age

listen to the pronunciation of age
İngilizce - Türkçe
yaş

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Senin yaşında bir oğlu var. - He has a son of your age.

çağ

Bu muhteşem katedral orta çağlara kadar dayanır. - This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.

Bu bilgi çağıdır, ve bilgisayarlar günlük hayatımızda gittikçe önemli rol oynuyorlar. - This is the age of information, and computers are playing an increasingly important role in our everyday life.

{i} devir
(Askeri) hava-uzay yer teçhizatı (aerospace ground equipment)
senelerce

Senelerce Tom'u görmedim. - I haven't seen Tom in ages.

yaşlılık

Yaşlılık günlerim için para tasarruf ediyorum. - I'm saving money for my old age.

İki yıl önce yaşlılıktan öldü. - He died of old age two years ago.

(şarap/vb.) yıllanmak
çok uzun zaman

Bunu çok uzun zamandır yapmadım. - I haven't done this in ages.

Çok uzun zamandır Tom'dan haber almadık. - We haven't heard from Tom in ages.

eskimek
eskitmek
rüşt

Henry bu mart ayında rüştünü ispatlayacak. - Henry will come of age this March.

{f} yaşlan

Yaşlanmaktan kaçamazsın. - You can't run away from age.

Bakım onu çabuk yaşlandırdı. - Care aged him quickly.

ihtiyarlamak
ihtiyarlatmak
yaşlanmak

Yaşlanmaktan kaçamazsın. - You can't run away from age.

Yaşlanmak iyi değildir ama alternatifi daha iyi değildir. - Ageing isn't good, but the alternative is no better.

asır
yıllandırmak
rüştünü ispat etmiş
{f} kocamak
{i} reşit olma

O reşit olmadan önce öldü. - She died before coming of age.

eskit

Eğer İskoçya'dan gelmiyorsa ve en az on iki yıl eskitilmediyse o zaman o, viski değildir. - If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky.

of age reşit
dark ages karanlık devirler
{f} yaşlandırmak
çoktan beri
(Tekstil) buharlamak
{f} yıpratmak
chronological age kronolojik yaş
under age reşit olmamı
mental age zekâ yaşı
{i} erginlik
(Askeri) dönem

Nükleer enerjinin dönemi henüz bitmedi. - The age of nuclear power is not yet over.

Tüm dünya bir sahnedir, insanlar da yalnızca birer oyuncu. Sahneye girer, çıkarlar ve zamanları boyunca yedi dönemden oluşan birçok oyun sergilerler. - All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.

zaman

İskoçyalı ve en az on iki yıllık değilse, o zaman viski değildir. - If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky.

Son karşılaştığımızdan beri oldukça uzun zaman oldu. - It's been quite ages since we last met.

çağın
yaştan
yaşı
yaşlar
asırlar
aged
yaşlı

Orta yaşlı adam tecavüz ile suçlandı. - The middle aged man was charged with assault.

Leyla ve Sami yaşlı ve kırışmıştılar. - Layla and Sami aged up and wrinkled up.

age of consent
Çocukların hukuken cinsel özgürlüğe ulaştığı yaş
age circle
yaş halkası
age class
yaş sınıfı
age class distribution
yaş sınıfı dağılımı
age determination
yaş belirleme
age hardenable alloy
yaşlanabilir alaşım
age hardenable nickel
yaşlanabilir nikel
age hardenable steel
yaşlanabilir çelik
age hardening
yaşlanma sertleşmesi
age hardening alloy
yaşlanma alaşımı
age hardening steel
yaşlanma çeliği
age limit
yaş haddi
age of consent
rüşt
age of consent
erginlik
age-harden
yaşlanmayla sertleştirmek
age gap
Yaş farkı
age hardening
(Mühendislik) yaşlandırarak sertleştirme
age of acquisition
ele geçirme dönemi
age of bliss
Asr-ı saadet, eksiksiz mutluluğun yaşandığı çağ
age range
yaş aralığı
age set
yaş set
age spot
yaş spot
age spots
Yaşlılık lekeleri
age-appropriate
yasa uygun
age-group level
yaş grubu seviyesi
age-linked
Yasa bağlı
age-orientated
Yaş odaklı, yasa odaklı
age-related
yasa bağlı
age at exit
ölüm yaşı
age equation
(Nükleer Bilimler) yaş denklemi
age group
yaş grubu

Bu program senin yaş grubu için uygun değildir. - This programme is not suitable for your age group.

