fall

listen to the pronunciation of fall
Englisch - Türkisch
sonbahar

İlkbaharı sonbahara tercih ederim. - I prefer spring to fall.

Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner. - The leaves of the trees turn yellow in fall.

düşüş

O, düşüşten sonra topal oldu. - He was lame after the fall.

Ölü yaprakların düşüşünü izliyordu. - She was watching the dead leaves fall.

düşmek

Ham petrol fiyatı düşmektedir. - Crude oil has been falling in price.

Kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır. - It's easy to fall into bad habits.

{i} düşme

Kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır. - It's easy to fall into bad habits.

O, bir düşmede yaralandı. - She was injured in a fall.

{i} dökülme

Saçınız dökülmeye başlayacaktır. - Your hair will start to fall out.

{f} düş

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı. - The garden was covered with fallen leaves.

{f} inmek
{i} inme
{i} döküm
{i} yıkılma

Hans Berlin duvarının yıkılmasını hatırlayacak kadar yaşlıyım dedi. - I'm old enough to remember the fall of the Berlin wall, said Hans.

{i} fırfır
{i} kat

Kilise katılımı düştü. - Church participation has fallen.

Sami o kategorideki insanlar arasında yer alır. - Sami falls into that category of people.

{i} çöküş

Romalılar, imparatorluğun çöküşünü istemedi, ama oldu. - Romans did not wish for the fall of their empire, but it happened.

Ne Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtı? - What led to the fall of the Roman Empire?

{i} yağış
karanlık basmak
basmak
yüzü asılmak
atışmak
(Jeoloji) göçme
yıkma
(Askeri) tirenti
saldırmak
sıyrılmak
sarkma
ortalık kararmak
asılmak (surat)
fenalaşmak
hidrostatik yük
bozuşmak
iniş
bitmek
düşüş yaşamak
düşüş göstermek
girişmek
(Dilbilim) düşen perde
hazan
aşağıya düşmek
bölünmek
suratı asılmak
inkıraz
tünmek
alçalmak
kar düşmek
düşürme
düşüş kaydetmek
vurmak (piyango)
asılmak
aşağı sallanmak
işgal edilmek
yaralanmak
güz

Tom tanıştığı her güzel kıza aşık olur. - Tom falls in love with every beautiful girl he meets.

Orman sonbaharda çok güzeldir. - The forest is very beautiful in the fall.

yıkılmak
çökmek
ölmek
yağmak
azalma
yenilmek
rastlamak
azalmak
{f} dökülmek
{i} yaprak dökümü
{f} devrilmek
{i} yamaç
başlamak
{i} şelâle

Orada harika bir şelale gördüm. - I saw a wonderful fall there.

{f} gece çökmek
{i} çökme

Bu kulübe çökme tehlikesinde. - This hut is in danger of falling down.

{f} hastalanmak

O tekrar hastalanmaktan korkuyor. - She is afraid of falling ill again.

{i} eğim
{f} kötü yola düşmek
fall down
çökmek
fall through
{k} suya düşmek, gerçekleşememek: The plan fell through. Plan suya düştü
fall to
başlamak
fall into
başlamak (konuşma vb.)
fall in love with someone
Birine aşık olmak
fall down
düşmek

Ağaç düşmek üzereydi. - The tree was ready to fall down.

