consider

listen to the pronunciation of consider
İngilizce - Türkçe
dikkate almak

Tom'un önerisini dikkate almak zorunda kaldım. - I had to consider Tom's proposal.

göz önünde bulundurmak

Göz önünde bulundurmak zorunda olduğun ilk şey zamandır. - The first thing you have to take into consideration is time.

Bir açıklama daha olma ihtimalini göz önünde bulundurmak için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum. - I can't believe that you aren't at least willing to consider the possibility that there's another explanation.

hesaba katmak

O hesaba katmak için çok fazla. - That's a lot to consider.

{f} göz önüne almak

Bu sorunu göz önüne almak zorundayız. - We have to take this problem into consideration.

Ailenin kültürel geçmişini göz önüne almak çok önemlidir. - It is very important to consider the cultural background of the family.

durumu değerlendirmek
{f} düşünmek

Bazı insanlar Klingon, Interlingua ve Esperanto gibi dilleri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünmektedir. - Some people consider it a waste of time to study languages such as Klingon, Interlingua and Esperanto.

Tom Mary'nin istediği krediyi ona vermeyi düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider giving Mary the loan she asked for.

dikkate al

Tom Mary'nin yaşını dikkate almadı. - Tom didn't take Mary's age into consideration.

Thomas onu çok zeki olarak dikkate almadı. - Thomas didn't consider him very intelligent.

{f} fikrinde olmak
(Kanun) incelemek
{f} saymak
{f} saygı göstermek
{f} göz önünde tutmak
all things considered enine boyuna düşünülürse
kanaatinde olmak
not worth considering kale alınmaz
lafını etmeye değmez
içinden geçirmek
(Politika, Siyaset) mülahaza etmek
telakki etmek
(Kanun) tetkik etmek
nazarıyla bakmak
gözönüne almak
göz ardı etmemek
gözüyle bakmak
gözü ile bakmak
hesaba kalmak
düşünüp taşınmak
itibara almak
gözardı etmemek
mütalaa etmek
{f} görmek

Tom Mary'yi bir kahraman olarak görmektedir. - Tom considers Mary to be a heroine.

iyice düşünüp taşınmak
olduğunu düşünmek

Bazı insanlar Klingon, Interlingua ve Esperanto gibi dilleri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünmektedir. - Some people consider it a waste of time to study languages such as Klingon, Interlingua and Esperanto.

{f} addetmek
merhamet etmek farz etmek
hesaba kat

Tom'un ne yapmak isteyebileceğini hesaba katmamıştım bile. - I didn't even consider what Tom might want to do.

Onu hiç hesaba katmadım. - I've never considered that.

{f} üzerinde düşünmek; düşünmek
bilmek
itibar göstermek
sanmak
itibar etmek
kabul etmek
değerlendirmek
(Hukuk) ölçüp biçmek
consideration
düşünme

Yeni metot epeyce düşünmeye değer. - The new method is well worth consideration.

Sorun düşünmeye değmez. - The problem is not worth consideration.

considerate
düşünceli

Herkes senin kadar düşünceli değil. - Not everyone is as considerate as you are.

Tom oldukça düşünceli. - Tom is quite considerate.

consideration
göz önünde tutma

O, annesinin tavsiyesini göz önünde tutmalıdır. - She should take into consideration the advice of her mother.

considerable
hatırı sayılır derecede
consideration
düşünce

Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. - Such considerations ultimately had no effect on their final decision.

considerate
hürmetkar

Tom hürmetkâr, değil mi? - Tom is considerate, isn't he?

Herkes senin kadar hürmetkar değil. - Not everyone is as considerate as you.

consideration
(Politika, Siyaset) değerlendirme

Bu dikkatli bir değerlendirme gerektirir. - That requires careful consideration.

