mind

listen to the pronunciation of mind
Englisch - Türkisch
{f} önemsemek

Gözlemlememiz için en iyi politika kendi işimizi önemsemektir. - The best policy for us to observe is to mind our own business.

aldırmak
akıl

Küçük şey küçük akılları memnun eder. - Little thing please little minds.

Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır. - The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place.

kafa

Takımımız şampiyonluğu kazandığında kafam rahatladı. - It took a load off my mind when our team won the championship.

Eğer kafanıza koyarsanız onu yapabilirsiniz. - You can do it if you put your mind to it.

{i} zihin

Sen bir zihin okuyucusu musun? - Are you a mind reader?

Küçük şeyler küçük zihinleri eğlendirir. - Small things amuse small minds.

kaygı çekmek
umursamak
ehemmiyet vermek
{i} us
itiraz etmek
sözünü dinlemek
idrak
{f} aldırış etmek
kanı
{i} düşünce

Sana çakmak için iyi bir düşüncem var,zira çok kaba davrandın. - I have a good mind to strike you for being so rude.

Aklı mutlu düşüncelerle doluydu. - His mind was filled with happy thoughts.

{f} dikkat etmek: Mind you don't step on those rotten boards! Sakın o çürük tahtalara basma!
{i} hafıza

Onun çok hızlı bir hafızası var. - She has a very quick mind.

{i} istek
{i} şuur
boyun eğmek
(Tıp) Hafıza kuvveti
meşgul olmak
endişe etmek
{i} bellek
{i} fikir

Aklıma iyi bir fikir geldi. - A good idea came to mind.

Tom, her zaman açık fikirli olmaya çalışıyor. - Tom always tries to keep an open mind.

{f} önem ver

Tom çocuklar yedikten sonra yemek yemeye önem vermediğini söyledi. - Tom said he didn't mind eating after the children ate.

{f} -e bakmak, ile meşgul olmak: She can't come
mahzurlu görmek
{f} kafaya takmak
dinle

Sakıncası yoksa bir süre burada dinlenmek istiyorum. - If you don't mind, I'd like to rest here for a while.

Dinle bak, çocuklar büyüklerine itaat etmelidir. - Children should obey their elders, mind you.

(Tıp) Bilinç
saymak
can

Bir yapının inşa edilebilmesinden önce mimarın zihninde yüzlerce kez canlandırılması gerekir. - A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect.

gözetmek
kaçık
dimağ
anlak
(Tıp) an
meram
anlayış
anlık
karşı çıkmak
eğilim

Tom aklına gelen ilk şeyi söyleme eğilimindedir. - Tom tends to say the first thing that comes to his mind.

karşı koymak
ilgilenmek
dikkat

Yazmadan önce cümleleri aklımda düzenlemeye dikkat ederim. - I make a point of arranging sentences in my mind before writing them down.

Orada olsaydı, hareketlerine dikkat etmeni söylerdi. - If he'd been there, he'd have told you to mind your manners.

bakmak
önem vermek
anımsama
zekâ

Tom'a aldırmayın. O biraz geri zekalı. - Don't mind Tom. He's a little retarded.

Tom zeka oyunları oynamayı seviyor. - Tom likes to play mind games.

kafalı adam
zeki insan
beyin

Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir. - The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy.

dikkat etmek
{i} hatır

Adamın yüzünü hatırlıyorum fakat adını hatırlayamıyorum. - I remember the man's face but I can't call his name to mind.

Kolej günlerimin hatıraları aklıma geliyor. - Memories of my college days come to my mind.

Teker

Tekeri çalıştır, sen bu soruyu çözebilirsin.

{f} itaat etmek
{f} endişelenmek
{f} dikkatli olmak
{f} kulak vermek
entelekt
kulak asmak
ruh

Bu, içinde bulunacak bir adam için tehlikeli bir ruh halidir. - This is a dangerous state of mind for a man to be in.

Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir. - The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy.

öz

Özgürlük aklın bir halidir. - Freedom is a state of mind.

Onun kendine özgü bir düşünme tarzı yok. - He doesn't have a mind of his own.

nefes
zeka

Tom zeka oyunları oynamayı seviyor. - Tom likes to play mind games.

Onun çevik bir zekası var. - He has a nimble mind.

murat
arzu

Arzunun aklını kontrol etmesine izin verme! - Don't let desire control your mind!

