dikkat

listen to the pronunciation of dikkat
Türkçe - İngilizce
care

I'm the type who likes to think things over very carefully. - Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim.

You must take care when you cross the road. - Yolu geçerken dikkat etmelisin.

attention

You should pay more attention to your own safety. - Kendi güvenliğine daha fazla dikkat etmelisin.

Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature. - Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor.

caution

Caution, the doors are now closing! - Dikkat, kapılar şimdi kapanıyor.

Please proceed with caution. - Lütfen dikkatli olun.

attention, caution; care, carefulness, heed, assiduity, regard; Look out!, Watch out!, Be careful!, Attention!
(Hukuk) consideration

You should take her illness into consideration. - Onun hastalığına dikkat etmelisin.

You must take the fact into consideration. - Gerçeği dikkate almalısın.

warning

He paid attention to my warning. - O, uyarıma dikkat etti.

Tom was mindful of my warning. - Tom uyarıma dikkat etti.

regard

He was fighting regardless of his wound. - O, yarasını dikkate almadan dövüşüyordu.

Tom regarded the statue carefully. - Tom heykele dikkatlice baktı.

mind

I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake. - Dikkatli değildim ve yanlışlıkla hatalı otobüse bindim.

While driving, mind the potholes. - Araba sürerken, çukurlara dikkat et.

circumspection
look out!

Look out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat et.

Look out! There's a truck coming! - Dikkat edin! Gelen bir kamyon var!

fetish
nota bene
(Bilgisayar) careful

If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps. - Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin.

The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give. - Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür.

diligence
cate
be careful!

I advise you to be careful in making notes for the lecture. - Dersi not alırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

You must be careful not to make him angry. - Onu kızdırmamak için dikkatli olmalısın.

beware of

Beware of thefts in a big city. - Büyük bir şehirde hırsızlığa karşı çok dikkatli olun.

Beware of the cockerel. It bites. - Yavru horoza dikkat edin. O ısırır.

watch out!

Watch out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat edin.

Watch out for thieves around here. - Civardaki hırsızlara dikkat edin.

carefulness
remark

She achieved remarkable results. - O, dikkate değer sonuçlar elde etti.

The recent advances in medicine are remarkable. - Tıptaki son gelişmeler dikkat çekicidir.

watchfulness
Be careful!/ Look out!
Notice!

I didn't notice the light turn red. - Işığın kırmızıya döndüğüne dikkat etmedim.

Notice how the player uses his elbows. - Oyuncunun dirseğini nasıl kullandığına dikkat edin.

cave
application
attentiveness

Do your work with more attentiveness. - Biraz daha dikkatli çalışır mısın?

note

Kate took careful notes on the history lecture. - Kate tarih dersinde dikkatle not tuttu.

I advise you to be careful in making notes for the lecture. - Dersi not alırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

fore

The forest fire occurred through carelessness. - Orman yangını dikkatsizlik yüzünden oldu.

If you go into the forest, watch out for the ogres who eat children! - Eğer ormana giderseniz, çocukları yiyen canavarlara dikkat edin!

ware
careful attention
cautiousness
shun
Beware!

Beware of pickpockets here. - Burada yankesicilere dikkat edin.

Beware of the cockerel. It bites. - Yavru horoza dikkat edin. O ısırır.

discretion
(Bilgisayar) look out

Look out for the wild dog! - Vahşi köpeğe dikkat edin!

Look out! There's a truck coming! - Dikkat! Buraya gelen bir kamyon var!

{i} notice

It's my fault that the cake was burned. I was talking on the phone and didn't notice the time. - Kekin yanması benim hatamdır. Telefonda konuşuyordum ve zamana dikkat etmedim.

He took no notice of my advice. - O, benim tavsiyemi dikkate almadı

solicitude
heed

Tom failed to heed warning signs. - Tom uyarı işaretlerine dikkat edemedi.

They gave no heed to the warning. - Uyarıya dikkat etmediler.

count

At last, they began to count down cautiously. - Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar.

