değerlendirme

listen to the pronunciation of değerlendirme
Türkçe - İngilizce
evaluation

We want a complete evaluation. - Tam bir değerlendirme istiyoruz.

The evaluation could take months. - Değerlendirme aylar sürebilir.

assessment

That's a very unfair assessment. - Bu çok haksız bir değerlendirme.

I think that's an accurate assessment. - Onun doğru bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum.

(Politika, Siyaset) consideration

That requires careful consideration. - Bu dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

appraisal
reclamation
(Hukuk) evaluation, assessment
appreciation
appraisement
estimation
estimate
valuation

Valuation is not always objective. - Değerlendirme her zaman objektif değildir.

evaluation; recycling
rating

The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me. - Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor.

valorization
putting something to use
(Nükleer Bilimler) assesment
evaluate

It's difficult to evaluate his ability. - Onun yeteneğini değerlendirmek zordur.

The coach had a one-on-one discussion with each player to evaluate his performance on the field. - Koç'un onun saha performansını değerlendirmek için her oyuncuyla bire bir görüşmesi vardı.

review

Many of the user reviews on Amazon are fake. - Amazon'daki birçok kullanıcı değerlendirmesi sahtedir.

judgement
recycling
marking
{i} evaluating
treatment
assessment of
benchmark
değerlendirmek
evaluate

The coach had a one-on-one discussion with each player to evaluate his performance on the field. - Koç'un onun saha performansını değerlendirmek için her oyuncuyla bire bir görüşmesi vardı.

It's difficult to evaluate his ability. - Onun yeteneğini değerlendirmek zordur.

değer
value

It is of little value. - O, çok az değerlidir.

A healthy man does not know the value of health. - Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez.

değer
worth

The museum is worth a visit. - Müze görülmeye değer.

That topic is worth discussing. - Bu konu tartışılmaya değer.

değerlendirme temsilcisi; yaklaşma yolu
(Askeri) assessment agent; avenue of approach
değerlendirme ve veri toplama planı
(Askeri) evaluation and data collection plan
ders kitabı değerlendirme
(Dilbilim) evaluation of coursebooks
değerlendirmek
comment
değer
price

The price is kind of high, but it's worth it. - Fiyat biraz yüksek ama buna değer.

I don't think it's worth the price they're asking. - Bunun onların istedikleri fiyata değer olduğunu sanmıyorum.

değerlendirmek
interpret
değerlendirmek
qualify
değerlendirmek
judge
değerlendirmek
score
değerlendirmek
appraise
değerlendirmek
utilize
değerlendirmek
appraisal
değer
{i} rate

How would you rate that? - Bunu nasıl değerlendirirdin?

The value of the dollar declines as the rate of inflation rises. - Doların değeri enflasyonun yükselme oranında düşer.

değer
valuation

Valuation is not always objective. - Değerlendirme her zaman objektif değildir.

değer
worthiness
değer
specification
değer
{i} amount

Your suggestion amounts to an order. - Öneriniz emir değerindedir.

değer
worth, worthy; value, worth; price; merit, worth
değer
merit

To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin. - Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır.

değer
worthwhile

It is worthwhile learning Spanish. - İspanyolca öğrenmeye değer.

It is worthwhile considering what it is that makes people happy. - İnsanları mutlu eden şeyin ne olduğunu düşünmeye değer.

değerlendirmek
recycle
değerlendirmek
size up
değerlendirmek
reclaim
değerlendirmek
commentate
değerlendirmek
put to good use
değerlendirmek
value
değerlendirmek
{f} appreciate
değer
desert

In the desert, water is worth its weight in gold. - Çölde, suyun ağırlığı altın değerindedir.

değer
(Ticaret) nominal
değer
(Bilgisayar) change to
değer
esteem

Sami was a much esteemed teacher. - Sami çok değerli bir öğretmendi.

This is the love that esteems others better than oneself. - Bu başkalarını kendinden daha iyi değer veren sevgidir.

değer
moral

Mary renounced her moral values and became a nihilist. - Mary ahlaki değerlerini reddetti ve bir hiççi oldu.

Moral values are important in society. - Ahlaki değerler toplumda önemlidir.

değer
(Bilgisayar) values

She values health above wealth. - O sağlığa zenginliğin üzerinde değer verir.

He always values his wife's opinions. - O, her zaman karısının görüşlerine değer verir.

değer
precious

Water is as precious as air. - Su da hava kadar değerlidir.

