timeless

listen to the pronunciation of timeless
İngilizce - Türkçe
(Dilbilim) geniş
belirli bir zamana
değişmeyen
sonsuz
zamansız

Aziz Augustine tarafından yazılan İtiraflar bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır. - Confessions by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy.

olumsuz
nihayetsiz
{s} ebedi

İnternet hakkında sevdiğim tek şey onun ebediyetidir. - One thing I love about the internet is its timelessness.

Bu film gerçekten ebedi bir başyapıt. - This movie is indeed a timeless masterpiece.

{s} belirli bir zamana/çağa ait olmayan
{s} zamanı belirsiz
hiç bitmeyen
eternal
{s} sonsuz

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

Ayın üstünde, her şey sonsuz; altında, insanoğlu hariç bir şey yok. - Above the moon, everything is eternal; below, there is nothing save mortality.

time
vakit

Dün akşam iyi bir vakit geçirdim. - I had a good time last evening.

Yarın bu vakitte ailesiyle konuşuyor olacak. - He will be talking with his family at this time tomorrow.

time
kere

İki kere yedi on dörttür. - Two times seven is fourteen.

Dört kere beş 20'dir. - Four times five is 20.

time
defa

Savaş alanında defalarca kefeni yırttı. - He cheated death many times on the battlefield.

İlk defa mı tadına bakıyorsun? - Is this the first time you have tasted it?

time
zaman

Bir zaman makinen olduğunu hayal et. - Imagine that you have a time machine.

Ne zaman geri döneceksin? - What time will you be back?

eternal
{s} ebedi

Ölüm, yaşadığımız bu fani hayatın sona ermesi ve ebedi olan ahiret hayatına açılan kapıdır. - Death is the door that brings this mortal life that we have lived to an end and opens out to the eternal life to come.

Bizim zafer ebedi olacaktır. - Our glory will be eternal.

time
süre

Bir süredir onunla ilgili bir şey görmedim. - I haven't seen anything of him for some time.

Onlar uzun süredir burada yaşıyor. - They have lived here for a long time.

time
zamanı göre ayarlamak
time
zamanını/hızını kaydetmek
eternal
{s} ölümsüz

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

time
{i} tempo
time
ayarlamak
time
{i} aralık
eternal
sonrasız
eternal
müebbet
time
posta

Sonunda bu son üç hafta boyunca almış olduğum postaları yanıtlamak için zamanım var. - I finally have time to reply to the mail that I have received these past three weeks.

Postane saat kaçta kapanır? - What time does the post office close?

time
(Kanun) önel
time
çarpı

Öğretmen çocukları, yaramazlık ettiklerinde ya da çarpım tablolarını ezbere okuyamadıklarında döverdi. - The teacher caned the children if they misbehaved or were unable to recite their times tables.

Tom üç kez yıldırım tarafından çarpıldı. - Tom has been struck by lightning three times.

time
süresini ölçmek
time
ahit
time
sefer

Bir dahaki sefere bunun bedelini ödersin! - Next time you'll pay for it!

Bir dahaki sefere beni görmeye geldiğinde, sana kitabı göstereceğim - Next time you come to see me, I will show you the book.

time
-in zamanını ölçmek
time
dem

Sanırım hoşça kal dememin zamanıdır. - I think it's time for me to say goodbye.

Şimdi iyi geceler demenin zamanıdır. - Now it's time to say good night.

time
nihayet

Nihayet bu üç hafta içinde aldığım postayı yanıtlamak için zamanım var. - Finally I have time to reply to the mail I received these three weeks.

Tom nihayet öğle yemeği sırasında buraya geldi. - Tom finally got here around lunch time.

time
(Kanun) mehil
time
senkronize etmek
time
yol

Ben bir kez daha hava yoluyla gidersem uçakta beş kez uçmuş olurum. - If I go by air one more time, I'll have flown in an airplane five times.

Tren yola çıkmadan önce biraz zaman var. - There is a little time before the train departs.

time
hızını ölçmek
time
devran
time
vakitli
time
usul
time
gün

O otobüs günde kaç kez çalışır? - How many times a day does that bus run?