In recent years, some Muslim countries have prospered and attracted the attention of the world. - Son yıllarda, bazı Müslüman ülkeler zenginleşmiş ve dünyanın dikkatini çekmişlerdir.

intentness
considerations
taking care of
in attention
beware

Beware of the cockerel. It bites. - Yavru horoza dikkat edin. O ısırır.

Beware of pickpockets here. - Burada yankesicilere dikkat edin.

watch out

Watch out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat et.

Do we need to watch out for tigers around here? - Buradaki kaplanlara dikkat etmeli miyiz?

studious
rigor
cognizance
ear(1)
dikkat çekici
remarkable

We've had some remarkable results. - Bazı dikkat çekici sonuçlar elde ettik.

Tom is a remarkable person. - Tom dikkat çekici bir kişi.

dikkat etmek
pay attention

You don't have to pay attention to what Tom says. - Tom'un söylediklerine dikkat etmek zorunda değilsiniz.

Tom doesn't have to pay attention to what Mary says. - Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil.

dikkat etmek
be careful

If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. - Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın.

We have to be careful with expenses. - Giderlerimize dikkat etmek zorundayız.

dikkat etme
watch

Tom made a list of potential problems that we should watch out for. - Tom dikkat etmemiz gereken potansiyel sorunların bir listesini yaptı.

Tom told me to watch out for you. - Tom sizin için dikkat etmemi istedi.

dikkat etmek
watch out

You have to watch out. - Dikkat etmek zorundasınız.

You have to watch out for avalanches at this time of the year. - Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın.

dikkat çekmek
stand out
dikkat etmek
behold
dikkat dağıtan
distracting
dikkat eder
(Hukuk) notes
dikkat etmek
a) to pay attention (to), to pay heed to, to give heed (to) b) to be careful, to watch out, to beware (of) c) to notice, to note, to observe d) to take care of
dikkat göstermek
favor
dikkat çekici
conspicuous

He was conspicuous in his suit. - O, takım elbisesinin içinde dikkat çekiciydi.

It's too conspicuous. - Bu çok dikkat çekici değil.

dikkat çekici
spectacular
dikkat çekici
eye catching
dikkat çekici biçimde
conspicuously
dikkat çekmeden
inconspicuously
dikkat çekmek
point out

Sorry, but I want to point out a few errors. - Üzgünüm ama birkaç hataya dikkat çekmek istiyorum.

dikkat çekmek
attract attention

Tom likes to attract attention. - Tom dikkat çekmekten hoşlanıyor.

Tom didn't want to attract attention. - Tom dikkat çekmek istemiyordu.

dikkat dağıtmak
distract
dikkat dağıtmak
divert
dikkat edeme
fail to notice
dikkat eden
attentive
dikkat eden
advertent
dikkat et!
take care!
dikkat et!
watch it!
dikkat et!
look sharp!
dikkat et!
look out!
dikkat etmek
(deyim) have an eye on
dikkat etmek
take heed
dikkat etmek
look to
dikkat etmek
be cautious
dikkat etmek
(Latin) cavere
dikkat etmek
take note of
dikkat etmek
pay attention to

I told you you had to pay attention to your legs and feet. - Size söyledim, bacaklarınıza ve ayaklarınıza dikkat etmek zorundaydınız.

Tom doesn't have to pay attention to what Mary says. - Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil.

dikkat etmek
keep an eye on (someone)
dikkat etmek
watch one's step
dikkat etmek
look sharp
dikkat etmek
(Dilbilim) give heed
dikkat etmek
look out for

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

dikkat etmek
attend to
dikkat etmek
watch out for

You have to watch out for avalanches at this time of the year. - Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın.

dikkat etmek
beware of
dikkat etmek
give heed to
dikkat etmek
take trouble
dikkat etmek
pay heed to
dikkat etmek
careful

If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. - Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın.

