsiyenin
{e} altı

Bu oyunlar yetişkin kategorisi altında listelenmiş. - These games are listed under the adult category.

Bir ağacın altına oturdular. - They sat under a tree.

{e} halinde

Yeni istasyon binası inşaat halinde ve yakında tamamlanacak. - The new station building is under construction and will be completed soon.

Yeni okul binamız inşaat halinde. - Our new school building is under construction.

bastırılmış
kumandası altında
edat
aşağı

O otuzdan aşağı olamaz. - He can't be under thirty.

Benim Çincem mükemmel olmaktan uzak, ama aşağı yukarı onun söylediği her şeyi anlayabiliyorum. - My chinese is far from perfect, but I can roughly understand everything he is saying.

{e} bağlı

Kraliyet mücevherleri kilit ve anahtara bağlı tutulur. - The royal jewels are kept under lock and key.

eksik

Onun taahhütü fon eksikliğinden başarısız oldu. - His undertaking failed for lack of funds.

O muhtemelen eksik bir beyandır. - That's probably an understatement.

(İnşaat) alt

Oyuncaklarını yatağın altına sakladı. - He hid his toys under the bed.

Şu ağacın altındaki genç kadın üzgün görünüyor. - The young woman under that tree looks sad.

{e} etkisi altında

İçkinin etkisi altında araba sürme. - Don't drive under the influence of drink.

Alkolün etkisi altındayken asla yüzme. - Never swim while under the influence of alcohol.

yönetiminde
aşağısına
göre

Mary'yi ne kadar sevdiğimi göremiyorsun, değil mi? - You can't understand how much I love Mary, right?

Görecelik teorisini az sayıda bilimci anlıyor. - Few scientists understand the theory of relativity.

emrinde

Onun emrinde çalışmaktansa açlıktan ölmeyi tercih ederim. - I would rather starve than work under him.

underlying
{s} altında yatan
under the scope
Mercek altında, incelemede
under the weather
hasta
under construction
(İnşaat) inşaat halinde
under cover of
bahanesiyle
under cover of
himayesinde
under estimate a work
bir işi hafife almak, işin önemini azımsamak
under pressure
baskı altında olmak
under the cover of
kisvesi altında
under the hood
araba kaputunun altı
under the hood
cihazın/bilgisayarın iç yapısı
under the influence
(Konuşma Dili) içkili
under the influence of
maruz kalan
under the influence of
bağlı
under the weather
(sağlık bakımından) kötü
under title
(Ticaret) alt başlık
under a ban
yasaklanmış
under a cloud
şüphe altında
under age
reşit olmamış
under age
yaşı tutmayan
under arms
silahlanmış
under arms
silah altında
under control
disiplinli
under control
düzenli
under control
kontrollü
under cover of
-e sığınmış
under cover of
den istifade ederek
under false pretences
sahte tavırla
under no circumstances
asla
under no circumstances
hiçbir şekilde
under oath
gerçeği söyleyeceğine yeminli
under observation
gözlem altında
under observation
bakımda
under one's breath
kısık sesle
under one's breath
fısıltıyla
under one's hat
gizli
under one's very eyes
-in gözü önünde
under par
süngüsü düşük
under police supervision
sakçı nezaretinde
under pressure
baskı altında

Baskı altında daha iyi çalışırım. - I work better under pressure.

Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında. - Tom's cool, calm, and collected, even under pressure.

under protest
gönülsüzce
under protest
isteksizce
under repair
onarımda
under sb's nose
burnunun dibinde
under sb's thumb
elinde
under sb's thumb
etkisi altında
under sb's very nose
burnunun dibinde
under sb's very nose
gözünün önünde
under surveillance
gözaltında
under the care of
bakımı altında
under the care of
himayesinde
under the chairmanship of
başkanlığında
under the counter
el altından
under the name of
adı altında
under the pretext of
bahanesiyle
under the same roof
aynı çatı altında
under the weather
(deyim) rahatsiz,keyifsiz
under the wire
son dakikada
under the wire
zar zor
under weight
zayıf
under weight
normal kilonun altında
under administration
Hükümet/devlet gözetimi altında
under agreement
sözleşmesi kapsamında
under attack
saldırı altında

Kalen saldırı altında. - Your castle is under attack.