fall asleep
(Fiili Deyim ) uyuya kalmak
fall back on
(Fiili Deyim ) -e başvurmak
fall back upon
(çare olarak) -e başvurmak
fall back upon
başvurmak
fall back upon
müracaat etmek
fall back upon
el atmak
fall behind with
sürüncemede kalmak
fall behind with
gecikmek
fall for
(deyim) cok begenmek,bayilmak
fall for
(deyim) fall for someone asik olmak. fall for sth
fall in love with
aşık olmak
fall into
dökülmek
fall into
bölünmek
fall off
(Fiili Deyim ) azalmak , düşmek 2- bozulmak
fall on
hücum etmek
fall on
-e hücum etmek, -e saldırmak. This month the twentieth fell on a Friday. Bu ayın yirmisi cumaya rastladı
fall on
saldırmak
fall on
(Fiili Deyim ) 1- hücum etmek , saldırmak 2- üzerine inmek , çökmek
fall out
külahları değişmek
fall prey to
-e kapılmak, -in tutsağı olmak
fall short
(Fiili Deyim ) 1- yetmemek 2- (istenilen yere yada dereceye) erişememek
fall through
{k} (deyim) vaz gecilmek,suya dusmek
fall through
fos çıkmak
fall through
suya düşmek
fall through
suya düş
fall to
(Fiili Deyim ) 1- saldırmak 2- başlamak , girişmek , yemeye başlamak
fall to
yemeğe/savaşa başlamak; -e başlamak, -e koyulmak
fall to
payına düşmek
fall upon
-e saldırmak
fall off
yüksekten düşmek
fall behind intentionally
ağırdan almak
fall desperately in love
abayı yakmak
fall down
(Ticaret) başarısız olmak
fall down
aşağı düşmek
fall down
aşağıya düşmek
fall for in a big way
(Konuşma Dili) bayılmak
fall for in a big way
(Konuşma Dili) aşık olmak
fall in love
aşık olmak

Kime aşık olmak istersin? - Who would you like to fall in love with?

Ben birine aşık olmak istedim ama olmadı. - I wanted to fall in love with someone, but it didn't happen.

fall in love
sevdalanmak
fall in love
aşka düşmek
fall in love with
birine aşık olmak
fall in love with
abayı yakmak
fall in love with
gönlünü kaptırmak
fall in love with
vurulmak
fall in love with
aşka düşmek
fall in with
rastlaşmak
fall in with
tesadüfen karşılaşmak
fall into sin
sapmak
fall off a horse
attan düşmek
fall on one's knees
Dizleri üzerine düşmek
fall out
dışarıya düşmek
fall out
araları açılmak
fall out of favor
gözden düşmek
fall out of love with
(deyim) soğumak
fall out with
(deyim) atışmak
fall out with
(deyim) tartışmak
fall out with
külahları değişmek
fall out with
arası açılmak
fall out with
(deyim) ağız dalaşına girmek
fall out with
(deyim) kapışmak
fall over
devrilmek
fall over heels in love
(deyim) aşık olmak
fall about
(gülmekten) katılmak
fall asleep
uykuya dalmak

Araba sürerken uykuya dalmaktan korktum. - I was afraid I might fall asleep while driving.

Uykuya dalmak uzun zamanımı aldı. - It took me a long time to fall asleep.

fall asleep
uyuya kal
fall away
zayıflamak
fall away
fenalaşmak
fall away
çekil
fall away
gerilemek
fall away
çekilmek
fall back
geri çekil

Her ikimizin de geri çekilmesini öneririm. - I suggest we both fall back.

fall back
geri çekilmek
fall back on
başvur

Birçok aile savaş sırasında tasarruflarını kaybetmişlerdi ve başvuracakları hiçbir şeyleri yoktu. - Many families had lost their savings during the war and had nothing to fall back on.

İşimi kaybedersem tasarruflarıma başvurabilirim. - I can fall back on my savings if I lose my job.

fall back on
yardım için başvurmak
fall behind
zamanında bitirememek
fall behind
geride kal

Dersimden geride kalmak istemiyorum. - I don't want to fall behind my class.

fall behind
geride kalmak

Dersimden geride kalmak istemiyorum. - I don't want to fall behind my class.

fall budding
güz aşısı
fall by the wayside
suya düşmek
fall by the wayside
başarılı olamamak
fall down
kötü gitmek
fall down on the job
işin üzerine düşmemek
fall due
vadesi gelmek
fall flat
beklenen sonucu vermemek
fall flat
başarı sağlayama
fall flat
güme gitmek
fall flat on one's face
sırtı yere gelmek
fall for
-e âşık olmak
fall for
aldatılmak
fall for
aşka düşmek
fall for sth
çok beğenmek
fall for sth
kanmak
fall for sth
aldanmak
fall for sth
bayılmak
fall for sth hook
üç kâğıda gelmek
fall guy
abalı
fall guy
kurban
fall guy
keriz
fall in
sıraya girmek
fall in
ödeme zamanı gelmek
fall in
dizilmek
fall in love
gönül vermek
fall in love
âşık olmak

Kime aşık olmak istersin? - Who would you like to fall in love with?