We have to be careful with expenses. - Giderlerimize dikkat etmek zorundayız.

dikkat etmek
be wary of
dikkat etmek
take care

Do you want to take care of that? - Ona dikkat etmek ister misin?

It gets cold in the mornings and evenings, so I want to take care how I dress. - Sabahları ve akşamları hava soğur, bu yüzden nasıl giyineceğime dikkat etmek istiyorum.

dikkat etmek
look out

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

dikkat etmek
be mindful of
dikkat etmek
listen for
dikkat etmek
see
dikkat etmek
remark
dikkat etmek
(Konuşma Dili) have one's eyes on
dikkat etmek
make a point of
dikkat etmek
take care of

Do you want to take care of that? - Ona dikkat etmek ister misin?

dikkat etmek
ware
dikkat etmek
take heed of
dikkat etmek
keep track of
dikkat etmek farkına varmak
note
dikkat etmemek
lose track of
dikkat etmeyen
mindless
dikkat kesilmek
be all ears
dikkat kesilmek
pay attention to
dikkat kesilmek
all ears
dikkat satırı
(Bilgisayar) attention line
dikkat süresi
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention span
dikkat vermek
pay attention to
dikkat çekici
gripping
dikkat çekici
attention grabbing
dikkat çekici
attention-grabbing
dikkat çekici
attention getting
dikkat çekici
eye-catching
dikkat çekme
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention getting
dikkat çekmek
draw attention

I would therefore like to draw attention to the Report of the Committee on Invisible Members of Parliament. - Bu sebeple, Komite'nin Parlamento'nun Görünmez Üyeleri hakkındaki raporuna dikkat çekmek isterim.

She wears flamboyant clothes to draw attention. - O, dikkat çekmek için süslü giysiler giyer.

dikkat çekmek
remark
dikkat çekmek
attract notice
dikkat çekmeyen
unobtrusive
dikkat! sakın!
cave
dikkat dağınıklığı
Aprosexia
dikkat dağınıklığı
Inattentiveness
dikkat ederek, dikkatlice
by considering carefully
dikkat eksikliği
Attention deficit disorder
dikkat et!
be careful!
dikkat çekici
striking

Striking differences existed between the two boys. - İki oğlan arasında dikkat çekici farklılıklar vardı.

dikkat çekme
pay attention
dikkat çekme
conspicuousness
dikkat çekmek
point to
dikkat öncesi işlem
(Psikoloji, Ruhbilim) Preattentive processing
Dikkat et!
Watch it!, Look out!
dikkat artımı
(Pisikoloji, Ruhbilim) hypervigilance
dikkat bölgesi
(Askeri) caution area
dikkat dağınıklığı
aprosexia, inattentiveness
dikkat dağıtıcı
(Pisikoloji, Ruhbilim) distracter
dikkat eden
observant
dikkat edersen
if you look carefully at
dikkat edersen
if you pay close attention to
dikkat edersen
if you pay careful attention
dikkat edersen
if you pay attention
dikkat edersen
if you pay attention to
dikkat edersen
if you take note (of)
dikkat edilmemiş
unobserved
dikkat edilsin
for the record
dikkat edin
(Konuşma Dili) hang on to your hat
dikkat edin
(Konuşma Dili) hold on to your hat
dikkat edin
handle with care
dikkat et
nota bene
dikkat etme
heed

They gave no heed to the warning. - Uyarıya dikkat etmediler.

