inactive

listen to the pronunciation of inactive
Englisch - Türkisch
{s} pasif
{s} hareketsiz
{s} çalışmayan
{s} etkisiz
edilgen
{s} durgun

Durgun olan çocuk bir hayal dünyasında yaşamaya daha meyillidir. - The inactive child is far more inclined to live in a world of fantasy.

{s} kim. etkisiz
etkin olmayan etkisiz
(Askeri) GAYRİ FAAL: Faal hizmet görecek nitelikte ve durumda olmayan
{s} nötr
etkin olmayan
{s} tic. durgun
(Tıp) Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz
{s} tembel
{s} atıl
(Ticaret) aktif olmayan
aktif değil
(Bilgisayar) etkin değil
ağrısız
inactive account
hareketsiz hesap
inactive capital
atıl kapital
inactive character
etken olmayan karakter
inactive file
etkin olmayan dosya
inactive market
durgun piyasa
inactive window
etkin olmayan pencere
inactive, inert, sluggish
İnert, halsiz inaktif
inactive aircraft
(Askeri) GAYRİ FAAL HAVA ARACI: Yedek ve program dışı hava araçları toplamı. Bak. "aircraft"
inactive aircraft inventory
(Askeri) gayri faal uçak envanteri
inactive aircraft inventory
(Askeri) GAYRİ FAAL UÇAK ENVANTERİ: Depoda tutulan, alıkonan uçaklar. Askeri kuvvetler için mevcut olmayan veya savunma kuruluşu dışında ödünç verilen ya da kiralanan hükümetin sağladığı teçhizat
inactive area
(Nükleer Bilimler) aktif olmayan bölge
inactive beds
(Askeri) AÇILMAMIŞ YATAKLAR: Bir tıbbi tedavi tesisinde; demirbaş eşyası ve malzemesi hazır ve yerleştirilmiş, fakat, işletme personeli henüz temin edilmemiş ve, lüzumsuz yere, yatakları serilmemiş karyola yedek yerler
inactive course
(Askeri) GAYRİ FAAL KURS: İleride lüzum görüleceği hususunda mevcut ihtimallere dayanılarak mahdut miktarda eğitim malzemesi ve teçhizatı elde tutulan öğretime ara verilmiş bir kurs
inactive duty training
(Askeri) pasif görev eğitimi
inactive duty training
(Askeri) GAYRİ FAAL GÖREV EĞİTİMİ: Faal görevde olmayan veya eğitim için faal görevde bulunan ve muntazaman programlaştırılmış birlik, eğitim düzenlemelerinden, ilave eğitim düzenlemelerinden, uygun görev veya muadil eğitim dönemlerinden ve aynı zamanda ilgili bakanlık tarafından belirlenen ve tahsil edildikleri teşkilatın gösterilen kuruluşları ile birlikte bunlar tarafından ifa edilen bir makam tarafından ihtiyat asli birlik personeli için yetkili kılınan herhangi diğer özel görevlerden ibaret bulunan bir ihtiyat asli birliği mensubunun yaptığı yetkili eğitimdir. Bak. "armory training" ve "reserve duty training"
inactive fault
(Nükleer Bilimler) aktif olmayan fay
inactive installation
(Askeri) GAYRİ FAAL ASKERİ MÜESSESE: Bütün askeri faaliyetleri durmuş olan ve imalat yapmayan askeri müessese. Bu sınıflandırma, bir faal tesiste (active installation) bütün askeri faaliyetlerin durmuş olduğu kısım için kullanılabilir