Sana âşık olmaktan kendimi alamadım. - I couldn't help but fall in love with you.

fall in love
sevmek
fall in love with
-e aşık olmak
fall in love with
aşık ol
fall in price
fiyatı düşmek
fall in value
değeri düşmek
fall in with
rastla
fall in with
rastgelmek
fall in with
tesadüf etmek
fall in with sb
-e rastlamak
fall in with sth
kabul etmek
fall in with sth
uymak
fall into a trap
tuzağa düşmek
fall into arrears
borçları vadesinde ödememek
fall into decay
bozul
fall into error
yanılmak
fall into error
hataya düşmek
fall into oblivion
unutulup gitmek
fall into obloquy
rezil olmak
fall into obloquy
dillere düşmek
fall into place
yere düş
fall into ruin
tahrip ol
fall loosely
halsiz düş
fall of leaves
yaprak dökümü
fall off
azalmak
fall off
ayrılmak
fall off
azal
fall off
çekilmek
fall off
bozulmak
fall off
düşmek

Gömlek düğmen düşmek üzere. - Your shirt button is about to fall off.

Eğer uçurumdan düşmek istemiyorsanız, onun yanında durmayın. - If you don't want to fall off the cliff, don't stay near it.

fall on
vahşice saldırmak
fall on one's face
yüzüne gözüne bulaştırmak
fall on one's feet
atlatmak
fall on one's feet
dört ayak üzerine düşmek
fall on one's knees
yola gelmek
fall on one's knees
diz çökmek
fall out
çatışmak
fall out
kavga et
fall out
bozuşmak
fall out
kapışmak
fall out
tartışmak
fall over
yıkılmak
Englisch - Englisch
Autumn; the season of the year between the autumnal equinox in late September to the winter solstice in late December
The act of moving in a fluid or vacuum under the effect of gravity to a lower position
To become

She has fallen ill.

To become; to be affected by or befallen with a calamity; to change into the state described by words following; to become prostrated literally or figuratively

Our senator fell into disrepute because of the banking scandal.

Blame or punishment for a failure or misdeed

He set up his rival to take the fall.

To collapse; to be overthrown or defeated

Rome fell to the Goths in 410 AD.

To be allotted to; to arrive through chance or fate

And so it falls to me to make this important decision.

A defect in the ice which causes stones thrown into an area to drift in a given direction
The part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting
To cause something to descend to the ground (to drop it); especially to cause a tree to descend to the ground by cutting it down (felling it)

Ghoaſt . / To morrow in the battaile thinke on me, / And fall thy edgeleſſe ſword, diſpaire and die.

A reduction in quantity, pitch, etc
The action of a batsman being out
A loss of greatness or status

the fall of Rome.

autumn
To come down, to drop or descend

The rain fell at dawn.

To die, especially in battle

This is a monument to all those who fell in the First World War.

To become lower (in quantity, pitch, etc)

The candidate's poll ratings fell abruptly after the banking scandal.

To be brought to the ground
To come to the ground deliberately, to prostrate oneself

He fell to the floor and begged for mercy.

To move to a lower position under the effect of gravity

Thrown from a cliff, the stone fell 100 feet before hitting the ground.