consider it done
olmuş bil
consider above blame
üstüne toz kondurmamak
consider an application
başvuru incelemek
consider as an evidence
delil olarak kabul etmek
consider commendable
övgüye değer bulmak
consider guilty
suçlu görmek, suçlu saymak
consider imperative
zorunlu görmek
consider important
çok önemsemek
consider insufficient
az bulmak
consider insufficient
azımsamak
consider it done!
oldu bil! yapılmış bil!
consider it necessary
gerekli görmek
consider lucky
şanslı saymak
consider necessary
hacet görmek
consider necessary
gereksemek
consider of
olarak kabul etmek
consider oneself lucky
kendini şanslı bulmak
consider oneself lucky
kendini şanslı hissetmek
consider someone enemy
birini düşman saymak
consider someone responsible
birini sorumlu tutmak
consider something inadequate
bir şeyi yetersiz görmek
consider something necessary
zorunlu görmek
consider something necessary
gerekli görmek
consider something necessary
lüzumlu görmek
consider something necessary
gerek duymak
consider something necessary
gerek görmek
consider something separate
ayrı tutmak
consider something significant
önemli görmek
consider something significant
önemli bulmak
consider something significant
önemli saymak
consider something strange
tuhaf karşılamak
consider something strange
garip karşılamak
consider something unnecessary
lüzumsuz görmek
consider something unnecessary
gereksiz görmek
consider the case
davayı değerlendirmek
consider the proposal
teklif değerlendirmek
consider the proposal
teklifi değerlendirmek
consider to be too much
çok görmek
consider unimportant
hafifsemek
consider valueless
değersiz görmek
consider worthless
değersiz görmek
consider again
tekrar düşün
consider bad
kötü say
consider equal
eşit say
consider of
olarak kabul et
consider same
aynı say
consider true
doğru say
consider unlikely
olasısız say
consider wrong
yanlış say
consider for
için dikkate
consider in - way
dikkate - way
consider it done
Oldu bil! Olmuş bil!
consider it done
Olmuş bil! Yapılmış bil!
consider oneself
kendini kabul
consider revising
tekrar inceleyin
consider something as one's duty
görev addetmek
consider bad
kötü saymak
consider equal
eşit saymak
consider equal
bir tutmak
consider important
önem vermek
consider same
aynı saymak
consider true
doğru saymak
consider unimportant
hafife almak
consider unimportant
burun kıvırmak
consider unlikely
olasısız saymak
consider wrong
yanlış saymak
considerably
oldukça

Son yolculuğumdan beri ailen oldukça arttı. - Your family has considerably increased since my last voyage.

Köprüyü yapmanın maliyeti oldukça arttı. - The cost of building the bridge blew out considerably.

considerable
{s} önemli

Japonya'da pirinç için talep önemli. - The demand for rice in Japan is considerable.

Seni son gördüğümden beri önemli ilerleme yapmış görünüyorsun. - You seem to have made considerable progress since I saw you last.

considerate
anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerable
oldukça büyük
consideration
göz önüne alma
considerable
dili fazla miktar
considerate
saygılı

Sen bizi rahatsız etmemek için saygılıydın. - You were considerate not to disturb us.

Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız. - We should be considerate to the old.

considerable
{s} dikkate değer
considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerable
{s} hatırı sayılır ölçüde
considering
-e göre
considerately
saygılı olarak
considering
{e} göz önünde tutulursa
considerable
ABD
consideration
bedel
considerable
çokluk
consideration
{i} üzerinde düşünme
considerable
considerably epeyce
considerable
kaydadeğer
considerable
hatırı sayılır büyük
considerately
düşünceli bir şekilde
consideration
(Hukuk) itibar

Norveç'te yaşanan katliam ve son günlerde İngiltere'deki ayaklanma ve yağma, dünyanın içine sürüklendiği durum itibarı ile dehşet vericidir. - The massacre in Norway and the recent rebellion and the booty in England, are dreadful in consideration of the circumstances that the world drifted into.

consideration
(Hukuk) dikkat

Her şeyi dikkate aldım. - I have taken everything into consideration.

Domuz yetiştiriciliği endüstrisini dikkate almazsak 'domuz gribi' adı 'A gribi (H1N1) olarak değişti. - Out of consideration to the pig farming industry the name 'pig influenza' has been changed into 'influenza A(H1N1)'.

consideration
aldırma
consideration
etmen
consideration
(Ticaret) dikkate alma

Tom Mary'nin yaşını dikkate almadı. - Tom didn't take Mary's age into consideration.