Bu ilaçlardan günde üç kez alınmalı. - These medicines should be taken three times a day.

timelessness
zamansızlık
timelessness
zaman üstü
eternal
öncesiz sonrasız
eternal
hiç bitmeyen
time
zamanlamak
time
devir

Devir kötü. Güçlü olmaya çalış! - Times are tough. Try to be strong!

time
zamanı -e göre ayarlamak
time
an
time
müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

time
çağ

Eski çağlarda tuz az bulunan ve maliyetli bir metaydı. - Salt was a rare and costly commodity in ancient times.

Uzun süredir ondan ilk kez bir çağrı aldım. - I had a call from her for the first time in a long time.

exhibiting timeless quality
zamansız kalite sergileyen
time
sefere

Bir dahaki sefere saat onda, 1 Haziran'da, gelecek sene buluşacağız. - We'll meet next time at ten o'clock, June the first, next year.

Gelecek sefere oyunu kazanacağım. - I will win the game next time.

time
seferde
eternal
Allah
eternal
{s} ölmez
eternal
{s} ebedi ve ezeli, başı ve sonu olmayan, ölümsüz
eternal
{s} baki

Savaşlar gelir ve gider, ancak askerler baki kalırlar. - Wars come and go, but soldiers stay eternal.

eternal
eternally ebediyen
eternal
daima
eternal
the Eternal City Roma the eternal triangle evli bir çift ile bunlardan birinin sevgilisi
eternal
ebedi varlık
eternal
başı ve sonu olmayan
eternal
daimi

Eric daimi bir iyimserdir. - Eric is an eternal optimist.

time
{f} zamanlama yap
time
{i} vade
time
zamanlama yapmak
time
{i} zaman, vakit: It'll take a long time. Çok zaman ister. It's time for bed. Artık yatma zamanı geldi. Now's exactly the right time! Şimdi tam
time
{f} süre tutmak
time
{i} doğum zamanı
time
{f} tempo tutmak
time
{f} saat tutmak
time
{i} uygun zaman

O hisse senedini almak için en uygun zamanın ne zaman olduğunu bulmamız gerekiyor. - We have to figure out when the best time to buy that stock is.

Toplantımız için uygun zaman bulabilir misin? - Can you find suitable time for our meeting?

time
{f} temposunu belirlemek
time
{i} zaman,zama
time
saat tut/ayarla
time
zamanlamak, (belirli bir zamana) denk getirmek, rastlatmak, (belirli bir zamana göre) ayarlamak, planlamak: He timed it so that he'd
time
zaman saat Saat / Zaman
time
{f} 1. zamanlamak, (belirli bir zamana) denk getirmek, rastlatmak, (belirli bir zamana göre) ayarlamak, planlamak: He timed it so that he'd
time
{f} kurmak

Bu fabrikayı kurmak, uzun bir zamana ve bir sürü paraya mal oldu. - It took a long time and a lot of money to build this factory.

Duydum ki İngiliz insanlarla arkadaşlık kurmak zaman alıyor. - I hear it takes time to make friends with the English people.

time
uydurmak

Zamana ayak uydurmak için gazeteler okurum. - I read newspapers in order to keep up with the times.

Zamana ayak uydurmak için kitaplar ve dergiler okurum. - I read books and magazines to keep up with the times.

timelessly
ebediyen
timelessness
ezel
timelessness
ebet
timelessness
ebediyet

İnternet hakkında sevdiğim tek şey onun ebediyetidir. - One thing I love about the internet is its timelessness.

İngilizce - İngilizce
not affected by time; ageless
eternal
{a} untimely, unseasonable, improper
Done or occurring before the proper time; premature; immature; as, a timeless grave
{s} eternal, everlasting, immortal, ageless
Done at an improper time; unseasonable; untimely
unaffected by time; "few characters are so dateless as Hamlet"; "Helen's timeless beauty"
Having no end; interminable; unending
If you describe something as timeless, you mean that it is so good or beautiful that it cannot be affected by changes in society or fashion. There is a timeless quality to his best work. + timelessness time·less·ness Maybe it was the trees that gave this place its atmosphere of mystery and timelessness
time
An instance or occurrence

Okay, but this is the last time. No more after that!.

time
To choose how long something lasts

The bomb was timed to explode at 9:20 p.m.

time
A measurement of a quantity in time; a numerical or general indication of a length of progression

The algorithm runs in O(n^2) time.

time
A person's youth or young adulthood, as opposed to the present day

In my time, we respected our elders.