Zihni arzularla dolu olmayanl biri için korku yoktur. - There is no fear for one whose mind is not filled with desires.

mahsuru
mind trick
Akıl çelme, oyuna getirme, bir insanı kendi isteği doğrultusunda yönlendirme
mind your own business
kendi işine bak
mind and body
akıl ve beden
mind at peace
gönül rahatlığıyla
mind game
zeka oyunu
mind mapping
zihin haritalama
mind share
akıl payı
Mind your own business
Sen kendi işine bak
mind one's P's and Q's
adımını denk atmak
mind reader
zihin okuyucu
mind you
dikkatini çekerim
mind-bender
şaşırtıcı şey
mind-bender
hayal kurduran ilaç
mind altering
zihin değiştirmeden
mind blindness
Zihin körlüğü
mind blowing pleasure
akıl kaybettiren zevk
mind body
zihin beden
mind boggling
us boggling
mind business
zihin iş
mind for
zihin için
mind hunter
zihin avcı
mind of
Aklın
mind of criminal
suçlunun düşünce şekli
mind on
Aklından
mind over matter
güçlü bir zihne sahip olmak
mind over matter
İrade gücüyle bedensel bir özürü veya güçlüğü yenme
mind reading
düşünce okuma
mind share
us payı
mind the gap
aklından
mind the gap
Tiren veya metro istasyonlarında platform ile tiren ya da metro arasındaki boşluğa yolcuların dikkatini çekmek için "boşluğa dikkat edin" uyarı yazısı
mind the step!
adımına dikkat et!
mind to
akla
mind trick
akıl yanıltması
mind you
Aslında, ...: "Mind you, İ don't for a minute think he'll agree.-Doğrusunu istersen kabul edeceğini hiç sanmıyorum."
mind your head
başınıza dikkat edin
mind your language
Küfürlü konuşma!
mind your language
konuşmana dikkat et
mind your language
Söylediklerine dikkat et!
mind your language
laflarına dikkat et
mind your language
Kaba konuşma!
mind your language
terbiyeni takın
mind's eye
akıl gözüne
mind-altering
zihin değiştiren
mind-bending
hayal gördüren
mind-bending
Aklı zorlayan, anlaşılması güç
mind-blowing
Akıllara durgunluk veren, çok şaşırtıcı
mind-blowing
Uyuşturucu etkisiyle uçuran, aklı baştan alan
mind-body
zihin-beden
mind-boggling
Akılalmaz derecede çok, büyük vs
mind-boggling
Aklı karıştıran
mind-confusing
Kafa karıştırıcı, akıl karıştırıcı

Socrates asks lots of mind confusing questions to the people who he wants to trick their mind.

mind-control
Beyin yıkama, birinin aklına girme
mind-forged
Aslında var olmayan ama aklın varmış gibi düşündürtmüş olduğu
mind-numbing
Çok çok sıkıcı
mind-numbing
Düşünülemeyecek kadar çok kötü, sıkıcı
mind-reading
(Psikoloji, Ruhbilim) Düşünce okuma, zihin okuma
mind-set
Kafa yapısı

This mind-set comes from cultural values ingrained for years.

Mind you
Aslında, ...: Mind you, I don't for a minute think he'll agree. Doğrusunu istersen kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Mind your own business! Sen kendi işine bak!
Mind your p's and q's
Söz ve hareketlerine dikkat et
Mind your step
Dikkat et! (Yürüyen birine söylenir.)
mind bender
akıl çelen kimse
mind bender
hayal kurduran uyuşturucu
mind bender
şaşırtıcı şey
mind bender
ikna edici tip
mind bending
şaşırtıcı
mind bending
hayal gördüren
mind bending
bunaltıcı
mind bending
kafa karıştıran
mind blowing
sanrılama
mind blowing
uyuşturucu etkisiyle uçma
mind boggling
kafa karıştırıcı
mind business
(deyim) mind one's own business başkalarının işine karışmamak
mind one's p's and q's
davranışlarına dikkat etmek
mind one's p's and q's
terbiyesini takınmak
mind over matter
(deyim) irade gucuyle bedensel bir ozuru veya guclugu yenmek
mind own business
(deyim) mind one's own business başkalarının işine karışmamak
mind reader
düşünce okuyan
mind step
(deyim) mind one's step dikkatli olmak,ayagini denk almak
mind you
dinle bak

Dinle bak, çocuklar büyüklerine itaat etmelidir. - Children should obey their elders, mind you.

mind your own business
burnunu sokma
mind your own business
karışma
mind your step
önüne bak
mind your step
adımına dikkat et
minded
görüşlü
minded
{s} niyetli
minded
düşünceli

Bazen herkes basit düşüncelidir. - Sometimes, everyone is simple minded.

minded
{s} fikirli

Sen dar fikirli bir bireysin. - You're one narrow minded individual.

mindful
{s} düşünceli
mindlessly
akılsızca
mind map
(Politika, Siyaset) zihin haritası
mindful
önem veren
minding
umur
mindless
dikkat etmeyen
minded
istekli
mindful
-e dikkat eden
mindless
akılsız

İnternet, akılsız eğlence için harikadır. - The internet is great for mindless entertainment.

