come

listen to the pronunciation of come
İngilizce - Türkçe
gelmek

Kısa bir süre içinde tekrar gelmek zorunda kalacaksın: o işle ilgilenen adam az önce dışarı çıktı. - You'll have to come back in a while: the man dealing with that business has just gone out.

O,yakında geri gelmek için bana söz verdi. - He gave me a promise to come back soon.

{f} k.dili. beli gelmek, boşalmak; orgazm
{f} buyurmak
gel

Neden Japonya'ya geldin? - Why did you come to Japan?

Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez. - Wisdom does not automatically come with age.

{f} ileri gelmek
{f} ulaşmak
anlaşmak

Biz silah azaltma konusunda onlarla anlaşmak istiyoruz. - We hope to come to an accord with them about arms reduction.

{f} orgazm olmak
{f} görünmek
erişmek
sonuçlamak
gelip dayanmak
bitmek

Tüm güzel şeyler bitmek zorundadır. - All good things must come to an end.

uğramak

Şimdi uğramak ister misin? - Do you want to come over now?

Tom'un uğramak için ve piyanoyu taşımamıza yardım etmek için zamanı olacağını umuyordum. - I was hoping Tom would have time to come over and help us move the piano.

geçmek
başlamak

İçeri gelin. Başlamak üzereyiz. - Come on in. We're just about to get started.

O gelmese bile, biz başlamak zorunda kalacağız. - Even if he doesn't come, we'll have to begin.

gelip çatmak
gelecekteki
ayrılmak
gün doğmak (şans)
edinmek

İşsiz pek çok kişi ile işleri edinmek zordur. - Jobs are hard to come by with so many people out of work.

Bu günlerde iş edinmek zor. - Jobs are hard to come by these days.

girmek

İçeri girmek istemez misiniz? - Don't you want to come inside?

Bir içki için girmek ister miydiniz? - Would you like to come in for a drink?

ödemek
kopmak
önümüzdeki

Önümüzdeki hafta beni görmeye gelmeyecek misin? - Won't you come and see me next week?

Önümüzdeki Pazar seni görmeye geleceğim. - I will come to see you next Sunday.

düşmek

Bu kadar uzağa geldik, bu yüzden şimdi duramayız. Kötü yola düşmek istemiyorum. - We've come this far, so we can't stop now. I don't want to backslide.

üretilmek
elde edilmek
görünmek sight again
boşalmak
orgazma varmak
olmak

Tom'la birlikte olmak için geri geldin, değil mi? - You've come back to be with Tom, haven't you?

Ne olursa olsun bir şarkıcı olmak istiyorum. - I wish to be a singer come what may.

(beli) gelmek
intiba bırakmak
dönmek

Tom geldiği yoldan geri dönmek zorunda kaldı. - Tom had to go back the way he'd come.

Geri dönmek istemiyorsan, anlarım. - If you don't want to come back, I'll understand.

(fiil) gelmek, ulaşmak, buyurmak; görünmek; ileri gelmek; tatmin olmak; tavır takınmak; orgazm olmak
{f} tatmin olmak
{f} (came, come)
{f} gelmek. Come July and we'll be swimming. Temmuz geldiğinde denize girmiş olacağız
sperma
çabuk

Haydi, çabuk cevap ver. - Come on, answer quickly.

Lütfen mümkün olduğunca çabuk eve gel. - Please come home as quickly as possible.

karşılaşmak
meni
bel

Belki Jane gelecektir. - Maybe Jane will come.

Belki bana geri döneceksin? - Maybe you'll come back to me?

sakladığını çıkarıp vermek
volta etmek
argo istenileni yapmak
dili orgazma varmak
deme

Sadece hoşça kal demeye gelmek istedim. - I just wanted to come say goodbye.

Hoşça kal demek için geldim. - I've come to say goodbye.

hadi

Hadi gel içeri. Paranı al ve çıktıktan sonra kapının kapandığından emin ol. - Come on in. Take your money and make sure the door is closed after you've left.

Hadi, arkadaşlar, bu artık komik değil. - Come on, guys. This is not funny anymore.

gelirim
geliyorsun
gelsin

Kim gelirse gelsin, içeri girdirmeyeceğim. - Whoever comes, I won't let him in.

Kim gelirse gelsin kapıyı açmayın. - No matter who comes, don't open the door.

come true
gerçekleşmek
come into existence
oluşmak
come across
karşılaşmak
come off
kopmak
come back
dönmek

Ofisime geri dönmek istiyor musun? - Do you want to come back to my office?