Araştırmamız bu tür sonuçların bu yaş grubunda daha yaygın hale gelmekte olduğunu göstermektedir. - Our research indicates that such outcomes are becoming more common in this age group.

age grouping
(Askeri) YAŞ GRUPLANDIRMASI, KULLANMA SÜRESİ GRUPLANDIRMASI: Kullanma süresi (use age) ile direkt orantılı olacak değiştirme nispetlerini (replacement rates) yansıtmak maksadıyla, maddelerin kullanma sürelerine göre tertibi. Ayrıca bakınız: "Supply replacement factors and consumption"
age limit
yaş sınırı
age of consent
ergenlik yaşı
age of enlightenment
aydınlık çağ
age of moon
(Askeri) AYIN DURUMU (SAFHALARI): Genellikle gün olarak ifade edilen hilalin görüldüğü günden sonra geçen zaman
age of puberty
erginlik yaşı
age of puberty
ergenlik yaşı
age of radioactive waste
(Nükleer Bilimler) radyoaktif atığın yaşı
age of the caveman
(Mimarlık) mağara dönemi
age old
çok eski
age old
asırlık
age worn
eli ayağı tutmayan
aging
yaşlanan

Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi. - In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

O yaşlanan film yıldızı üç kez yüz gerdirme ameliyatı oldu. - That aging film star has had three facelifts.

aged
yaşında

O, on yedi yaşındadır. - She is aged seventeen.

Fadıl, 76 yaşında doğal nedenlerden dolayı hapishanede öldü. - Fadil died in prison, aged 76, of natural causes.

ages
{i} uzun zaman

Uzun zamandır bir erkek arkadaşım yok. - I haven't had a boyfriend in ages.

Bestenin bu bölümünün biraz gerçek beceriye ihtiyacı var.Bunun piyanoda nasıl çalınacağını öğrenmek uzun zamanımı aldı. - This part of the tune needs some real skill. It took me ages to learn how to play it on the piano.

ages
{i} uzun süre

Tom uzun süre çin dominosu oynamadı. - Tom hasn't played mahjong in ages.

Tom uzun süre Mary'yi görmedi. - Tom hasn't seen Mary in ages.

ages
{i} asırlar
aging
yaşlanma

Yaşlanma hiçbir şeye mal olmaz. - Aging doesn't cost anything.

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

middle age
orta yaş
school age
okul  çağı
absolute age
(Pisikoloji, Ruhbilim) mutlak yaş
achievement age
(Pisikoloji, Ruhbilim) başarı yaşı
adult age
(Fizyoloji) erişkin yaş
aged
kart
aged
koca
aged
(Gıda) bayat
aged
(Gıda) eski

Eğer İskoçya'dan gelmiyorsa ve en az on iki yıl eskitilmediyse o zaman o, viski değildir. - If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky.

ageing
bir yıllık
ageing
zamanla eskime
aging
(Gıda) eti dinlendirmek
aging
olgunlaştırma
aging
(İnşaat) yaşlandırmak
aging
(Denizbilim) yaşlnma
aging
yıpranma
aging
yaşlandırarak
aging
(Ticaret) sıraya koymak
aging
yaşlanmak
aging
yaşlandırma
aging
(Gıda) olgunlaşma
ancient age
antik çağ
archaic age
antik çağ
at the age of
yaşlarında
average of age
yaş ortalaması
be of age
reşit olmak
come of age
rüştünü ispat etmek
contemporary age
yakınçağ
correction of age
(Kanun) yaş tashihi
full age
rüşt yaşı
ice age
(Meteoroloji) buz çağı
ice age
buz devri
in this day and age
bugün
in this day and age
bu zamanda
tender age
çok genç yaş
tender age
çok küçük yaş
third age
(Turizm) üçüncü yaş
third age
üçüncü çağ
usher in a new age
yeni bir çağ açmak
Iron Age
demir çağı
Stone Age
taş devri

Bir kez, taş devriydi. - Once, it was the stone age.

Taş Devri'nden beri insanlar pek değişmedi. - Humans haven't changed much since the Stone Age.

aged
çok yaşlı
aged
{f} yaşlan

Sen bir günde yaşlanmadın. - You haven't aged a day.

Endişeler onu hızla yaşlandırdı. - Worries aged him rapidly.

aged
ihtiyar
ageless
eskimez
ageless
yaşlanmaz
agelessness
eskimezlik
aging
{f} yaşlandır
aging
yıllanma
aging
eskime
azoic age
azoik çağ
bone age
kemik yaşı
bronze age
tunç devri
chronologic age
kronolojik yaş
chronological age
dallık yaşı
come of age
reşit olmak
coming of age
reşit olma
critique age
klimakteryum
cutting age
kesim yaşı
dental age
diş yaşı
developmental age
gelişimsel yaş
disparity in age
yaş farkı
golden age
altın çağ

Altın çağ bizim önümüzde, arkamızda değil. - The golden age is before us, not behind us.