İnternet akılsız eğlence için harika bir kaynaktır. - The internet is a wonderful source of mindless entertainment.

mindless
aldırış etmeyen
mindless
sersem
mindless
aptal
be mind
zihin
minds
zihinler

Albert Einstein Yirminci yüzyılın en parlak zihinlerinden biri olarak kabul edilir. - Albert Einstein is considered one of the most brilliant minds of the twentieth century.

Soğuk Savaş sona ermiş olabilir ama savaş korkusu henüz insanların zihinlerinden kalkmamıştır. - The Cold War may have ended, but the fear of war has not yet been removed from the minds of men.

minded
istekli görünen
minded
bak/aldır/dikkat et
mindful
{s} dikkatli, dikkat eden
mindful
unutmaz
mindful
hatırlar
mindful
{s} dikkatli

Béla oğlunu her gün okula götürür, çünkü o dikkatli bir baba. - Béla takes his son to school every day, because he is a mindful father.

Dikkatli değildim ve yanlışlıkla hatalı otobüse bindim. - I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.

mindful
{s} unutmayan
mindless
{s} dikkatsiz
mindless
{s} düşüncesiz
mindless
akıl dışı/akılsız
mindless
{s} akılsızca yapılan

Bu sadece akılsızca yapılan eğlence. - It's just mindless entertainment.

mindless
{s} of -e aldırış etmeyen
mindlessness
akılsızlık
Türkisch - Türkisch

Definition von mind im Türkisch Türkisch wörterbuch

Minder
(Osmanlı Dönemi) MİŞVERE
minder
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte: "Köşkte, yerlerdeki hasırlara serilen halılar üstüne konmuş minderlerde oturulurdu."- A. Ş. Hisar
minder
Yer alıştırmalarında ve atlamalarda, düşmelerin sertliğini gidermek için kullanılan, deri veya kauçuktan yapılmış şilte
minder
Güreş karşılaşmalarının üzerinde yapıldığı, en az 10 cm kalınlığında, 9 m çapında bir çember çizilmiş olan, çaprazlama köşeleri kırmızı ve mavi renklerle belirlenmiş yaygı
minder
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
Englisch - Englisch
A healthy mental state

You are losing your mind.

The ability for rational thought

Despite advancing age, his mind was still as sharp as ever.

Somebody that embodies certain mental qualities

He was one of history’s greatest minds.

The ability to remember things

My mind just went blank.

To remember

Is the land where all's forgot.

To dislike, object to, have a contrary feeling toward

I wouldn't mind an ice cream right now.

The non-material substance or set of processes in which consciousness, feeling, thinking, and will are based

The mind is that part of our being which thinks and wills, remembers and reasons; we know nothing of it except from these functions.

To look after, to take care of

Would you mind my bag for me?.

The ability to focus the thoughts

I can’t keep my mind on what I’m doing.

Desire, inclination, or intention

A mind to the madness.

To pay attention to

Bank Underground Station, London, is built on a curve, leaving a potentially dangerous gap between platform and carriage to trap the unwary. The loudspeaker voice instructs passengers to Mind the gap: the boundary between train and platform.

Judgment, opinion, or view

He changed his mind after hearing the speech.

The ability to be aware of things

There was no doubt in his mind that they would win.

