live

listen to the pronunciation of live
Englisch - Türkisch
yaşamak

Gelecek ayın sonunda on yıldır burada yaşamakta olacak. - He will have lived here for ten years by the end of next month.

Yaşamak için yemelisin.Yemek için yaşamamalısın. - You must eat to live. You must not live to eat.

{s} naklen
{f} hayatın tadını çıkarmak
ikamet etmek
{f} hayatta kalmak
live and learn yaşadıkça ögrenmek
{s} parlak

Mars yaşayabileceğimiz geleceği parlak bir yer. - Mars is a promising place where we may be able to live.

{f} (yaşam/ömür) sürmek, geçirmek, (hayat) yaşamak
{s} güncel
(sıfat) canlı, yaşayan, hayat dolu, diri; elektrikli, hareketli; güncel; naklen; elektrik yüklü; sönmemiş; yanmamış; parlak
{s} yaşayan

Kyoto'da yaşayan bir amcam var. - I have an uncle who lives in Kyoto.

Kılıçla yaşayan kılıçla ölecek. - He who lives by the sword shall die by the sword.

{f} yaşa

Gerhard Schröder, II. Dünya Savaşı boyunca yaşamayan ilk şansölyedir. - Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.

Mirketler Afrika'da yaşar. - Meerkats live in Africa.

{f} on ile geçinmek
{s} yanmamış
{f} on ile beslenmek
{s} hareketli

Dün gece hareketli bir partimiz vardı. - We had a lively party last night.

Bugünkü parti gerçekten hareketliydi, değil mi? - Today's party was really lively, wasn't it?

{s} sönmemiş
{f} off
(Televizyon) canlı yayın

Sarhoş bir TV sunucusu, canlı yayın esnasında istifra etti. - A drunk TV presenter vomited during a live broadcast.

Futbol maçı öğleden sonra saat beş'te canlı yayınlanacak. - The soccer game will be transmitted live at five p.m.

akımlı
cereyanlı (tel/ray vb)
radyo

Dan radyoda canlı çaldı. - Dan played live on the radio.

akım taşıyıcı
akım taşıyan
patlamamış bomba
yüklü
cereyanlı
(Havacılık) akım geçen
gereksinimlerini karşılamak
çıngıyla yüklü
canlı (yayın)
diri
(yayın) naklen
canlı

Kedi canlı bir fare ile oynuyordu. - The cat was playing with a live mouse.

Kazada çok sayıda canlı kayboldu. - Many lives were lost in the accident.

oturmak

Oturmak için bir yer arıyorum. - I'm looking for a place to live.

Oturmak için bir yer arıyor. - He is looking for a place to live.

(bomba/vb.) patlamamış
geçinmek

Artık kıt kanaat geçinmek zorunda olmayacakları zamanı dört gözle bekliyorlardı. - They looked forward to a time when they would no longer have to live from hand to mouth.

Geçinmek için yeterli para kazanmıyor. - He doesn't earn enough money to live on.

beslenmek
ömür sürmek
hayatta olmak
eğleşmek
{s} patlamamış (bomba)
live a lie sahte hayat geçirmek
Liv

Liverpool için ücret nedir? - What's the fare to Liverpool?

Onlar Liverpool'lu idi. - They were from Liverpool.

sağ olmak
{s} elektrik yüklü, cereyanlı (tel, ray v.b.)
gereksin
{s} radyo, TV canlı
sürmek live a double life iki yüzlü hayat yaşamak
geçirmek

Tom ve Mary yaşamlarının geri kalanını birlikte geçirmek istediler. - Tom and Mary wanted to spend the rest of their lives together.

elektrikli (tel)
aktif
ömür geçirmek
yaşamak (hayat)
(Bilgisayar,Teknik) gerilim altında
yaşarlar
hayat dolu

O hayat dolu bir kız. - She is a lively girl.

O, hayat dolu bir genç adam. - He is a lively young man.

elektrikli
liver
karaciğer

Karaciğer yemek sizin için iyi mi? - Is eating liver good for you?

Karaciğer yemek sizin için kötü mü? - Is eating liver bad for you?

lively
{s} canlı

Bu kasaba canlı değil. - This town isn't lively.

İnsanlar işlerini sunarken daha canlı olması gerekir. - People need to be more lively when presenting their work.

living
{s} canlı

O, büyük babanın canlı görüntüsüdür. - It's the living image of your grandfather.