Büyük Bunalım, gangsterlerin altın çağındaydı. - The Great Depression was the golden age of gangsters.

ice age
buzul çağı
ice age
buzuk devri
iron age
demir devri
jet age
jet çağı
legal age
kanuni sorumluluk yaşı
marriageable age
evlenme çağı
mental age
akıl yaşı
metal age
maden çağı
middle age
orta çağ
of legal age
reşit
of the same age
yaşıt
old age
yaşlılık dönemi
old age insurance
yaşlılık sigortası
old age pension
yaşlılık maaşı
retirement age
emeklilik yaşı
retiring age
emeklilik yaşı
school age
okul çağı
space age
uzay çağı
stand age
meşcere yaşı
tree age
ağaç yaşı
under age
yaşı tutmayan
under age
reşit olmamış
voting age
seçme yaşı
Fermi age theory
Fermi yaş teorisi
aged
Eskimiş, eskitilmiş
ageless
yaşlanmayan
ages
çağlar
ages
Yaşları

Bir çocuk 13 ve 16 yaşları arasında hızla gelişir. - A child develops rapidly between the ages of 13 and 16.

İki çocuğun yaşları toplandığında babalarınkine eşit oluyordu. - The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.

ages
asırlarca
aging
yaşlandıkça
aging
{f} yaşlandir
aging
yaşlanmayı
at the age of one
bir yaşında
came of age
yaş geldi
early bronze age
ilk tunç çağı
in age
yaş
infancy ranges in age from birth to age 2
yaş 2 doğumdan yaş bebeklik aralıkları
median age
ortanca yaş
ripe old age
Oldukça ileri bir yaş
aged
kocamış
aged
yıllanmış/yaşça/yaşlı
aged
{s} yıllanmış
aged
{s} (ey'cîd) yaşlı, ihtiyar
aged
{s} (eycd) yaşında: a girl aged four dört yaşında bir kız
aged
{s} (ey'cîd) yıllanmış; eski
ageing
{i} ihtiyarlama
ageing
(Tekstil) buharlama
ageing
yaşlanma

İlaç firması yaşlanma sürecini durdurmak için hayat iksirini arıyor. - The pharmaceutical company is looking for the Elixir of Life to stop the ageing process.

Yaşlanmak iyi değildir ama alternatifi daha iyi değildir. - Ageing isn't good, but the alternative is no better.

ageing
eskime
ageing
yaşlandırma
ageless
asla yaşlanmayan
ageless
yıpranmaz
ageless
evlâdiyelik
ageless
{s} eskimeyen
ageless
{s} yaşlanmayan, ihtiyarlamayan
agelessness
asla yaşlanmamazlık
aging
ihtiyarlama
aging
ihtiyarlayan
aging
kocayan
aging
yıllanma/yaşlanma
aging
yaşlanma hali veya belirtileri
aging
(Mimarlık) (US) yaşlanma
aging
{f} yaşlan: prep.yaşlanarak
aging
yaşlan

O, hızla yaşlanıyordu. - She was aging quickly.

Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi. - In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

from age to age
(Konuşma Dili) bir çağdan diğerine
İngilizce - İngilizce
Formal use of the word age, indicating the name of a specific era
To categorize by age

One his first assignments was to age the accounts receivable.

Mature age; especially, the time of life at which one attains full personal rights and capacities

he (or she) is of age.

To grow aged; to become old; to show marks of age

He grew fat as he aged.

Hence, a generation

There are three ages living in her house.

The people who live at a particular period
A century; the period of one hundred years
That part of the duration of a being or a thing which is between its beginning and any given time

What is the present age of a man, or of the earth?.

A great period in the history of the Earth
A particular period of time in history, as distinguished from others

the age of Pericles.

The latter part of life; an advanced period of life, eld; seniority; state of being old

Sometimes age just shows up all by itself.

The time of life at which some particular power or capacity is understood to become vested

the age of discretion.

To cause to grow old; to impart the characteristics of age to

Grief ages us.

The whole duration of a being, whether animal, vegetable, or other kind; lifetime
One of the stages of life; as, the age of infancy, of youth, etc
A long time

It's been an age since we last saw you.

It's been a long time since we last saw each other. - It's been quite ages since we last met.

It's been a long time since we last saw each other. - It's been ages since we last met.

To postpone an action that would extinguish something, as a debt

Money's a little tight right now, let's age our bills for a week or so.