Dünya yabancı işgalciler tarafından saldırı altında. - The Earth is under attack by alien invaders.

under canvas
yelken açmış
under correct
altında doğru
under deliver
altında teslim etmek
under dive
dibe dalmak
under fed
altında beslenen
under filling
dolgu altında
under glass
cam altında
under inflated
şişirilmiş altında
under influence
sarhoş, içkinin yada hapların etkisi alında

under the influence "DUI" driving under the influence.

under layer
tabakasının altında
under license
Lisans altında, lisanslı
under mine
Mayın altında
under one heading
tek başlık altında
under paid
kapsamında ödenen
under par
Golf oyununda bir seriyi topun deliğe girebilmesi için gerekli vuruş sayısından daha az vuruşla tamamlama.Örnek: "To win money on the PGA Tour you need to regularly shoot under par."under par (under par value) = ekonomik anlamda 'yazılı olan değerinin altında'
under sb's thumb
-in parmağında, elinde, etkisi/kontrolü altında
under secretary
sekreter altında
under siege
kuşatma altında

Kale kuşatma altında. - The fortress is under siege.

Kale kuşatma altındadır. - The castle is under siege.

under strain
baskı altında
under study
Çalışma kapsamında
under the ear
kulak altında
under the impression
izlenimi altında
under the seal of secrecy
gizli tutmak kaydıyla
under the skin
deri altına
under the weather
Keyifsiz, hasta, sarhoş, kafası dumanlı, efkârlı
under the wire
zar zor/son dakikada
under-nourished
altında beslenmiş
underlying
temelini oluştur
underlying
{s} temel

Biz hâlâ temel sorunu çözmek zorundayız. - We still have to solve the underlying problem.

under the circumstances
bu şartlar altında
under cover
gizli
under no circumstances
hiç bir suretle
under the circumstances
bu durumda
under the circumstances
bu durum karşısında
under the circumstances
hal böyle olunca
under way
sefer halinde
underlying
vurgulama
underlying
önde gelen
underlying
(Jeoloji) altlayan
underlying
altını çizme
underlying
(Politika, Siyaset) temel teşkil eden
underlying
altındaki
underlying
altında olmak
underlying
faktör
underlying
altında yatmak
underlying
temelini oluşturmak
underlying
altında
underlying
temelinde yatan
underlying
{i} temelde olan
underlying
{f} altında bulun
be under
altında olmak
under consideration
Gözden geçirilmekte, incelenmekte
under construction
Yapım aşamasında
under control
Kontrol altında

Sanırım şimdi her şey kontrol altında. - I think everything is under control now.

Sanırım her şey kontrol altında. - I think everything is under control.

under foot
(deyim) Ayak altında
under going
gidiş altında
under no circumstances
Hiç bir şart altında, hiç bir şekilde
under no circumstances
Hiç bir koşulda, hiç bir koşul altında, asla
under way
Hareket halinde, ilerlemekte, devam etmekte
underlying
altında bulun(mak)
under consideration
üzerinde düşünülen
under construction
inşa halinde
under no circumstances
hiçbir suretle
under pressure
baskı altında (çalışmak)
under pressure
zorlanarak
under the weather
sarhoş
under the weather
kafası dumanlı
under the weather
keyifsiz

Tom bugün biraz keyifsiz hissediyor. - Tom feels a bit under the weather today.

Sanırım biraz keyifsizim. - I'm a little under the weather.

underlying
{s} öncelikli
underlying
{s} esas
underlying
{s} belli başlı
Englisch - Englisch
Below the surface of
A subject of

He served in World War II under General Omar Bradley.

In a way inferior to
Less than
In a way lower or less than
In a lower level than

The little boys in the front bedroom had thrown off their blankets and lay under the sheets.