O bir canlı, dolayısıyla doğal olarak sıçıyor da. - It's a living being, so of course it shits.

live up to
(Fiili Deyim ) 1- -e uyarak yaşamak , belli bir düzeye erişmek 2- (vaadini) yerine getirmek
live through something
(Ev ile ilgili) Bir olayı/durumu tecrübe etmek
live broadcast
canlı yayın

Sarhoş bir TV sunucusu, canlı yayın esnasında istifra etti. - A drunk TV presenter vomited during a live broadcast.

live on
(Fiili Deyim ) 1- yaşamaya devam etmek 2- .. yiyerek yaşamak , ..ile beslenmek
live up
(deyim) live up to sth. belli bir duzeye erismek, ...e uyarak yasamak
live wire
cereyanlı tel
live a lie
bir yalanı yaşamak
live alone
yalnız yaşamak

Yalnız yaşamak istemiyorum. - I don't want to live alone.

Tom yalnız yaşamak istemediğini söyledi. - Tom said that he didn't want to live alone.

live bait
canlı yem
live bottom
(Denizbilim) canlı taban
live by
ile yaşamak
live by
geçinmek
live center
(Mekanik) döner punta
live conductor
akımlı iletken
live data
(Bilgisayar) canlı veri
live data view
(Bilgisayar) yayındaki veri görünümü
live freely
hayatını yaşamak
live in
yerleşmek
live in a city
şehirde yaşamak
live in luxury
saltanat sürmek
live in misery
sefalet çekmek
live in safety
güvenle yaşamak
live in safety
güven içinde yaşamak
live in safety
güvenli biçimde yaşamak
live in want
yoksulluk içinde yaşamak
live it up
(deyim) eğlenmek
live life
hayat yaşamak
live loading
hareketli yükleme
live long
muammer olmak
live model
canlı model
live off
ile geçinmek
live on
ile beslenmek
live on
yaşamını idame ettirmek
live on
geçimini sürdürmek
live on
geçinmek

Tom geçinmek için güçlükle yeterince kazanıyor. - Tom just barely earns enough to live on.

Geçinmek için yeterli para kazanmıyor. - He doesn't earn enough money to live on.

live on
ile geçinmek
live ordnance
(Askeri) hakiki mühimmat
live plants
canlı bitkiler
live program
naklen program
live program
canlı program
live quietly
başını dinlemek
live rock
(Denizbilim) canlı kaya
live rough
(deyim) sefalet çekmek
live seminars
(Bilgisayar) canlı seminerler
live stage
(Sinema) set
live stage
(Sinema) plato
live stage
(Sinema) düzlük
live test
(Dilbilim) yüz-yüze sınav
live testing
(Askeri) canlı prova
live through
sağ salim çıkmak
live through
yaşamak
live weight
(Ticaret) gerçek yük
live weight
(Denizbilim) canlı ağırlık
live window
(Bilgisayar) canlı pencere
live wire
(Bilgisayar) çıplak tel
live wire
(Bilgisayar) yanan tel
live wire
akımlı tel
live wire
(Bilgisayar,Teknik) üzerinde gerilim olan tel
live and learn
yaşadıkça öğrenmek
live and let live
hoşgörülü olmak
live and let live
müsamahalı olmak
live axle
hareket dingili
live axle
canlı aks
live birth
canlı doğum
live body
yaşayan vücut
live broadcast
naklen yayın
live by
geçin
live by the book
dürüstçe yaşamak
live by the book
yasalara uymak
live down
unutulmasını sağlamak
live down
unutturmak
live from hand to mouth
elden ağıza yaşamak
live high on the hog
bir eli yağda bir eli balda olmak
live in
otur

Bu binada mı oturuyorsun? - Do you live in this building?

Camdan evlerde oturanlar başkalarının evlerine taş atmamalıdır. - Those who live in houses made of glass mustn't throw stones at the houses of other people.

live in each other's pockets
içtikleri su ayrı gitmemek
live in luxury
lüks içinde yaşamak
live like fighting cocks
krallar gibi yaşamak
live load
hareketli yük
live music
canlı müzik
live off
-den geçimini sağlamak
live out
evde oturmamak
live out
sonuna kadar yaşa
live out
sonuna kadar yaşamak
live performance
canlı yayın
live presentation
canlı yayın
live programme
canlı program
live programme
naklen bağdarlama
live rail
elektrikli ray
live steam
taze buhar
live steam
sağlam buhar
live studio program
canlı stüdyo programı
live through
zorluklara rağmen başarmak
live transmission
canlı yayın
live transmission
naklen yayın
live up to
-e uygun olmak
live wire
elektrikli tel
live wire
çıngılı tel
live with
kabullenmek
live with
ile birlikte yaşamak

Tom ile birlikte yaşamak zor. - Tom is hard to live with.

