aktif

listen to the pronunciation of aktif
Türkisch - Englisch
active

He is rather an active person. - O oldukça aktif bir kişidir.

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

(Ticaret) working asset
deedy
(Ticaret) credits exports
active homing
(Ticaret) resource
vigorously
(Ticaret) net assets net
live
real
active; assets
assets
complete property that a person owns (Accounting)
effective
entries on a balance sheet showing tangible and intangible properties and claims against others that can be applied to cover the financial obligations of a business or of a person
com. assets
activated

You will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator. - Bir yönetici hesabınızı aktif ettikten sonra onay e-postası alacaksınız.

She activated an account. - O bir hesabı aktif hale getirdi.

dynamic
actives
actıvely
aktif anten
(Bilgisayar,Teknik) radiator
aktif değer
(Ticaret) asset value
aktif değil
inactive
aktif dinleme
active listening
aktif dizin
(Bilgisayar) active directory
aktif etme
(Bilgisayar) activate
aktif görev
(Askeri) active mission
aktif halk
(Politika, Siyaset) active population
aktif hesaplar
(Ticaret) asset accounts
aktif ilaç
(Pisikoloji, Ruhbilim) active drug
aktif karbon
(Denizbilim) active carbon
aktif karlılık
(Ticaret) return on assets
aktif katılım
active participation
aktif kompleks
(Kimya) activated complex
aktif kömür
(Kimya) activated coal
aktif kömür
charcoal
aktif kömür
(Kimya) active carbon
aktif madde
active agent
aktif maddeler
(Otomotiv) active materials
aktif malzeme
(Çevre) active material
aktif mayın
(Askeri) active mine
aktif metaller
(Kimya) active metals
aktif nokta
(Kimya) active site
aktif nüfus
(Ticaret) active population
aktif nüfus
(Ticaret) labour force
aktif olmak
be active
aktif olmayan
(Kanun) dormant
aktif olmayan
(Ticaret) inactive
aktif ordu
(Askeri) active army
aktif program
(Bilgisayar) active program
aktif rehber
active directory
aktif savunma
(Askeri) active protection
aktif savunma
(Askeri) active defence
aktif sigortalı
insured
aktif tahvil
(Politika, Siyaset,Ticaret) active bond
aktif tedavi
active treatment
aktif tehdit
(Bilgisayar) active threat
aktif toprak
(Kimya) active earth
aktif transport
(Biyoloji,Tıp) active transport
aktif varlığı
(Ticaret) asset
aktif ve pasif
(Pisikoloji, Ruhbilim) active and passive
aktif yansıtıcı
(Bilgisayar) active reflector
aktif çamur
(Denizbilim,Gıda) active sludge
aktif ötanazi
(Pisikoloji, Ruhbilim) active euthanasia
aktif özgüdüm
(Bilgisayar) active homing
aktif fay haritası
active fault map
aktif fay kırığı haritası
active fault map
aktif karbon filtresi
(Mühendislik) activated carbon filter
aktif çamur
(Çevre) activated sludge
aktif öz kaynak
operating/active equity
Aktif Koruma Grubu
(Askeri) Active Guard and Reserve
aktif ajan
(Tıp) hot agent
aktif akım
actual current
aktif akım
active current
aktif alan
active area
aktif alkali
(Matbaacılık, Basımcılık) active alkali
aktif alınanlar
(Ticaret) credit items
aktif ambalaj
(Gıda) active package
aktif ambalaj
(Gıda) active packaging
aktif anten
active antenna
aktif artışı
(Ticaret) increase of assets
aktif azalması
(Ticaret) assets decrease
aktif azot
active nitrogen
aktif aşılama
(Tıp) active vaccination
aktif bakiye
(Ticaret) active balance
aktif bileşen
active component
aktif bileşik
(Kimya) active compound
aktif boşaltım
(Biyoloji) active excretion
aktif büyüklük
(Ticaret) size of assets
aktif büyümesi
(Ticaret) asset growth
aktif dinlenme
active recreation
aktif dolaşım
(Ticaret) active circulation
aktif elektrot
active electrode
aktif enerji
active energy
aktif fay
active fault
aktif fazlalık
(Havacılık) active redundancy
aktif filtre
active filter