{e} below, beneath; less than; controlled by; according to; in the process of; during the period of authority of
{a} inferior, lower
{a} beneath, below, less
In professional bowling, a score under 200 See also par; over
Less specifically, denoting the relation of being subject, of undergoing regard, treatment, or the like; as, a bill under discussion
If you study or work under a particular person, that person teaches you or tells you what to do. Kiefer was just one of the artists who had studied under Beuys in the early Sixties I am the new manager and you will be working under me
through a range downward; "children six and under will be admitted free"
Denoting relation to some thing or person that is superior, weighs upon, oppresses, bows down, governs, directs, influences powerfully, or the like, in a relation of subjection, subordination, obligation, liability, or the like; as, to travel under a heavy load; to live under extreme oppression; to have fortitude under the evils of life; to have patience under pain, or under misfortunes; to behave like a Christian under reproaches and injuries; under the pains and penalties of the law; the condition under which one enters upon an office; under the necessity of obeying the laws; under vows of chastity
lower in rank, power, or authority; "an under secretary"
In a lower, subject, or subordinate condition; in subjection; used chiefly in a few idiomatic phrases; as, to bring under, to reduce to subjection; to subdue; to keep under, to keep in subjection; to control; to go under, to be unsuccessful; to fail
Lower in position, intensity, rank, or degree; subject; subordinate; generally in composition with a noun, and written with or without the hyphen; as, an undercurrent; undertone; underdose; under-garment; underofficer; undersheriff
below the horizon; "the sun went under"
If you do something under a particular name, you use that name instead of your real name. Were any of your books published under the name Amanda Fairchild? The patient was registered under a false name
If you go under something, you move from one side to the other of something that is at a higher level than you. He went under a brick arch A river boat passed under the bridge
anba
To be less than
located below or beneath something else; "nether garments"; "the under parts of a machine"
Something that is under a layer of something, especially clothing, is covered by that layer. I was wearing two sweaters under the green army jacket It was hard to see the colours under the layer of dust
To be a subject of
further down; "see under for further discussion" down below; "get under quickly!" below the horizon; "the sun went under" below some quantity or limit; "fifty dollars or under" in or into a state of subordination or subjugation; "we must keep our disappointment under" down to defeat, death, or ruin; "their competitors went under" into unconsciousness; "this will put the patient under" through a range downward; "children six and under will be admitted free
In a place such as a sea, river, or swimming pool, if someone or something is under the water, they are fully in the water and covered by it. They said he'd been held under the water and drowned Goldfish were swimming lazily in a group just under the surface. Under is also an adverb. When the water was up to his neck, a hand came from behind and pushed his head under
If something happens under a particular person or government, it happens when that person or government is in power. There would be no new taxes under his leadership. the realities of life under a brutal dictatorship
Below or lower, in place or position, with the idea of being covered; lower than; beneath; opposed to over; as, he stood under a tree; the carriage is under cover; a cellar extends under the whole house
into unconsciousness; "this will put the patient under"
If something happens under particular circumstances or conditions, it happens when those circumstances or conditions exist. His best friend was killed by police under extremely questionable circumstances Under normal conditions, only about 20 to 40 per cent of vitamin E is absorbed
(B) to the right of
In competitive play, the amount of pins (including bonus, if any) that a player is scoring under a 200 average; a player that shoots 1734 for 9 games is "under" by 66 See also "plus", "minus" and "over"
un·der In addition to the uses shown below, under is also used in phrasal verbs such as `go under' and `knuckle under'
further down; "see under for further discussion"
You use under to say which section of a list, book, or system something is in. This study is described under `General Diseases of the Eye' `Where would it be?' --- `Filed under C, second drawer down.'
under wraps: see wrap
Denoting relation to something that comprehends or includes, that represents or designates, that furnishes a cover, pretext, pretense, or the like; as, he betrayed him under the guise of friendship; Morpheus is represented under the figure of a boy asleep
Denoting relation to something that exceeds in rank or degree, in number, size, weight, age, or the like; in a relation of the less to the greater, of inferiority, or of falling short
in or into a state of subordination or subjugation; "we must keep our disappointment under"
If something happens under a law, agreement, or system, it happens because that law, agreement, or system says that it should happen. Under law, your employer has the right to hire a temporary worker to replace you Under the Constitution, you cannot be tried twice for the same crime
down below; "get under quickly!"
If something or someone is under a particular age or amount, they are less than that age or amount. jobs for those under 65 Expenditure this year should be just under 15 billion pounds. over Under is also an adverb. free childminding service for 5's and under
below some quantity or limit; "fifty dollars or under"
Professional bowling score below 200
If a person or thing is under something, they are at a lower level than that thing, and may be covered or hidden by it. swimming in the pool or lying under an umbrella Under a wide shelf that holds coffee jars stands a pile of magazines She buried her head under the covers, pretending to be asleep A path runs under the trees
down to defeat, death, or ruin; "their competitors went under"
You can use under before a noun to indicate that a person or thing is being affected by something or is going through a particular process. fishermen whose livelihoods are under threat I'm rarely under pressure and my co-workers are always nice to me Firemen said they had the blaze under control He was rushed to court yesterday under armed guard
through a range downward; "children six and under will be admitted free
{e} below
sub