If a person or structure that is standing somewhere falls, they move from their upright position, so that they are then lying on the ground. The woman gripped the shoulders of her man to stop herself from falling We watched buildings fall on top of people and pets He lost his balance and fell backwards. Fall is also a noun. Mrs Briscoe had a bad fall last week. Fall down means the same as fall. I hit him so hard he fell down Children jumped from upper floors as the building fell down around them. + fallen fall·en A number of roads have been blocked by fallen trees
If someone or something falls, they move quickly downwards onto or towards the ground, by accident or because of a natural force. Her father fell into the sea after a massive heart attack Bombs fell in the town I ought to seal the boxes up. I don't want the books falling out Twenty people were injured by falling masonry. Fall is also a noun. The helmets are designed to withstand impacts equivalent to a fall from a bicycle
{n} the act of falling, descent, disgrace, ruin
{v} to tumble, drop, cut down, sink, decrease, revolt
{f} tumble; descend; decrease; become; occur on; be victimized
{i} tumble; descent; decrease; collapse; autumn; waterfall; being seduced; slope; (during an attack) landing of any missile (coined during the Israel-Hizbollah conflict in July-August 2006)
to fall on your feet: see foot to fall foul of: see foul to fall flat: see flat to fall from grace: see grace to fall into place: see place to fall short: see short to fall into the trap: see trap to fall by the wayside: see wayside
n [pinfall] a referee's count of three with the loser's shoulders on the mat
a meteorite that was seen to fall Such meteorites are usually recovered soon after the fall and are relatively free of terrestrial contamination and weathering effects
to be given by assignment or distribution; "The most difficult task fell on the youngest member of the team"; "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the yougest student"
To issue forth into life; to be brought forth; said of the young of certain animals
fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her long black hair flowed down her back"
come out; issue; "silly phrases fell from her mouth"
touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the afternoon"
Indicates that the meteorite in question was found as a result of observing it as a meteor
If a place falls in a war or election, an enemy army or a different political party takes control of it. Croatian army troops retreated from northern Bosnia and the area fell to the Serbs With the announcement `Paphos has fallen!' a cheer went up from the assembled soldiers. Fall is also a noun. the fall of Rome
a movement downward; "the rise and fall of the tides"
You can use fall to show that someone or something passes into another state. For example, if someone falls ill, they become ill, and if something falls into disrepair, it is then in a state of disrepair. It is almost impossible to visit Florida without falling in love with the state I took Moira to the cinema, where she fell asleep Almost without exception these women fall victim to exploitation
a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill on the ice"
When night or darkness falls, night begins and it becomes dark. As darkness fell outside, they sat down to eat at long tables
come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell"
go as if by falling; "Grief fell from our hearts"
To become prostrate and dead; to die; especially, to die by violence, as in battle
pass suddenly and passively into a state of body or mind; "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor"; "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter"; "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces after she lost her work"
Declivity; the descent of land or a hill; a slope
drop oneself to a lower or less erect position; "She fell back in her chair"; "He fell to his knees"
Descent of water; a cascade; a cataract; a rush of water down a precipice or steep; usually in the plural, sometimes in the singular; as, the falls of Niagara
The season when leaves fall from trees; autumn
If you say that someone's eyes fell on something, you mean they suddenly noticed it. As he laid the flowers on the table, his eye fell upon a note in Grace's handwriting
The disobedience and expulsion of Adam and Eve from the garden of Eden (Genesis 3) See Chapter 1
When light or shadow falls on something, it covers it. Nancy, out of the corner of her eye, saw the shadow that suddenly fell across the doorway
come into the possession of; "The house accrued to the oldest son"
The act of the bird falling to the ground or water from the flight path after being harvested by the gunner
To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our spirits rise and fall with our fortunes
If something falls, it decreases in amount, value, or strength. Output will fall by 6% Her weight fell to under seven stones Between July and August, oil product prices fell 0.2 per cent The number of prosecutions has stayed static and the rate of convictions has fallen. a time of falling living standards and emerging mass unemployment. = drop rise Fall is also a noun. There was a sharp fall in the value of the pound
a fall (or pin) occurs when both shoulders or scapula of either wrestler are held in contact with mat for to continuous seconds Both shoulders or scapula must be inbounds
When rain or snow falls, it comes down from the sky. Winds reached up to 100mph in some places with an inch of rain falling within 15 minutes. Fall is also a noun. One night there was a heavy fall of snow. see also rainfall, snowfall
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell"
slope downward; "The hills around here fall towards the ocean"
a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a miracle that he survived the drop from that height"
when a wrestler's shoulders are forced to the mat the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
If the horse's shoulders or hindquarters, or any part of the rider's body touches the ground, it is considered a fall, which brings automatic disqualification
begin vigorously; "The prisoners fell to work right away"
To fell; to cut down; as, to fall a tree
the time of day immediately following sunset; "he loved the twilight"; "they finished before the fall of night"
If the responsibility or blame for something falls on someone, they have to take the responsibility or the blame for it. That responsibility falls on the local office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Death; destruction; overthrow; ruin
occur at a specified time or place; "Christmas falls on a Monday this year"; "The accent falls on the first syllable"
Fall River
A city in Massachusetts, United States
fall about
To laugh so much that one's entire body moves somewhat uncontrollably