{n} the life of an animal or other being, a part of life, the latter part of life, the period when a person may act for himself, a generation, a century
The appropriate age category is determined by the respondent's age on the last day of the month before the interview
When someone comes of age, they become legally an adult. The company was to be held in trust for Eddie until he came of age
The time of life at which some particular power or capacity is understood to become vested; as, the age of consent; the age of discretion
The latter part of life; an advanced period of life; seniority; state of being old
Age is the state of being old or the process of becoming older. Perhaps he has grown wiser with age The fabric was showing signs of age
A particular period of time in history, as distinguished from others; as, the golden age, the age of Pericles
To cause to grow old; to impart the characteristics of age to; as, grief ages us
World cycle, approximately 2,150 years, determined by the relation of the earth, sun and constellations of the zodiac
There are four ages specified on the worksheet, two (one for the Father and one for the Mother) refers to the parente of the prinvipal and two for the parents of the Spouse The ages listed indicate that person's age when the associated child (principal or spouse) was born
a prolonged period of time; "we've known each other for ages"; "I haven't been there for years and years"
Your age is the number of years that you have lived. She has a nephew who is just ten years of age At the age of sixteen he qualified for a place at the University of Hamburg I admired him for being so confident at his age
disapproval If someone tells you to act your age, they are telling you to behave in a way that is suitable for someone your age, because they think you are behaving in a childish way
Someone who is under age is not legally old enough to do something, for example to buy an alcoholic drink. Because she was under age, her parents were still responsible for her. under age smoking. age set Augustan Age Bronze Age Copper Age Hellenistic Age ice age glacial age Iron Age Jacobean age Middle Stone Age New Stone Age New Age movement Old Stone Age Silver Age Stone Age
If something comes of age, it reaches an important stage of development and is accepted by a large number of people. Recycling is an issue that has come of age in Britain in the last decade
make older; "The death of his child aged him tremendously
Mature age; especially, the time of life at which one attains full personal rights and capacities; as, to come of age; he (or she) is of age
(1) Mean age of the trees comprising a forest, crop, or stand In forests, the mean age of dominant (and sometimes codominant) trees is taken The plantation age is generally taken from the year the plantation was begun, without adding the age of the nursery stock (2)Of a tree: the time elapsed since the germination of the seed, or the budding of the sprout or cutting from which the tree developed
The spelling aging is also used, mainly in American English
In poker, the right belonging to the player to the left of the dealer to pass the first round in betting, and then to come in last or stay out; also, the player holding this position; the eldest hand
A rating used to calculate the vulnerability based on the relative amount of time since the discovery of the vulnerability According to experts, the potential for exploiting a vulnerability increases as the age of the vulnerability increases The assumption that people are likely to be aware of the existence of the vulnerability supports this statement The L-3 Network Security researchers assign lower ratings to the age factor of recently discovered vulnerabilities Older vulnerabilities are rated higher
how long something has existed; "it was replaced because of its age" a time in life (usually defined in years) at which some particular qualification or power arises; "she was now of school age"; "tall for his eld" begin to seem older; get older; "The death of his wife caused him to age fast" make older; "The death of his child aged him tremendously
The age of the CWT fish at the time of the recovery based on the reported Brood Year and Recovery Year
Most insurance companies calculate age by using the age you are nearest to Example: Insured is 45 and it is January, and the insured's birthday is in March If the insurance company was calculating age nearest, the insured would be considered age 46 for the purpose of calculating rates RETURN TO INDEX
You can say an age or ages to mean a very long time. He waited what seemed an age The bus took absolutely ages to arrive. = forever see also aged, ageing, coming of age, dark age, golden age, Ice Age, Iron Age, middle age, Stone Age
Age classification is based on the age of the person at his/her last birthday The adult universe(i e , population of marriageable age) is comprised of persons 15 years old and over for March supplement data and for CPS labor force data
A student's age is computed by subtracting year of birth from 2000 Therefore, students born in January 1976 and December 1976 will both be reported as age 24 (2000-1976)
Please Select -- under 5 6-7 8-10 11-13 14-15 16-18 over 18
The people who live at a particular period; hence, a generation
a time in life (usually defined in years) at which some particular qualification or power arises; "she was now of school age"; "tall for his eld"
When someone ages, or when something ages them, they seem much older and less strong or less alert. He had always looked so young, but he seemed to have aged in the last few months He was only in his mid-thirties, but already worry had aged him
(for insurance purposes) - depending on the company, the age of the life insured on his or her last birthday, or on the nearest birthday
The age of a thing is the number of years since it was made. Everything in the room looks in keeping with the age of the building
An applicant's age at the end of the September before entry to higher education (in years) 4 categories: 20 and under; 21 to 24; 25 to 39; 40 and over 11 categories: 17 and under; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 to 29; 30 to 39; 40 and over
To grow aged; to become old; to show marks of age; as, he grew fat as he aged
An age is a period in history. the age of steam and steel. items of Bronze Age pottery
The current age of the offender
make older; "The death of his child aged him tremendously"
a late time of life; "old age is not for sissies"; "he's showing his years"; "age hasn't slowed him down at all"; "a beard white with eld"; "on the brink of geezerhood"
The period of time that a wine spends maturing to achieve its best flavor and aroma Wines are aged in a variety of ways from large casks (such as oak or stainless steel) to bottles Complex wines tend to benefit from aging, whereas simple wines should be drunk when they are young
how long something has existed; "it was replaced because of its age"
structure This entry provides the distribution of the population according to age Information is included by sex and age group (0-14 years, 15-64 years, 65 years and over) The age structure of a population affects a nation's key socioeconomic issues Countries with young populations (high percentage under age 15) need to invest more in schools, while countries with older populations (high percentage ages 65 and over) need to invest more in the health sector The age structure can also be used to help predict potential political issues For example, the rapid growth of a young adult population unable to find employment can lead to unrest
{f} grow older, mature
Specifies the reported age of the eldest head of household From a machine-based measure perspective, an example would be "a machine belonging to a household where the age of the eldest head of household was between 25 and 34 years old "
grow old or older; "She aged gracefully"; "we age every day--what a depressing thought!"; "Young men senesce"
an era of history having some distinctive feature; "we live in a litigious age"
The age of the reference person
Mean age of the trees comprising a forest, crop, or stand In forests, the mean age of dominant (and sometimes codominant) trees is taken The plantation age is generally taken from the year the plantation was begun, without adding the age of the nursery stock
The age of a patient is based on age at discharge date A patient does not reach a particular age until his/her actual birth date
That part of the duration of a being or a thing which is between its beginning and any given time; as, what is the present age of a man, or of the earth? The latter part of life; an advanced period of life; seniority; state of being old
- where appropriate, products are classified according to age group of target market: Babies & Toddlers (0-4), Children (5-12), Teenagers (13-17), Young Adults (18-25), Adults (25-55), Seniors (aged 55+) Some products may be described in promotional materials as being targeted at slightly different age groups to those mentioned - in these cases they will be classified under the closest (most representative) age group
begin to seem older; get older; "The death of his wife caused him to age fast"
Age calculated in years at the time of the report of abuse or neglect, or as of December 31 of the reporting year
Age of Enlightenment
A period of time ranging from part of the 17th century through much of the 18th century, characterized particularly by the importance of logic and reason
age before beauty
A phrase said to allow older people to go before younger ones
age brackets
plural form of age bracket
age distribution
The number of people in stated age ranges
age groups
plural form of age group
age limit
A restriction placed on an activity based on the age of the participants; either lower or higher limit