Boston'a dönmek istiyoruz. - We want to come back to Boston.

come to terms
uzlaşmak
coming
geliş

Onun içeri gelişini fark ettin mi? - Did you notice him coming in?

Gelişinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. - We are all looking forward to your coming.

come to life
canlanmak
come up
karşılaşmak
come across
{f} rastlamak
come up
(deyim) meydana çıkmak
come across
-e rast gelmek
come up
ortaya çıkmak

Sanırım daha iyi bir sistemle ortaya çıkmak çok zor olmazdı. - I think it wouldn't be too hard to come up with a better system.

come up
gündeme gelmek
come along
(deyim) gelmek,bulunmak
come up
ele alınmak
come off
açığa çıkmak
come across
(Fiili Deyim ) -e rastlamak
come by
(Fiili Deyim ) 1- önünden geçmek , gelip geçmek 2- elde etmek , kazanmak
come down to
(fiil) şeklinde sonuçlanmak
come down with
nedeniyle hastalanmak
come over
{f} uzaktan gelmek
come to
kalmak
come up
çıkmak

Sanırım daha iyi bir sistemle ortaya çıkmak çok zor olmazdı. - I think it wouldn't be too hard to come up with a better system.

come to
kendine gelmek
come by
ziyaret etmek
come by
uğramak

Dan Linda'nın oğlunu görmek için uğramak istedi. - Dan wanted to come by to see Linda's son.

come in
gir

İçeri girdiğini duymadım. - I didn't hear you come in.

İçeri girdiğini duymadım. - We didn't hear you come in.

come over
{f} uğramak

Tom'un uğramak için ve piyanoyu taşımamıza yardım etmek için zamanı olacağını umuyordum. - I was hoping Tom would have time to come over and help us move the piano.

Uğramak ve oynamak ister misin? - Do you want to come over and play?

come in pairs
Eşiyle (çifti oluşturan tek parçasıyla) gelmek
come into operation
Yürürlüğe girmek
come to power
İktidara gelmek
come under mounting pressure
Baskı altına girmek
come up with
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
Come on
Haydi!

Haydi Arianna, hızlan, yoksa asla oraya ulaşamayacağız! - Come on, Arianna, speed up or we'll never get there!

Davranışını haklı çıkar, haydi, bunların hepsi olduğunda orada olmanı haklı çıkar. - Justify your attitude, come on, justify being there when it all happened.

come across
tesadüfen bulmak
come across
tesadüf etmek
come across
rast gelmek
come across
{f} izlenim bırakmak
come across
tesadüfen rastlamak
come across
ile karşılaşmak
come along
ortaya çıkmak
come around
uğramak

Ben, bir ara evinize uğramak istiyorum. - I'd like to come around to your house sometime.

come around
(Fiili Deyim ) 1- dirilmek , canlanmak 2- ayılmak
come before
önce gel

Görev başka her şeyden önce gelmeli. - Duty should come before anything else.

Ailen kariyerinden önce gelmeli. - Your family should come before your career.

come by
karşılaşmak
come by
(Dilbilim) başına gelmek
come by
önünden geçmek
come by
(Dilbilim) yanından geçmek
come clean
(deyim) itiraf etmek
come down
düşmek
come down with
hastalığa yakalanmak
come down with
yakalan
come down with
(isim)deniyle hastalanmak, yatağa düşmek
come down with
yatağa düşmek
come from
gel

Susan köpeğin nereden geldiğini öğrendi. - Susan found out where the puppy had come from.

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

come into
elde et
come into
mirasa konuvermek
come into being
var olmak
come into force
yürürlüğe girmek
come off
(deyim) dusmek
come off
düşmek
come off
başarılı olmak
come off
kop

Düğmelerden biri paltomdan koptu. - One of the buttons has come off my coat.

Ceketimden bir düğme koptu. - A button has come off my coat.

come off
(deyim) basarmak
come off it
bırak numarayı
come on
izlemek
come on
çıkmak
come on
rastlamak
come out
(leke) çıkmak. come out of one's shell açılmak, suskunluğu bırakmak
come out
(deyim) greve gitmek
come out
ortaya çık

Gerçek ortaya çıkacak. - The truth will come out.

