any

listen to the pronunciation of any
Englisch - Türkisch
{s} hiç

Odada hiç kimse yoktu. - There wasn't anyone in the room.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

herhangibir
{s} herhangi

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

her bir

Kendim hakkında yazmıyorum. Her bir benzerlik tamamiyle tesadüftür. - I am not writing about myself. Any similarity is purely coincidental.

{s} biraz

Biraz Fransız şarabın var mı? - Do you have any French wine?

Biraz tatlı ister misiniz? - Would you like any dessert?

azıcık
biri

Birisi müziğe olan ilgisini geliştirebilir. - Anyone can cultivate their interest in music.

Benimle Lady Gaga'nın bir canlı konserini seyretmeye gitmek isteyen biri varmı? - Is there anybody who would like to go see a live concert of Lady Gaga with me?

biraz da olsa
herhangi birisi

Tom'un yerine koymak için herhangi birisini bulamıyoruz. - We haven't been able to find anyone to replace Tom.

Herhangi birisi olan herkes oradaydı. - Everybody who was anybody was there.

kimse

Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. - Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

Neden kimse cümlelerimin çevirisini yapmıyor? - Why doesn't anybody translate my sentences?

birisi

Tom birisi ya da bir şey tarafından gözdağı verilen insan türü değildir. - Tom isn't the kind of person who is intimidated by anyone or anything.

Yemek yemek isteyen başka birisi var mı? - Is there anyone else wanting to eat?

birazcık olsun
(Askeri) NYX ulaştırma planının belirlenmesi (assign NYX routing)
{s} her

Orada herhangi bir şey görebiliyor musun? - Can you see anything at all there?

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

her ne kadar

Her ne kadar bu ayakkabıları artık giymesem de, onları atmaya kıyamıyorum. - Even though I don't wear those shoes anymore, I can't bring myself to get rid of them.

{s} 1. hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var mı? No, I don't have any. Hayır, bende hiç yok. He did it without any help. Hiç yardım
{s} daha

Bügün daha iyi hissediyormusun? - Do you feel any better today?

Artık daha fazla dayanamıyorum! Üç gündür uyumadım! - I can't take it anymore! I haven't slept for three days!

herhangi bir

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

Herhangi bir prezervatifin var mı? - Do you have any condoms?

bazı

Bazı insanlar arkadaşlar arasında herhangi bir sır olmaması gerektiğini söylüyorlar. - Some people say there shouldn't be any secrets between friends.

Bazı tercümanlar Alisa yaygın bir Rus ismi olmasına rağmen Alice'in adını Sonya ya da Anya'yla değiştirdi - Some translators changed Alice's name to Sonya or Anya, even though Alisa is a widespread Russian name.

hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var mı? No, I don't have any. Hayır, bende hiç yok. He did it without any help. Hiç yardım
birkaç

İlginç kitapların varsa, bana birkaç tane ödünç ver. - If you have any interesting books, lend me some.

Birkaç gün bir şey yememelisin. - You must not eat anything for a few days.

{s} hiçbir

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

her ne

Her neyse, ben elimden geleni yaptım. - Anyway, I did my best.

Her neyse, daha fazla zamanını almayacağım. - Anyway, I won't take up any more of your time.

zam bir herhangi
herhangi biri

Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum. - Well, yes, but I don't want anyone to know.

Herhangi birinin öyle bir şey söylediğini asla duymadım. - Never have I heard anyone say a thing like that.

in any case
her hâlükârda

Her halükarda çok geç. - In any case, it's too late.

Her halükarda, aramalıyım. - In any case, I should call.

any time
her zaman

Lütfen her zaman beni görmeye gelebilirsin. - Please come and see me any time.

Her zaman bana uygun olacaktır. - Any time will suit me.

any longer
daha fazla

Tom Mary'nin davranışını daha fazla görmemezlikten gelemeyeceğini söylüyor. - Tom says he can't ignore Mary's behavior any longer.

Ben artık onun küstahlığına daha fazla dayanamam. - I cannot stand his arrogance any longer.

any longer
daha fazla, daha: I can't stay any longer. Daha fazla kalamam
any of
in herhangi biri
any field
(Bilgisayar) herhangi alan
any more
gayrı
any more
başka

Başka sürprizler istemiyorum. - I don't want any more surprises.