inactive line
etkin olmayan hat
inactive link
etkin olmayan bağlantı
inactive list
(Askeri) GAYRİ MÜŞEKKEL BİRLİK LİSTESİ: Kadroları mevcut fakat fiilen teşkil edilmemiş olan birlikleri gösteren liste
inactive national guard
(Askeri) GAYRİ FAAL MİLLİ MUHAFIZ: Milli Muhafız Teşkilatı eğitimine iştiraken, geçici olarak, alıkonmuş kalifiye subay, astsubay ve eratın devam edegelen askerlik durumu. Bu durumdaki şahısların birinci derecede hazır ihtiyat (ready reserve) durumları devam eder ve harp veya olağanüstü milli durumda, ABD Kara Ordusu Milli Muhafız Teşkilatı mensubu olarak, faal hizmete alınmaları için emir verilebilir
inactive node
etkin olmayan düğüm
inactive page
etkin olmayan sayfa
inactive program
askıdaki program, başlatılmamış
inactive record
etkin olmayan kayıt
inactive reserve
(Askeri) GAYRİ FAAL İHTİYAT: ABD. Ordusunda, müşekkel ihtiyat sınıfında bir durum. Bir şahsın bu duruma nakledilmesi, o şahsın emeklilik haklarını kaldırır
inactive state
etkin olmayan durum
inactive status
(Askeri) GAYRİ FAAL DURUM: Bir şahsın, ordu ile resmi bağları mevcut olduğu halde, orduda fiilen hizmet etmemesi hali
inactive status list
(Askeri) GAYRİ FAAL DURUM ÇİZELGESİ: Seçilebilir durumda olmalarına rağmen, eğitime katılmalarına imkan bulunmayan; fakat Kara Ordusu İhtiyat Asli Teşkillerinde kalmaları arzu edilen ikinci derecede hazır ihtiyat mensuplarının yazılı bulundukları bir çizelge
inactive terminal
etkin olmayan ucbirim
inactive title
(Bilgisayar) etkin olmayan başlık
inactive voice
(Dilbilim) edilgen çatı
inactivity
etkisizlik
inert
boş
inert
(Gıda) asal
inert
(Otomotiv) reaksiyona girmeyen
inert
eylemsiz
render inactive
pasif kılmak
inactivity
durgunluk
inactivity
avarelik
inert
uyuşuk
inert
hareketsiz
inert
yavaş
completely inactive; without power
tamamen inaktif; güç olmadan
inert
soy
ınactive
pasif
be inactive
uyumak
inactivity
hareketsizlik
inactivity
{i} kim. etkisizlik
inactivity
{i} tic. durgunluk
inactivity
{i} üşengeçlik
inactivity
{i} tembellik
inactivity
{i} tesirsizlik
inactivity
eylemsizlik
inert
(Tıp) Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, tesirsiz
inert
{s} fiz., kim. atıl, süreduran
inert
{s} etkinlik göstermeyen
inert
{s} atıl
inert
tesirsiz
inert
inertlysüredurum halinde
inert
{s} dingin
inert
{s} uyuz
inert
inertnesssüredurum
inert
(sıfat) hareketsiz, durağan, dingin, etkinlik göstermeyen, atıl, uyuşuk, uyuz, tembel
inert
soy/tembel/hareketsiz
total inactive inventory
(Askeri) toplam atıl durumdaki envanter
Englisch - Englisch
Not active, temporarily or permanently