Tom gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor. - Tom doesn't want the truth to come out.

come out
(deyim) yayınlanmak
come out
(deyim) sonuclanmak,cikmak
come out
piyasaya çıkmak
come out for
(deyim) dışarı çıkmak
come through
yaşamak
come to
payına düşmek
come to
ulaşmak
come to
varmak

Bir anlaşmaya varmak zorundayız. - We have to come to some agreement.

come to a conclusion
sonuçlanmak
come to know
duymak
come to life
kendine gelmek
come to life
(deyim) hızlanmak
come to terms
(with) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
come to terms with
(kabul edilmesi zor olan bir şeyi) kabul etmek/kabullenmek
come together
buluşmak
come under one's domination
hakimiyeti altına girmek
come undone
çözülmek
come up
çıkagelmek
come up
yükselmek
come up with
çözüm yolu bulmak
come up with
ortaya atmak

Yakında bir şey ortaya atmak zorunda kalacağız. - We'll have to come up with something soon.

come upon
(Dilbilim) rastgelmek
come upon
üstüne gelmek
come upon
hücum etmek
come upon
(Dilbilim) hazırlıksız yakalamak
come upon
saldırmak
come upon
hücum et
come upon
rast gelmek
come up
yaygın olmak
come up
tutulmak
come up
yaklaşmak
Come into difficulty
Güçlükle karşılaşmak
Come on
Yok canım!
come across
iyi etki yapmak
come across
karşı karşıya gelmek
come across
rastlaşmak
come along
gelişmek
come along!
haydisene
come along!
çabuk ol!
come back to his memory
aklına gelmek
come back to one's memory
aklına gelmek
come back to somebody
aklına gelmek
come close to
yakınlaşmak
come close to
az kaldı
come closer
(Latin) yakınlaşmak
come down
aşağı inmek
come down
(Askeri) istenen frekansı bağlamak
come down
düşmek (fiyat)
come down
üstelemek
come down
zorlamak
come down on
(deyim) paylamak
come down on
(deyim) haşlamak
come down on
fırça atmak
come down on
cezalandırmak
come down on
fırçalamak
come down to earth
gerçekçi olmak
come down to earth
hayal kurmaktan vazgeçmek
come for
üstüne üstüne gelmek
come forth
ortaya çıkmak
come here
gel buraya
come in
seçilmek
come in
gözde olmak
come in
haline gelmek
come in
yükselmek
come in contact with
(Dilbilim) görüşmek
come in contact with
(Dilbilim) buluşmak
come in for
(deyim) mirasa konmak
come into
katılmak
come into an inheritance
mirasa konmak
come into conflict with
ters düşmek
come into contact with
bağlantı kurmak
come into contact with
temasa geçmek
come into ear
başak bağlamak
come into ear
başaklanmak
come into effect
(Dilbilim) yürürlüğe girmek
come into existence
türemek
come into existence
vücut bulmak
come into one's head
aklına gelmek
come into operation
faaliyete geçmek
come into operation
faaliyete girmek
come into play
meydana çıkmak
come into play
kullanılmaya başlamak
come into power
iktidara gelmek
come into prominence
ön plana çıkmak
come into sight
görünmek
come into the world
dünyaya gelmek
come into view
ortaya çıkmak
come into view
meydana çıkmak
come of
-den gelmek
come of
ortaya çıkmak
come of
sebeplen
come of
çıkmak

Kapak çıkmak istemiyor. - The lid doesn't want to come off.

come of
sebeplenmek
come of age
rüştünü ispat etmek
come off
boşalmak
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
Semen, or female ejaculatory discharge
To arrive

The guests came at eight o'clock.

when an event has occurred or a time has arrived

Leave it to settle for about three months and, come Christmas time, you'll have a delicious concoctions to offer your guests.

To become, to turn out to be

He was a dream come true.

(with to) To take a particular approach or point of view in regard to something

He came to SF literature a confirmed technophile, and nothing made him happier than to read a manuscript thick with imaginary gizmos and whatzits.

To take a position to something else in a sequence

Winter comes after autumn.

To appear, to manifest itself

The pain in his leg comes and goes.

Coming, arrival; approach

If we count three before the come of thee, thwacked thou art, and must go to the women.”.

To move from further away to nearer to

She’ll be coming ’round the mountain when she comes.

(with close) To approach a state of being or accomplishment

His test scores came close to perfect.

Alternative spelling of cum. To achieve orgasm

He came after a few minutes.