time
The inevitable progression into the future with the passing of present events into the past

the ebb and flow of time.

time
A numerical indication of a particular moment

These times were erroneously converted between zones.

time
Ratio of comparison

That is four times as heavy as this.

time
To measure seconds, hours etc passed, especially using a clock of some kind
time
A particular moment or hour; the appropriate moment or hour for something (especially with prepositional phrase or imperfect subjunctive)

It's time we were going.

time
An era; (with the, sometimes in plural) the current era, the current state of affairs

O the times, O the customs! (Cicero).

time
An experience

We had a wonderful time at the party.

time
How much of a day has passed; the moment, as indicated by a clock or similar device

A computer keeps time using a clock battery.

time
The measurement under some system of region of day or moment

Let's synchronize our watches so we're not on different time.

time
{n} the measure, regulate, suit, adapt, fit
timelessly
{a} inseasonably, improperly, badly
Time
temps
Time
sith
Time
{i} weekly American magazine that covers topics of general interest (world news, politics, current events, etc.)
Time
sithe
time
You use times in arithmetic to link numbers or amounts that are multiplied together to reach a total. Four times six is
time
rhythm as given by division into parts of equal time
time
emphasis You say at the best of times when you are making a negative or critical comment to emphasize that it is true even when the circumstances are as favourable as possible. A trade war would be bad at the best of times, but in the current economic climate, it would be a disaster
time
Hour of the day on a 24 hour clock Midnight is 2400 6: 00 PM is 1800 6: 00 AM is 0600
time
If you do something in your own time, you do it at the speed that you choose, rather than allowing anyone to hurry you. Now, in your own time, tell me what happened
time
If you say that something will happen in time or given time, you mean that it will happen eventually, when a lot of time has passed. He would sort out his own problems, in time Tina believed that, given time, her business would become profitable
time
one of the sides of the Universe's hologram, which makes it possible for the Universe and its parts to evolve - to be in different states and change these states in a certain sequence The other side of the Universe's hologram is space Time is of dissimilar character and can form zones of compression and stretching
time
A proper time; a season; an opportunity
time
the period of time a prisoner is imprisoned; "he served a prison term of 15 months"; "his sentence was 5 to 10 years"; "he is doing time in the county jail"
time
All fencing actions occur in time A "period of fencing time" is the time it takes to make one simple fencing action It is a relative and not an absolute value
time
If you say that time will tell whether something is true or correct, you mean that it will not be known until some time in the future whether it is true or correct. Only time will tell whether Broughton's optimism is justified
time
You use times after numbers when comparing one thing to another and saying, for example, how much bigger, smaller, better, or worse it is. Its profits are rising four times faster than the average company an area five times the size of Britain
time
Many different time systems are relevant in astronomy See atomic time, local sidereal time, sidereal day, Universal Time, UTC For a quick summary, see the U S Naval Observatory's Systems of Time WWW page at http: //tycho usno navy mil/systime html
time
If someone is ahead of their time or before their time, they have new ideas a long time before other people start to think in the same way. My mother was ahead of her time. She surrounded me with culture and art
time
assign a time for an activity or event; "The candidate carefully timed his appearance at the disaster scene"
time
If something happens or is done all the time, it happens or is done continually. We can't be together all the time = continually
time
To regulate as to time; to accompany, or agree with, in time of movement
time
Measurable period in which cause and effect occurs and systems function
time
The call made when the time limit is reached in a timed gamed
time
If you say that you have no time for a person or thing, you mean you do not like them or approve of them, and if you say that you have a lot of time for a person or thing, you mean you like them or approve of them very much. When I think of what he's done to my mother and me, I've just got no time for him
time
You use time or times to talk about a particular period in history or in your life. We'll be alone together, quite like old times We are in one of the most severe recessions in modern times
time
If you say that something will happen, for example, in a week 's time or in two years ' time, you mean that it will happen a week from now or two years from now. Presidential elections are due to be held in ten days' time
time
If you do something to pass the time you do it because you have some time available and not because you really want to do it. Without particular interest and just to pass the time, I read a story
time
You say at a time after an amount to say how many things or how much of something is involved in one action, place, or group. Beat in the eggs, one at a time
time
When you refer to our time or our times you are referring to the present period in the history of the world. It would be wrong to say that the Church doesn't enter the great moral debates of our time
time
If someone is making up for lost time, they are doing something actively and with enthusiasm because they have not had the opportunity to do it before or when they were younger. Five years older than the majority of officers of his same rank, he was determined to make up for lost time
time
If two or more things exist, happen, or are true at the same time, they exist, happen, or are true together although they seem to contradict each other. I was afraid of her, but at the same time I really liked her
time
Someone who is doing time is in prison. He is serving 11 years for robbery, and did time for a similar offence before that
time
The period at which any definite event occurred, or person lived; age; period; era; as, the Spanish Armada was destroyed in the time of Queen Elizabeth; often in the plural; as, ancient times; modern times