Tom ile birlikte yaşamak kolay. - Tom is easy to live with.

live 1
1 canlı
live an outdoor life
bir açık hava yaşam
live down
unuttur
live like a lord
k. dili lort gibi lüks içinde yaşamak
live off
(deyim) Birinin sırtından geçinmek
live off of
uzakta yaşamak
live off so.
çok uzakta yaşıyor
live off the fat of the land
bir eli yağda, bir eli balda yaşamak
live on a shoestring
(deyim) Çok az parayla geçinmek, kıt kanaat geçinmek
live on grass
cim canlı
live on.
canlı
live out
(hizmetçi, çalışan vs.) çalıştığı yerin dışında yiyip içmek ve yatmak
live out
işyerinde yaşamamak
live out of suitcase
birçok yerde kısa süreliğine kalmak
live over
üzerinden canlı
live paycheck to paycheck
Bkz. live from paycheck to paycheck
live ring
canlı ring
live round
(Askeri) Gerçek mühimmat
live round
Gerçek mermi

The Police fired live rounds at the protestors.

live the life of riley
riley hayatı yaşamak
live to regret sth
canlı sth pişman
live up to expectations
beklentilerine yaşamak
live up to one´s reputation
şöhretini doğrulayacak bir yaşam sürmek
live upon
Bkz. live on

Horses live upon grass and grain.

live your life
Hayatını yaşamak
live and let live
(deyim) hosgorulu olmak
liver
yaşayıcı/karaciğer
lives
i., çoğ., bak. life
living
hayat

Hayatını İngilizce öğreterek kazanıyor. - He earns his living by teaching English.

Ben bu tür bir hayatı yaşamaktan usandım. - I'm tired of living this kind of life.

lived
yaşamış

Beethoven'ın şimdiye kadar yaşamış olanlar kadar büyük bir besteci olduğunu düşünüyorum. - I think Beethoven is as great a composer as ever lived.

Ben Beethoven'ın şimdiye kadar yaşamış en büyük besteci olduğunu düşünüyorum. - I think Beethoven is the greatest composer who ever lived.

lively
yaşam dolu
lively
enerjik

Benim grubum her zaman enerjik. - My group is always lively.

lived
yaşayan

Tom bana Park caddesinde yaşayan hiç kimseyi tanımadığını söyledi. - Tom told me he didn't know anyone who lived on Park Street.

Tom çocukken, onun karşısındaki caddede yaşayan kıza saplantılı oldu. - When Tom was a kid, he became obsessed with the girl who lived across the street from him.

living
living wage geçindirebilecek maaş
living
{i} oturma

Bu ev yakında, iki yatak odası ve bir oturma odası var, ve dekorasyonu kötü değil; ayda 1500. - This house is nearby, it has two bedrooms and a living room, and the decoration isn't bad; it's 1500 a month.

Oturma odasında video oyunları oynarken annem bana onunla birlikte alışverişe gidip gitmeyeceğimi sordu. - When I was playing video games in the living room, Mother asked me if I would go shopping with her.

live in
oturmak
live off
kıt kanaat geçinmek
live through
görüp geçirmek
live wire
(Elektrik, Elektronik) elektrik teli
lively
{s} parlak
lively
civcivli
lively
deli dolu
lively
(renk) parlak
lively
zindelik
lively
kıvrak
lively
parlaklık
lively
şuh
lively
kıpırdak
lively
şakrak
lively
hareketli

Bugünkü parti gerçekten hareketliydi, değil mi? - Today's party was really lively, wasn't it?

Dün gece hareketli bir partimiz vardı. - We had a lively party last night.

lively
civelek
lives
ömürler

Böylece, evlenmediler ve mutlu mesut ömürlerinin sonuna kadar yaşadılar. - And so they didn't marry and they lived happily until the end of their lives.

İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var? - Do introverts have shorter lives than extroverts?

lives
hayatlar

Binlerce ve binlerce asker hayatlarını kaybetti. - Thousands and thousands of soldiers lost their lives.

Tehlikeli yolculukta hayatlarını riske attılar. - They risked their lives on the dangerous trip.

living
yaşayarak

Yaşamımın geri kalanını Tom'la yaşayarak harcayamam. - I can't spend the rest of my life living with Tom.

Tom yıllarını Boston sokaklarda yaşayarak geçirdi. - Tom spent years living on the streets of Boston.

living
dirimli
living
(Ticaret) maişet
living
geçinmek

O kamptaki mülteciler bir aydır kıt kanaat geçinmektedirler. - The refugees in that camp have been living from hand to mouth for a month.