Mutlu ol ve başka soru sorma... bu en iyisi. - Be happy and don't ask any more questions...that is best.

any old thing
herhangi bir şey
any longer
artık

O artık öfkesini tutamadı. - He couldn't hold his temper any longer.

Ben artık onun küstahlığına daha fazla dayanamam. - I cannot stand his arrogance any longer.

any more
daha çok

Ben onu onun beni sevdiğinden daha çok sevmiyorum. - I don't like him any more than he likes me.

Ben pizzayı spagettiyi sevdiğimden daha çok sevmiyorum. - I don't like pizza any more than I like spaghetti.

any more
daha fazla

Burada kısa süre dinlenelim. Bacaklarım yorgun ve ben daha fazla yürüyemiyorum. - Let's take a short rest here. My legs are tired and I can't walk any more.

Tom Boston'da gerektiğinden daha fazla zaman geçirmek istemedi. - Tom didn't want to spend any more time than necessary in Boston.

any more
artık

Kızınız artık bir çocuk değildir. - Your daughter is not a child any more.

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

any more than
-den daha fazla
any number of
çok
any number of
birçok
any one
herhangi biri

Herhangi birimiz bunu bilmeden yetersiz beslenmeye maruz kalabilir! - Any one of us could suffer from malnutrition without knowing it!

Bizden herhangi biri onu yapabilirdi. - Any one of us could do it.

any one of
in herhangi birisinde
any these
bunlardan herhangi biri
any time
her defasında
any time on
her saat
Any To Come
Bir bahisten gelecek paranın otamatikman başka bir bahse yatırılması
any at all
sonunda hiç
any day now
Önümüzdeki bir kaç gün içinde
any desired
istenilen
any further
başka
any how
her ne kadar
any kind
herhangi bir çeşit
any left?
hiç kaldı mi?
any number greater than zero
Sıfırdan büyük herhangi bir sayı
any number of towns
kasabalar herhangi bir sayıda
any of the cells of the neuroglia
herhangi nöroglia ve hücre
any other
daha başka
any question
Herhangi bir soru
any synthetic polymeric resin
Herhangi bir sentetik polimer reçine
any time
olduğu zaman
any type of tutor
öğretmen her türlü
anyone with any sense
her düşünceden

anyone with any sense, had already left town.

any extra fee
ekstra ücret var mı
any ip address
(Bilgisayar) herhangi bir ıp adresi
any items
(Bilgisayar) herhangi bir öğe
any more
daha fazla: Don't give me any more! Bana daha fazla verme!
any more
artık: Belma doesn't live here any more. Artık Belma burada oturmuyor
any nonexistent thing
kuşsütü
any of
-in herhangi biri
any old how
(deyim) nasil olursa olsun ,gelisiguzel
any old thing
ne olursa olsun
any old thing
(isim) olursa olsun
any old time
(isim) zaman olursa olsun, her zaman
any old time
ne zaman olursa olsun
any old time
her zaman
any one of
-in herhangi birisinde
any part of field
(Bilgisayar) alanın herhangi bir bölümü
any port in a storm
denize düşen yılana sarılır
any time
her olduğunda
at any stage
Her aşamada
by any chance
şans eseri olarak

Şans eseri olarak Tom'u tanıyor musun? - Do you know Tom by any chance?

in any case
her halukarda

Her halukarda, bu işi yarına kadar bitirmek zorundayım. - In any case, I must finish this work by tomorrow.

Her halukârda endişelenmene gerek yok. - In any case, you don't need to worry.

in any case
buna karşın
any case
her durum
any longer
daha
any more
biraz daha

Bizim daha fazla gönüllüye ihtiyacımız yok ama biz biraz daha fazla para kullanabiliriz. - We don't need any more volunteers, but we could use some more money.

Biraz daha yersem, hasta olacağım. - If I eat any more, I'll be sick.

don't give me any of your lip!
(deyim) bana cevap verme!
expecting at any moment
akşamlık sabahlık
in any case
her türlü
in any case
illa
in any case
her ne koşulda
in any case
(Konuşma Dili) her surette
little if any
yok denecek kadar az
not to pay any attention
aldırış etmemek
scarcely any
yok denecek kadar

Bahçemizde yok denecek kadar az çiçek var. - There are scarcely any flowers in our garden.

there is little if any
varsa da pek az
there is little if any
varsa da
there is little if any
olsa bile pek az
at any rate
ne olursa olsun

Ne olursa olsun, programı değiştiremeyiz. - At any rate, we can't change the schedule.