When a person or thing comes to a particular place, especially to a place where you are, they move there. Two police officers came into the hall Come here, Tom You'll have to come with us We heard the train coming Can I come too? The impact blew out some of the windows and the sea came rushing in
{f} reach; arrive; result from; reach orgasm (Vulgar Slang)
When someone comes to do something, they move to the place where someone else is in order to do it, and they do it. In British English, someone can also come and do something and in American English, someone can come do something. However, you always say that someone came and did something. Eleanor had come to visit her Come and meet Roger I want you to come visit me
When you come to a place, you reach it. He came to a door that led into a passageway
If something comes apart or comes to pieces, it breaks into pieces. If something comes off or comes away, it becomes detached from something else. The pistol came to pieces, easily and quickly The door knobs came off in our hands
The form come is used in the present tense and is the past participle. Come is used in a large number of expressions which are explained under other words in this dictionary. For example, the expression `to come to terms with something' is explained at `term'
{v} to draw near, move, be quick, proceed, happen
{n} a solid body in the form of a sugar loaf
come to one's mind; suggest itself; "It occurred to me that we should hire another secretary"; "A great idea then came to her"
When a particular event or time comes, it arrives or happens. The announcement came after a meeting at the Home Office The time has come for us to move on There will come a time when the crisis will occur. + coming com·ing Most of my patients welcome the coming of summer
If you say that someone has it coming to them, you mean that they deserve everything bad that is going to happen to them, because they have done something wrong or are a bad person. If you say that someone got what was coming to them, you mean that they deserved the punishment or bad experience that they have had. He was pleased that Brady was dead because he probably had it coming to him
semen or female ejaculatory discharge
come forth; "A scream came from the woman's mouth"; "His breath came hard"
If a thought, idea, or memory comes to you, you suddenly think of it or remember it. He was about to shut the door when an idea came to him Then it came to me that perhaps he did understand. = occur
To get ones hands on
You can use come before a date, time, or event to mean when that date, time, or event arrives. For example, you can say come the spring to mean `when the spring arrives'. Come the election on the 20th of May, we will have to decide
You can use the expression when it comes to or when it comes down to in order to introduce a new topic or a new aspect of a topic that you are talking about. Most of us know we should cut down on fat. But knowing such things isn't much help when it comes to shopping and eating However, when it comes down to somebody that they know, they have a different feeling
To orgasm
exist or occur in a certain point in a series; "Next came the student from France"
enter or assume a condition, relation, use, or position; "He came into contact with a terrorist group"; "The shoes came untied"; "I came to see his point of view"; "her face went red with anger"; "The knot came loose"; "Your wish will come true"
To attack
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading"
You use come in expressions such as it came as a surprise when indicating a person's reaction to something that happens. Major's reply came as a complete surprise to the House of Commons The arrest has come as a terrible shock
If something comes up to a particular point or down to it, it is tall enough, deep enough, or long enough to reach that point. The water came up to my chest I wore a large shirt of Jamie's which came down over my hips
develop into; "This idea will never amount to anything"; "nothing came of his grandiose plans"
reach a destination; arrive by movement or progress; "She arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until after midnight"
You use come in expressions such as come to an end or come into operation to indicate that someone or something enters or reaches a particular state or situation. The Communists came to power in 1944 I came into contact with very bright Harvard and Yale students Their worst fears may be coming true
You use the expression come to think of it to indicate that you have suddenly realized something, often something obvious. You know, when you come to think of it, this is very odd
You can use expressions like I know where you're coming from or you can see where she's coming from to say that you understand someone's attitude or point of view. To understand why they are doing it, it is necessary to know where they are coming from. a man's semen (=the liquid he produces during sex)
to be the product or result; "Melons come from a vine"; "Understanding comes from experience"