Geçinmek için bize ne yaptığını söyler misin? - Would you tell us what you do for a living?

living
yaşantı

Parası için onunla evlendi ve onun sıradan yaşantısına katlanamadı. - She married him for his money, and couldn’t put up with his plain way of living.

Şehirde yaşayan insanlar kır yaşantısının zevklerini bilmezler. - People living in town don't know the pleasures of country life.

living
ekmek parası
living
geçerli
Türkisch - Türkisch
şakacı, tagılgan
LÎVE
(Osmanlı Dönemi) Şakacı, lâtifeci
LÎVE
(Osmanlı Dönemi) f. Aldatıcı, dolandırıcı
LÎVE
(Osmanlı Dönemi) Çevik, atılgan
Englisch - Englisch
To have permanent residence somewhere

He lives in LA, but he's staying here over the summer.

Electrically charged or energized, usually indicating that the item may cause electrocution if touched

Use caution when working near live wires.

Of making a performance or speech, in person

He'll be appearing live at the auditorium.

Having life; that is alive. Used attributively

The post office will not ship live animals.

Of a recorded performance, made in front of an audience, or not having been edited after recording
Of an event, as it happens; in real time; direct

The concert was broadcast live by radio.

Featuring humans; not animated, in the phrases “live actors” or “live action”
Seen or heard from a broadcast, as it happens

The station presented a live news program every evening.

To cope

I can't live in a world without you.

Of a performance or speech, in person

This night club has a live band on weekends.

To survive; to persevere; to continue

Her memory lives in that song.

To spend, as one's life; to pass; to maintain; to continue in, constantly or habitually

to live an idle or a useful life.

Of firearms or explosives, capable of causing harm

The air force practices dropping live bombs on the uninhabited island.

Being a bet which can be raised by the bettor, usually in reference to a blind or straddle

Tommy's blind was live, so he was given the option to raise.

To be alive; to have life

He's not expected to live for more than a few months.

To act habitually in conformity with; to practice
by live broadcast; in person
{s} alive, living, possessing life; lively, energetic; important; carrying an electric current; transmitted by live broadcast
not recorded; "the opera was broadcast live
{f} be alive, exist; survive, remain alive; reside, dwell; support oneself, earn money; cohabit; enjoy life
{v} to be in a state of life, exit, last, swim
{a} living, quick, active, merry, strong, firm
Energy flows through this wire in the mains supply
Vivid; bright
not recorded; "the opera was broadcast live"
Hot Back to alphabetical list
To be alive; to have life; to have, as an animal or a plant, the capacity of assimilating matter as food, and to be dependent on such assimilation for a continuance of existence; as, animals and plants that live to a great age are long in reaching maturity
pursue a positive and satisfying existence; "You must accept yourself and others if you really want to live"
of current relevance; "a live issue"; "still a live option"
To enjoy or make the most of life; to be in a state of happiness
When used in reference to a World Wide Web file, this term designates an object linked to another layer of information [Top of Page]
A circuit that is carrying electricity When live, it can shock you
To feed; to subsist; to be nourished or supported; with on; as, horses live on grass and grain
refers to where something will stay at It's proper position "Hey Jim, Where does this amp rack live at?" "That rack lives on stage right, over there" Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
Being in a state of ignition; burning; having active properties; as, a live coal; live embers
charged or energized with electricity; "a hot wire"; "a live wire"
rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively tennis ball"; "as resiliant as seasoned hickory"; "springy turf"
He lived like a knave, and died like a fool Said by Bishop Warburton of Henry Rich, first Earl of Holland, the turncoat He went to the scaffold dressed in white satin, trimmed with silver
actually being performed at the time of hearing or viewing; "a live television program"; "brought to you live from Lincoln Center"; "live entertainment involves performers actually in the physical presence of a live audience"
Having life; alive; living; not dead
Imparting power; having motion; as, the live spindle of a lathe
having life; "a live canary"; "hit a live nerve"; "famous living painters"; "living tissue"; showing characteristics of life; exerting force or containing energy; "live coals"; "tossed a live cigarette out the window"; "got a shock from a live wire"; "live ore is unmined ore"; "a live bomb"; "a live ball is one in play"
(Application Developer's Guide - Workspace Manager)
as, no ship could live in such a storm
Full of earnestness; active; wide awake; glowing; as, a live man, or orator
To survive, to persevere, to continue
To make one's abiding place or home; to abide; to dwell; to reside
adj [not dead] hidup 2 vi [to be alive] hidup 3 vi [to have your home in a place (I ~ in Kemang )] tinggal [(Saya ~ di Kemang )]
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
A forced bet put in by one or more players before any cards are dealt The player will still have the option of raising when it is their turn
A live graph is any graph that is attached to a Locale object, or a shared graph that is referenced by a live graph A live object is any object that is part of a live graph Live objects are subject to being traversed and rendered by the Java 3D renderer Additionally, Java 3D provides restricted access to methods of live objects or graphs See also compiled
have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I lived through two divorces"
highly reverberant; "a live concert hall"
To be maintained in life; to acquire a livelihood; to subsist; with on or by; as, to live on spoils
showing characteristics of life; exerting force or containing energy; "live coals"; "tossed a live cigarette out the window"; "got a shock from a live wire"; "live ore is unmined ore"; "a live bomb"; "a live ball is one in play"
An auction, in which the opponents have not limited their values, and therefore typically more dangerous to enter than one where the strength and ranges of the opponents are known
TV and radio stations can send sound and pictures from the scene of a story back to the studio in real time The station can rebroadcast the signal over its main broadcast transmitter as it is received Several TV stations have special vehicles that are equipped for live broadcasting Some of the radio stations use cellular phones instead of the usual radio frequencies allocated for RPU
( the way we live ): Your VALUES (what you place in highest value), your ATTITUDES (how you think about yourself, others, institutions, and circumstances), and your BEHAVIOR (what you say and do to others and because of others and of circumstances)
charged with an explosive; "live ammunition"; "a live bomb"
To be or continue in existence; to exist; to remain; to be permanent; to last; said of inanimate objects, ideas, etc
An object is live if any change to the underlying document structure is reflected in the object
(Application Developer's Guide - Workspace Manager; search in this book)
A live player, or "live one," is someone who is expected to lose their money at a pretty good rate Players reminding floorpeople to fill a vacant seat often request a live one For other uses of the word "live" see live blind, live card, and live hand
(adjective) of an auction, one in which the opponents have not limited their values (hence typically more dangerous to enter than one where the opponents' strength ranges are known)
To outlast danger; to float; said of a ship, boat, etc
capable of erupting; "a live volcano"; "the volcano is very much alive"
When used in reference to a World Wide Web file, this term designates an object linked to another layer of information
Original meaning: not dead Subsequent meaning: recorded in concert Current meaning: recorded in real-time without over-dubbing Probable next meaning: recording of human performers Probable final meaning: dead
A TechPak or TechNeed that is available on the yet2 com Technology Marketplace is "live"
have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war"
live a lie
To conceal something about oneself, without the knowledge of which others cannot know one's true character or perspective
live action
The property of video that has been produced by filming, as opposed to by animation or by computer graphics; often used attributively
live album
an album recorded live during a concert
live albums
plural form of live album
live and let live
Be tolerant; enjoy the pleasures and opportunities which life offers and allow others to do the same