{i} brain, human faculty which reasons and judges; human consciousness that is separate from the body, soul; memory, recollection; opinion; intention, desire; sanity
{f} pay attention to; be careful of; supervise; regret; oppose; remember, notice
an opinion formed by judging something; "he was reluctant to make his judgment known"; "she changed her mind"
{n} intelligent power, opinion, inclination
{v} to mark, head, regard, attend, incline
attention; "don't pay him any mind"
The container of the contents of consciousness, what we call the results of our processes of perception, thinking, and feeling The mind is the manifestation of consciousness
be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to; "Beware of telephone salesmen"
The sixth or synthesising sense It has three functions: (1) to receive impressions from the outer world via the five senses; (2) to reason, discriminate and decide; (3) to respond to impressions emanating from the subjective or spiritual world This aspect is the abstract or higher mind and the other two aspects constitute the concrete or lower mind which is the form building faculty The abstract mind is the pattern building faculty
Key concept in all Buddhist teaching
be offended or bothered by; take offense with, be bothered by; "I don't mind your behavior"
"A part of the person that knows and thinks and feels and wishes and chooses," the World Book Dictionary says It is a running record of a person's past, almost like a movie
your intelligence
The spirit of consciousness regarded as an aspect of reality
To occupy one's self with; to employ one's self about; to attend to; as, to mind one's business
That which is clarity and cognizes See Clear Light of Bliss and Understanding the Mind
Ability of Humans to Discover Relationships Between Special-Case Data
Moving In a New Direction: A Transportation Strategy for the Plymouth Area
Organisation of mental health users
To obey; as, to mind parents; the dog minds his master
Choice; inclination; liking; intent; will
pay close attention to; give heed to; "Heed the advice of the old men"
your intention; what you intend to do; "he had in mind to see his old teacher"; "the idea of the game is to capture all the pieces"
recall or remembrance; "it came to mind"
be concerned with or about something or somebody
Anelli
a control system between the thetan and the physical universe The mind is not a brain See also analytical mind; thetan
knowledge: the activating agent of spirit, to which it is roughly equivalent, supplying its creative energy perception: the agent of choice; we are free to believe that our minds can be separated or split off from the Mind of God (wrong-mindedness), or that they can be returned to it (right-mindedness); thus, the split mind can be understood as having three parts: the wrong mind, the right mind, and the part of the mind (decision maker) that chooses between them; not to be confused with the brain, which is a physical organ and thus an aspect of our bodily self see: Mind of God
be in charge of or deal with; "She takes care of all the necessary arrangements"
The intellectual or rational faculty in man; the understanding; the intellect; the power that conceives, judges, or reasons; also, the entire spiritual nature; the soul; often in distinction from the body
knowledge and intellectual ability; "he reads to improve his mind"; "he has a keen intellect"
keep in mind
To give attention or heed; to obey; as, the dog minds well
n 1 The consciousness that records memory and manifests in thought, feeling, or imagination 2 The totality of conscious and unconscious processes that direct the mental and physical behavior of an organism 3 The faculty of intellect as distinguished from emotion or will 4 Individual memory or recollection
To fix the mind or thoughts on; to regard with attention; to treat as of consequence; to consider; to heed; to mark; to note
Courage; spirit
a mindate
To have in mind; to purpose
Mind is the consciousness that originates in the brain and directs mental and physical behavior (Source: American Heritage Dictionary)
The neocortex, or primate brain Thinks in thoughts, experiences itself in the head
To care, to object, to have a contrary opinion
that which is responsible for one's thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I couldn't get his words out of my head"
To put in mind; to remind
The state, at any given time, of the faculties of thinking, willing, choosing, and the like; psychical activity or state; as: (a) Opinion; judgment; belief
A large voluntary organisation engaged in campaigning and in providing services for people with mental health problems and their families Founded in 1939, and known up to 1970, as the National Association for Mental Health, it came from the amalgamation of all the major mental health and mental handicap charities on the recommendation of the Feversham Committee
an important intellectual; "the great minds of the 17th century"
Functions of the brain manifested in feeling, perceiving, imagining, thinking, learning, remembering and voluntary movements
Memory; remembrance; recollection; as, to have or keep in mind, to call to mind, to put in mind, etc
Manifestation of and attachment to the spirit, responsible for genius and nervousness, recognized by its use of reason; subtle body carrying personality; "false self"; that which is personal and provides memory Compare Ego
be concerned with or about something or somebody be offended or bothered by; take offense with, be bothered by; "I don't mind your behavior
A loose term used about the collection of recordings, associations, perceptual filters, and communication systems that a being uses to interface with the external world
chit
mind control
Subverting by means of psychological tactics an individual's control of his or her mind (thinking, behavior, emotions, or decisions); one acknowledged technique to facilitate this is hypnosis
mind fuck
a situation which calls into question the way your mind currently sees a certain idea or the world in general

One day there was a big cockroach on the wall and a woman hit it with her shoe and it screamed. I swear it screamed. That was about it for me. It was really a mind fuck.

mind game
An attempt at psychological manipulation against someone, in order to confuse them
mind games
plural form of mind game
mind map
A diagram used to represent words, ideas, tasks or other items linked to and arranged radially around a central key word or idea
mind maps
plural form of mind map
mind one's P's and Q's
Alternative spelling of mind one's p's and q's
mind one's own business
To concern oneself only with what is of interest to oneself and not interfere in the affairs of others

He asked me how old I was. I told him he should mind his own business.

mind one's p's and q's
To be very careful to behave correctly

When we go to visit, do remember to mind your p's and q's, children — we don't want another incident like last time.

mind over matter
Willpower alone can overcome a physical problem
mind rhymes
plural form of mind rhyme
mind the store
To take active responsibility for a group or process, especially within an organization

The Administration and Congress have had to prove they are at least attempting to mind the store.

mind you
Used to draw attention to an important fact that is important to a statement