If a case comes before a court or tribunal or comes to court, it is presented there so that the court or tribunal can examine it. The membership application came before the Council of Ministers in September President Cristiani expected the case to come to court within ninety days
extend or reach; "The water came up to my waist"; "The sleeves come to your knuckles"
If someone comes to do something, they do it at the end of a long process or period of time. She said it so many times that she came to believe it
be a native of; "She hails from Kalamazoo"
have a certain priority; "My family comes first"
To come means to have an orgasm. see also coming, comings and goings
Something that comes from something else or comes of it is the result of it. There is a feeling of power that comes from driving fast He asked to be transferred there some years ago, but nothing came of it
If money or property is going to come to you, you are going to inherit or receive it. He did have pension money coming to him when the factory shut down
You can ask how something came to happen when you want to know what caused it to happen or made it possible. How did you come to meet him?
To get to be, as the result of change or progress; with a predicate; as, to come untied
come to pass; arrive, as in due course; "The first success came three days later"; "It came as a shock"; "Dawn comes early in June" be found or available; "These shoes come in three colors; The furniture comes unassembled" happen as a result; "Nothing good will come of this" reach a state, relation, or condition; "The water came to a boil"; "We came to understand the true meaning of life"; "Their anger came to a boil"; "I came to realize the true meaning of life" have a certain priority; "My family comes first" cover a certain distance; "She came a long way" move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody; "He came singing down the road"; "Come with me to the Casbah"; "come down here!"; "come out of the closet!"; "come into the room" be received; "News came in of the massacre in Rwanda" experience orgasm; "she could not come because she was too upset" to be the product or result; "Melons come from a vine"; "Understanding comes from experience" develop into; "This idea will never amount to anything"; "nothing came of his grandiose plans" extend or reach; "The water came up to my waist"; "The sleeves come to your knuckles" enter or assume a condition, relation, use, or position; "He came into contact with a terrorist group"; "The shoes came untied"; "I came to see his point of view"; "her face went red with anger"; "The knot came loose"; "Your wish will come true" exist or occur in a certain point in a series; "Next came the student from France
If someone or something comes from a particular place or thing, that place or thing is their origin, source, or starting point. Nearly half the students come from abroad Chocolate comes from the cacao tree The term `claret', used to describe Bordeaux wines, may come from the French word `clairet'
be found or available; "These shoes come in three colors; The furniture comes unassembled"
The next subject in a discussion that you come to is the one that you talk about next. Finally in the programme, we come to the news that the American composer and conductor, Leonard Bernstein, has died That is another matter altogether. And we shall come to that next
To carry through; to succeed in; as, you can't come any tricks here
If someone or something comes first, next, or last, they are first, next, or last in a series, list, or competition. The two countries have been unable to agree which step should come next The horse had already won at Lincolnshire and come second at Lowesby
To complete a movement toward a place; to arrive
proceed or get along; "How is she doing in her new job?"; "How are you making out in graduate school?"; "He's come a long way"
move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody; "He came singing down the road"; "Come with me to the Casbah"; "come down here!"; "come out of the closet!"; "come into the room"
To arrive in sight; to be manifest; to appear
emphasis If you say that someone is, for example, as good as they come, or as stupid as they come, you are emphasizing that they are extremely good or extremely stupid. The new finance minister was educated at Oxford and is as traditional as they come
cover a certain distance; "She came a long way"
add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000"
reach a state, relation, or condition; "The water came to a boil"; "We came to understand the true meaning of life"; "Their anger came to a boil"; "I came to realize the true meaning of life"
come to pass; arrive, as in due course; "The first success came three days later"; "It came as a shock"; "Dawn comes early in June"
To approach or arrive, as the result of a cause, or of the act of another
To approach or arrive, as if by a journey or from a distance
To move hitherward; to draw near; to approach the speaker, or some place or person indicated; opposed to go
happen as a result; "Nothing good will come of this"
come a cropper
To suffer some misfortune; to fail