Our Europe policy is simple: live and let live, flourish and let flourish. That is a modern and mature approach.

live blog
A blog which gives up-to-date information about a progressing current event

They were covering the press conference on a live blog.

live blog
To keep track of a current event in real-time online using a blog or other website

I am going to be live blogging the press conference and I will keep you updated on any big news.

live blogged
Simple past tense and past participle of live blog
live blogging
Present participle of live blog
live blogs
plural form of live blog
live blogs
Third-person singular simple present indicative form of live blog
live by the sword, die by the sword
One who uses violence can expect a violent response. It is better to try to use peaceful means wherever possible
live by the sword, die by the sword
One can expect dire outcomes from any vice; used to convey poetic justice
live down
To get used to something shameful

He has never been able to live down his electoral defeat.

live drop
a location where two people meet to exchange items or information
live free or die
New Hampshire's state motto
live in poverty
living in poverty, i.e., leading a life on the same economic level as someone who gets no charity or government benefits and whose cash income is below the poverty level

Conservatives say that less than 0.5 percent of the population is really living in poverty, arguing that statistics should include the value of charity and welfare.

live in poverty
having a cash income below the poverty level

Despite the economic recovery, the percentage of the U.S. population living in poverty rose to 12.5 percent in 2003.

live in sin
To cohabit as if man and wife without being married

Builder: No. It's—it's that she's gone and—and not got married. . . . I suppose you'd have me eat humble pie and tell Athene she can go on living in sin and offending society.

live it up
To have a wonderful life; to live fully and have fun

Just as any grandmother or grandfather will tell you that their best days were spent during the Depression, anyone who was 18 and living it up in 1968 will tell you they spent their better days at this time.

live large
To have a lavish or overly-extravagant lifestyle

He lived large, in a suite at the Waldorf Astoria. Expensive and elegant suits, silk shirts, handmade shoes, cashmere topcoats and fedoras enhanced his executive image.

