yakınlaşmak

listen to the pronunciation of yakınlaşmak
Türkçe - İngilizce
get close

You have to get closer. - Yakınlaşmak zorundasın.

affiliate
to become close/closer (to), become near/nearer (to)
to become close to, become a friend of; to become a closer friend of
near
be drawn to smb
to draw near, to approach, to come near; to get closer
knit up
(deyim) warm to
get closer

You have to get closer. - Yakınlaşmak zorundasın.

(Latin) come closer
approach
come close to
(deyim) pick up
draw near
approximate
thaw
(deyim) make out
yakın
(İnşaat) near

Excuse me, is there a toilet nearby? - Affedersiniz, yakında bir tuvalet var mı?

Where's the nearest train station? - En yakın tren istasyonu nerede?

yakın
close

Where's the closest drugstore? - En yakın eczane nerede?

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

yakın
recent

I haven't been in contact with Mr. Smith recently. - Yakın zamanda Bay Smith ile görüşmedim.

I had no idea what was in that room until recently. - Yakın zamana kadar o odada ne olduğu hakkında hiç bir fikrim yoktu.

yakın
adjacent
yakın
intimate

Mary overheard Tom talking intimately to another woman on his mobile phone. - Mary, Tom'un cep telefonuyla başka bir kadınla yakından konuşmasına kulak misafiri oldu.

Tom was intimate with Mary. - Tom'un Mary'yle yakın ilişkisi vardı.

yakın
akin
yakın
pending
yakın
(Hukuk) imminent

We think Tom might be in imminent danger. - Tom'un yakın tehlikede olabileceğini düşünüyoruz.

yakın
immediate

Are you in immediate danger? - Sen yakın tehlike içinde misin?

This man is my immediate superior. - Bu adam benim en yakın amirimdir.

yakın
{i} relative

Tom and Mary are close relatives. - Tom ve Mary yakın akrabadırlar.

A close neighbor is better than a distant relative. - Yakın bir komşu, uzak bir akrabadan daha iyidir.

yakın
approximate

This is all very approximate. - Bunun hepsi çok yakın.

Åle, the world's oldest eel, just died. He was approximately 150 years old. - Dünyanın en yaşlı yılan balığı Åle yakın zamanda öldü. Yaklaşık olarak 150 yaşındaydı.

yakın
connate
yakın
(Biyokimya) proximal
yakın
connected
yakın
close to

The dog is close to death. - Köpek ölüme yakındır.

In retrospect, it may seem obvious that we shouldn't have been burning our trash so close to our house. - Geçmişe bakıldığında, çöplerimizi evlerimize çok yakın yakmamamız gerektiği apaçık ortadadır.

yakın
familiar

I wouldn't permit such familiarity. - Ben böyle yakınlığa izin vermezdim.

Layla grew up in Arabia and was very familiar with camels. - Leyla, Arabistan'da büyüdü ve develerle çok yakındı.

yakın
para

His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed. - Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak.

yakın
proximate en
yakın
close-rage
yakın
bemoan

When I had to learn English in school, at times I would bemoan all the irregularities and strange rules. - Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım.

yakın
(Biyokimya) epimer
yakın
akin to
yakın
closer

The two countries were moving closer to war. - İki ülke savaşa yakınlaşıyordu.

Come closer and have a good look at this picture. - Daha yakına gel ve bu resme bir göz at.

yakın
nearby place
yakın
next door
yakın
within hail
yakın
near future

I'll drop in on you sometime in the near future. - Ben yakın gelecekte bir ara sana uğrayacağım.

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

yakın
(deyim) hail-fellow-well-met
yakın
in approach
yakın
analogous
yakın
neighbourhood
yakın
friend

My boyfriend is smart, handsome, and friendly too. - Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır.

He has no close friends to talk with. - Konuşacak yakın arkadaşları yok.

yakın
relation

What is your relationship to him? I'm his father. - Onunla yakınlığın nedir? Babasıyım.

Tom's uncomfortable with close personal relationships. - Tom, yakın kişisel ilişkilerden rahatsız.

yakın
analogous with
yakın
neighboring
yakın
at one's elbow
yakın
near-by
yakın
recent time
yakın
in sight
yakınlaşma
(Havacılık) convergency
yakınlaşma
(Ticaret) convergence
yakınlaşma
imminence
yakın
vicinal
yakın
beef about
yakın
complain

She always complains of her teacher. - O her zaman öğretmeninden yakınır.

