alternative form of land on one's feet

listen to the pronunciation of alternative form of land on one's feet
Englisch - Englisch
fall on one's feet
alternative form of land on one's feet

  Silbentrennung

  al·ter·na·tive form of Land on one's feet

  Türkische aussprache

  ôltırnıtîv fôrm ıv länd ôn wʌnz fit

  Aussprache

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈland ˈôn ˈwənz ˈfēt/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈlænd ˈɔːn ˈwʌnz ˈfiːt/

  Wort des Tages

  condescend
Favoriten