nazik

listen to the pronunciation of nazik
Türkçe - İngilizce
courteous

I like him not because he's courteous, but because he's honest. - Onu nazik olduğu için değil fakat dürüst olduğu için seviyorum.

Tom wasn't very courteous. - Tom çok nazik değildi.

polite

Tom speaks five languages, but doesn't know how to be polite in any of them. - Tom beş dil konuşuyor ama onların hiçbirinde nasıl nazik olunacağını bilmiyor.

She wasn't polite to him. - O ona karşı nazik değildi.

gentle

I'm going with Ken. He is cool, gentle and smart. What's more, he is single! - Ken ile gidiyorum. O, serin, nazik ve akıllı. Dahası, o bekar!

She is gentle with children. - O, çocuklara karşı naziktir.

kind

You said she was kind and so she is. - Onun nazik olduğunu söyledin ve o öyle.

He was kind enough to take him to the shop. - O, onu mağazaya götürecek kadar nazikti.

sociable
attentive

She is very attentive to her grandmother. - Büyük annesine karşı çok naziktir.

tense
diplomatic
gracious

She is a most gracious neighbor. - O, son derece nazik bir komşudur.

The queen was gracious enough to invite us. - Kraliçe bizi davet etmek için yeterince nazikti.

courtly
genial
masterliness
hooly
polished
delicate
friendly
precarious
parliamentary
tender

The rough material hurt the child's tender skin. - Kaba kumaş çocuğun nazik cildini incitti.

Berg explained to Vera, with a tender smile, that love came from the sky and did not belong to the earth. - Berg sevginin gökyüzünden geldiğini ve yeryüzüne ait olmadığını nazik bir gülümsemeyle Vera'ya açıkladı.

agreeable
well-disposed
queasy
silken
mild
touchy
suave
thought

Tom told me that he thought Mary was courteous. - Tom bana Mary'nin nazik olduğunu düşündüğünü söyledi.

The old man stroked his beard thoughtfully. - Yaşlı adam nazik bir şekilde sakalını sıvazladı.

elegant
touchandgo
gaiiant
easy-going

My father was a gentle, easy-going person. - Babam nazik ve uyumlu bir insandı.

lily
ladylike
debonnaire
tactful

He made his suggestion very tactfully. - Önerisini çok nazik biçimde yaptı.

gentler
unconcernedness
nice

It was very kind of you to give me a nice gift. - Bana güzel bir hediye verdiğiniz için çok naziktiniz.

It is very kind of you to send me such a nice present. - Bana böylesine güzel bir hediye gönderdiğiniz için çok naziksiniz.

gentil
thoughtful

He's a kind and thoughtful man. - O, nazik ve düşünceli bir adamdır.

It is thoughtful of you to remind me of my promise. - Sözümü bana hatırlattığınız için çok naziksiniz.

soft
civil-spoken
tickly
ticklish
tricky
sweet

Layla was kind, sweet, and caring. - Leyla nazik, tatlı ve sevecendi.

That's really sweet of you. - Gerçekten naziksiniz.

sweet-natured
lenient

Tom was lenient and kind, but decisive. - Tom, hoşgörülü ve nazik, ama kararlıydı.

quiet

Tom was quiet, polite and respectful. - Tom sessiz, nazik ve saygılıydı.

urbane
kid-glove
complaisant
brittle
chivalric
fair
considerate
civil

It was civil of him to offer his seat to the old man. - Yerini yaşlı adama teklif etmesi, onun nazik bir davranışıydı.

eggshell
affable
distingue
decent

Tom is a good and decent person. - Tom iyi ve nazik bir insandır.

Be decent to people, and they'll be decent to you. - İnsanlara karşı nazik olun, onlar size karşı nazik olacaklardır.

debonair
trickish
of delicate build, delicate-looking (person); fragile, delicate (thing)
polite, courteous
(iş) tricky
obliging
delicate (situation, task)
dainty
debonaire
nazik bir şekilde
gently
nazik (durum)
delicate
nazik (mesele)
ticklish
nazik bir durumda olmak
hang in the balance
nazik bir şekilde
sociably
nazik bir şekilde
courteously
nazik bir şekilde
thoughtfully
nazik mesele
tickler
nazik nokta
critical point
nazik olmayan
indelicate
nazik ve çok anlayışlı
tactful
nazik durum
juncture
nazik konu
critical issue
nazik konuya dokunmak
skate on thin ice
nazik konuşan
fair spoken
sevimli; nazik
cute, nice
fazlasıyla nazik
ceremonious
Türkçe - Türkçe
Başkalarına karşı saygılı davranan. İnce yapılı, narin: "Kadın fevkalade nazik ve güzel, çocuklar oya gibi idiler."- S. F. Abasıyanık. Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen. Özen gösterilmezse, gerekli önlemler alınmazsa kötüleşebilen, kritik: "Şimdi devleti tehlikeden kurtaracak pek nazik zamandır."- A. Ş. Hisar
İnce yapılı, narin
Dikkat isteyen, özen gerektiren
Özen gösterilmezse, gerekli önlemler alınmazsa kötüleşebilen, kritik
Başkalarına karşı saygılı davranan
(Osmanlı Dönemi) nezâketli, terbiyeli, zarif, ince, dayanıksız; ehemmiyet verilmesi gereken; tehlikeli husus
Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen
(Adlar, İsimler) gültekin
NÂZİK
(Osmanlı Dönemi) f. Nezaketli. Terbiyeli. Zarif. İnce, dayanıksız
NÂZİK
(Osmanlı Dönemi) Ehemmiyet verilmesi icab eden
NÂZİK
(Osmanlı Dönemi) Tehlikeli husus
nazik