Domuz yetiştiriciliği endüstrisini dikkate almazsak 'domuz gribi' adı 'A gribi (H1N1) olarak değişti. - Out of consideration to the pig farming industry the name 'pig influenza' has been changed into 'influenza A(H1N1)'.

considered
düşünülmüş
considered
{s} dikkate alınmış
considered
nitelendirilir
considered
sayılır

Tom tehlikeli sayılır. - Tom is considered dangerous.

İnternet çağında, mektup yazanlar garip sayılırlar. - In the age of the Internet, people who write letters are considered odd.

considering
{e} dikkate alınırsa
considering
düşünülürse
considering
dikkate alınarak
considering
{e} bağ. göz önünde tutulursa. z., k.dili. her şey göz önünde tutulursa
considering
rağmen
considerable
oldukça çok
considerable
çok önemli
considerable
ehemmiyetli
considerable
epey
considerable
fazla
considerable
mühim
considerate
izan etmek
consideration
kaygı
consideration
telakki
consideration
(Ticaret) ödenen
consideration
etken
consideration
(Kanun) miktar
consideration
(Ticaret) hesaba katma
consideration
tefekkür
consideration
(Ticaret) yargı
consideration
nazar(ında)
consideration
faktör
consideration
ücret
consideration
(Kanun) semen
consideration
(Ticaret) pey akçesi
consideration
(Ticaret) karşılık olarak verilen
consideration
mülahaza
consideration
nezaket
consideration
(Kanun) mütalaa
consideration
(Ticaret) görüş

Bir seçenek şimdi görüşülmekte. - An option is now under consideration.

consideration
hatır
consideration
nazar
considerations
(Ticaret) düşünceler

Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. - Such considerations ultimately had no effect on their final decision.

considerations
(Ticaret) mülahazalar
considered
dikkate alınan
considered
dikkate almak
considering
-e karşın
considering
göz önüne alınacak olursa
considering
eğer
considering
bakıldığında
considering
gözönüne alındığında
considering
itibarı ile
considering
dikkate alan
considering
dikkate alarak

Benzerlikleri dikkate alarak başlayalım. - Let's begin by considering the similarities.

considering
yola çıkarak
considering
atfen
considerable
hatırı sayılır

Hatırı sayılır bir tartışmadan sonra, alıcı ve satıcı anlaşmaya vardı. - After considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.

Oğluna hatırı sayılır bir servet bıraktı. - He bequeathed a considerable fortune to his son.

considerable
büyük

Deprem, büyük ölçüde hasara yol açtı. - The earthquake caused considerable damage.

Tom'un deneyimi büyük ilgi gördü. - Tom's experience attracted considerable attention.

considerably
çok

Yeni hastane binasının maliyeti İlk tahmin edilenden çok daha yüksektir. - The cost of building the new hospital was considerably higher than first estimated.

consideration
saygı

Saygı çok gereklidir. - Consideration is very necessary.

consideration
karşılık
consideration
ödeme
consideration
ödül
considered
{f} dikkate al

İş için dikkate alınmak ister misin? - Would you like to be considered for the job?

Tom Mary'nin isteğini dikkate aldı. - Tom considered Mary's request.

considering
{f} dikkate al

Benzerlikleri dikkate alarak başlayalım. - Let's begin by considering the similarities.

considering
{i} dikkate alma
considering
{e} göre

Tom yaşına göre iyi yaptı. - Tom did well considering his age.

considerable
{s} hayli

İstifa etmek için hayli baskı altındayım. - I've been under considerable pressure to resign.

Hava bir odada sıkıştırıldığında hayli ısı yalıtımı sağlar. - Air provides considerable thermal insulation when trapped in a chamber.

considerable
hayl
considerate
nazik
consideration
neden, faktör
consideration
önem
consideration
itibar, saygınlık
considerations
dikkat
considerations
dikkat edilecekler
considered
dikkate al(mak)
considering
yine de
considering
her şeyi düşünürsek
considers
dikkate alır
re-consider
tekrar düşünün
reflect; think; consider; meditate
yansıtır; düşünüyorum; düşünün; meditasyon
to be consider
olması dikkate
willing to hear, ready to consider
duymak, dikkate almak hazır istekli
İngilizce - İngilizce
To assign some quality to

I considered the pie undercooked.