live life to the fullest
One should live a very full life, without fear of possible future consequences
live load
Temporary load that the roof structure must be designed to support, as required by governing building codes. Live loads are generally moving and/or dynamic or environmental, (e.g., people, installation equipment, snow, ice or rain, etc.)
live off
to depend on financially
live off the land
to sustain a living by eating produce that one harvests or hunts from the countryside
live on
To survive solely by consuming a certain thing
live one
Someone who is eccentric, nonconformist, or otherwise peculiar

We've got a live one. Kim Howells burst on to the scene last week with his first foray into university politics as higher education minister. The man best known for labelling the Turner Prize conceptual bullshit was not sounding very on-message. In a departure from his prepared speech on the launch of an NUS information campaign for would-be students, Howells started, well, rambling.

live one
Someone who is easily fooled, victimized, or ridiculed

There's green as in greenhorn, meaning inexperienced and gullible. Those with a pitch to sell are going to spot a live one—in this case government with dollars practically falling out of its pockets—coming from miles away.

live one
A person, thing, or situation which is particularly interesting, noteworthy, or urgent

We got a live one here, he said as he speeds up in pursuit of a car.

live ones
plural form of live one
live pair
An informal agreement between two members of Congress who would have otherwise cast opposing votes whereby one announces the couple is a live pair and registers his or her own vote as present rather than for or against. Although not recognized or recorded in vote tallies, the effect is to allow the other member to be absent without affecting the outcome of the vote
live paycheck to paycheck
To spend all that one earns without saving anything
live the dream
To experience and have achieved what one has aspired to achieve from a career
live up
(followed by to) To fulfil the expectations placed upon

The holidays didn't live up to the advertiser's claims.

live weight
The weight of a living animal, used for example as a pricing basis in selling cattle for meat

The alternative for live weight pricing is dressed weight or carcass weight pricing.

live wire
An electrical wire through which there is a flow of electrical current

Two boys got electrocuted when a live wire fell on the auto-rickshaw in which they were sitting.

live wire
An especially energetic, alert, or vivacious person

She was irresistible—a laughing, chattering live wire, never at a loss for a word.

live-and-let-live
Of, pertaining to, or expressing a belief in mutual tolerance

Buyers in Andersonville seek the quality of life here, Finegan said, referring to the live-and-let-live attitude of the diverse neighborhood.

live-in
Living on the premises, usually of a household employee

A live-in maid is a true luxury, but even a maid once a week is great.

live-weight
Attributive form of live weight, noun
live-wire
Alternative spelling of live wire
live with
Accept a difficult reality
live with
Put up with something; endure something
live with it
See: live with
live from paycheck to paycheck
(deyim) Earn a bare living, eke out a living, lead a hand to mouth existence, scrape along

They have no savings. They just live from paycheck to paycheck.

live happily ever after
(deyim) Live in happiness after a specific event. (A formulaic phrase at the end of fairy tales.)
live rough
Live outdoors as a result of being homeless
live-action
Action in films involving real people or animals, as contrasted with animation or computer-generated effects
live and let live
each person should live according to his/her own beliefs and world views
lived
Simple past tense and past participle of live
lively
Full of life; energetic
lively
In a lifelike manner; vibrantly, vividly

the Painter Protogenes having perfected the image of a wearie and panting dog, but being unable, as he desired, lively to represent the drivel or slaver of his mouth, vexed against his owne worke, took his spunge, and moist as it was with divers colours, threw it at the picture .

liver
Concerning or relating to the liver

liver transplant.

liver
Comparative form of live: more live

Seeing things on big screen somehow makes it seem liver.

liver
Intended for the liver

liver salts.

liver
Someone who lives

a wicked liver may be reclaimed, and prove an honest man .

liver
A large organ in the body that stores and metabolizes nutrients, destroys toxins and produces bile. Responsible for thousands of biochemical reactions
liver
This livestock organ used as food
lives
Third-person singular simple present indicative form of live
lives
plural form of life
living
A state of having life

It is also pertinent to note that the current obvious decline in work on holarctic hepatics most surely reflects a current obsession with cataloging and with nomenclature of the organisms—as divorced from their study as living entities.

living
Financial means; a means of maintaining life; livelihood

What do you do for a living?.

living
Used as an intensifier

He almost beat the living daylights out of me.

living
Present participle of live
living
A position in a church (usually the Church of England) that has attached to it a source of income. The holder of the position receives its revenue for the performance of stipulated duties
lively
{a} in a lively or brisk manner
lively
{a} brisk, gay, cheerful, vigorous, strong
liver
{n} one who lives, a part of entrails, a food
liver
{n} a small silver, coin, a French coin
living
{a} alive
living
{n} a livelihood, a benefice
live off
(deyim) Obtain one's living or means of survival from someone or something