Mind you, I'm not prejudiced, but I didn't like the looks of him.

mind you
Mind that you; be careful that you

Mind you take good care of her, sir,” said John, appealing from this insensible person to his son and heir, who now appeared, fully equipped and ready.

mind your own beeswax
See mind your own business

Aw, mind your own beeswax,” said Henry.

mind's ear
The mental faculty or inner sense with which one produces or reproduces imagined or recalled sounds solely within the mind; the supposed organ within the mind which experiences such sounds

Other people do Don't Smoke in Bed and I've Got Your Number and You Came a Long Way From St. Louis, but when I hear them in my mind's ear, hers is the voice I hear.

mind's eye
The ability to picture an image mentally through imagination
mind-bending
Mentally taxing

The book contains fifteen mind-bending mazes.

mind-bending
Hallucinogenic
mind-blowing
having an overwhelming affect on the imagination; mind-boggling
mind-blowing
hallucinogenic
mind-body
Describing the physical action of the mind on the body, especially the mode in which a thought can cause an action
mind-body
Describing the interrelationship between physical and mental health
mind-boggler
Something very puzzling, confusing or surprising
mind-boggling
An alternative form of mindboggling
mind-numbing
Excessively boring, tedious, or dull; repetitive; of an activity, etc., lacking any interest or variety that might serve as intellectual stimulation

The story described the main character's wristwatch in mind-numbing detail.