The bar's age limit was 21, so we could not get in.

age of consent
The age at which a person is legally considered to be mature enough to engage willingly in sexual intercourse
age of judgement
Alternative spelling of age of judgment

I’m using mathesis — a universal science of measurement and order …And there is also taxinomia a principle of classification and ordered tabulation.Knowledge replaced universal resemblance with finite differences. History was arrested and turned into tables …Western reason had entered the 'age of judgement'.

age of judgment
The time of the Last Judgment

Thus if God fixes and determines the Day of Judgment, upon the foreſight of ſuch a General Impiety as will deſerve a final exciſion, God cannot reveal this to the World: For one would think it impoſſible, did the World know this beforehand, but the Age of Judgment ſhould be the moſt Devout and Religious Age, that ever had been from the beginning of the World; and then that would not be a fit time to deſtroy the World; and God could not foreſee it the propereſt time of Judgment.

age of judgment
The age at which a child is presumed to be able to judge the difference between right and wrong

The students are growing and developing at an astonishing rate mentally, physically, and morally. They are no longer children nor have they reached the age of judgment and discretion, but are in the period of transition, of vital and tremendous change.

age of majority
The age at which the rights and privileges of an adult are legally granted
age of reason
Seven years of age, at which age a person is morally liable for the sins that he or she commits

On September tenth — the morning of my seventh birthday — I came downstairs to the kitchen, where my mother was washing the dishes and my father was… reading the paper or something, and I sort-of presented myself to them in the doorway, and they said “Hey! Happy birthday!” And I said “I’m seven.” And my father smiled and said “Well, you know what that means, don’t you?” And I said “Yeah… that I’m gonna have a party and a cake and get a lot of presents (?)” And my dad said “Well, yes, but more importantly, being seven means that you’ve reached the age of reason, and you’re now capable of committing any and all sins against God and man.”.

age rating
A classification, applied to products, specifying a minimum age for a person using it
age ratings
plural form of age rating
age standardized rate
The incidence rate of a particular disease in a population if that population had a standard age structure
age standardized rates
plural form of age standardized rate
age-of-consent
Attributive form of age of consent, noun

The age-of-consent doctrine.

age-old
very old; having existed for a long time; ancient or well-established

They still make pottery by hand, in the age-old tradition.