Where's the subway station? - Where's the underground station?

I live within spitting distance of the subway station. - I live within spitting distance of the underground station.

sub-
anda
Under Secretaries
plural form of Under Secretary
under a cloud
Under suspicion; subject to critical inspection
under a spell
Bewitched, held by the power of a magical spell
under clothes
Underwear, linens; any garments worn beneath other clothing. Underwear may be for warmth, for protecting outer garments from body excretions, to alter the external appearance of the wearer, for security, etc
under control
Of something being taken care of or being addressed
under cover
protected by a covering or shelter

When it started to rain we got under cover.

under erasure
Of a bit of text, written and strickenthrough; hence, figuratively in some sense both present and absent

It was to acknowledge this difficulty that Heidegger proposed in Zur Seinsfrage (1955) to write “Being” under erasure, so that the visible crossing-out of the word would display its negation as an act taking place within time.

under fire
criticized or held responsible for something

Meanwhile, the government's own Human Services department is under fire from the Ombudsman for its failure to protect children in its care.

under fire
subjected to enemy attack
under glass
In a glass case, like an item in a museum
under glass
In a greenhouse, a cold frame, or a similar structure; said of the propagation and growth of plants
under glass
In jail
under lock and key
imprisoned with little or no chance of escape

If it was him we can have him under lock and key in 24 hours.

under no circumstance
At no time, under no condition
under no circumstances
never ever, not for any reason

Under no circumstances should I be responsible for your reckless driving of my vehicle.

under one's belt
Already done; within one's experience; practiced

He got off to a shaky start, but with a few months of experience under his belt, he kept up handily with the veteran employees.

under one's breath
softly, so as not to be heard
under one's feet
Acting annoyingly; being a nuisance; being in the way

The children were running around getting under everyone's feet.

under one's hat
Concealed; confidential; secret

Orestes Jones kept his real ambitions under his hat until the time struck.

under one's nose
obvious or apparent

If we had paid more attention, we would have found that answer was under our noses the whole time.

under one's nose
directly in front of one; clearly visible

I searched for my glasses for twenty minutes, and finally found them right under my nose.

under one's thumb
Completely controlled by someone; at someone’s command

She has the entire crew under her thumb. They would do anything for her.

under one's wing
Under one's protection, sponsorship, or tutelage

Now a professor himself he has young students under his wing.

under par
below par
under pressure
Being subjected to physical pressure

Concrete is pretty strong, but will break under pressure.

under pressure
Subjected to pressure

We need people who can work under pressure in the army.

under protest
while protesting

I'm washing-up under protest because it's not my turn.

under protest
of a payment made subject to dispute
under sail
With sails unfurled; powered by the wind
under sail
Under wind power
under seal
Bearing a seal

The letter was delivered under seal.

under seal
Legally bound not to be disclosed

The terms of the settlement will remain under seal indefinitely.

under square
Of internal combustion engine designs, having piston diameter less than its stroke distance
under the counter
Illicitly, against regulations, of goods kept under the serving counter in a shop to be unobtrusively passed to a customer who knows they are available for surreptitious sale (e.g. pornographic magazines in a newsagent)

When Prohibition became the law, they produced the stuff in greater quantity and sold it under the counter to anybody who wanted it.