Markku ne olursa olsun suçlanmayacak. - Markku at any rate is not to blame.

at any rate
her durumda
beyond any doubt
şüphesiz
by any means
her ne şekilde olursa olsun
for any price
herhangi bir fiyat için
in any case
ne olursa olsun

Ne olursa olsun düşüncemi değiştirmeyeceğim. - In any case, I won't change my mind.

Ne olursa olsun, yarın trene yetişin. - In any case, catch the train tomorrow.

in any way
herhangi bir yolla
in any wise
herhangi bir şekilde
not at any price
katiyen
not at any price
hiçbir şekilde
not on any account
hiçbir şekilde
not on any account
kesinlikle
on any of
in herhangi birinde
to any place
herhangibir yere
without any necessity
ihtiyaç olmadan
A thing you don't want is dear at any price
(Atasözü) Deve bir akçaya , deve bin akçaya
Any time
herhangi bir kere
Don´t you have any manners?
Sende hiç terbiye yok mu?
Forgive us if we have made any slips of the tongue
her ne kadar sürç-i lisan eylediysek affola
any time
hiçbir kere
at all costs/at any cost
ne pahasına olursa olsun
at any one time
herhangi bir zamanında
at any price
ne pahasına olursa olsun

Ne pahasına olursa olsun onu satmazdım. - I wouldn't sell that at any price.

Bu her ne pahasına olursa olsun satılık değil. - This isn't for sale at any price.

at any rate
en azından: "You are smart at any rate. - En azından akıllısın."
attempt under any cırcumstances
her ne koşulda olursa olsun teşebbüs etmek
by any means of
herhangi bir yolla
clutch at any straw
(deyim) Ümitsizlik içinde her çareye baş vurmak
do you have any plans?
planın var mi?
hardly any
neredeyse hiç

Yanımda neredeyse hiç param yok. - I have hardly any money with me.

Demlikte neredeyse hiç kahve yok. - There's hardly any coffee left in the pot.

in a moment or very soon; at any moment
bir an ya da çok kısa bir süre içinde; her an
in any case
Nasıl olursa olsun, her hâlükârda, ne olursa olsun, her halükârda, illâki
in any case
zaten

Her durumda, ben zaten tamamen size affettim. - In any case, I've already entirely forgiven you.

in any case
1. ne olursa olsun, her halükârda, her halde: İn any case you be there. Ne olursa olsun sen orada ol. 2. zaten: İn any case you couldn´t have seen her. Zaten onu göremezdin
in any event
ne olursa olsun

Ne olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapacağım. - In any event, I will do my best.

material for any structure
Herhangi bir yapı için malzeme
not any more
artık öyle değil
nothing of any consequence
Önemsiz, mühim olmayan, önem arzetmeyen
that won't do any good
herhangi bir yararı olmaz
with any luck
Umarım ..., şansım(iz) yaver giderse
without any necessity
gerek kalmadan
Türkisch - Türkisch

Definition von any im Türkisch Türkisch wörterbuch

ANİ
(Osmanlı Dönemi) Ansızın, birdenbire. Bir anda. Hemen
ANİ
(Osmanlı Dönemi) Olgunlaşmış, kemale erişmi
ANİ
(Osmanlı Dönemi) Son derece kızgın
ani
Ansızın, birdenbire
ani
Bir anda oluveren, apansız
ani
(Osmanlı Dönemi) birden bire
ani
Kar'ın doğusunda ünlü antik kent
ani
Kars yakınlarında ünlü bir ören yeri
ani
Uzun kuyruklu, kalkık ve basık gagalı siyah birkuş
ani
Kars'ın doğusundaki ünlü eskiçağ kenti
ani
Gugukgillerden siyah bir kuş
ani
Bir anda oluveren, apansız: "Ani bir hareketle Çakır'ın omzunu kavradı, öne itti, sonra aynı kuvvetle geri çekip bastırdı,"- T. Buğra
Englisch - Englisch
To even the slightest extent, at all

I wasn't any too easy in my mind.