age-reversal
A therapy or process which reverses the physiological aging process
age hardening
Precipitation hardening, also called age hardening, is a heat treatment technique used to increase the yield strength of malleable materials, including most structural alloys of aluminium, magnesium, nickel, titanium, and some stainless steels
age of consent
The age at which a person is considered to be legally competent to consent to sexual acts, and is thus the minimum age of a person with whom another person is legally permitted to engage in sexual activity
age based consent
(Kanun) A part of the standard sign-in procedure to help Microsoft comply with the United States Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)
age of discovery
The Age of Discovery, also known as the Age of Exploration , was a period starting in the early 15th century and continuing to the 17th century during which Europeans explored Africa, the Americas, Asia and Oceania. The fall of Constantinople in 1453 severed European trade links by land with Asia leading many to begin seeking routes east by sea and spurred the age of exploration. Historians often refer to the 'Age of Discovery' as the pioneer Portuguese and Spanish long-distance maritime travels in search of alternative trade routes to "the East Indies", moved by the trade of gold, silver and spices
age of exploration
The Age of Discovery, also known as the Age of Exploration , was a period starting in the early 15th century and continuing to the 17th century during which Europeans explored Africa, the Americas, Asia and Oceania. The fall of Constantinople in 1453 severed European trade links by land with Asia leading many to begin seeking routes east by sea and spurred the age of exploration. Historians often refer to the 'Age of Discovery' as the pioneer Portuguese and Spanish long-distance maritime travels in search of alternative trade routes to "the East Indies", moved by the trade of gold, silver and spices
Age Concern
a British charity organization that helps old people
Age Sex Location
request from one user to another to reveal his personal details (where he/she lives, age, and gender), ASL
Age of Aquarius
An astrological era held to have brought to the world increased spirituality and harmony among people
Age of Enlightenment
the Age of Reason a period in European history, in the 18th century, when educated people thought that beliefs should depend on reason and scientific proof
Age of Reason
the Enlightenment, 18th-century philosophical movement that emphasized the use of scientific inquiry and reason (most commonly associated with Locke, Descartes, Newton, and Rousseau)
Age of empires
{i} computer game
age appropriate
Content and experiences which are appropriate for the age of a learner are referred to as being age appropriate This is a concern with K-12 students particularly elementary students The concept applies to academic learning as well as to social experiences There is a concern relative to the sites on the web which are not appropriate for viewing by young students
age appropriate
A plan or placement based on the age of a student with special needs and non-handicapped peers, not on academic ability or skill level
age appropriate
Activities, materials, curriculum, and environment consistent with the chronological age of the child being served
age bracket
a group people having approximately the same age
age bracket
{i} age group, group of people who are approximately the same age
age bracket
the people between two particular ages, considered as a group = age group in the ... age bracket
age class
One of the intervals, commonly 10 or 20 years, into which the age range of tree crops is divided for classification or use Also pertains to the trees included in such an interval for example, trees ranging in age from 21 to 40 years fall into a 30-year age class; 30 designates the midpoint of the 20-year interval from 21 to 40 years
age class
An are grouping of trees according to an interval of years, usually 20 years A single age class would have trees that are within 20 years of the same are such as 1-20 years or 21-40 years
age class
A distinct group of trees recognized on the basis of age
age class
Interval of years, commonly 10, into which trees are grouped for
age class
An interval into which the age range of trees or forest stands is divided for classification or use (e g , 0-10 years, 10-20 years, etc )
age class
One of the intervals into which the age range of trees is divided for classification or use
age class
any interval into which the age range of trees, forests, stands, or forest types is divided for classification Forest inventories commonly group trees into 20-year age classes
age class
Any interval into which the age range of trees, forests, stands or forest types is divided for classification and use Forest inventories commonly group trees into 20-year age class groups
age class
One of the intervals, commonly 10-20 years, into which the age range of trees are divided for classification
age class
A general term applied to organisms which are born, hatched, etc within a specified time period; also a life stage Age class time frame varies with generation time of organisms For example, the young, juvenile, and adult age classes of many small mammals occur within a single year, whereas for trees, the young age class encompasses several years, typically 10 Age intervals into which wildlife or timber stands are divided are commonly 10 years Age classes are "balanced" when the whole forest has an approximate equal number of acres in each 10-year class from age zero through rotation age
age class
Any interval into which the age range of forest stands is divided for classification and use
age class
classes that define the ages of individuals in discrete units, such as 0 to 5 years, or 6 to 20 years
age class
An age grouping of trees according to an interval of years, usually 20 years A single age class would have trees that are within 20 years of the same age, such as 1-20 years or 21-40 years
age class
an interval, commonly 10 to 20 years, into which the age range of trees is divided for classification purposes; for example, trees, ranging in age from 21-40 years fall into the 30 year age class
age class
ny interval into which the age range of trees, forests, stands, or forest types is divided for classification Forest inventories commonly group trees into 20-year age classes
age class
people in the same age range
age discrimination
unfair treatment of people because they are old British Equivalent: ageism
age gap
difference in age
age group
A range of age, in years, used to categorise clients Age ranges are defined by specifying minimum and maximum ages
age group
A division of swimmers according to age The Colonial League Age Group divisions are: 8 & under, 9-10, 11-12, 13-14, and 15-18 In Developmental Meets, there may be a group for 6 and under year old swimmers
age group
a group people having approximately the same age
age group
An age group is the people in a place or organization who were born during a particular period of time, for example all the people aged between 18 and