time
If you say that it is only a matter of time or only a question of time before something happens, you mean that it cannot be avoided and will definitely happen at some future date. It now seems only a matter of time before they resign
time
If you say that something will take time, you mean that it will take a long time. Change will come, but it will take time
time
If you are on time, you are not late. Don't worry, she'll be on time
time
If you say that something is the case half the time you mean that it often is the case. Half the time, I don't have the slightest idea what he's talking about
time
If you time something for a particular time, you plan or decide to do it or cause it to happen at this time. He timed the election to coincide with new measures to boost the economy We had timed our visit for March 7 He had timed his intervention well Operation Amazon is timed to coincide with the start of the dry season
time
To keep or beat time; to proceed or move in time
time
You use time to refer to the period that you spend doing something or when something has been happening. Adam spent a lot of time in his grandfather's office He wouldn't have the time or money to take care of me Listen to me, I haven't got much time The route was blocked for some time For a long time I didn't tell anyone A short time later they sat down to eat
time
If you say that time flies, you mean that it seems to pass very quickly. Time flies when you're having fun
time
The measurement under some system of the time of day or moment in time
time
The time of day; the moment in time, as indicated by a clock or similar device
time
If you waste no time in doing something, you take the opportunity to do it immediately or quickly. Tom wasted no time in telling me why he had come
time
quick
time
ti
time
power play
time
tid
time
You can use the times to refer to the present time and to modern fashions, tastes, and developments. For example, if you say that someone keeps up with the times, you mean they are fashionable or aware of modern developments. If you say they are behind the times, you mean they are unfashionable or not aware of them. This approach is now seriously out of step with the times Johnny has changed his image to fit the times
time
If you have the time of your life, you enjoy yourself very much indeed. We're taking our little grandchild away with us. We'll make sure he has the time of his life
time
If you say that something was the case at one time, you mean that it was the case during a particular period in the past. At one time 400 men, women and children lived in the village
time
If you say that something will be the case for all time, you mean that it will always be the case. The desperate condition of the world is that madness has always been here, and that it will remain so for all time
time
One of the five elements of movement Refers to how the body moves in relation to time, which may be described in terms of: temposlow, fast; accelerating, decelerating metre rhythmsimple, complex; pulse, breath; accent
time
To measure, as in music or harmony
time
The inevitable passing of events from past to present then future
time
If something happens time after time, it happens in a similar way on many occasions. Burns had escaped from jail time after time = repeatedly
time
A measurement of a quantity of time; a numerical indication of a length of time
time
A numerical indication of a particular moment in time
time
a period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something; "take time to smell the roses"; "I didn't have time to finish"; "it took more than half my time"
time
A particular period or part of duration, whether past, present, or future; a point or portion of duration; as, the time was, or has been; the time is, or will be
time
If you arrive somewhere in good time, you arrive early so that there is time to spare before a particular event. If we're out, we always make sure we're home in good time for the programme
time
You use time to refer to the system of expressing time and counting hours that is used in a particular part of the world. The incident happened just after ten o'clock local time
time
Display according to modification time Sort from most recent time to oldest time
time
Tense
time
To pass time; to delay
time
set the speed, duration, or execution of; "we time the process to manufacture our cars very precisely"
time
If you say that someone or something is, for example, the best writer of all time, or the most successful film of all time, you mean that they are the best or most successful that there has ever been. `Monopoly' is one of the best-selling games of all time
time
a person's experience on a particular occasion; "he had a time holding back the tears"; "they had a good time together"
time
If you do something ahead of time, you do it before a particular event or before you need to, in order to be well prepared. Find out ahead of time what regulations apply to your situation
time
You use at times to say that something happens or is true on some occasions or at some moments. The debate was highly emotional at times
time
If you say there is no time to lose or no time to be lost, you mean you must hurry as fast as you can to do something. He rushed home, realising there was no time to lose
time
You use time after numbers to say how often something happens. It was her job to make tea three times a day
time
emphasis If you say that it is high time that something happened or was done, you are saying in an emphatic way that it should happen or be done now, and really should have happened or been done sooner. It is high time the Government displayed a more humanitarian approach towards victims of the recession
time
Time is what we measure in minutes, hours, days, and years. a two-week period of time Time passed, and still Ma did not appear The social significance of religion has changed over time
time
A concept which organizes movement; it encompasses tempo, rhythm, and duration
time
the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past
time
emphasis If you say not before time after a statement has been made about something that has been done, you are saying in an emphatic way that you think it should have been done sooner. The virus is getting more and more attention, and not before time
time
set the speed, duration, or execution of; "we time the process to manufacture our cars very precisely