Any thing(s) or person(s)

Any may apply.

(Can we clean up() this sense?) A guaranteed selection from (a set). At least one, sometimes more (of a set)

It won't do you any good.

{a} every, whoever, whatever, either, one
(in negative statements) either every little or very great but unspecified; "can't stand any noise"; "could not endure chemotherapy for any length of time"
to any degree or extent; "it isn't any better"
A SQL SELECT lause often used with subqueries Used in a WHERE lause to match at least one of the items in a list For example,Price _ ANY ( )means that the row matches as long as Price is greater than at least one item in the list
jaki [YAH-kee] Contrived anagram time: The first syllable in the pronunciation that I wrote for this word can be rearranged to make the word "any" if you replace the "h" with an "n" (Quit griping I told you this was contrived ) Date of entry: 17 April 2000
Any of the words in the search field matched in the retrieved documents
qualifier Qualifier used to override default qualifiers Any is also the default qualifier If you do not qualify a search, the qualifier is any
The highest constituent in the refinement hierarchy for constant terms Definitions that elide naming a constituent are constructed as a refinement of any So (define foo) is just a short syntax from (define (any foo))
ad one or more of no special kind
In the context of the Unidata LDM, the psuedo-feed type that designates any data feed
one or some or every or all without specification; "give me any peaches you don't want"; "not any milk is left"; "any child would know that"; "pick any card"; "any day now"; "cars can be rented at almost any airport"; "at twilight or any other time"; "beyond any doubt"; "need any help we can get"; "give me whatever peaches you don't want"; "no milk whatsoever is left"
A dynamically typed value
A guaranteed selection from (a set). At least one, sometimes more (of a set)
You use any in positive statements when you are referring to someone or something of a particular kind that might exist, occur, or be involved in a situation, when their exact identity or nature is not important. Any actor will tell you that it is easier to perform than to be themselves I'm prepared to take any advice Any is also a quantifier. It had been the biggest mistake any of them could remember. Any is also a pronoun. Clean the mussels and discard any that do not close
pron. anyone, someone
If something does not happen or is not true any more or any longer, it has stopped happening or is no longer true. I don't want to see her any more I couldn't keep the tears hidden any longer
Some, of whatever kind, quantity, or number; as, are there any witnesses present? are there any other houses like it? To any extent; in any degree; at all
in any case: see case by any chance: see chance in any event: see event not by any means: see means any old: see old at any rate: see rate
{s} some, a, an; every; whatever
You use any in statements with negative meaning to indicate that no thing or person of a particular type exists, is present, or is involved in a situation. I never make any big decisions We are doing this all without any support from the hospital Earlier reports were unable to confirm that there were any survivors Any is also a quantifier. You don't know any of my friends Any is also a pronoun. The children needed new school clothes and Kim couldn't afford any
to some extent; at all
You use any in questions and conditional clauses to ask whether there is some of a particular thing or some of a particular group of people, or to suggest that there might be. Do you speak any foreign languages? Have you got any cheese I can have with this bread? Any is also a quantifier. Have you ever used a homeopathic remedy for any of the following reasons? Any is also a pronoun. The plants are inspected for insects and if I find any, they are squashed
If you say that someone or something is not just any person or thing, you mean that they are special in some way. It's fashionable for young people to wear trainers, but not just any trainers
to any degree or extent; "it isn't any better
emphasis You can also use any to emphasize a comparative adjective or adverb in a negative statement. I can't see things getting any easier for graduates
One indifferently, out of an indefinite number; one indefinitely, whosoever or whatsoever it may be
all

That makes no sense at all. - That doesn't make any sense.

We did not see any children at all. - We didn't see any children at all.

ony
onycha
any and all
Any, every, each, all; used for emphasis
any more
In positive constructions: now, from now on

He's no longer the wholesome Chamber of Commerce bigshot we used to know in the olden days, Doc, he's bad shit anymore.

any more
In negative or interrogative constructions: from a given time onwards; longer, again

They don't make repairable radios any more.

any more
To a greater extent (than)

I don't like Braques any more than I like Picasso.

any nook or cranny
Any part of a place; anywhere
any old
Any, absolutely any, any typical, a run-of-the-mill

This wasn't just any old fan, but the president of his local fan club.