1. You can't live off your uncle all your life! 2. I manage to live off of my salary.

live birth
the birth of a living fetus (regardless of the length of gestation)
live birth
Any infant delivered with signs of life after 20 or more weeks of gestation
live birth
The complete delivery or removal of a fetus, regardless of the duration of the pregnancy, that breathes or shows other signs of life
live by
use as a basis for conducting one's life in a particular way, adhere to (beliefs, etc.)
live down
live so as to annul some previous behavior; "You can never live this down!"
live down
If you are unable to live down a mistake, failure, or bad reputation, you are unable to make people forget about it. Labour was also unable to live down its reputation as the party of high taxes I thought I'd never live it down
live in
live in the house where one works; "our babysitter lives in, as it is too far to commute for her
live in
residence located in the same place where one works
live in
live in the house where one works; "our babysitter lives in, as it is too far to commute for her"
live it up
enjoy oneself; "it's your birthday, so let's live it up!
live it up
enjoy oneself; "it's your birthday, so let's live it up!"
live off
If you live off another person, you rely on them to provide you with money. a man who all his life had lived off his father
live on
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
live on
exist on, subsist on; continue to live
live out
If you live out a dream or idea, you do the things that you have thought about. He began living out his rock `n' roll fantasy during his last year in law school I suppose some people create an idea of who they want to be, and then they live it out
live out
If you live out your life in a particular place or in particular circumstances, you stay in that place or in those circumstances until the end of your life or until the end of a particular period of your life. Gein did not stand trial but lived out his days in a mental asylum I couldn't live my life out on tour like he does
live out
not residing on-site, not living in the location (i.e. of a job)
live out
work in a house where one does not live; "our cook lives out; he can easily commute from his home"
live out
live out one's life; live to the end
live through
If you live through an unpleasant event or change, you experience it and survive. We are too young to have lived through the war
live up to
fulfill someone's expectations; achieve a standard of a predetermined level (i.e. criterion set by one's own expectations or another person's example)
live up to
If someone or something lives up to what they were expected to be, they are as good as they were expected to be. Sales have not lived up to expectations this year
live up to
fulfil the requirements or expectations of
live wire
an alert and energetic person
live wire
If you describe someone as a live wire, you mean that they are lively and energetic
live wire
ball of energy, energetic person, very active person
live with
live together with, reside with
live with
tolerate or accommodate oneself to; "I shall have to accept these unpleasant working conditions"; "I swallowed the insult"; "She has learned to live with her husband's little idiosyncracies"
lived
past of live
lived
{s} having life, having a certain kind of life (used mainly in combination)
lived
Having life; used only in composition; as, long-lived; short- lived
lively
characterized by energetic activity; "a lively baby"
lively
full of spirit; "a dynamic full of life woman"; "a vital and charismatic leader"; "this whole lively world"
lively
A wine with high acidity and a crisp, fresh flavor This term is also used for sparkling wines with a pleasant bubble
lively
quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a lively gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling rate"; "a snappy pace"; "a spanking breeze"
lively
Crisp, fresh, having vitality
lively
Description of every Band Parent that ever worked the band concession booth at a football game or competition
lively
energetically, in an active manner, vigorously
lively
Describes wines that are fresh, fruity, and bright
lively
{s} energetic and full of life; animated, vivacious; exciting, bustling with activity; sharp and clear (as of memories); vivid; striking, effective; brisk
lively
Bright; vivid; glowing; strong; vigorous
lively
full of life and energy; "a lively discussion"; "lively and attractive parents"; "a lively party"
lively
In a brisk, active, or animated manner; briskly; vigorously
lively
rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively tennis ball"; "as resiliant as seasoned hickory"; "springy turf"
lively
Someone who has a lively mind is intelligent and interested in a lot of different things. She was a very well educated girl with a lively mind, a girl with ambition. her very lively imagination
lively
Gay; airy; animated; spirited
lively
You can describe someone as lively when they behave in an enthusiastic and cheerful way. Josephine was bright, lively and cheerful. + liveliness live·li·ness Amy could sense his liveliness even from where she stood
lively
With strong resemblance of life
lively
Almost a synonym for fresh Implies detection of barely discernible spritzyness Applies most often to white wines, but some reds also qualify
lively
full of zest or vigor; "a racy literary style"
lively