under the counter
In an underhand way, sneakily. Unofficially
under the covers
In bed, under the bed covers
under the covers
In secret
under the gun
Under great pressure to perform

He was under the gun to finish the project quickly.

under the gun
Too close to be subject to artillery fire
under the gun
The first player to act on the first round of betting in Texas hold 'em
under the impression
Thinking or making assumptions, often incorrectly

Under the impression he was about to be fired, he decided to quit.

under the influence
Intoxicated, inebriated, or otherwise stupefied by an ingested mind-altering substance, commonly speaking of alcohol : drunk

He was arrested for driving under the influence.

under the knife
Undergoing a surgical procedure

Rumor that De Gaulle was under the knife sped through Paris. . . . Finally, at 7:15 p.m., a bulletin signed by three doctors said that De Gaulle had been operated on that morning.

under the knife
Into surgery

I don't want to go under the knife again. I had 10 surgeries as a player and many more since, Dykstra said.

under the microscope
Under close scrutiny or examination

After his productivity flagged, his boss put him under the microscope to try to isolate and correct the problem.

under the pump
Under pressure
under the radar
Without attracting notice; in an undetected or secretive manner

Institutional change has not happened. But it's done quietly under the radar at lots of places.

under the sun
In existence

I have also adopted a stance, familiar from consumer culture, which suggests that the goods under question can do anything under the sun.

under the table
Secret(ly), covert(ly), undisclosed(ly)

I was paid under the table, so I didn't have to pay taxes on the income but I couldn't complain when I was cheated.

under the weather
Somewhat intoxicated or suffering from a hangover

I was a bit under the weather last night: out with a party of friends, you know. Dare say we all had a bit more than we could carry.

under the weather
Somewhat ill or gloomy

I met a stranger, a quiet little man, who also had been under the weather from malaria.

under the weather
Experiencing adversity

The Hawkinses are under the weather now, but their Tennessee property is millions when it comes into market.

under the wire
At the last minute; before the deadline; barely on time; nearly late

Russians had heard rumors, and foreign correspondents had obtained confirmation, that the Dictator will soon drastically tighten up proverbially loose Bolshevik divorce laws. In a panic to get in under the wire, every Moscow mate who has recently thought of divorce was last week jamming the official bureaus.

under the wire
Across the finish line

Lying forward flattened along Sunfish's hard-muscled shoulders, Bud was gaining and gaining—one length, then two lengths as he shot under the wire, slowed and rode back to find a silent crowd watching him.

under the yoke
Under subjugation

They were under the Roman yoke.

under tow
Alternative form of in tow
under water
In difficulty, especially financial
under way
In operation, in progress, commenced
under way
moving through the water; not anchored, moored, aground, or beachedUS FM 55-501 MARINE CREWMAN’S HANDBOOK; 1 December 1999. Compare with make way
under wraps
In secrecy or in hiding

They're trying to keep the new product under wraps and hidden from their competitors.

under-
Under (in any sense): insufficient, insufficiently, below what is correct; subordinate to; beneath or behind
under-hedging
Hedging to an insufficient extent, such that some future risk remains
under-kimono
A garment worn underneath a kimono; a ナガジュバん (nagajuban)
under-resourced
having insufficient resources; poor; under-funded
under-the-table
Alternative spelling of under the table; in attributive use

He received an under-the-table payment.

under-trial
Alternative spelling of undertrial
under the hammer
For sale at auction
under no circumstances
no way no how, no matter what happens
under the hood
a metaphorical area that contains the underlying implementation of something - e.g. a piece of hardware, a piece of software, an idea

Now let's look under the hood to see how the software goes about transmitting data so quickly.

under the hood
By reference to looking under the hood of a motor vehicle to inspect its engine, transmission
under-invoicing
(Ekonomi) The provision of an invoice that states price as less than is actually being paid
under his vine and under his fig tree
beneath his tree, sits securely, is calm, is at ease, is tranquil, is serene
underlying
implicit

Many nursery rhymes have an underlying meaning.

underlying
lying underneath

We dug down to the underlying rock.

under no circumstances
(deyim) Regardless of events or conditions, never, under any circumstances

Under no circumstances should you see them again.

