labour

listen to the pronunciation of labour
Englisch - Türkisch
çalışma
{i} emek
{i} çaba harcamak
{i} işçi sınıfı
(Tıp) doğum
amele
(Politika, Siyaset) iş gücü
(Tıp) travay
(Ticaret) işçiler
amel
işçi partisi
geminin denizde çalkalanması
emekçiler
ayrıntılara girmek
İşçi Partisi'ne ilişkin
boğuşmak
işçi
çalışmak
emek harcamak
çabalamak
İşçi Partisi üyesi
doğurma
güçlükle hareket etmek
{i} uğraşmak
{f} çalış
Doğum sancısı
{i} doğum sancısı çekmek
{i} işçi partisi (İng.)
{i} hizmet
{i} işgücü
(isim) çalışma, hizmet, emek, işgücü, işçi sınıfı, işçi partisi (İng.), doğum sancısı
i., f., İng., bak. labor
doğurma/emekçi/emek
{i} lafı uzatmak
{i} emek vermek
(Avrupa Birliği) İşgücü iş, çalışma
uzat/uğraş/çalış
işçilik
(Ticaret) beden yükümlülüğü
(Ticaret) mesai
görev
labour force
işgücü
labor
{f} uğraşmak
labor
işgücü

Sanayi ülkeleri birçok nitelikli işgücüne ihtiyaç duyarlar. - Industrial countries require a lot of skilled labor.

labor
{f} çalışmak

Ben, bir gün laboratuvarda çalışmak istiyorum. - I wish to work in the laboratory some day.

labor
emek

Onun mutfağı emek tasarrufu yapan cihazlarla donatıldı. - Her kitchen is equipped with labor-saving devices.

Tom bir emekçi olarak çalıştı. - Tom worked as a laborer.

Labor
{i} doğum sancısı

Birkaç saatlik doğum sancısından sonra, güzel sağlıklı bir bebek doğurdu. - After several hours of labor, she delivered a lovely healthy baby.

Labor
{i} çalışma

Kırık test tüpleri, kırık deney şişeleri - Laboratuvarda dikkatsiz öğrencilerin çalışması. - Broken test tubes, cracked beakers - the work of careless students in the laboratory.

Jim bedensel çalışmadan korkuyordu. - Jim was afraid of physical labor.

labor
{i} iş gücü

Şirket kâr payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor. - This company uses cheap labor to increase its profit margins.

Bu iş yoğun iş gücü gerektirmektedir. - This task is labor-intensive.

labour market
(Avrupa Birliği) iş gücü piyasası
labour act
(Ticaret) iş yasası
labour act
(Kanun) iş kanunu
labour agreement
(Ticaret) iş sözleşmesi
labour budget
(Ticaret) maaş bütçesi
labour camp
(Politika, Siyaset) çalışma kampı
labour contract
(Askeri) toplu iş sözleşmesi
labour contract
(Kanun,Ticaret) iş akdi
labour day
(Ticaret) çalışma günü
labour exchange
(Ticaret) iş ve işçi bulma kurumu
labour exchange
(Ticaret) iş bulma bürosu
labour force
(Ticaret) işçi sınıfı
labour law
(Kanun) is kanunu
labour movement
(Politika, Siyaset,Ticaret) işçi hareketi
labour office
(Ticaret) iş ve işçi bulma kurumu
labour pains
doğum sancıları
labour policy
(Politika, Siyaset) çalışma politikası
labour power
(Ticaret) işgücü
labour relations
(Ticaret) işçi-işveren ilişkileri
labour relations
çalışma ilişkileri
labour rights
(Ticaret) işçi hakları
labour standards
(Ticaret) çalışma standartları
labour supply
işgücü arzı
Labour Party
işçi Partisi
labour costs
işçilik masrafları
labour court
iş mahkemesi
labour dispute
iş uyuşmazlığı
labour emigration
emek göçü
labour intensive
emek-yoğun
labour market
emek piyasası
labour of love
karşılık beklemeden yapılan iş
labour pains
çalışma özeni
labour saving
işten tasarruf sağlayan
labour turnover
işçi devri
labour union
işçi sendikası
labour wage
işçi ücreti
labour wages
işçi vergini
Labour Day
işçi bayramı
Labour Economics and Industrial Relations
(Ekonomi) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
labour and management
işçi ve işveren
labour costs
işgücü maliyeti
labour economics
çalışma ekonomisi
labour for the bishop
piskopos için emek
labour inspection board
İş Teftiş Kurulu
labour intensive commodity
emek-yoğun mal
labour leader
işçi lideri
labour of love
karşılık beklemeden seve seve yapılan iş, hatır işi
labour pain
doğum ağrısının
labour power
İş gücü
labour productivity
işgücü verimliliği
labour saving
Emekten/işten tasarruf eden
labour service
işçilik hizmeti
labour shortage
İşsizlik, iş açığı
labour time
emek zamanı
labour unions
sendika
labour wages
işçi ücreti
labour-intensive
emek yoğun
labour along
(Fiili Deyim ) güçlükle ilerlemek
labour cost
işçilik masrafları
labour cost
(Ticaret) işçilik masrafı
labour costs
(Ticaret) işçilik giderleri
labour dispute
(Ticaret) iş ihtilafı
labour flow
(Ticaret) işgücü akımı
labour force
(Sosyoloji, Toplumbilim) işgücü (marks)
labour force
(Avrupa Birliği) iş gücü
labour grading
iş değerleme
labour grading
iş değerlendirmesi
labour laws
(Kanun) iş kanunları
labour loss
(Ticaret) işgücü kaybı
labour loss
(Ticaret) iş gücü kaybı
labour monopoly
emek monopolü
labour piracy
(Ticaret) işçi korsanlığı
labour question
(Ticaret) işçi sorunu
labour requirements
(Avrupa Birliği) iş gücü gereksinimi
labour schedule
(Askeri) iş çizelgesi
labour the point
(deyim) bir sorunun üzerinde gereğinden çok durmak,gereksiz ayrıntılara girişmek
labour theory of value
(Sosyoloji, Toplumbilim) emek-değer kuramı (marks)
labour time
(Ticaret) emek süresi
labour troubles
(Ticaret) iş ve işçi olayları
labour turnover
işgücü devri
labour union
amele birliği (osmanlıda)
labour union
amele birliği
labor, labour [brit.], moil
emek, emek [brit.], didinmek
labor
işçi sınıfı
labor
(Tıp) doğum eylemi
labor
{i} zahmet
labor
doğum sancısı çekmek
child labour
çocuk işçiliği
collective labour agreement
(Kanun,Politika, Siyaset) toplu iş sözleşmesi
direct labour
(Askeri) doğrudan işçilik
direct labour
(Ticaret) dolaysız işçilik
include labour charge
ücrete işçilik eklemek
indirect labour
(Ticaret) dolaylı işçilik
labor
{i} den. fırtınada geminin şiddetle çalkalanması
labor
amel
labor
(Ticaret)