time
When you describe the time that you had on a particular occasion or during a particular part of your life, you are describing the sort of experience that you had then. Sarah and I had a great time while the kids were away She's had a really tough time the last year and a half
time
time a simple command or give resource usage
time
17. Someone's time in a race is the amount of time it takes them to finish the race. He was over a second faster than his previous best time
time
A quantity of availability in time
time
If something happens in no time or in next to no time, it happens almost immediately or very quickly. He expects to be out of prison in next to no time
time
To appoint the time for; to bring, begin, or perform at the proper season or time; as, he timed his appearance rightly
time
{i} system used to place one event in relation to another (such as past vs. present, yesterday vs. today); period, era; hour; rate
time
If you say that something was before your time, you mean that it happened or existed before you were born or before you were able to know about it or remember it. `You've never seen the Marilyn Monroe film?' --- `No, I think it was a bit before my time.'
time
The hour of the day reckoned by the position of a celestial reference point relative to a reference celestial meridian Time may be designated solar, lunar , or sidereal as the reference is the sun, moon, or vernal equinox, respectively Solar time may be further classified as mean or astronomical if the mean sun is the reference, or as apparent if the apparent sun is the reference Time may also be designated according to the reference meridian, either the local or Greenwich meridian or, additionally, in the case of mean solar time, a designated zone meridian Standard and daylight saving time are variations of zone time Time may also be designated according to the timepiece, as chronometer time or watch time , the time indicated by these instruments
time
The number of beats per measure and the type of notes that receive a beat i e 4/4 time = four beats per measure; 3/4 time = three beats per measure
time
If you call time on something, you end it. Scott Hastings has called time on his international career by cutting short his contract
time
a nonspatial continuum that is measured in terms of events which succeed one another from past through present to future
time
Duration, considered independently of any system of measurement or any employment of terms which designate limited portions thereof
time
The Time protocol is used to allow computers to find the time of day which another computer believes it to be It is sent in binary form, rather than the human-readable format of the similar Daytime protocol This is often useful when computers are located in different time zones around the world Not as accurate as NTP See also: Daytime, NTP
time
Blake means Time as a religious and philosophical sense, as well as just the "time of day" He means Time, with a beginning and an end, as compared to Eternity, which is endless The sunflower is tired of following the sun day after day: it is also tired of Time itself
time
If you make time for a particular activity or person, you arrange to have some free time so that you can do the activity or spend time with the person. Before leaving the city, be sure to make time for a shopping trip
time
If you tell someone that something will happen in good time or all in good time, you are telling them to be patient because it will happen eventually. There will be many advanced exercises that you won't be able to do at first. You will get to them in good time
time
The time of a piece of music is the number of beats that the piece has in each bar. A reel is in four-four time, and a jig is in six-eight time
time
If you are marking time, you are doing something that is not particularly useful or interesting while you wait for something more important or interesting to happen. He's really just marking time until he's old enough to leave
time
If you play for time, you try to make something happen more slowly, because you do not want it to happen or because you need time to think about what to do if it happens. The president's decision is being seen as an attempt to play for time
time
To ascertain or record the time, duration, or rate of; as, to time the speed of horses, or hours for workmen
time
If you say that you made good time on a journey, you mean it did not take you very long compared to the length of time you expected it to take. They had left early in the morning, on quiet roads, and made good time
time
adjust so that a force is applied an an action occurs at the desired time; "The good player times his swing so as to hit the ball squarely"
time
a suitable moment; "it is time to go"
time
{f} set a time, determine a time
time
The serving of a prison sentence
time
If you take your time doing something, you do it quite slowly and do not hurry. `Take your time,' Cross told him. `I'm in no hurry.'
time
Your time is the amount of time that you have to live, or to do a particular thing. Now Martin has begun to suffer the effects of AIDS, and he says his time is running out
time
Displays the current time (also found as the final point on the vs T plot) The current time affects the forcing at the boundaries
time
If something is the case or will happen for the time being, it is the case or will happen now, but only until something else becomes possible or happens. For the time being, however, immunotherapy is still in its experimental stages
time
If you time an action or activity, you measure how long someone takes to do it or how long it lasts. He timed each performance with a stop-watch. see also timing
time
If you say that something has been happening for a time, you mean that it has been happening for a fairly long period of time. He stayed for quite a time After a time they came to a pond
time
A particular occasion
time
At the same time is used to introduce a statement that slightly changes or contradicts the previous statement. I don't think I set out to come up with a different sound for each album. At the same time, I do have a sense of what is right for the moment
time
Differences in time zones and in working hours introduces obstacles in distributed collaboration Participants have to use a combination of synchronous and asynchronous tools when dealing with time differences
time
{s} of time