Time is more precious than anything else. - Zaman başka herhangi bir şeyden daha değerlidir.

değer
estimation
değerlendirmek
use

We want to put our money to good use. - Paramızı değerlendirmek istiyoruz.

değerlendirmek
improve
değerlendirmek
(Askeri) spot
değerlendirmek
commerce to realize (an asset)
değerlendirmek
assessment
değerlendirmek
valuable
değerlendirmek
review
değerlendirmek
avail oneself of
değerlendirmek
put (something) to good use
değerlendirmek
form an estimate of
fonksiyonel değerlendirme
(Tıp) functional evaluation
kalite değerlendirme
(Gıda,Teknik) quality assessment
klinik değerlendirme
(Ticaret) clinical evaluation
nicel değerlendirme
quantitative evaluation
nicel değerlendirme
(Ticaret) quantify
nitelik değerlendirme
(Gıda) attribute analysis
portfolyo değerlendirme
(Eğitim) portfolio assessment
tehdit ve risk değerlendirme
threat and risk assessment
değer
dignity
değer
account

In judging his work, we must take his lack of experience into account. - İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız.

değer
goodwill
değer
{i} reading

This book is worth reading. - Bu kitap okumaya değer.

Do you think this book is worth reading? - Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun?

değer
cost

Is eating organic food worth what it costs? - Organik gıda yemek maliyetine değer mi?

He dreamt one night that he found a beautiful purple flower, and that in the middle of it lay a costly pearl. - Bir gece rüyasında, güzel mor bir çiçek bulduğunu ve çiçeğin ortasında da değerli bir mücevher bulunduğunu gördü.

değer
weight

The value of the coins depended on the weight of the metal used. - Paraların değeri kullanılan metalin ağırlığına bağlıydı.

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

değer
significance
değerlendirme sistemi
value system
değerlendirmek
estimate
değerlendirmek
view
değerlendirmek
sum up
değerlendirmek
seize
değerlendirmek
augment
değerlendirmek
gauge
değerlendirmek
parlay
algısal değerlendirme
perceptive evaluation
değer
currency

In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira. - Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.

When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency. - Bir para birimi değer kaybettiği zaman, bu para ülke ekonomisi üzerinde enflasyonist bir etkiye sahiptir.

değerlendirmek
consider
değerlendirmeler
reviews
çevresel etki değerlendirme
(Çevre) Environmental impact assessment (EIA)
Federal Radyolojik Gözetleme ve Değerlendirme Merkezi (DOE)
(Askeri) Federal Radiological Monitoring and Assessment Center (DOE)
Genelkurmay Başkanlığı Harekat Planı (OPLANS) Değerlendirme Raporu
(Askeri) Chairman of the Joint Chiefs of Staff operation plans assessment report
Güvenilir Bilgisayar Sistemi Değerlendirme Kriterleri
(Askeri) trusted computer system evaluation criteria
Kalan İmkan ve Kabiliyetleri Değerlendirme
(Askeri) Residual Capability Assessment
Lojistik Fizibilitesi Değerlendirme İmkan Ve Kabiliyeti
(Askeri) Logistics Feasibility Assessment Capability
Muharip Komutanlık Başkomutanının (CINC) hazırlılık değerlendirme raporu
(Askeri) commander in chief's (CINC's) preparedness assessment report
Müşterek Hakiki Emniyet Ortamı Değerlendirme Sistemi
(Askeri) Joint Virtual Security Environment Assessment System
Müşterek Kaynak Değerlendirme Veri Sistemi
(Askeri) Joint Resource Assessment Data System
Savunma Bakanlığı Yeniden Değerlendirme ve Pazarlama Dairesi
(Askeri) Defense Reutilization and Marketing Office
ahlâk yönünden değerlendirme
moralization
ara değerlendirme
(Hukuk) mid-term evaluation
araştırma, değerlendirme ve sistem analizi
(Askeri) research, evaluation, and system analysis
araştırma, geliştirme, deneme ve değerlendirme
(Askeri) research, development, test and evaluation
arzu edilen değerlendirme
(Askeri) desired appreciation
atıkları değerlendirme
waste utilization, recycling
açıklayıcı/örnekleyici değerlendirme senaryosu
(Askeri) illustrative evaluation scenario
beceri değerlendirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) ability assessment
betimleyici değerlendirme
(Dilbilim) descriptive assessment
bireysel değerlendirme
(Dilbilim) self assesment
birikim değerlendirme
(Ticaret) reserve estimate
birincil değerlendirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary appraisal
boş zamanı değerlendirme
recreation
bütün Sınıflar muharebe teşhis ve değerlendirme takımı
(Askeri) all Services combat identification evaluation team
değer
dearness
değer
{i} preciousness
değer
worthy of

There was nothing worthy of remark at the fair. - Fuarda dikkate değer bir şey yoktu.

His performance was worthy of praise. - Onun gösterisi övgüye değerdi.

değer
{s} worthy

The event is worthy of remembrance. - Olay hatırlamaya değer.