To take up as an example

Consider a triangle having three equal sides.

To debate or dispose of a motion

This body will now consider the proposed amendments to Section 453 of the zoning code.

To think about seriously

Consider that we’ve had three major events and the year has hardly begun.

To think of doing

I’m considering going to the beach tomorrow.

To look at attentively

She sat there for a moment, considering him.

If you consider a person or thing to be something, you have the opinion that this is what they are. We don't consider our customers to be mere consumers; we consider them to be our friends I had always considered myself a strong, competent woman I consider activities such as jogging and weightlifting as unnatural Barbara considers that pet shops which sell customers these birds are very unfair
{v} to think, examin, requite, regard
look at attentively
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
If you consider something, you think about it carefully. The government is being asked to consider a plan to fix the date of the Easter break Consider how much you can afford to pay for a course, and what is your upper limit
deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do"
show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient
look at carefully; study mentally; "view a problem"
another term inviting you to weigh up ooptions or arguments in the form of continuous parargraphs of writing
To think seriously; to make examination; to reflect; to deliberate
show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient"
give careful consideration to; "consider the possibility of moving"
To look at attentively; to observe; to examine
To have regard to; to take into view or account; to pay due attention to; to respect
To fix the mind on, with a view to a careful examination; to think on with care; to ponder; to study; to meditate on
a somewhat favorable response from a reader which is usually noted on the coverage they do on a script or treatment It is not a guarantee that the material will be passed on to the next level It usually represents more of an ambivalence on the reader's part Not a pass but not a strong recommendation that it be read either
regard or treat with consideration, respect, and esteem; "Please consider your family"
think about carefully; weigh; "They considered the possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your mind"
If you are considering doing something, you intend to do it, but have not yet made a final decision whether to do it. I had seriously considered telling the story from the point of view of the wives They are considering the launch of their own political party. see also considered, considering
regard or treat with consideration, respect, and esteem; "Please consider your family" take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case" think about carefully; weigh; "They considered the possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your mind" show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient
judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior"
To estimate; to think; to regard; to view
{f} think over, think about carefully; believe; regard; take into account
consider the matter closed
think of it as over and finished, think of it as done
considerable
Large in amount
considerately
Acting with consideration

He treated them considerately, letting them each work their own way.

considerately
Giving a considerate appearance

He nodded considerately. It must have been hard for you..

consideration
The thought process of considering, of taking everything into account

After much consideration, I have decided to stay.

consideration
Something considered as a reason or ground for a (possible) decision
consideration
A matter of inducement for something promised; something valuable given as recompense for a promise, which causes the promise to become binding as a contract
consideration
A payment or other recompense for something done

Sure I'll move my car, but only for a consideration.