mind-read
To discern (or appear to discern) someone's thoughts
mind-reader
Someone telepathic, with powers to sense what others are thinking
mind blindness
Mind-blindness can be described as an inability to develop an awareness of what is in the mind of another human. It is not necessarily caused by an inability to imagine an answer, but is often due to not being able to gather enough information to work out which of the many possible answers is correct. Mind-blindness is the opposite of empathy
mind one's p's and q's
(deyim) Mind one's manners, or, generally, to be careful of one's behaviour. It is sometimes written mind one's P's and Q's (though some feel that apostrophes are unnecessary in the plurals of capital letters), or mind one's p's and q's
mind one's ps and qs
(deyim) Mind one's manners, or, generally, to be careful of one's behaviour. It is sometimes written mind one's P's and Q's (though some feel that apostrophes are unnecessary in the plurals of capital letters), or mind one's p's and q's
mind set
a mental attitude or inclination
mind set
a fixed state of mind
mind share
Mind share is the amount of attention required by something and the time spent thinking about something. It can also refer to the development of consumer awareness about a specific product or brand in hopes that they will buy the product or brand. One of the main objectives of advertising and promotion is to establish what is called mind share, or share of mind
mind the gap
"Mind the gap" is a warning to train passengers to remind them of the sometimes significant gap between the train door and the station platform. It was first introduced in 1969 by the London Underground rapid transit system
mind the gap
"Mind the gap" is a warning to train passengers of the gap between the train door and the station platform. It was introduced in 1969 by the London Underground. The phrase is so associated with the Underground that Transport for London sells T-shirts with the phrase on a London Transport symbol
mind your language
speak or behave properly and politely!
mind your language
to make sure using words that will not offend people
mind-boggling
Intellectually or emotionally overwhelming; "a mind-boggling display"; "a mind-boggling puzzle"(similar) impressive
mind-boggling
Intellectually or emotionally overwhelming
mind-numbing
If you describe an event or experience as mind-numbing, you mean that it is so bad, boring, or great in extent that you are unable to think about it clearly
mind 1
If something brings another thing to mind or calls another thing to mind, it makes you think of that other thing, usually because it is similar in some way. That brings to mind a wonderful poem by Riokin
mind 1
If you are in two minds, you are uncertain about what to do, especially when you have to choose between two courses of action. The expression of two minds is also used, especially in American English. Like many parents, I am in two minds about school uniforms = unsure, undecided
mind 1
If you tell someone to bear something in mind or to keep something in mind, you are reminding or warning them about something important which they should remember. Bear in mind that petrol stations are scarce in the more remote areas I should not be surprised about some of her comments, bearing in mind the party she belongs to
mind 1
If you have a particular type of mind, you have a particular way of thinking which is part of your character, or a result of your education or professional training. Andrew, you have a very suspicious mind The key to his success is his logical mind. an American writer who has researched the criminal mind
mind 1
If you put your mind to something, you start making an effort to do it. You could do fine in the world if you put your mind to it
mind 1
If a number of people are of one mind, of like mind, or of the same mind, they all agree about something. Contact with other disabled yachtsmen of like mind would be helpful The food companies are not of one mind about these new regulations
mind 1
If your mind is on something or you have your mind on something, you are thinking about that thing. At school I was always in trouble -- my mind was never on my work
mind 1
You can refer to someone as a particular kind of mind as a way of saying that they are clever, intelligent, or imaginative. She moved to London, meeting some of the best minds of her time. = intellect see also minded, -minded, frame of mind, state of mind
mind 1
If you do something with a particular thing in mind, you do it with that thing as your aim or as the reason or basis for your action. These families need support. With this in mind a group of 35 specialists met last weekend
mind 1
If you make up your mind or make your mind up, you decide which of a number of possible things you will have or do. Once he made up his mind to do something, there was no stopping him She said her mind was made up. = decide
mind 1
If you say that something such as an illness is all in the mind, you mean that it relates to someone's feelings or attitude, rather than having any physical cause. It could be a virus, or it could be all in the mind
mind 1
If you say that someone is losing their mind, you mean that they are becoming mad. Sometimes I feel I'm losing my mind
mind 1
If you say that something that happens is a load off your mind or a weight off your mind, you mean that it causes you to stop worrying, for example because it solves a problem that you had
mind 1
If you set your mind on something or have your mind set on it, you are determined to do it or obtain it. When my wife sets her mind on something, she invariably finds a way to achieve it
mind 1
If you have it in mind to do something, you intend or want to do it. Collins Harvill had it in mind to publish a short volume about Pasternak
mind 1
emphasis If you say that someone is, for example, bored out of their mind, scared out of their mind, or stoned out of their mind, you are emphasizing that they are extremely bored, scared, or affected by drugs
mind 1
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
mind 1
If something comes to mind or springs to mind, you think of it without making any effort. Integrity and honesty are words that spring to mind when talking of the man
mind 1
emphasis If you say that nobody in their right mind would do a particular thing, you are emphasizing that it is an irrational thing to do and you would be surprised if anyone did it. No one in her right mind would make such a major purchase without asking questions
mind 1
If you change your mind, or if someone or something changes your mind, you change a decision you have made or an opinion that you had. I was going to vote for him, but I changed my mind and voted for Reagan It would be impossible to change his mind
mind 1
Your mind is your ability to think and reason. You have a good mind Studying stretched my mind and got me thinking about things. = intellect
mind 1
If you close your mind to something, you deliberately do not think about it or pay attention to it. She has closed her mind to last year's traumas
mind 1