Every time he performed the trick people would fall about laughing.

fall apart
To break into pieces through being in a dilapidated state

My old briefcase is falling apart. I'll have to buy a new one.

fall apart
To be emotionally in crisis

As a result of being addicted to heroin, she was falling apart.

fall asleep
To pass from a state of wakefulness into sleep
fall asleep
To die (often seen on gravestones)

John Doe, fell asleep 1 January 2001.

fall at the final hurdle
Alternative form of fall at the last hurdle
fall at the last hurdle
To fail near the end of something
fall away
To cease to support a person or cause
fall back on
To turn to as a substitute

So I fell back on the simple methods of the plainsman and Indian and jogged along on their trail.

fall back upon
To fall back on
fall behind
To be late (for a regular event)

You're falling behind with the rent.

fall behind
To be progressively below average in performance

It's not like John to fall behind in maths.

fall between two stools
To attempt two roles and fail at both, when either could have been accomplished singly

As your chances of mega-success increase so do your chances of falling between two stools, and if you get it wrong, you could end up with a dog’s dinner that satisfies no one.

fall between two stools
To fit into neither of two categories and, hence, be neglected or fail
fall by the wayside
To fail to be completed, particularly for lack of interest; to be left out

Hearken; Behold, there went out a sower to sow: / And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.

fall classic
The World Series

The White Sox swept the 2005 fall classic.

fall classics
plural form of fall classic
fall down
To collapse

The beams supporting the roof had rotted, causing the entire house to fall down.

fall down
To fall to the ground

Ring a-ring o' roses, / A pocketful of posies. / A-tishoo! A-tishoo! / We all fall down. — traditional nursery rhyme (UK version).

fall for
To fall in love with someone

He really fell for the attractive waitress at his favorite restaurant.

fall for
To be fooled; to walk into a trap or respond to a scam or trick

I can't believe how many people still fall for the coin glued to the sidewalk.

fall foul
To be defeated or thwarted (by); to suffer ( + of)

Sky News fell foul of its own woolly reporting on Tuesday, when it reported human remains had been found on Saddleworth Moor. Ever keen to spin a good yarn, they immediately linked the story to moors murderers Ian Brady and Myra Hindley - only for the police to emerge seven hours later and announce that, after very careful inspection, they could confirm the carcass was not human.

fall foul
To collide; to conflict with; to attack (+ on, of, upon)

He was, literally speaking, drunk; which circumstance, together with his natural impetuosity, could produce no other effect than his running immediately up to his daughter, upon whom he fell foul with his tongue in the most inveterate manner.

fall from grace
to fall from one's current social position to something lower, to lose one's prestige, status and power
fall from grace
to lose God's favour through sins or wrongdoings
fall guy
one whom is gullible and easily duped
fall guy
scapegoat
fall ill
To become ill; to sicken
fall in
Of a soldier, to get into position in a rank
fall in
To collapse inwards