You couldn't help feeling he'd be caught out one day, and then what an almighty cropper he'd come!.

come a cropper
To fall headlong from a horse
come a long way
To make significant progress

Computer-generated graphics have come a long way in the past few decades.

come about
To tack; to change tack; to maneuver the bow of a sailing vessel across the wind so that the wind changes from one side of the vessel to the other; to position a boat with respect to the wind after tacking. See also come to
come about
To come to pass; to develop; to occur; to take place; to happen

We have to ask, how did this come about?.

come across
To find, usually by accident

In the meadow he will come across a rare flower.

come across
To give an appearance or impression; to project a certain image

A business suit and briefcase help her to come across as the competent professional she is.

come after
to purchase, follow

Don't try to come after me.

come again
Could you repeat that? Repeat that please. a polite formula used when one has not heard or understood what has been said

Who says he did? / Aubry. / Yeah? A guy in for murder? Come again. / Glad to. Beebe says so too..

come again
Used as a polite farewell to a visitor, inviting a return visit
come aloft
To mount sexually; also, to have an erection

Fowler (aside): She will not tempt me to come aloft, will she?.

come along
To progress; to make progress

The renovation is coming along nicely, and should be ready within a month.

come along
A type of hand-operated winch used to tighten straps

The kayak was tied to the roof of her car with two come alongs.

come along
To accompany

I'd like you to come along with me to the opera.

come around
To regain consciousness after a faint etc
come around
To change one's mind, especially to begin to agree or appreciate what one was reluctant to accept at first

Give her time, and she may come around and see things your way.

come at
To attack

As I backed away, he came at me with a knife.

come at
To get to, especially with effort or difficulty

His precise meaning was not easy to come at.

come at
To come to; to attend (a meeting, celebration etc.)
come at
To take on, attempt

Nah, mate – I'm not going to come at that again. Too risky.

come at
To enter into sexual relations with
come back
To return to a place

But he never knew that it really was his own Bunny, come back to look at the child who had first helped him to be Real.

come by
To come near to; to pass; to visit

Your beau came by while you were shopping.

come by
To obtain; to get, especially by chance or involuntarily

A loyal friend is hard to come by.

come by
A command to a sheepdog to move clockwise around the sheep
come clean
To confess; admit

Should I come clean about eating the leftover chicken, or just blame it on the dog?.

come down
To descend

Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not. - 1611, King James Version of the Bible (Authorized Version), Genesis 45:9.

come down
To return to a normal state of consciousness

He finally came down from his post-bonus high.

come down
To decrease

Real estate prices have come down since the peak of the boom.

come down
To reach a decision

I can't guess which way the board will come down on the project.

come down
To visit, to travel in order to meet

Come down and see me later.

come down
To be passed through time

Much wisdom has come down in the form of proverbs.

come down the pike
to emerge, come up, present itself
come down to
To reach by moving down or reducing

Come down to my place someday and have lunch.

come down to
To depend upon, basically, ultimately or in essence

The game is going to come down to the last five seconds.

come down to us
To survive to the present day; to be extant in some form

As you’ll have noticed, a large number of pre-Renaissance writings on language have come down to us without any indication of their author’s name, or with a false one attached.

come down with
To contract or get; to show symptoms of a minor illness

With a scratchy throat and a cough, it feels like I'm coming down with a cold.

come forth
To move forward and into view, to emerge, to appear

Suddenly a man appeared and came forth out of the fog.

come from behind
To be in a winning position after having been in a losing position

Tottenham came from behind to win the match 4-3.

come full circle
To make a complete change or reform
come full circle
To complete a cycle of transition, returning to where one started after gaining experience or exploring other things
come hell or high water
Regardless of the hardships

The pioneers were determined to build a community in the wilderness come hell or high water.

come home to roost
Of adverse consequences that had been apparently escaped, to return to the place of origin

Opponents see the latest indictments as a case of chickens coming home to roost.

come in
To join or enter; to begin playing with a group

They started together, but the drummer came in late.

come in
Of a broadcast, such as radio or television, to have a strong enough signal to be able to be received well

Most of the neighbors get 14 channels, but only two of them come in well here.

come in
To enter

Please come in and look around.

come in from the cold
To gain widespread acceptance in a group or society, especially where there was not any before

Long an outsider in Western politics, Portugal came in from the cold after the 1974 Carnation Revolution.

come in handy
To be useful or helpful, especially at some time in the future

Even though he doesn't really know how to use them, he keeps the tools around, figuring they might come in handy someday.

come into being
To form; to start to exist

Sociologists would like to study how this phenomenon came into being.

come into effect
To become enforceable, or applicable

The new rules will come into effect on the 1st of January.

come into its own
to be very helpful or to do well in a particular situation
come of
To happen to
come of age
To mature, or become fully developed

Wikipedia has come of age and is the first place to look for information.

come of age
To reach a specific age where one is legally considered to be an adult
come off
To have some success, to succeed

He tried his Chaplin impression, but it didn't really come off.

come off
To appear; to seem; to project a certain quality

You should be careful about how you come off during interviews.

come off
To have an orgasm

Don't people often come off together?’ she asked with naive curiosity.

come off
To become detached

One of the wagon wheels came off.

come off
To come away (from a place); to leave
come off it
An expression of disbelief

Come off it, you can't be serious.

come on
To show sexual or relational interest through words or sometimes actions

She started coming on to me as soon as my wife left the room.

come on
To progress, to develop

The new garden is coming on nicely.