If something sticks in your mind, it remains firmly in your memory. I've always been fond of poetry and one piece has always stuck in my mind
mind 1
If you can read someone's mind, you know what they are thinking without them saying anything. Don't expect others to read your mind
mind 1
If you say that an idea or possibility never crossed your mind, you mean that you did not think of it. It had never crossed his mind that there might be a problem
mind 1
If you see something in your mind's eye, you imagine it and have a clear picture of it in your mind. In his mind's eye, he can imagine the effect he's having
mind 1
If something opens your mind to new ideas or experiences, it makes you more willing to accept them or try them. She also stimulated his curiosity and opened his mind to other cultures
mind 1
If you say that you have a good mind to do something or have half a mind to do it, you are threatening or announcing that you have a strong desire to do it, although you probably will not do it. He raged on about how he had a good mind to resign
mind 1
If you know your own mind, you are sure about your opinions, and are not easily influenced by other people
mind 1
disapproval If you say that someone is out of their mind, you mean that they are mad or very foolish. What are you doing? Are you out of your mind? = crazy
mind 1
To put someone's mind at rest or set their mind at rest means to stop them worrying about something. It may be advisable to have a blood test to put your mind at rest
mind 1
If you cast your mind back to a time in the past, you think about what happened then. Cast your mind back to 1978, when Forest won the title
mind 1
You refer to someone's mind when talking about their thoughts. For example, if you say that something is in your mind, you mean that you are thinking about it, and if you say that something is at the back of your mind, you mean that you are aware of it, although you are not thinking about it very much. I'm trying to clear my mind of all this There was no doubt in his mind that the man was serious I put what happened during that game to the back of my mind He spent the next hour going over the trial in his mind = head
mind 1
If you have a mind to do something, you want, intend, or choose to do it. The captain of the guard looked as if he had a mind to challenge them
mind 1
If something is on your mind, you are worried or concerned about it and think about it a lot. This game has been on my mind all week I just forgot. I've had a lot on my mind
mind 1
If something takes your mind off a problem or unpleasant situation, it helps you to forget about it for a while. `How about a game of tennis?' suggested Alan. `That'll take your mind off things.'
mind 1
If you ask someone what they have in mind, you want to know in more detail about an idea or wish they have. `Maybe we could celebrate tonight.' --- `What did you have in mind?'
mind 1
emphasis If you say that someone is out of their mind with a feeling such as worry or fear, you are emphasizing that they are extremely worried or afraid
mind 1
If you speak your mind, you say firmly and honestly what you think about a situation, even if this may offend or upset people. Martina Navratilova has never been afraid to speak her mind
mind 1
to give someone a piece of your mind: see piece
mind 1
You say or write to my mind to indicate that the statement you are making is your own opinion. There are scenes in this play which to my mind are incredibly violent
mind 1
If something slips your mind, you forget it. I was going to mention it, but it slipped my mind
mind 1
You can use the expression mind over matter to describe situations in which a person seems to be able to control events, physical objects, or the condition of their own body using their mind. Good health is simply a case of mind over matter
mind 1
If you have an open mind, you avoid forming an opinion or making a decision until you know all the facts. It's hard to see it any other way, though I'm trying to keep an open mind
mind 1
If something puts you in mind of something else, it reminds you of it because it is similar to it or is associated with it. This put me in mind of something Patrick said many years ago. = remind
mind 1
Please look at category
mind 2
You use never mind to tell someone that they need not do something or worry about something, because it is not important or because you will do it yourself. `Was his name David?' --- `No I don't think it was, but never mind, go on.' Dorothy, come on. Never mind your shoes. They'll soon dry off `Fewter didn't seem to think so.' --- `Never mind what Fewter said.'
mind 2
formulae If you are offered something or offered a choice and you say `I don't mind', you are saying politely that you will be happy with any of the things offered. `Which one of these do you want?' --- `I don't mind.'
mind 2
feelings People use the expression if you don't mind when they are rejecting an offer or saying that they do not want to do something, especially when they are annoyed. `Sit down.' --- `I prefer standing for a while, if you don't mind.'
mind 2
Please look at category
mind 2
You use never you mind to tell someone not to ask about something because it is not their concern or they should not know about it. `Where is it?' --- `Never you mind.'
mind 2
If you mind a child or something such as a shop or luggage, you look after it, usually while the person who owns it or is usually responsible for it is somewhere else. Jim Coulters will mind the store while I'm away
mind 2
politeness You use mind in the expressions `do you mind?' and `would you mind?' as a polite way of asking permission or asking someone to do something. Do you mind if I ask you one more thing? Would you mind waiting outside for a moment? `Would you like me to read that for you?' --- `If you wouldn't mind, please.'
mind 2
emphasis You use never mind after a statement, often a negative one, to indicate that the statement is even more true of the person, thing, or situation that you are going to mention next. I'm not going to believe it myself, never mind convince anyone else
mind 2
formulae Some people say `Mind how you go' when they are saying goodbye to someone who is leaving. = take care
mind 2
emphasis You use mind you to emphasize a piece of information that you are adding, especially when the new information explains what you have said or contrasts with it. Some people use mind in a similar way. They pay full rates. Mind you, they can afford it You need a bit of cold water in there to make it comfortable. Not too cold, mind
mind 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
mind 2
If you tell someone to mind something, you are warning them to be careful not to hurt themselves or other people, or damage something. Mind that bike! = watch
mind 2
You say `Don't mind me' to apologize for your presence when you think that it might embarrass someone, and to tell them to carry on with what they were doing or about to do
mind 2
to mind your own business: see business
mind 2
You use mind when you are reminding someone to do something or telling them to be careful not to do something. Mind you don't burn those sausages. = watch