The heavy rain caused the roof to fall in.

fall in line
To submit to the rules of a higher authority; obey; conform

I won't grow up, I won't fall in line.

fall in love
To come to have feelings of love directed at another person or a thing

I fell in love with him the moment I first saw him.

fall in love
To come to have feelings of love towards each other

They met, fell in love, got married, and lived happily ever after.

fall in love
To come to have feelings of intense liking directed at another person or a thing

I have just fallen in love with Rome!.

fall in with
To accept a set of generally agreed rules, or a suggestion

It seemed like a good idea, so we fell in with it.

fall in with
To join a group of people

He has fallen in with a bad lot.

fall into
To go into something by falling

The cat might fall into the pool if you're not careful.

fall into
To enter something (especially a profession) without having planned it

Most of us didn't plan to be designers, we just fell into the job.

fall into
To be classified as; to fall under

That falls into three categories.

fall line
A line marking a boundary between an upland region and a plane; sometimes marked by a series of waterfalls on rivers that cross it
fall line
The imaginary line downhill that something falling downhill would naturally follow
fall of wicket
The side's total score when a particular batsman was out
fall off
To diminish in size or value

Business always falls off in the winter.

fall off
To become detached or to drop from

A button fell off my coat.

fall off
A hip hop term; to completely lose the plot in terms of artistic direction

MC ___'s new album is wack - he's fallen off big-time.

fall off a truck
Of an item of merchandise, to come into a person's possession without having been paid for; to be acquired illegally

He said he bought it at the markets but I think it fell off a truck.

fall off the back of a lorry
Of an item of merchandise, to come into a perons's possession without having been paid for; to have been acquired illegally
fall off the turnip truck
To be naive, uninformed, or unsophisticated, in the manner of a rustic person

Doesn't it strike you as funny that this city, which prides itself on its erudition and sophistication, can oftimes get suckered like a bumpkin who just fell off the turnip truck?.

fall off the wagon
To cease or fail at a regimen of self-improvement or reform; to lapse back into an old habit or addiction

Though he fell off the wagon several times, he eventually succeeded in quitting.

fall on
To experience; to suffer; to fall upon

With the rise of the Internet, some media fell on hard times.

fall on deaf ears
Of a request, complaint, etc, to be ignored

Every time I ask him to do something for me, it falls on deaf ears.

fall on one's face
To fail, especially in a dramatic or particularly decisive manner

thers grumbled, questioning whether this man knew anything about fighting in the desert or was simply a strutting martinet who, once he was confronted with the tactical brilliance of Rommel, would fall on his face like so many before him. Unfortunately, if Montgomery failed, he would no doubt take a good part of the Eighth Army with him.

fall on one's feet
Alternative form of land on one's feet
fall on one's sword
Voluntarily to take the blame for a situation

In written testimony given to Congress and made public the day before the hearing, Hurd falls on his sword, apologizing for HP's spying on its own directors and invading the privacy of journalists.

fall on one's sword
To resign from a job or other position of responsibility, especially when pressured to do so

There is no sympathy for her. . ., one Minister said. She may just fall on her sword, or Gordon might humiliate her with a demotion..

fall out
To cease to be on good terms (with someone)

Dave and I fell out after a long argument.

fall out
To come out of something by falling

I opened the cupboard and a can fell out on to my foot.

fall over
Of an argument, to fail to be valid
fall over
Of a computer program, to crash
fall over
To fall from an upright or standing position to a horizontal or prone position
fall over oneself
To be unusually enthusiastic

On the contrary, instead of wholeheartedly defending Chase, Marshall fell over himself to accommodate his accusers.

fall pregnant
To become pregnant

We were delighted when I fell pregnant with my first son.

fall prey
To be affected, or overcome by a bad situation

Inexperienced teachers sometimes fall prey to fears that they do not know enough.

fall short
to be less satisfactory than expected; to be inadequate or insufficient

