çağ

listen to the pronunciation of çağ
Türkçe - İngilizce
epoch
age

This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages. - Bu muhteşem katedral orta çağlara kadar dayanır.

We are living in the atomic age. - Biz atom çağında yaşıyoruz.

period
era

We are in the era of atomic energy. - Atom enerjisi çağındayız.

The revolution brought in a new era. - Devrim yeni bir çağ getirdi.

time; age, period; era, epoch
time

I had a call from her for the first time in a long time. - Uzun süredir ondan ilk kez bir çağrı aldım.

That castle was built in ancient times. - O kale eski antik çağda inşa edilmiştir.

age, period
times

How many times do I have to ask you to call me by my first name? - Beni ilk adımla çağırmanı senden kaç kez istemek zorundayım?

That castle was built in ancient times. - O kale eski antik çağda inşa edilmiştir.

the right time (for something)
era, epoch
(Politika, Siyaset) cycle
day

He was regarded as the greatest writer of the day. - Çağının en iyi yazarı olarak görülüyordu.

In this day and age, life without electricity is unimaginable. - Bu çağda elektriksiz bir hayat düşünülemez.

date

Your ideas are all out of date. - Sizin fikirleriniz tamamen çağ dışıdır.

His ideas are up to date. - Onun fikirleri çağdaş.

çağ atlamak
(for a country) to make up for lost time by modernizing with lightning rapidity; (for someone) to enter the modern age at a bound
çağ açmak
to open a period
çağ açmak
to begin a new era
çağ açmak
usher in a new epoch
çağ üstü
ultramodern
geç antik çağ
late antiquity
ilk çağ
first age
neolitik çağ
(Denizbilim) neolithic age
yakın çağ
modern age
yeni çağ
new era
yeni çağ
new age
antik çağ
Archaic times
eski çağ
ancient period
ikinci çağ
The second era
ilk çağ
Antiquity
orta çağ
middle ages
paleolitik çağ
paleolithic age
çağlar
ages
altın çağ
Saturnian age
altın çağ
(ı) the golden age
altın çağ
heyday
altın çağ
Golden Age

The Great Depression was the golden age of gangsters. - Büyük Bunalım, gangsterlerin altın çağındaydı.

The golden age is before us, not behind us. - Altın çağ bizim önümüzde, arkamızda değil.

altın çağ
halcyon days
aydınlık çağ
age of enlightenment
azoik çağ
Azoic age
buzul sonrası çağ
(Coğrafya) postglacial age
dördüncü çağ
quaternary
tarih öncesi çağ
prehistoric age
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim
(Osmanlı Dönemi) Yaş
(Osmanlı Dönemi) Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.* Devir, tarih çağları. İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınça
Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri
Zaman parçası, vakit
Hayatın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri, yaş: "Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır."- R. H. Karay
Evlerde pis suların aktığı çukur
Bir katmanın oluştuğu süre
Hayatın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri, yaş
örgü şişi
Bir şeyin uygun, elverişli zamanı
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay
Bir şeyin uygun, elverişli zamanı: "Kendi çocuğu daha evlenecek çağda olmadığına göre kim bilir kimleri baş göz etmiştir."- S. F. Abasıyanık
Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun
asır
vakit
(Osmanlı Dönemi) KIVAM
çağ dışı
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
çağ dışı
Askerliğe alınma çağı dışında
çağ dışılık
Çağ dışı olma durumu
paleolitik çağ
Eski taş çağı: Tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu (insanlık tarihinin neredeyse %99'u) ve Buzul Çağlarının, jeolojik ismiyle Pleistosen'in, kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, MÖ yaklaşık 10.000 yıl öncesinde Neolitik Çağ'ın başlamasına kadar süren arkeolojik çağ. Bu çağı inceleyen arkeoloji dalı, Pleistosen arkeolojisi, ya da Paleolitik Çağ arkeolojisidir
paleolitik çağ
Tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu ve buzul çağlarının (pleistosen) kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, M.o. yaklaşık 10.000 yıl öncesine neolitik çağın başlangıcına kadar süren arkeolojik çağ
Birinci Çağ
En eski fosillerin oluşturdukları jeolojik zaman, paleozoik
Dördüncü Çağ
Yeryüzünün yaklaşık iki veya üç milyon yıllık çağı
Eski Çağ
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
Orta Çağ
Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden (476) başlayarak 1453 'e veya 1492'ye kadar süren çağ
Yakın Çağ
Fransız ihtilâli (1789)' nden zamanımıza kadar olan süre
Yeni Çağ
Orta Çağın bitiminden (1453 veya 1492'den) Fransız İhtilâline (1789) kadar süren çağ
antik çağ
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
antik çağ
Bu çağa özgü olan
ÇAĞLAR
(Osmanlı Dönemi) Kayalara veya setlere çarparak, yerden köpürerek düşen su. Şelâle, çağlayan
Üçüncü Çağ
Yeryüzünün yaklaşık altmış milyon yıllık çağı, senozoik
çağlar
Çağlayan
İkinci Çağ
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
İlk Çağ
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılına kadar süren çağ, antikite
çağ