consideration
Anything of value given to induce someone into entering into a contract
considerable
{a} worthy of regard, great, valuable
considerably
{a} importantly, very much, tolerably
considerate
{a} thoughtful, prudent, moderate
considerately
{a} calmly, coolly, prudently
consideration
{n} serious though, regard, prudence, reason, account, motive, recompence
considered
resulting from careful thought; "the paper was well thought out
considered
{a} thought on, examined, regarded
considerable
Significant; worth considering
considerable
Considerable means great in amount or degree. To be without Pearce would be a considerable blow Doing it properly makes considerable demands on our time Vets' fees can be considerable, even for routine visits. = substantial + considerably con·sid·er·ably Children vary considerably in the rate at which they learn these lessons Their dinner parties had become considerably less formal. = significantly. fairly large, especially large enough to have an effect or be important inconsiderable considerable amount/number etc of sth
considerable
large or relatively large in number or amount or extent or degree; "a considerable quantity"; "the economy was a considerable issue in the campaign"; "went to considerable trouble for us"; "spent a considerable amount of time on the problem"
considerable
{s} important; sizable, substantial
considerable
Worthy of consideration; requiring to be observed, borne in mind, or attended to
considerable
Of importance or value
considerable
Of some distinction; noteworthy; influential; respectable; said of persons
considerably
sizably
considerably
sizeably
considerably
to a great extent or degree; "I'm afraid the film was well over budget"; "painting the room white made it seem considerably (or substantially) larger"; "the house has fallen considerably in value"; "the price went up substantially"
considerably
In a manner or to a degree not trifling or unimportant; greatly; much
considerably
Significantly; to a degree worth considering
considerably
much or a lot
considerably
much, substantially, significantly
considerate
Characterized by careful thought; deliberate
considerate
Thoughtful of others
considerate
showing concern for the rights and feelings of others; "friends considerate enough to leave us alone"
considerate
approval Someone who is considerate pays attention to the needs, wishes, or feelings of other people. I think he's the most charming, most considerate man I've ever known I've always understood one should try and be considerate of other people. inconsiderate. always thinking of what other people need or want and being careful not to upset them   inconsiderate
considerate
Given to consideration or to sober reflection; regardful of consequences or circumstances; circumspect; careful; esp
considerate
{s} thoughtful, respectful
considerate
careful of the rights, claims, and feelings of others
considerate
showing concern for the rights and feelings of others; "friends considerate enough to leave us alone
considerate
Having respect to; regardful
considerately
In a considerate manner
considerately
in a considerate manner; "they considerately withdrew"
considerately
in a considerate manner; "they considerately withdrew
considerately
thoughtfully, respectfully
consideration
The exchange of values on which a contract is based In insurance, the consideration offered by the insured is usually the premium and the statements contained in the application The consideration offered by the insurer is the promise to pay in accordance with the terms of the contract (LE)
consideration
A legal right or promise exchanged for the act, promise, or property of another person e g , in a contract for the purchase of a piece of property The property itself and the money paid or promised to be paid are the considerations made by the property seller and the new property owner, respectively
consideration
The detriment given by each party to a contract; e g the land by the seller and the money by the buyer
consideration
One of the elements for a binding contract, i e , the cause, motive, price, or impelling influence which induces a contracting party to enter into a contract In terms of insurance policies, consideration is acceptance by the insurance company of the payment of the premium and the statement made by the prospective policyholder in the application
consideration
Attentive respect; appreciative regard; used especially in diplomatic or stately correspondence
consideration
An act or the promise thereof, which is offered by one party to induce another to enter into a contract; that which is given in exchange for something from another; also the promise to refrain from doing a certain act, like filing a justifiable lawsuit (the forbearance of a right) Consideration, which distinguishes a contractual obligation from a gift, is usually something of value, such as the purchase price in and paid for a promise or it may be a return promise Thus, the mere promise to pay money is sufficient consideration, so an earnest money deposit is not necessary for purposes of creating a binding contract
consideration
The thing that each party to a contract receives or gives up according to the terms of the contract
consideration
If you take something into consideration, you think about it because it is relevant to what you are doing. Safe driving is good driving because it takes into consideration the lives of other people
consideration
The inducement to a contract; the cause, motive or price which induces a contracting party to enter into an agreement, act or forbearance or promise thereof It is an essential part of a binding contract Consideration is either expressed or implied
consideration
The cause, price or impelling influence which induces a party to enter into a contract
consideration
Anything of value given to induce entering into a contract; it may be money, personal services, or even love and affection
consideration
Claim to notice or regard; some degree of importance or consequence
consideration
Anything of value given to induce another to enter into a contract Earnest money deposit on a sales contract is consideration
consideration
a fee charged in advance to retain the services of someone
consideration
the process of giving careful thought to something a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of the traffic problem took more than an hour
consideration
One of the elements for a binding contract Consideration is acceptance by the insurance company of the payment of the premium and the statement made by the prospective policy holder in the application
consideration
An act or the promise there of, which is offered by one party to induce another to enter into a contract; that which is given in exchange for something from another