His performance was worthy of praise. - Onun gösterisi övgüye değerdi.

değer
{i} costliness
değer
meaning

My existence is worthless and meaningless. - Benim varlığım değersiz ve anlamsız.

değer
at
değer
figure

Tom figured it was worth a try. - Tom bunun denemeye değer olduğunu düşündü.

değer
(Matematik) value
değer
value, worth
değer
person of great merit
değer
worthy of; worth: zahmete değer bir ödül a prize worth struggling for
değer
merit, worth
değerlendirme sistemi
(Çevre) recycling system
değerlendirmek
to put to good use, to turn to account, to utilize, to avail oneself of; to evaluate, to appraise, to estimate; to appreciate; to judge; to recycle
değerlendirmek
com. to realize (an asset)
değerlendirmek
seize upon
değerlendirmek
to increase the value of (something)
değerlendirmek
to put (something) to good use, use, utilize
değerlendirmek
(Hukuk) to evaluate
değerlendirmek
peruse
değerlendirmek
to appraise, evaluate
değerlendirmek
recover
değerlendirmek
(hurda vb.) salvage
değerlendirmek
seize on
dizayn değerlendirme deneyi
(Havacılık) design evlauation tests
güvenli test ve değerlendirme
(Askeri) security test and evaluation
hazırlılık değerlendirme sistemi
(Askeri) preparedness evaluation system
ikincil değerlendirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary appraisal
kalan imkan ve kabiliyetleri değerlendirme sistemi
(Askeri) residual capability assessment system
kalan imkan ve kabiliyetleri değerlendirme timi
(Askeri) residual capability assessment team
kalan imkan ve kabiliyetleri değerlendirme; isyan bastırma kimyasal maddesi
(Askeri) residual capabilities assessment; riot control agent
karşılıklı işlerlik değerlendirme raporu
(Askeri) interoperability assessment report
kitap değerlendirme
(Dilbilim) textbook evaluation
klinik olmayan değerlendirme
nonclinical overview
kurs sonu değerlendirme testi
(Askeri) norm-referenced test
küresel harekat planları değerlendirme raporu
(Askeri) global family of operation plans assessment report
lojistik değerlendirme
(Askeri) logistic assessment
lojistik imkan ve kabiliyet değerlendirme aracı
(Askeri) logistics capability assessment tool
mesleki değerlendirme
vocational evaluation
mesleki değerlendirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) vocational assessment
muharebe destek dairesi değerlendirme sistemi
(Askeri) combat support agency assessment system
muharebe hasar değerlendirme raporu
(Askeri) battle damage assessment report
müşterek harekat test ve değerlendirme
(Askeri) joint operational test and evaluation
müşterek karşılıklı işlerlik değerlendirme sistemi
(Askeri) joint interoperability evaluation system
müşterek sistem tehdit değerlendirme raporu
(Askeri) joint system threat assessment report
müşterek test ve değerlendirme
(Askeri) joint test and evaluation
nihai değerlendirme
(Hukuk) ex-post evaluation
nitel değerlendirme
qualitative evaluation
para birimini yeniden değerlendirme
revalorization
performans değerlendirme raporu; risk altındaki grup; hassas yaklaşma radarı
(Askeri) performance assessment report; population at risk; precision approach radar
politika değerlendirme ziyareti
(Askeri) policy assessment visit
psikolojik harekat değerlendirme timi
(Askeri) psychological operations assessment team
puan değerlendirme metodu
(Askeri) points rating method
rezerv değerlendirme
(Ticaret) reserve estimate
siyasi/askeri değerlendirme
(Askeri) political/military assessment
stok değerlendirme
(Ticaret) inventory pricing
teknik değerlendirme
(Askeri) technical evaluation
test ve değerlendirme
(Askeri) test and evaluation
test ve değerlendirme planı; muharebe sahası çatışma planı
(Askeri) test and evaluation plan; theater engagement plan
uygulama düzenlemesi; bilgi güvenliği; ilk değerlendirme
(Askeri) implementing arrangement; information assurance; initial assessment
uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları
(Hukuk) conformity assessment and certification bodies
uygunluk değerlendirme yapıları
(Hukuk) conformity assessment structures
yazılım test ve değerlendirme programı; standart taktik giriş noktası; standart
(Askeri) software test and evaluation program; standard tactical entry point; standard tool for employment planning
yeniden değerlendirme
re-examination
yeniden değerlendirme
reassesment
yeniden değerlendirme
reappraisal
zarf gecikmesi; değerlendirme direktifi
(Askeri) envelope delay; evaluation directive
Özel Harekat Komutanlığı raştırma, Analiz ve Tehdit Değerlendirme Sistemi
(Askeri) Special Operations Command, Research, Analysis, and Threat Evaluation System
ön değerlendirme
(Hukuk) ex-ante evaluation
Türkçe - Türkçe
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme: "Sade benim değil, işin ehli edebiyat eleştirmenlerimizin değerlendirmeleri de bu yolda idi."- H. Taner. İletişim organlarında izlenme oranı
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme
İletişim organlarında izlenme oranı
değerlendirmek
Bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak, kıymetlendirmek
Değer
value
değerlendirmek
Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek
Değer
fehamet
Değer
kıymet
Değerlendirmek
kıymetlendirmek
değer
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
değer
Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse
değer
Kişinin isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey
değer
Yüksek ve yararlı nitelik. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse): "Bu kız aramaya, düşünmeye değer bir şey değildi."- R. N. Güntekin
değer
Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı
değer
Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha
değer
Yüksek ve yararlı nitelik
değerlendirme