mind 2
You use don't mind in expressions such as don't mind him or don't mind them to apologize for someone else's behaviour when you think it might have offended the person you are speaking to. Don't mind the old lady. She's getting senile
mind 2
If someone does not mind what happens or what something is like, they do not have a strong preference for any particular thing. I don't mind what we play, really
mind 2
If you say that you wouldn't mind something, you mean that you would quite like it. I wouldn't mind a coffee
mind 2
emphasis You say never mind when you are emphasizing that something is not serious or important, especially when someone is upset about it or is saying sorry to you
mind 2
If you do not mind something, you are not annoyed or bothered by it. I don't mind the noise during the day Do you mind being alone? I hope you don't mind me calling in like this, without an appointment It involved a little extra work, but nobody seemed to mind
mind control
brainwashing, act of controlling the thoughts and/or actions of others
mind game
psychological game, action that causes one confusion or uncertainty
mind game
any game designed to exercise the intellect
mind game
deliberate actions of calculated psychological manipulation intended to intimidate or confuse (usually for competitive advantage); "football players try to play mind games with the opposition"; "the jeweler's mind game is to convince lovers that the size of a gemstone reflects the depth of their feelings"
mind one's manners
remain polite, be sure to be courteous
mind one's own business
stay out of other's affairs, don't involve oneself in the business of other
mind one's p's and q's
mind one's own affairs, pay more attention to one's own business
mind reader
person who can read other people's thoughts
mind reader
someone with the power of communicating thoughts directly
mind reader
someone who knows what someone else is thinking without being told
mind reader
a magician who seems to discern the thoughts of another person (usually by clever signals from an accomplice)
mind reading
The faculty of discerning another's thoughts through extrasensory means of communication; telepathy.mind reader n
mind reading
act of reading other people's thoughts
mind the rules
obey the laws, follow the regulations
mind you
pay attention, bear in mind
mind your own business
do not interfere, don't butt in, it's none of your business, what business of yours is it?
mind your own business!
don't interfere!, it's none of your business!, butt out!
mind's eye
the imaging of remembered or invented scenes; "I could see her clearly in my mind's eye
mind's eye
imagination
mind-altering
producing mood changes or distorted perception; "hallucinogenic drugs are mind-altering substances
mind-altering
producing mood changes or distorted perception; "hallucinogenic drugs are mind-altering substances"
mind-altering
A mind-altering drug is one that produces mood changes in the person who has taken it
mind-bending
If you describe something as mind-bending, you mean that it is difficult to understand or think about. mind-bending debates about the nature of life
mind-bending
intensely affecting the mind especially in producing hallucinations
mind-bending
Mind-bending means the same as mind-altering. mind-bending drugs
mind-blowing
If you describe something as mind-blowing, you mean that it is extremely impressive or surprising. a mind-blowing array of treatments = incredible. very exciting, shocking, or strange
mind-blowing
intensely affecting the mind especially in producing hallucinations
mind-blowing
intensely affecting the mind or emotions; "spending a week in the jungle was a mind-blowing experience"; "a mind-blowing horror story"
mind-blowing
intensely affecting the mind or emotions; "spending a week in the jungle was a mind-blowing experience"; "a mind-blowing horror story
mind-blowing
crazy, astounding, splendid; causing hallucinations
mind-body medicine
method of therapy based on the treatment of mental stress in addition to the treatment of physical injuries
mind-body problem
Metaphysical problem of the relationship between mind and body. The modern problem stems from the thought of René Descartes, who is responsible for the classical formulation of dualism. Descartes's interactionism had many critics even in his own day. Thomas Hobbes denied the existence of mental substance. Materialism of a sort was also supported by Descartes's correspondent Pierre Gassendi (1592-1655). Benedict de Spinoza posited a single substance of which the mental and the material are attributes; his theory is known as psycho-physical parallelism. More recent views include the double-aspect theory, identity theory, eliminative materialism (which denies the reality of the familiar categories of mental state posited in so-called folk psychology), and theories of supervenience
mind-body problem
philosophical consideration about the boundaries between the physiological and the mental
mind-boggling
intellectually or emotionally overwhelming; "a mind-boggling display"; "a mind-boggling puzzle"
mind-boggling
If you say that something is mind-boggling, you mean that it is so large, complicated, or extreme that it is very hard to imagine. The amount of paperwork involved is mind-boggling. = unbelievable. difficult to imagine and very big, strange, or complicated
mind-boggling
amazing, overwhelming
mind-boggling
intellectually or emotionally overwhelming; "a mind-boggling display"; "a mind-boggling puzzle
mind-expanding
(of hallucinogenic drugs) giving a sense of heightened or broader awareness
mind-numbing
If you describe an event or experience as mind-numbing, you mean that it is so bad, boring, or great in extent that you are unable to think about it clearly. It was another day of mind-numbing tedium. + mind-numbingly mind-numbingly a mind-numbingly boring sport
mind-set
a habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situations
mind-set
disposition, attitude; intention (also mindset)
mind-set
If you refer to someone's mind-set, you mean their general attitudes and the way they typically think about things. The greatest challenge for the Americans is understanding the mindset of Eastern Europeans
bring to mind
To cause to recall; to evoke a memory or thought
minded
Simple past tense and past participle of mind
minded
Having a mind (inclination) for something

literature-minded.

minded
Having a preference for doing something; having a likelihood, or disposition to carry out an act

I am minded to refuse the request.

mindedly
In the specified minded manner
mindless
Showing a lack of forethought or sense
Türkisch - Englisch

Definition von mind im Türkisch Englisch wörterbuch

minder
cushion

The little dog had his own cushion. - Küçük köpeğin kendi minderi vardı.

Seat cushions are sold separately. - Koltuk minderi ayrı olarak satılır.

minder
diwan
Minds
mınds
minder
squab
minder
mattresses
minder
mattress
minder
sports mat; wrestling mat
minder
cushion (used for sitting); mat, mattress
minder
cushion, mattress; wrestling mat
mind
Favoriten