Don't complain about that. You've asked for it. - Yakınma. Kendin kaşındın.

yakın
at close quarters
yakın
complain about

He has nothing to complain about. - Yakınmak için hiçbir nedeni yok.

I heard some students complain about the homework. - Bazı öğrencilerin ev ödevi hakkında yakındıklarını duydum.

yakın
pally
yakın
parallel
yakın
convenient

It's convenient living so close to the station. - İstasyona çok yakın yaşamak elverişlidir.

My house is located in a convenient place - near the train station. - Evim tren istasyonu yakınında, uygun bir yerde bulunur.

yakın
complain of
yakın
point-blank
yakın
pleasant
yakın
at hand

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

My father had a heart attack yesterday, but he was lucky to have a clinic close at hand. - Babam dün bir kalp krizi geçirdi fakat yakınlarda bir kliniğe sahip olduğu için şanslıydı.

yakın
close range

Layla shot Sami at close range. - Leyla yakın mesafeden Sami'ye ateş etti.

It's only effective at close range. - Bu sadece yakın mesafede etkili.

yakın
handy
yakınlaşma
approach
yakınlaşma
rapprochment
yakın
nigh

The zombie apocalypse is nigh! - Zombi kıyameti yakın!

There was a fire near the train station last night. - Dün gece tren istasyonu yakınında bir yangın vardı.

yakın
not far
yakın
close in

We haven't been close in years. - Yıllardır yakın olmamıştık.

yakın
close of
yakın
to close
kurnazca yakınlaşmak
insinuate
yakın
within reach
yakın
kindred
yakın
toward

The spiral galaxy closest to our Milky Way galaxy is Andromeda. Andromeda is over 2 million light-years away. Its central bulge and spiral arms are tilted toward us at a 15 degree angle. - Samanyolu galaksimize en yakın sarmal gökada Andromeda'dır. Andromeda 2 milyondan fazla ışık yılı uzaklıktadır. Onun orta çıkıntısı ve spiral kolları 15 derecelik açıyla bize doğru eğiktir.

Tom has been very friendly toward me. - Tom bana karşı çok cana yakın.

yakın
towards
yakın
within walking distance
yakın
near (to), nearby, close (to), close-by
yakın
nearby place: Yakınımızda oturuyor. She lives near us
yakın
near, close, neearby; akin (to), analogous (to/with); intimate; impending, imminent; nearby place, neighbourhood; friend, relation; recent time, near future
yakın
hard

Hardly anyone has seen this animal up close. - Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi.

Tom has hardly any close friends. - Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok.

yakın
connection

Sami had very close connections to the crimes. - Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı.

The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all. - Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur.

yakın
proximate
yakın
bosom

Tom and Mary have been bosom friends for years. - Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır.

yakın
(arkadaş) thick
yakın
inseparable

They soon became inseparable. - Onlar yakında ayrılmaz oldular.

yakın
{s} contiguous
yakın
close, (friend) who is close to (someone)
yakın
relative, relation; close friend
yakın
{i} connexion
yakın
hard by
yakın
near at hand

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

yakın
very similar (to)
yakın
along

The old woman went, and soon returned along with the Princess. - Yaşlı kadın gitti ve yakında Prenses ile birlikte geri döndü.

I'm sure he'll be along soon. - Onun yakında geleceğinden eminim.

yakın
by
yakınlaşma
rapprochement
Türkçe - Türkçe
Aralarındaki ilgi, sevgi daha güçlü bir duruma gelmek: "Doktor Hikmet'i, onlara büsbütün yakınlaşmaktan, onlarla dilediği gibi haşır neşir olmaktan menediyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yakın bir duruma gelmek, yaklaşmak: "Yer çok aşağılarda kalmış, gök yakınlaşmış gibime gelirdi."- N. Cumalı
Yakın bir duruma gelmek, yaklaşmak
Aralarındaki ilgi, sevgi daha güçlü bir duruma gelmek
yaklaşmak
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba: "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yakın
(Osmanlı Dönemi) EHAMM
Yakın
(Osmanlı Dönemi) NEYYİF
Yakın
(Hukuk) KARİB
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan: "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..."- S. F. Abasıyanık
yakın
Uzak olmayarak: "Gazinoya girip çıkmakta veya kendine yakın bir başka masada oturmakta."- Y. K. Karaosmanoğlu
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yakın
Uzak olmayan yer
yakın
Aralarında sıkı ilgi bulunan
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer) , uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan
yakın
Uzak olmayarak
yakın
Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan: "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı."- Ö. Seyfettin
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
yakınlaşma
Yakınlaşmak işi
yakınlaşmak