consideration
kind and considerate regard for others; "he showed no consideration for her feelings"
consideration
information that should be kept in mind when making a decision; "another consideration is the time it would take"
consideration
A payment for something done
consideration
a considerate and thoughtful act kind and considerate regard for others; "he showed no consideration for her feelings" the process of giving careful thought to something a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of the traffic problem took more than an hour
consideration
The act or process of considering; continuous careful thought; examination; contemplation; deliberation; attention
consideration
The tendency to consider others
consideration
Something of value Anything of value given to induce entering into a contract It may be money, personal services, or love and affection
consideration
The cause which moves a contracting party to enter into an agreement; the material cause of a contract; the price of a stripulation; compensation; equivalent
consideration
The inducement to a contract The cause, motive, price, or impelling influence which induces a contracting party to enter into a contract The reason or material cause of a contract
consideration
the "price" that one party pays in response to a promise by the other Most often that price is actually money but it does not have to be It could be services, the giving up of a right (e g "I won’t sue you"), or the giving of something to a third party The consideration can change hands at the time of the contract (present) or in the future, but it will not be good consideration if it is something that has already happened in the past (e g "because you saved me from drowning, I will pay you $x " Contrast this with "if you agree to save me from drowning while I am in the water today, I will pay you $x" which would be good consideration)
consideration
A required element in all contracts by which some-thing of value, including a promise, is exchanged for the act or promise of another
consideration
Thoughtful or sympathetic regard or notice
consideration
Something of value
consideration
The result of delibration, or of attention and examonation; matured opinion; a reflection; as, considerations on the choice of a profession
consideration
Something of value offered and accepted in exchange for a promise, without which a contract is unenforceable
consideration
a considerate and thoughtful act
consideration
the process of giving careful thought to something
consideration
{i} thoughtfulness, respectfulness; careful attention; compensation, payment
consideration
Under common law, there can be no binding contract without consideration, which was defined in an 1875 English decision as "some right, interest, profit or benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other" Common law did not want to allow gratuitous offers, those made without anything offered in exchange (such as gifts), to be given the protection of contract law So they added the criteria of consideration Consideration is not required in contracts made in civil law systems and many common law states have adopted laws which remove consideration as a prerequisite of a valid contract
consideration
Anything of value to induce another to enter into a contract (i e money, services, a promise)
consideration
a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of the traffic problem took more than an hour"
consideration
One of the elements of a binding contract; the exchange of values by the parties to the contract Such values may be money, promises, property, etc In insurance, the policy owner's consideration is the first premium payment and the application; the insurance company's consideration is the contract itself
consideration
Anything of value given by one party to induce another to enter into a contract It may be money, personal services of even "love and affection'
consideration
Consideration is careful thought about something. He said there should be careful consideration of the future role of the BBC
consideration
The process of considering
consideration
If something is under consideration, it is being discussed. Several proposals are under consideration by the state assembly
consideration
A consideration is something that should be thought about, especially when you are planning or deciding something. A major consideration when choosing a dog is the size of your house and garden. = factor
consideration
a considerate and thoughtful act kind and considerate regard for others; "he showed no consideration for her feelings"
consideration
That which is, or should be, taken into account as a ground of opinion or action; motive; reason
consideration
An act or forbearance, or the promise thereof, which is offered by one party to induce another to enter into a contract; that which is given in exchange for something from another
consideration
If you show consideration, you pay attention to the needs, wishes, or feelings of other people. Show consideration for other rail travellers Really, her tone said, some people have absolutely no consideration
consideration
Something of value given to make a promise of repayment enforceable
considerations
plural of consideration
considered
carefully considered; "a considered opinion"
considered
{s} measured, reasonable; thought over carefully
considered
resulting from careful thought; "the paper was well thought out"
considered
past of consider
considered
A considered opinion or act is the result of careful thought. We would hope to be able to give a considered response to the unions' proposals by the end of the year. see also consider. a considered opinion, reply, judgment etc is one that you have thought about carefully
considering
present participle of consider
considering
You use considering that to indicate that you are thinking about a particular fact when making a judgment or giving an opinion. Considering that you are no longer involved with this man, your response is a little extreme
considering
{e} taking into account; in light of
considering
When you are giving an opinion or making a judgment, you can use considering to suggest that you have thought about all the circumstances, and often that something has succeeded in spite of these circumstances. I think you're pretty safe, considering
considering
taking everything into account
considering
You use considering to indicate that you are thinking about a particular fact when making a judgment or giving an opinion. The former hostage is in remarkably good shape considering his ordeal
considering
conj. taking into account; in light of
considers
third-person singular of consider
consider