aktif gastrit
(Tıp) active gastritis
aktif gaz
active gas
aktif gelişim
active development
aktif gerilim
active potential
aktif gerilim
active voltage
aktif güdüm
(Havacılık) active guidance
aktif güdüm
(Askeri) active homing guidance
aktif güç
active power
aktif hacim
active capacity
aktif hacmi
size of assets
aktif hale getirmek
activate
aktif hat
(Tıp) hot line
aktif hesap
active account
aktif hesap
(Ticaret) asset account
aktif hidrojen
(Fizik) atomic hydrogen
aktif hidrojen
active hydrogen
aktif hoparlör
active loudspeaker
aktif içedönme
(Pisikoloji, Ruhbilim) active introversion
aktif işsizlik
active unemployment
aktif kafes
active lattice
aktif kapasite
active capacity
aktif kapital
(Ticaret) active capital
aktif katılım
(Hukuk) active involvement
aktif kenar
(Jeoloji) active margin
aktif kil
(Jeoloji) active clay
aktif kopma
active failure
aktif kömür
activated carbon
aktif kütle
active mass
aktif kılmak
make (something) active
aktif kırılma
active failure
aktif kıvrım
(Çevre) active fold
aktif madde
active matter
aktif mağara
(Askeri) active cave
aktif merkez
active centre
aktif metabolit
(Tıp) active metabolite
aktif metilen
(Kimya) activemethylene
aktif metot
active method
aktif notam
(Havacılık) active notam
aktif odunkömürü
activated charcoal
aktif oksijen
active oxygen
aktif olmayan nüfus
non-active population
aktif piyasa
free market
aktif risk
(Bilgisayar) active risk
aktif rol üstlenmek
take an active role in
aktif saldırı
(Bilgisayar) active countermeasures
aktif saldırı
active countermeasure
aktif sermaye
active capital
aktif ses
active voice
aktif seviye
active level
aktif su
activated water
aktif tabaka
(Tarım) active layer
aktif talep
(Ticaret) active demand
aktif terapi
(Tıp) active therapy
aktif terapist
(Pisikoloji, Ruhbilim) active therapist
aktif tetikleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) active precipitation
aktif transdüktör
active transducer
aktif uydu
active satellite
aktif uyku
(Tıp) active sleep
aktif varlık
(Ticaret) active asset
aktif volkan
(Çevre) active volcano
aktif voltaj
(Elektrik, Elektronik) active voltage
aktif yapı
(Çevre) active structure
aktif yaş
active age
aktif yüzey
active surface
aktif zon
(Jeoloji) active zone
aktif çamur
activated slug
aktif çözücü
active solvent
aktif öğrenme
experiental learning
aktif şebeke
active network
nakit aktif
(Ticaret) cash asset
aktifler
active in
aktifler
resources
aktifler
(Hukuk) assets
bir aktif görev birliğinin konuşlanma veya yeniden konuşlanma emrini aldığı gün
(Askeri) day an active duty unit is notified for deployment or redeployment
cari aktif
(Ticaret) temporary investment
eğitim için aktif görev; sayısal gönderme grubu tahsisi; otomatik sayısal test a
(Askeri) active duty for training; assign digital transmission group; automatic digital tester
maddi olmayan aktif
intangible
mevcut aktif
(Ticaret) available cash
psiko-aktif ilaçlar
psychoactive drugs
reel aktif
(Ticaret) real asset
sentetik yüzey aktif madde
synthetic surface active agent
tahakkuk etmiş aktif
(Ticaret) accrued assets
yarı aktif lazer güdümlü mermi
(Askeri) semiactive laser-guided projectile (USN)
yüzey aktif
surface-active
yüzey aktif madde
surface-active agent, surfactant, tenside
özel çalışma için aktif görev
(Askeri) active duty for special work
Türkisch - Türkisch
Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
Etken
Etkili, etken
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal
etkin
aktif fiil
Etken fiil
aktif metot
Öğrencilerin, kişisel çalışmalarını ve iş yapma yeteneklerini geliştirmeyi sağlayan bilimsel yöntem
aktif taşıma
Bir maddenin hücre zarından enerji harcanarak hücre içine veya dışına taşınması
aktif
Favoriten