come on
hurry up
come on
To encounter, discover; to come upon

Turning the corner, I came on Julia sitting by the riverbank.

come on
To get one's period, start menstruating

Typical. I'm due to come on just after we go on holiday.

come on
An expression of disbelief

Come on! You can't possibly expect me to believe that.

come on
Something intended to attract, as in an advertisement

The free offers are just come ons to get you in the store so the sales staff can work on you.

come on
An expression of encouragement

Come on, George! You can win!.

come on
A statement or sometimes action reflecting sexual or relational interest

I thought he'd asked me to lunch to discuss business; I wasn't expecting a come on.

come on down
An invitation to someone in the upstairs part of a building to come downstairs

Come on down! Breakfast is ready!.

come on down
An invitation to someone living to the north to come for a visit
come on down
A catchphrase used on the American television game show "The Price is Right," inviting a member of the audience to come to Contestant's Row to play the game
come on to
To make a romantic or sexual advance to; to hit on

He was really coming on to me at the party.

come online
To login to an internet communication system, such as an instant messenger, online game or forum

Come online later; I want to talk to you.

come online
To enter service or become active

It will be some time before the new factory comes online, and until then we can't fulfill demand.

come ons
plural form of come on
come out
To make a formal debut in society
come out
To be discovered, be revealed

It came out that he had been lying all the time.

come out
To walk onto the field at the beginning of an innings
come out
To end up or result

There were a lot of problems at the start, but it all came out well in the end.

come out
To come out of the closet
come out
To be published, be issued

My new book comes out next week.

come out in the wash
Of problems or difficulties, to work out, resolve, or become understood eventually and naturally

It may look like a huge mess now, but I expect that it will all come out in the wash as time goes on.

come out of one's shell
To become a naturist. To convert to naturism
come out of one's shell
To reveal one's true self
come out of the closet
To tell others about homosexuality, bisexuality or any minority or disapproved-of belief, preference, etc., where previously this had been kept secret

She finally came out of the closet to her religious family regarding her atheism.

come out of the woodwork
to appear or emerge as though out of nowhere, frequently in large numbers or quantity

He won the lottery last year and he has had old friends and distant relatives coming out of the woodwork ever since.

come out smelling like a rose
Alternative form of smell like a rose
come out smelling of roses
Alternative form of smell like a rose
come out swinging
To initiate an encounter or interaction by behaving in an unrestrainedly aggressive, confrontational, or accusatory manner

So ingrained is the instinct for massive retaliation that Downing St. came out swinging before mastering the facts.

come out swinging
To display spunk and strength of character, especially when rising above or when fighting back against trouble or adversity

She'd endured cruelty and grief and still came out swinging.

come out with
To say something unexpected

He came out with a very dubious excuse.

come over
To change ones position or location

I think, Emmaline, he concluded, I will ask Ántonia to come over and help you in the kitchen. She will be glad to earn something, and it will be a good time to end misunderstandings. I may as well ride over this morning and make arrangements. Do you want to go with me, Jim? His tone told me that he had already decided for me.

come over
To affect

It was then that a great pity came over me for this thin shadow of man; thinking rather what a fine, tall gentleman Colonel Mohune had once been, and a good soldier no doubt besides, than that he had wasted a noble estate and played traitor to the king.

come round
to cease anger or hostility
come round
to visit one's home

would you like to come round for dinner tonight?.

come round
to recover consciousness

After the blow to my head, I took a while to come round.

come round
to make a regular circuit

What day does the garbage man come round?.

come round
to change one's opinion

I'll explain it again, and maybe he'll come round to my way of thinking.

come stà
An instruction to play without improvised ornamentation or rhythmic alteration
come the acid
to make oneself unpleasant, especially by sarcasm

'I know,' I said, 'but don't come the acid with me, friend.'.

come the acid
to exaggerate
come through
(with an object preceded by the preposition for) Not to let somebody down, keep one's promise

She really came through for us when the project was in trouble.

come through
To succeed

The team came through in the end and won the pennant.

come through
To survive, to endure

He came through the surgery ok.

come to
To befall; to affect; to happen to; to come upon

I pray no harm will come to you.

come to
To reach; to arrive at

come to a halt.

come to
To regard or specify, as narrowing a field of choices by category

When it comes to remorseless criminals, this guy takes the cake.

come to
To total; to amount to

The bill comes to £10 each.

come to
To stop a sailing vessel, especially by turning into the wind. See also come about