But if being is not a whole through being affected by that affection, and there is such a thing as the whole itself, if follows that being falls short of itself.

fall streaks
Falling ice crystals that sublimate before reaching the ground
fall through
To be unsuccessful, abort, come to nothing/naught; to be cancelled; not to proceed

Their plans to go hiking Saturday fell through because it rained.

fall through the cracks
to be missed; to escape the necessary notice or attention

Complete every item, and make sure nothing falls through the cracks.

fall together
To close (of the eyes)
fall together
To contract
fall under
To belong to for purposes of categorization

The botany handbooks in the library fall under Plant Biology.

fall upon
To fall on; to experience; to suffer

With the rise of the Internet, some media fell upon hard times.

fall webworm
Hyphantria cunea, a moth in the family Arctiidae known principally for its larval stage, which creates characteristic webbed nests on a wide variety of hardwood trees in the late summer and fall
fall-back
A variant form of fallback
fall-off analysis
A type of archaeological analysis. Finds are plotted on a map and contoured in relation to the amount of finds
fall-out shelter
A thick-walled building, usually under the ground, built so that people can keep away from dust after a nuclear explosion
fall-through
In certain programming constructs, the situation where execution passes to the next condition in a list unless explicitly redirected

Specifically, it prohibits fall-through conditions in almost all cases.