age group
Age at start of term
age group
Age class, cohort, year class Fish hatched in the same calendar year
age group
A division of swimmers according to age The National Age Group divisions are: 10 & under, 11-12, 13-14, 15-16, and 17-18 Some LSCs have divided the swimmers into more convenient divisions specific to their situations, for example: 8 & under, 13 & over, 15 & over, Junior, or Senior
age group
a style that would appeal to all age groups. All the people of a particular age or range of ages. the people between two particular ages, considered as a group in the ... age group
age group
Effective Dec-2000 the correct social security definition of birthday is being used (A person is considered born on the first of the month unless they were acutally born on the first in which case they are considered born on the first of the previous month) This does not affect the state county and state county plan files but does affect the enrollment files listing enrollment statistics by sc-zip-gender-age group (For how to obtain these files see the main web page under the CONTACT section)
age group
- A target audience defined by age
age limit
An age limit is the oldest or youngest age at which you are allowed under particular regulations to do something. In some cases there is a minimum age limit. age limit for
age limit
restriction on age
age limit
regulation establishing the maximum age for doing something or holding some position
age norm
the average age at which particular performances are expected to appear
age of chivalry
era of gallantry and codes of chivalry in the conduct of knights and nobles
age of consent
The age of consent is the age at which a person can legally agree to having a sexual relationship. He was under the age of consent. The age at which a person is legally considered competent to give consent, as to sexual intercourse. the age of consent the age when someone can legally get married or have a sexual relationship
age of consent
minimum age at which a person may make legally binding decisions
age of consent
the minimum age for marrying without parental consent or the minimum age for consensual sexual relations; intercourse at an earlier age can result in a charge of assault or statutory rape; the age differs in different states of the Union
age of majority
is now 18 years However, you can define "Majority" in your own Will to be a higher age, e g 21 years, if you want to This is optional
age of majority
The age when a person acquires all the rights and responsibilities of being an adult In most states, the age is 18
age of majority
Refers to a child who has attained "legal age" or "adulthood " In Kentucky, the age of majority is 18 or age 19 for an unmarried child who is a full-time high school student, but not beyond the completion of the school year during which the child reaches the age of 19 years The age of majority is generally the age at which support payments are terminated unless the child is still in high school or is disabled
age of majority
The age at which a person has the legal capacity to enter into and be bound by a contract
age of majority
– The exact age at which a child becomes an adult for different purposes; a matter of law of each state
age of majority
{i} child who reaches the age of 18 and is completely emancipated from any control or authority from his/her parents
age of majority
The age at which an individual can legally enter into a contract
age of majority
Prior to the modern designation of 21 as the age of majority, different ages applied: If the fee is a military fee, the heir will be of full age when he has completed his twenty-first year and reached his twenty-second If he is the son and heir of a sokeman, when he has completed his fifteenth year If he is the son of a burgess, he is taken to be of full age when he knows how properly to count money, measure cloths and perform other similar paternal business 12 Thus it is not defined in terms of time but by sense and maturity A woman may be of full age [in socage] whenever she can and knows how to order her house and do the things that belong to the arrangement and management of a house, provided she understands what pertains to 'cove and keye,' which cannot be before her fourteenth or fifteenth year since such things require discretion and understanding -- from Bracton's Laws c 1400
age of primary elections
time of preliminary elections for qualifying candidates
age range
the people between two particular ages, considered as a group = age group in the ... age range
age restriction
limitation according to age
age set
Formally organized social group consisting of every male (or female) of comparable age. In societies where the practice traditionally occurs (e.g., the Nuer of the southern Sudan or the Masai of Kenya and Tanzania), a person belongs, either from birth or from a determined age, to a named age set that passes through a series of life stages, or age grades, each of which has a distinctive status or social and political role. See also rite of passage; social status
age spots
{i} liver spots, dark colored area on the skin due to age; brown-black spots on areas of the body that are exposed to sun
age-group
set of people having the same age
age-old
{s} ancient; having existed for ages
age-old
An age-old story, tradition, or problem has existed for many generations or centuries. This age-old struggle for control had led to untold bloody wars. = ancient. having existed for a very long time an age-old tradition/practice/custom etc
age-old
belonging to or lasting from times long ago; "age-old customs"; "the antique fear that days would dwindle away to complete darkness
-age
Forming nouns with the sense of collection or appurtenance
Atomic Age
The era, starting in the 1950s, during which nuclear energy was developed, and in which it was thought that all energy would be provided by such sources
Bronze Age
One the Classical Ages of Man; associated with warfare
Bronze Age
A period in a civilization's development when the most advanced metalworking has developed the techniques of smelting copper from natural outcroppings and alloys it to cast bronze
Golden Age
The oldest and best of the Classical Ages of Man, when people lived innocent lives of happiness and prosperity
Industrial Age
the time of the Industrial Revolution
Information Age
The current era, characterised by the increasing importance and availability of information (especially by means of computers), as opposed to previous eras (such as the Industrial Age) in which most endeavours related to some physical process or product
Iron Age
The most recent and debased of the four or five classical Ages of Man
Iron Age
A level of culture in which man used iron and the technology of iron production. Estimated to have begun in Europe about 1100 BC
New Age
A modern spiritual and religious movement
New Age
Of or relating to New Age music
New Age
New Age music
New Age
Of or relating to a broad movement in Western culture, covering a wide variety of alternative spiritual and philosophical ideas, that developed towards the end of the 20th century