any old nook or cranny
Alternative form of any nook or cranny
any old thing
anything at all
any other business
The last item on the agenda for a meeting, when any matter not already dealt with may be raised. Abbreviations: a.o.b., AOB
any port in a storm
An unfavourable option which might well be avoided in good times but which nevertheless looks better than the alternatives at the current time
any press is good press
Being mentioned in the media is beneficial to the subject because it gets publicity
any time
At any time
any time
"you are welcome"
any way one slices it
from any perspective; in every case

Any way you slice it, we have to get out of here and we have to take him with us.

any-and-all
Alternative spelling of any and all
Any Questions
a British radio programme in which people ask politicians and other famous people questions about important problems or subjects that are in the news
any at all
whatever, anything
any longer
any more time, anymore, for more time (e.g., "I can't wait any longer, I must go to work")
any longer
at the present or from now on; usually used with a negative; "Alice doesn't live here anymore"; "the children promised not to quarrel any more"
any more
more, any longer
any old thing
anything, whatever
any old way
not in a particular way; carelessly
any old(a)
being any unspecified one; used for emphasis; "any old time"; "any old place
any road
(British slang) at any rate, in any event; in any way, anyhow
any time
no problem, you're welcome; whenever
any(a)
(in negative statements) either every little or very great but unspecified; "can't stand any noise"; "could not endure chemotherapy for any length of time"
any(a)
one or some or every or all without specification; "give me any peaches you don't want"; "not any milk is left"; "any child would know that"; "pick any card"; "any day now"; "cars can be rented at almost any airport"; "at twilight or any other time"; "beyond any doubt"; "need any help we can get"; "give me whatever peaches you don't want"; "no milk whatsoever is left
any-and-all bid
a takeover bid where the acquirer offers to buy any and all shares outstanding
a golden key can open any door
Sufficient money can accomplish anything
any.
such

the above address or at such other address as may notify.

are you allergic to any medications
Asked mostly by doctors and nurses to ascertain whether certain medications should not be given to patients
are you taking any medications
Asked mostly by doctors and nurses to ascertain whether certain drugs should not be given to patients, as they may interact adversely with other medications
at any rate
In any case, anyway, anyhow, regardless; used to discard a previous thought

Jim broke the window — or maybe it was John? At any rate, the window’s broken now.

by any chance
possibly; perhaps

Are you by any chance looking for a new staff member?.

could one be any more
This person couldn't be any more

I just misspelled my own name! Could I be any stupider?.

do you have any pets
Used to ask whether the interlocutor is an owner of pets
don't take any wooden nickels
Do not permit yourself be cheated or duped; do not be naive

H. T. Webster's comic strip, The Timid Soul, in the Oakland Tribune of September 10, 1950 used the tendency to repeat worn phrases as the subject for the hero's good intentions. The following are recorded: . . . Don't take any wooden nickels.

getting any
Having sex (habitually, not currently)

Are you getting any?.

in any case
at any rate, anyhow
in any event
at any rate, anyhow
in any way, shape, or form
In any way at all; whatsoever
it's an ill wind that blows nobody any good
There is usually something of benefit to someone, no matter how bad the situation
not by any means
Not at all, not in the slightest

Though unusual in the Dublin area he knew that it was not by any means unknown for desperadoes who had next to nothing to live on to be abroad waylaying and generally terrorising peaceable pedestrians by placing a pistol at their head.

there isn't any easy way to say this
Used to introduce bad news
if any
Çok az, pek nâdir

Few if any pianists have performed the Grieg concerto with such sensitivity.