dikkat etmek
keep an eye on
dikkat etmek
1. to pay attention to. 2. to be careful
dikkat etmeme
nonattention
dikkat etmeme
inattention
dikkat etmemek
not to pay attention
dikkat etmemek
be heedless of
dikkat etmemek
be unobservant of
dikkat etmeyen
inattentive
dikkat etsene
have a care
dikkat filtresi
(Pisikoloji, Ruhbilim) attentional filter
dikkat göstermek
favour [Brit.]
dikkat kesilmek
to be all ears
dikkat kesilmek
to be all ears, pay careful attention
dikkat kesilmek
pore
dikkat köpek var
beware of the dog
dikkat kırılır
with care
dikkat marjı
(Pisikoloji, Ruhbilim) margin of attention
dikkat merkezi
center of attraction
dikkat refleksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention reflex
dikkat toplamak
gather attention
dikkat toplaşımı
concentration
dikkat çeken
salient
dikkat çeken şey
eye catcher
dikkat çeken şey
stopper
dikkat çeken şey
cynosure
dikkat çekerek
arrestingly
dikkat çekici
salient
dikkat çekici
egregious
dikkat çekici
striking, conspicuous
dikkat çekici
marked
dikkat çekici
well marked
dikkat çekici
signal
dikkat çekici
arresting
dikkat çekici reklam yapmak
stunt
dikkat çekmek
fix
dikkat çekmek
call attention to

Tom didn't want to call attention to himself. - Tom kendine dikkat çekmek istemiyordu.

dikkat çekmek
to attract attention

Tom didn't want to attract attention. - Tom dikkat çekmek istemiyordu.

Don't do anything to attract attention to yourself. - Dikkat çekmek için kendine bir şey yapma.

dikkat çekmekten kaçınmak
make oneself inconspicuous
dikkat çekmeme politikası
low profile
dikkat çekmesini sağlamak
throw into relief
dikkat çekmesini sağlamak
make a lion of
dikkat çekmesini sağlamak
relieve
dikkat çekmesini sağlamak
lionize
dikkat çekmeyen
unobservant
dikkat öncesi
preattentive
dikkat, patent bilgisiyle ilgili
(Askeri) caution, proprietary information involved
dikkat/dikkati çekmek
to attract attention
dikkat etmek
wary
aman dikkat
beware of
kendine dikkat et
take care of yourself
dikkat edilmesi gereken
remarkable
dikkat edilmesi gereken
noteworthy
dikkat edilmesi gereken
worthy of notice
çekmek (dikkat/ilgi)
draw
dikkat etmek
{f} notice
dikkat et
{f} notice

Tom noticed Mary wasn't paying attention. - Tom Mary'nin dikkat etmediğini fark etti.

I didn't notice how she was dressed. - Onun nasıl giyindiğine dikkat etmedim.

dikkat et
{f} heed

Take heed of her advice. - Onun tavsiyesine dikkat et.

They gave no heed to the warning. - Uyarıya dikkat etmediler.

dikkat et
{f} note

Please take note of that. - Lütfen ona dikkat et.

You need to take note of this! - Buna dikkat etmelisin!

dikkat et
look sharp
dikkat et
watch out

Do we need to watch out for tigers around here? - Buradaki kaplanlara dikkat etmeli miyiz?

Tom made a list of potential problems that we should watch out for. - Tom dikkat etmemiz gereken potansiyel sorunların bir listesini yaptı.

dikkat etmek
pay heed
dikkat etmek
look

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

dikkat etmek
beware
Türkçe - Türkçe
Dikkat ediniz! anlamında bir uyarma sözü
Dikkat ediniz!
İlgi, özen
Bilinç etkinliğinin belli bir nesne üzerinde yoğunlaşması
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu. İlgi, özen
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
(Osmanlı Dönemi) SAAL
(Osmanlı Dönemi) ÇÜ
DİKKAT
(Osmanlı Dönemi) İncelik, dakik oluş. Ehemmiyet ve kıymet verme
dikkat öncesi işlem
(Psikoloji, Ruhbilim) Algısal girdinin (görülen, işitilen şeyin) farkına varılmadan önce bilinçdışında hızlı bir şekilde belli işlemlerden geçirilmesi
dikkat etmek
Gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek
dikkat etmek
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamak, uyanık davranmak
dikkat toplaşımı
Dikkatin sürekli olarak bir nesne veya konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması, konsantrasyon
CALİBİ DİKKAT
(Hukuk) Dikkat çekici
Dikkat etmek
(Osmanlı Dönemi) NED'