Describes wines that are fresh and fruity, bright and vivacious
lively
Representing life; lifelike
lively
Describes wines that are crisp, fresh and fruity, bright and vital
lively
characterized by energetic activity; "a lively baby" filled with events or activity; "a lively period in history" full of life and energy; "a lively discussion"; "lively and attractive parents"; "a lively party" full of zest or vigor; "a racy literary style
lively
full of zest or vigor; "a racy literary style
lively
filled with events or activity; "a lively period in history"
lively
Endowed with or manifesting life; living
lively
A lively event or a lively discussion, for example, has lots of interesting and exciting things happening or being said in it. It turned out to be a very interesting session with a lively debate Their 4-1 win in Honduras was a particularly lively affair. + liveliness live·li·ness Some may enjoy the liveliness of such a restaurant for a few hours a day or week
lively
Brisk; vivacious; active; as, a lively youth
lively
full of life
lively
sassy
liver
A deep brown
liver
Parkinson's Stroke
liver
includes digestion, circulation, clearing toxins from the blood, regulating the endocrine system, and creating harmony in mental and emotional states
liver
A dark brown colour, tinted with red and gray, like that of liver
liver
An internal organ which stores and filters blood, excretes toxic substances from other parts of the body, secretes bile and aids in metabolism It weighs about 3 pounds and is about the size of a football
liver
The largest glandular organ in the body The liver has many functions that include, but are not limited to the production of protein and cholesterol, the production of bile and clotting factors, the storage of sugar in the form of glycogen, and the breakdown of carbohydrates, fats, and proteins The liver also breaks down and excretes many medications
liver
Of food, made of liver
liver
large and complicated reddish-brown glandular organ located in the upper right portion of the abdominal cavity; secretes bile and functions in metabolism of protein and carbohydrate and fat; synthesizes substances involved in the clotting of the blood; synthesizes vitamin A; detoxifies poisonous substances and breaks down worn-out erythrocytes liver of an animal used as meat someone who lives in a place; "a liver in cities"
liver
Liver is the liver of some animals, especially lambs, pigs, and cows, which is cooked and eaten. grilled calves' liver. Largest gland in the body, with several lobes. It secretes bile; metabolizes proteins, carbohydrates, and fats; stores glycogen, vitamins, and other substances; synthesizes coagulation factors; removes wastes and toxic matter from the blood; regulates blood volume; and destroys old red blood cells. The portal vein carries blood from the gastrointestinal tract, gallbladder, pancreas, and spleen to the liver to be processed. A duct system carries bile from the liver to the duodenum and the gallbladder. Liver tissue consists of a mass of cells tunneled with bile ducts and blood vessels. About 60% are hepatic cells, which have more metabolic functions than any other cells. A second type, Kupffer cells, play a role in blood-cell formation, antibody production, and ingestion of foreign particles and cell debris. The liver manufactures plasma proteins, including albumin and clotting factors, and synthesizes enzymes that modify substances such as nutrients and toxins, filtered from the blood. Liver disorders include jaundice, hepatitis, cirrhosis, tumours, vascular obstruction, abscess, and glycogen-storage diseases
liver
Largest solid organ in the body, situated on the right side below the diaphragm
liver
Your liver is a large organ in your body which processes your blood and helps to clean unwanted substances out of it
liver
The liver is the largest gland of the body, weighing between 1200-1600 grams, and is situated in the top right portion of the abdominal cavity The liver is divided by fissures into four lobes The liver plays an essential role in many metabolic processes by regulating the composition and concentration of nutrients and toxic materials in the blood Its functions include synthesizing bile and blood coagulating factors, acting as the site of metabolism of carbohydrates, proteins and fats, regulating the amount of blood sugar, converting excess glucose to glycogen, removing excess amino acids, storing and metabolizing fats, and detoxifying poisonous substances, worn out red blood cells and other unwanted material
liver
a person who has a special life style; "a high liver"
liver
the hepatic gland (of whatever species is listed)
liver
The glossy ibis (Ibis falcinellus); - - said to have given its name to the city of Liverpool
liver
A large body organ with many functions For example it breaks down certain foods so that the body can use them It also destroys some harmful substances and helps the body to get rid of them Primary liver cancer is quite a rare cancer that may start in the main cells of the liver, or in the cells of the bile duct
liver
One whose course of life has some marked characteristic (expressed by an adjective); as, a free liver
Türkisch - Englisch

Definition von live im Türkisch Englisch wörterbuch

Liver
(Tıp) Karaciğer.Vücuttaki en geniş organ.Karaciğer,Safra yapmak,yiyecekleri enerjiye dönüştürme ve kandaki zehir ve alkolü temizleme gibi birçok önemli fonksiyon icra eder
live
Favoriten