under any circumstances
(deyim) Regardless of events or conditions, never, under no circumstances
Ani
A feature of the telephone network that identifies the billing telephone number of the calling party It was originally used for automatic billing purposes, but now is available for numerous other applications Part of ISDN, the series of digits that arrive with a telephone call Paired with the proper equipment, they can bring a caller's record up on a terminal screen as the call is answered
Ani
black tropical American cuckoo
Ani
N crop; harvest
Ani
Automatic Number Identification; the term ANI (pronounced like the name Annie) has come to mean a phone's number Automatic Number Identification refers to the system used to identify the phone number of an incoming call (caller ID)
Ani
[North Baffin/Kivalliq] Sister's brother or male cousin [South Baffin] anik
Ani
automatic number identification A PSTN system that transmits the billing number of the calling party for accounting and billing purposes
Ani
Automatic Number Identification is a Telco service (similar to CallerID or CLID) which allows a recipient to determine the number and other call information of the caller BEFORE the call goes through ANI is supported on Centrex and ISDN ONLY, and NOT T1 or DEA CallerID on the other hand places the signalling information WITH the call, so the phone set rings at the same time that the information about the call is made available In Canada, frontbone for telephony is provided ONLY from Bell Canada (and its subsidiaries), hence, signalling services which other carriers, especially long distance carriers support, but do not provide to the demarcation point ANI is touted as a compelling service of ISDN, although really an attribute of Signaling System 7 (and therefore distinct from ISDN) and one can get ANI from other Telco services such as Centrex ANI is becoming synonymous with Caller ID
Ani
  Abbreviation for automatic number identification
Ani
NAS Implementation Program
Ani
Automatic Number Identification: digits representing the calling party's phone number
Ani
abbr Automatic Number Identification
Ani
Automatic number identification A service implemented by ISDN that enables the receiver of a phone call to see the phone number of the caller on a special display See also ISDN
Ani
Automatic Number Identification - IDs the billing number (BTN) of the calling party
Ani
Automatic Number Identification
Ani
Automatic Number Identification – phone number of the party calling 9-1-1
Ani
Automatic system that identifies line number
Ani
ANI (Automatic Number Identification) refers to the delivery of the calling party’s billing number by a local exchange carrier to any interconnecting carrier for billing or routing purposes and to the subsequent delivery of such number to end users
Ani
  Abbreviation for automatic number identification
Ani
Automatic Number Identification A feature in which a series of digits, either analog or digital, are included in the call, thus identifying the telephone number of the caller
Ani
Automatic Number Identification Also known as CLID, ANI is a mechanism that informs the called party of the phone number identification of the calling party
Ani
(Automatic Number Identification) The number associated with the telephone station from which switched calls are originated or terminated
Ani
Automatic Number Identification; An algorithm that automatically indentifies the phone number of an incoming call
Ani
A service offered by long distance carriers where the billing telephone number of the trunk used by the caller is delivered as DTMF digits along with the call ANI identifies the caller for Automatic Data Delivery/Screen Pop applications or specialized Call Routing functions ( top )
Ani
Automatic Number Identification (TEL)
Ani
Automatic Number Identification SS7 (signaling system 7)feature in which a series of digits, either analog or digital, are included in the call, identifying the telephone number of the calling device
Ani
Similar to Caller ID, but for 800 and 888 calls
ani
A black bird of tropical America, the West Indies and Florida (Crotophaga ani), allied to the cuckoos, and remarkable for communistic nesting
ani
{i} long-tailed black tropical American cuckoo bird
ani
crotophaga
ani
A bird of the genus Crotophaga in the cuckoo family
any time
in any kind of weather
Türkisch - Englisch

Definition von any im Türkisch Englisch wörterbuch

ani
instantaneous
ani
{s} sudden

All of a sudden, it began raining. - Aniden yağmur yağmaya başladı.

All of a sudden it started raining. - Aniden yağmur yağmaya başladı.

ani
{s} abrupt

Don't make abrupt moves. - Ani hareket yapmayın.

The story concluded abruptly. - Hikaye aniden sona erdi.

ani
{s} rapid

After Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly. - Babaannenin ani ölümünden sonra, büyükbaba hızla yaşlanmaya başladı.

ani
suddenly
ani
instantaneously
ani
extempore
ani
(Gıda) acute
ani
out of blue
ani
sharp

I felt a sharp pain in my stomach all of a sudden. - Aniden midemde keskin bir ağrı hissettim.

ani
precipitate
ani
sudden, abrupt, unexpected; suddenly, short, all at once, bang
ani
snap
ani
flash

A flash of lightning suddenly lit up the dark nocturnal landscape. - Bir şimşek çakması aniden karanlık gece manzarasını aydınlattı.

Dozens of people have died in flash floods triggered by torrential rain. - Onlarca insan şiddetli yağmurun yol açtığı ani su baskınlarında öldü.

ani
subito
ani
{s} ejaculatory
ani
instanteneous
ani
instantaneous, sudden
any
Favoriten