At this point in history, the most radical, pervasive, and earth-shaking transformation would occur simply if everybody truly evolved to a mature, rational, and responsible ego, capable of freely participating in the open exchange of mutual self-esteem. There is the edge of history. There would be a real New Age - Ken Wilber.

New Age music
A genre of relaxing music with elements of world music
New Age music
A genre of music of a mystical nature, associated with New Age philosophies
New Age traveller
A member of a community of people, many of whom hold New Age beliefs, who travel among fairs and music festivals
Stone Age
A broad prehistoric period during which humans widely used stone for toolmaking
Stone Age
The time a particular field was introduced and was in its earliest stages of development
Stone Age
Any extremely primitive or undeveloped era
act one's age
To be mature and not childish

Act your age and stop fiddling with that pen - you’re showing us up.

aged
Simple past tense and past participle of age
aged
Having the age of

Aged 18, he had no idea what would happen next.

aged
Old
ageing
The process of becoming older or more mature
ageing
Becoming senescent; accumulating damage to macromolecules, cells, tissues and organs with the passage of time
ageing
Present participle of age
ageless
Always appearing youthful; never seeming to age

Her ageless face.

ageless
(relative to past) Having existed for so great a period of time that its longevity cannot be expressed

The ageless pyramids stood prominently against the sunset.

ageless
(relative to future) Continuing infinitely or indefinitely

This memorial will show our ageless respect to those who died.

aging
The deliberate act of making something (such as an antique) appear older than it is
aging
Allowing something to become older

The owner asked the clerk to age some big bills that were due.

come of age
To reach a specific age where one is legally considered to be an adult
come of age
To mature, or become fully developed

Wikipedia has come of age and is the first place to look for information.

coming of age
A person's journey from childhood or adolescence to adulthood
coming-of-age
Of or pertaining to a person's journey from childhood or adolescence to adulthood
coon's age
A very long time

We've been waiting a coon's age for our damn food.

day and age
A time period of years or more
dog's age
A long time; many years

John Higgins, I haven't seen you in a dog's age.

drinking age
A two and an ace as a starting hand in Texas hold 'em
emotional age
The chronological age of individuals of the same maturity as the person in question
golden age
A happy age of peace and prosperity
golden age
The Golden Age
golden age
A time of great progress or achievement in a particular field
ice age
Any of several cold periods in the history of the earth marked by episodes of extensive glaciation alternating with episodes of relative warmth
in this day and age
In the current time period of years
legal age
Alternative name of age of majority
mental age
How old one appears to be based solely on his mental ability and function
middle age
the period of life between youth and old age; midlife
nuclear age
The age in which nuclear energy and nuclear weapons were developed
of age
Old enough to be considered an adult (in law, or by society generally)

He's of age now – he can make his own decisions.

old age
The latter part of (human) life. Old age begins with the deterioration of physical abilities such as sight, hearing, walking (stick required), etc. or by definition at a certain age (eg. 80 in present times), and ends in death

People of old age are often hard of hearing.

old age pension
A pension paid to people by the state, when they reach a predefined age, to compensate for loss of earnings
prehistoric age
The time before written history became available
school-age
An age of a person when attending lower-level schools is customary. The period in a person's life when one is legally required to attend school

He's no school-age child; he's in college now.

silver age
an historical period of great accomplishment in a field or a society, usually following, and not quite as good as, a golden age, and not as bad as an iron age
space age
The period from the about the time of the launch of Sputnik in 1957 to the present day, during which man ventured into space
space age
an item or technology that embodies the Zeitgeist of the space age by appearing futuristic or modern
space-age
of, or relating to the space age
stone-age
Belonging in the Stone Age
teen-age
Alternative spelling of teenage
youth-on-age
A perennial plant native to North America and widely planted as an ornamental: Tolmiea menziesii
age