Under control
disciplined
Under pressure
pressurized
under consideration
being speculated, being thought about
under construction
Planned buildings for which construction has started but have not yet been granted a Certificate of Occupancy Planned buildings are not included
under construction
in the building process, currently being built
under construction
A term used to describe a WWW site that is still being developed
under construction
The stems of a building that is in the process of being developed, assembled, built or constructed A building is considered m be under construction after it has begun construction and until it receives a certificate of occupancy
under construction
A term used to describe a Web page or Website that is still being developed A common graphic associated with pages under construction depicts a person in a hard-hat digging Top of page
under construction
Units are being constructed but are not yet in place
under control
in domination, in command
under control
unable to act freely; "he held the enemy's armies in check"
under cover
in disguise, in secrecy
under discussion
being debated, being discussed
under fire
subjected to enemy attack or censure; "an official under fire for mismanagement"
under fire
being attacked, being shot at
under pressure
having pressure, stressed out
under the circumstances
because of prevailing conditions; "under the circumstances I cannot buy the house
under the circumstances
due to certain reasons, because of these reasons
under the weather
somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look a little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is unwell and can't come to work"
under the weather
{s} not feeling healthy, out of sorts, not in good health, sick, unwell; drunk, intoxicated (Slang); having a hangover (Slang)
under way
When a vessel is not made fast
under way
If an activity is under way, it has already started. If an activity gets under way, it starts. An investigation is underway to find out how the disaster happened The conference gets under way later today with a debate on the family
under way
coming soon, on the way
under way
A vessel is under way according to the navigating laws, "when she is not at anchor, made fast to the shore or aground " Generally speaking, it means that she is proceeding on a course
under way
Anchor is up, lines are let go and ready to move
under way
in motion; set in motion; "the ship got under way"
under way
1 Moving under power of sail or motor; 2 When a vessel is in motion, and is not aground or made fast to shore or an anchor
under way
in motion; set in motion; "the ship got under way
under way
Class: ~ Details: The vessel moving through the water
under way
the description of a ship as soon as she begins to move under canvas power after her anchor has been raised from the bottom; also written as 'under weigh '
underlying
The commodity/asset/financial instrument on which a derivative is based For example, in the case of an option, the product which the buyer/holder has the right to buy/sell
underlying
The "something" that the parties agree to exchange in a derivative contract
underlying
Lying under or beneath; hence, fundamental; as, the underlying strata of a locality; underlying principles
underlying
Whatever the warrant is issued on, a ASLI40 stock, index, bond and internationally currencies etc
underlying
located beneath or below
underlying
You describe something as underlying when it is below the surface of something else. hills with the hard underlying rock poking through the turf see also underlie. underlying cause/principle/problem etc the cause, idea etc that is the most important, although it is not easily noticed
underlying
The amount of insurance or reinsurance on a risk (or occurrence) which applies to a loss before the next higher excess layer of insurance or reinsurance attaches
underlying
in the nature of something though not readily apparent; "shortcomings inherent in our approach"; "an underlying meaning"
underlying
being or involving basic facts or principles; "the fundamental laws of the universe"; "a fundamental incompatibility between them"; "these rudimentary truths"; "underlying principles"
underlying
The security on which options are being bought or sold
underlying
the market upon which a financial contract (I e futures, indices, options) is based
underlying
basic or fundamental
underlying
The security that one has the right to buy or sell according to the terms of an option contract
underlying
What supports the security or instrument that parties agree to exchange in a derivative contract
underlying
The commodity, instrument, or futures contract on which a futures option is based, and which must be accepted or delivered if the option is exercised Also, the cash commodity or financial instrument underlying a futures contract
underlying
The actual asset that the long receives at contract delivery Futures are priced from the underlying "cash" instrument Back to Top
underlying
{s} lying beneath, forming the foundation of; fundamental, basic; implicit; prior
underlying
The underlying features of an object, event, or situation are not obvious, and it may be difficult to discover or reveal them. To stop a problem you have to understand its underlying causes I think that the underlying problem is education, unemployment and bad housing
under
Favoriten