fall on
assault, attack; devour, attack (food)
fall on
If you fall on something when it arrives or appears, you eagerly seize it or welcome it. They fell on the sandwiches with alacrity
fall through
fail, not work out (of a plan, negotiations, etc.)
fall upon
find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck the main path to the lake
fall upon
assault, attack; meet with, experience (hard times, etc.); come across, run into
fall apart
Lose one's capacity to cope
fall on
if a duty or job falls on someone, they are responsible for doing it: The responsibility usually falls on the mother
fall on one's feet
(deyim) Also, land on one's feet. Overcome difficulties, be restored to a sound or stable condition. For example, Don't worry about Joe's losing his job two years in a row—he always falls on his feet, or The company went bankrupt, but the following year it was restructured and landed on its feet. This term alludes to the cat and its remarkable ability to land on its paws after falling from a great height. [Mid-1800s]
fall apart
Become to not work properly. "The equipment fell apart about six months after I bought it."
fall from grace
(deyim) Fall out of favor, lose popularity, lose favor, fall from a position of high respectfulness and esteem
fall into
Be included in or classified as; (synonym) fall under
fall on
literary to eagerly start eating or using something: She fell on the food as if she hadn’t eaten for days
fall on
literary to suddenly attack or get hold of someone: Some of the older boys fell on him and broke his glasses
fall on
1. attack fiercely or unexpectedly. 2. (of someone's eyes) be directed towards. 3. to meet with: "fell on hard times"
A fall
tumble
Falling
cadent
Fell
fil
fall apart
If an organization or system falls apart, it becomes disorganized or unable to work effectively, or breaks up into its different parts. Europe's monetary system is falling apart I've tried everything to stop our marriage falling apart. = break down
fall apart
If something falls apart, it breaks into pieces because it is old or badly made. The work was never finished and bit by bit the building fell apart
fall apart
go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore out"; "The old chair finally fell apart completely"
fall apart
{f} lose one's emotional self-control; suffer an emotional crisis, have a break down; break down into pieces
fall apart
lose one's emotional or mental composure; "She fell apart when her only child died"
fall apart
lose one's emotional or mental composure; "She fell apart when her only child died
fall apart
break or fall apart into fragments; "The cookies crumbled"; "The Sphinx is crumbling"
fall apart
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
fall apart
If you say that someone is falling apart, you mean that they are becoming emotionally disturbed and are unable to think calmly or to deal with the difficult or unpleasant situation that they are in. I was falling apart. I wasn't getting any sleep. = crack up
fall asleep
change from a waking to a sleeping state; "he always falls asleep during lectures
fall asleep
change from a waking to a sleeping state; "he always falls asleep during lectures"
fall asleep
{f} drop asleep
fall asleep
doze off, nod off
fall away
If something falls away from the thing it is attached to, it breaks off. Officials say that one or two engines fell away from the plane shortly after takeoff
fall away
If you say that land falls away, you mean it slopes downwards from a particular point. On either side of the tracks the ground fell away sharply
fall away
If the degree, amount, or size of something falls away, it decreases. His coalition may hold a clear majority but this could quickly fall away = fall off
fall away
diminish in size or intensity
fall away
get worse; "My grades are slipping"
fall back
retreat fall backwards and down have recourse to; "The government resorted to rationing meat
fall back
retreat
fall back
retreat, recede; fail to keep a promise
fall back
have recourse to; "The government resorted to rationing meat"
fall back
If you fall back, you move backwards a short distance away from someone or something. He fell back in embarrassment when he saw that Ross had no hair at all The congregation fell back from them slightly as they entered
fall back
fall backwards and down
fall back
move back and away from; "The enemy fell back"
fall back
go back to bad behavior; "Those who recidivate are often minor criminals"
fall back
hang (back) or fall (behind) in movement, progress, development, etc
fall back
If an army falls back during a battle or war, it withdraws. The Prussian garrison at Charleroi was falling back
fall back on
have recourse to, rely on
fall back on
If you fall back on something, you do it or use it after other things have failed. Unable to defeat him by logical discussion, she fell back on her old habit of criticizing his speech When necessary, instinct is the most reliable resource you can fall back on
fall behind
If you fall behind, you do not make progress or move forward as fast as other people. Evans had rheumatic fever, missed school and fell behind Boris is falling behind all the top players
fall behind
hang (back) or fall (behind) in movement, progress, development, etc
fall behind
be backward, be slow, go down, deteriorate (in one's studies, etc.)
fall behind
If you fall behind with something or let it fall behind, you do not do it or produce it when you should, according to an agreement or schedule. He faces losing his home after falling behind with the payments Thousands of people could die because the relief effort has fallen so far behind Construction work fell behind schedule
fall behind
retreat
fall down
If an argument, organization, or person falls down on a particular point, they are weak or unsatisfactory on that point. Service was outstandingly friendly and efficient, falling down on only one detail That is where his argument falls down. = fail
fall down
tumble, drop
fall down
Used in the context of general equities May not be able to produce as indicated in one's advertised market, due to getting less help from other parties (than anticipated) or due to changing market conditions
fall down
see fall 2
fall down
lose an upright position suddenly; "The vase fell over and the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her forehead"
fall down
n to fall to the floor or ground Betty fell down and hurt her arm
fall down
In the context of general equities, may not be able to produce as indicated in one's advertised market, due to less help (than anticipated) from other parties or due to changing market conditions
fall for
fall in love with; become infatuated with; "She fell for the man from Brazil"
fall for
If you fall for someone, you are strongly attracted to them and start loving them. He was fantastically handsome -- I just fell for him right away
fall for
If you fall for a lie or trick, you believe it or are deceived by it. It was just a line to get you out here, and you fell for it!
fall for
fall in love with; be deceived by
fall for
be deceived, duped, or entrapped by; "He fell for her charms"; "He fell for the con man's story
fall for
be deceived, duped, or entrapped by; "He fell for her charms"; "He fell for the con man's story"
fall from grace
{f} lose popularity, lose favor
fall from grace
revert back to bad behavior after a period of good behavior; "The children fell from grace when they asked for several helpings of dessert
fall in
become part of; become a member of a group or organization; "He joined the Communist Party as a young man"
fall in
break down, literally or metaphorically; "The wall collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave under the weight of the ice"
fall in
to take one's place in a military formation or line; "Troops fall in!
fall in
to take one's place in a military formation or line; "Troops fall in!"
fall in
collapse inward
fall in
If a roof or ceiling falls in, it collapses and falls to the ground. Part of my bedroom ceiling has fallen in. = cave in
fall
Favoriten