It is a sheer waste of time. - That is a pure waste of time.

It's a waste of time and a waste of money. - It's a waste of time and money.

time
regulate or set the time of; "time the clock"
time
the time as given by a clock; "do you know what time it is?"; "the time is 10 o'clock"
time
You use time to ask or talk about a specific point in the day, which can be stated in hours and minutes and is shown on clocks. `What time is it?' --- `Eight o'clock.' He asked me the time What time did he leave? The time is now 19 minutes past the hour
time
(1) A request by a player to suspend play while he decides what he's going to do Simply, "Time please!" If a player doesn't request time and there is a substantial amount of action behind him, the dealer may rule that the player has folded (2) An amount of money collected either on the button or every half hour by the cardroom This is another way for the house to make its money (see "rake")
time
If you do something such as work in your own time in British English, or on your own time in American English, you do it in your free time rather than, for example, at work or school. If I choose to work on other projects in my own time, then I say that is my business
time
an instance or single occasion for some event; "this time he succeeded"; "he called four times"; "he could do ten at a clip"
time
emphasis If you say it is about time that something was done, you are saying in an emphatic way that it should happen or be done now, and really should have happened or been done sooner. It's about time a few movie makers with original ideas were given a chance
time
When you talk about a time when something happens, you are referring to a specific occasion when it happens. Every time she travels on the bus it's delayed by at least three hours The last time I saw her was about sixteen years ago
time
If you say it is time for something, time to do something, or time you did something, you mean that this thing ought to happen or be done now. Opinion polls indicated a feeling among the public that it was time for a change It was time for him to go to work This was no time to make a speech
time
If you do something from time to time, you do it occasionally but not regularly. Her daughters visited him from time to time when he was ill
time
If you are in time for a particular event, you are not too late for it. I arrived just in time for my flight to London
time
You use time to refer to a period of time or a point in time, when you are describing what is happening then. For example, if something happened at a particular time, that is when it happened. If it happens at all times, it always happens. We were in the same college, which was male-only at that time By this time he was thirty It was a time of terrible uncertainty Homes are more affordable than at any time in the past five years It seemed like a good time to tell her
time
If someone has reached a particular stage in life before their time, they have reached it at a younger age than is normal. The small print has forced me, years before my time, to buy spectacles
time
If you keep time when playing or singing music, you follow or play the beat, without going too fast or too slowly. As he sang he kept time on a small drum
time
An element of dance, relating to the rhythmic aspects of dance Drama
time
measurement of how long it takes events to happen -- "Time is measured in years, months, weeks, days, hours, minutes, and seconds " (224)
time
The duration of one's life; the hours and days which a person has at his disposal
time
the fourth dimension of spacetime that allows events to occur linearly as humans recognize them, presumably in the direction of increased entropy
time
The time when something happens is the point in the day when it happens or is supposed to happen. Departure times are 08: 15 from St Quay, and 18: 15 from St Helier. see also opening time
time
meter, as in "3/4 time "
time
Performance or occurrence of an action or event, considered with reference to repetition; addition of a number to itself; repetition; as, to double cloth four times; four times four, or sixteen
time
the fourth coordinate that is required (along with three spatial dimensions) to specify a physical event
time
If a child can tell the time, they are able to find out what the time is by looking at a clock or watch. My four-year-old daughter cannot quite tell the time
time
Hour of travail, delivery, or parturition
time
an indefinite period (usually marked by specific attributes or activities); "he waited a long time"; "the time of year for planting"; "he was a great actor is his time"
time
The measured duration of sounds; measure; tempo; rate of movement; rhythmical division; as, common or triple time; the musician keeps good time