The volcano is inactive, but is only dormant.

Not functioning or operating; broken down

The photocopier is inactive pending repair.

Relatively inert

Aluminium is inactive towards water.

Retired from duty or service

Admiral Jones is now on the inactive list.

Showing no optical activity in polarized light

Synthetic glycine is optically inactive as it contains equal amounts of the d- and l- form.

inert
not participating in a chemical reaction; "desired amounts of inactive chlorine"
not exhibiting any action or activity on polarized light; optically neutral; said of isomeric forms of certain substances, in distinction from other forms which are optically active; as, racemic acid is an inactive tartaric acid
of e g volcanos; temporarily inactive; "a dormant volcano"
not engaged in military action
a person who has failed to meet the requirement for licensure for the current year and cannot engage in the practice of law in Idaho
"an inactive member of the department"
not active physically or mentally; "illness forced him to live an inactive life"; "dreamy and inactive by nature" not engaged in full-time work; "inactive reserve" ; "an inactive member of the department" lacking activity; lying idle or unused; "an inactive mine"; "inactive accounts"; "inactive machinery" not progressing or increasing; or progressing slowly not active or exerting influence not in physical motion; "the inertia of an object at rest" not engaged in military action not participating in a chemical reaction; "desired amounts of inactive chlorine
not engaged in full-time work; "inactive reserve" ; "an inactive member of the department"
The state of an object which it is not the focus of a user's input
(adj ) Characteristic of a transaction resident in memory that has yet to be executed
not in physical motion; "the inertia of an object at rest"
not progressing or increasing; or progressing slowly not active or exerting influence not in physical motion; "the inertia of an object at rest"
Not active; inert; esp
{s} not active; inert, sluggish
A status indicating that a program, job, policy, or scan is not currently running For example, when a scheduled scan awaits for the specified date and time to execute, it is inactive
not active or exerting influence
not engaged in full-time work; "inactive reserve"
Licensed individuals who are retired, employed in another field, or otherwise not practicing in their respective field
Not disposed to action or effort; not diligent or industrious; not busy; idle; as, an inactive officer
Someone or something that is inactive is not doing anything or is not working. He certainly was not politically inactive active + inactivity in·ac·tiv·ity The players have comparatively long periods of inactivity. activity
LakeWatch lakes are in the LakeWatch program but have not been sampled by a LakeWatch Volunteer within the last six months All City lakes are sampled quarterly by the City's Environmental Specialists SEE Lakes in the City
not active physically or mentally; "illness forced him to live an inactive life"; "dreamy and inactive by nature"
not progressing or increasing; or progressing slowly
of e g volcanos; permanently inactive; "an extinct volcano"
lacking in energy or will; "Much benevolence of the passive order may be traced to a disinclination to inflict pain upon oneself"- George Meredith
not engaged in military action not participating in a chemical reaction; "desired amounts of inactive chlorine
the licensee has met the department's requirements for licensure but is not allowed to work under this license Licenses are usually inactive if the person or organization wants to remain in good standing while they pursue other ventures In order to return to an active status, the individual or organization would simply have to notify the department and complete any outstanding requirements, such as continuing education
Not active; having no power to move; that does not or can not produce results; inert; as, matter is, of itself, inactive
A common status code that is used in several SchoolNet applications Course Editor: code is assigned to courses which are not offered in the current scheduling run Students/Faculty: Those which are not enrolled in or teaching courses in the current scheduling run
A common status code that is used in several SIS2000+ applications Course Editor: code is assigned to courses which are not offered in the current scheduling run Students/Faculty: Those which are not enrolled in or teaching courses in the current scheduling run
A window that does not have the current input focus
temporarily inactive
lacking activity; lying idle or unused; "an inactive mine"; "inactive accounts"; "inactive machinery"
Resources or material that have not been used for a specific period of time and may have become obsolete, or are purposely being held in anticipation of possible future requirements inbound logistics- The systems and tracking methods used for incoming materials in the process of being shipped from customers or vendors to a manufacturing facility or distribution center
Said of an asset which is not continuously in use Said of a thinly traded security
inactive corporation
corporation that is not in operation, corporation that is not doing business
inactive participation
passive involvement
inactive window
window which is not currently being used
ınactive
{a} unemployed, indolent, sluggishly, idly, dully
inactively
in an inactive manner; inertly, sluggishly
inactively
In an inactive manner
inactivity
The quality of being inactive; idleness; passiveness
inactivity
{i} lack of activity; inertness, sluggishness
inactivity
the state of being inactive
inactivity
The state or quality of being inactive; inertness; as, the inactivity of matter
inactivity
a disposition to remain inactive or inert; "he had to overcome his inertia and get back to work"
inactivity
the state of not doing anything, not moving, or not working
inactivity
Idleness; habitual indisposition to action or exertion; want of energy; sluggishness
inactivity
being inactive; being less active
inactivity
stagnation
inactive
Favoriten