The flood had made, the wind was nearly calm, and being bound down the river, the only thing for it was to come to and wait for the turn of the tide.

come to
To devote attention to in due course; to come around to

I'll come to your question in a minute.

come to
To recover consciousness after fainting etc

She came to with the aid of smelling salts.

come to Jesus
To experience or display a conversion or recommitment to Christianity or to undergo a related ritual, especially public confession of one's sins or weaknesses
come to Jesus
To become committed or display commitment to a cause
come to a head
To suddenly make mature or perfected that which was inchoate or imperfectly formed
come to a head
To suddenly reveal that which has lain latent for a time

His festering anger came to a head after the incident.

come to a head
To rapidly come to a turning point

The escalating crisis between England and her American colonies came to a head when fighting broke out in 1775.

come to an end
To stop; to cease; to no longer continue
come to blows
To fight; to initiate physical conflict, especially subsequent to escalating tension or antagonism

Iraqi security forces and peshmerga almost came to blows in the disputed area of Khanaqin, in Diyala province, after Iraqi troops tried to enter the mixed town.

come to grief
To have a disastrous outcome

These elves and half-elves and wizards, they would come to grief perhaps. (J.R.R. Tolkien).

come to grips
To attempt to face or resolve an internal contradiction or difficulty

The country is coming to grips and accepting its responsibilities.

come to grips
See come to grips with
come to grips
To confront each other decisively

The armies finally came to grips at Stalingrad.

come to grips with
To confront or deal with directly; to commence a confrontation

Until she comes to grips with her mother's death, she has no hope of putting it behind her.

come to hand
To perform well, to come under control

The horse came to hand, and won first prize.

come to hand
To become available, often unexpectedly, or randomly

Secondly, I continue to base my concepts on intensive study of a limited suite of collections, rather than superficial study of every packet that comes to hand.

come to life
to become alive, bring into existence

We want to know exactly how the first cells came to life on earth.

come to life
to appear as if alive

The CGI-generated characters came to life through an incredible display of a cutting-edge 3D technology.

come to life
to bring back to life; revitalize, revive, resurrect
come to light
to become known, to be revealed
come to mention it
What you just said reminds me of something; Used to justify a change of subject or a kind of statement that needs some kind of license

Did you see that hat he was wearing? / Come to mention it, he always wears funny clothes..

come to mind
To appear in one's thoughts
come to nothing
To fail completely; to have no result

The Bank of England's anti-inflation efforts will come to nothing if the U.S. Federal Reserve refuse to join in the plan.

come to nought
To fail completely; to have no result

The Bank of England's anti-inflation efforts will come to nought if the U.S. Federal Reserve refuse to join in the plan.

come to oneself
to gain consciousness or self-control

When I came to myself I was lying, not in the outer blackness of the Mohune vault, not on a floor of sand; but in a bed of sweet clean linen, and in a little whitewashed room, through the window of which the spring sunlight streamed.

come to papa
A phrase used to encourage someone or something to approach
come to pass
To happen; to occur

And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

come to someone's rescue
To rescue (or save) someone from further harm
come to terms
to reach an agreement or settle a dispute

We hope someday she and her mother will come to terms on the matter.

come to terms
See come to terms with
come to terms with
To accept or resign oneself to something emotionally painful

Until he comes to terms with the likelihood of failure, he will not succeed.

come to terms with
To resolve a conflict with

She finally came to terms with her addictions at her third rehab clinic and rarely drank again.

come to the fore
To become obvious or visible

This scholarship will allow talented young people to come to the fore at our university.

come to think of it
by the way; now that I think about it; indicates something brought to mind

Come to think of it, it's really curious.

come true
To breed true; to maintain identity of salient characteristics through propagation processes
come true
To become real: to become true or existent

Many of their predictions came true, but of course, many did not.

come under
To come underneath (something)

Why don't you come under my umbrella - there's plenty of room.

come under
To be included or classified under (a title, specified class etc.)

To sympathisers, though, all of his crimes came under the general heading of misdemeanors.

come under
To be subjected to, be under the auspices of

Eventually I was promoted, and a small team of recruits came under my authority.

come unhinged
To become angered or crazy; to lose control of one's senses or sanity

Dad came unhinged when he saw the report card with such bad grades.

Türkçe - İngilizce

come teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

come across
karşımıza

3 ana başlık altında karşımıza çıkar.

come