time
The amount of time consumers spent reading or looking at their newspaper both on weekdays and Sundays One of three elements comprising the Reader Behavior Score, along with frequency and completeness
time
measure the time or duration of an event or action or the person who performs an action in a certain period of time; "he clocked the runners"
time
If you say that something happens or is the case nine times out of ten or ninety-nine times out of a hundred, you mean that it happens on nearly every occasion or is almost always the case. When they want something, nine times out of ten they get it
time
The present life; existence in this world as contrasted with immortal life; definite, as contrasted with infinite, duration
time
the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past a person's experience on a particular occasion; "he had a time holding back the tears"; "they had a good time together"
time
Time of water-level measurement, in hours and minutes (24-hour clock)
time
When you talk about how well a watch or clock keeps time, you are talking about how accurately it measures time. Some pulsars keep time better than the earth's most accurate clocks
time
A value representing an absolute or relative moment in time
time
If something could happen at any time, it is possible that it will happen very soon, though nobody can predict exactly when. Conditions are still very tense and the fighting could escalate at any time
time
If you are playing, singing, or dancing in time with a piece of music, you are following the rhythm and speed of the music correctly. If you are out of time with it, you are not following the rhythm and speed of the music correctly. Her body swayed in time with the music We were standing onstage playing completely out of time
time
time and again: see again in the fullness of time: see fullness. Time magazine a US weekly news magazine which is sold in the US and is also available in many countries around the world. Major U.S. weekly newsmagazine, published in New York City. It was founded in 1923 by Henry R. Luce (as business manager) and Briton Hadden (as editor). It became the most influential newsmagazine in the U.S., with a format of short articles arranged in subject "departments," which became the standard for later general newsmagazines. After Hadden's death in 1929, Luce was long the magazine's guiding force, and it reflected his moderately conservative political viewpoint. By the 1970s it had assumed a more neutral, centrist stance in its reportage. In addition to the U.S. circulation, editions are published in Canada, Europe, Asia, and the Pacific. Measured or measurable period. More broadly, it is a continuum that lacks spatial dimensions. Philosophers have sought an understanding of time by focusing on the broad questions of the relation between time and the physical world and the relation between time and consciousness. Those who adopt an absolutist theory of time regard it as a kind of container within which the universe exists and change takes place, and believe that its existence and properties are independent of the physical universe. According to the rival relationist theory, time is nothing over and above change in the physical universe. Largely because of Albert Einstein, it is now held that time cannot be treated in isolation from space (see space-time). Some argue that Einstein's theories of relativity vindicate relationist theories, others that they vindicate the absolutist theory. The primary issue concerning the relation between time and consciousness is the extent, if any, to which time or aspects of time depend on the existence of conscious beings. Events in time are normally thought of in terms of notions of past, present, and future, which some philosophers treat as mind-dependent; others believe that time is independent of perception and hold that past, present, and future are objective features of the world. See also geologic time, Greenwich Mean Time, standard time, Universal Time. daylight saving time Dream Time geologic time Greenwich Mean Time just in time manufacturing Precambrian time space time standard time time dilation Time Warner Inc. time and motion study Troubles Time of Universal Time Financial Times Los Angeles Times New York Times The Times Literary Supplement Times The
timelessly
eternally, agelessly, unendingly, infinitely
timelessly
In a timeless manner; unseasonably
timelessly
In a timeless way
timelessness
{i} quality of being timeless, quality of being eternal, infiniteness
timelessness
a state of eternal existence believed in some religions to characterize the afterlife
timelessness
The property of being timeless
timeless