Kayaları patlatan işçiler gördük. - We saw laborers blasting rocks.

İşçiler bir insan barikatı kurdu. - The laborers formed a human barricade.

labor
işçilik

Belirtilen fiyat işçilik ücretini içermez. - The stated price does not include labor charges.

İşçilik maliyetlerini azaltmamız gerekiyor. - We need to reduce labor costs.

labor
(Askeri) denizlerde çalkalanmak
labor
meşakkat
labor
meşakkatli
labor
sıkıntı
labor
zorluk
labor
emek harcamak
labor
(Tıp) labor
labour market
emek pazarı
labourer
ecir
manual labour
(Ticaret) amelelik
manual labour
el emeği
manual labour
(Ticaret) el işçiliği
skilled labour
vasıflı işgücü
supply of labour
(Politika, Siyaset) işgücü arzı
unskilled labour
(Ticaret) vasıfsız işçiler
wage labour
ücretli emek
Minister of Labour
çalışma bakanı
Ministry of Labour
Çalışma Bakanlığı
agricultural labour
tarım işi
agricultural labour
tarla işi
cheap labour
ucuz emek
child labour
çocuk çalıştırma
demand for labour
işgücü talebi
direct labour
direkt işçilik
division of labour
işbölümü
free labour
serbest emek
free labour
sendikasız işçiler
international labour law
uluslararası iş hukuku
juvenile labour
çocuk işçi
labor
{f} çalış

Ben, bir gün laboratuvarda çalışmak istiyorum. - I wish to work in the laboratory some day.

O labaratuarda çalışır. - He works in the laboratory.

labor
bkz.labour
labourer
işçi

O bir nehir botunda bir işçidir. - He's a labourer on a riverboat.

labouring
çalışan
manual labour
el işi
organized labour
örgütlü işgücü
pauper labour
düşük verginli işgücü
Ministery of Labour and Social Security
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
abstract labour
Soyut emek, iş gücü. (Marx)
bonded labour
gümrüklü emek
daily labour
Günlük iş, gün içinde yapılan iş

Some of us are investment managers who earn billions from our daily labours.

efficiency of labour
emeğin verimliliği
forced labour
angarya
human labour
insan emeğinin
in labour
Doğumda
labor
doğum ağrı
labor
travay
labor
emeğe
labor
cilik
li labour
li emek
migrant labour
göçmen işçi
ministry of labour
emek bakanlığı
mobility of labour
emek akışkanlığı
mountain in labour
Doğumda dağ
pauper labour
düşük ücretli işgücü
proceeds of labour
işçi gelirleri
qualified labour
kalifiye işçi
slave labour
köle işgücü
socially necessary labour time
toplumsal gerekli emek zamanı
surplus labour time
fazla emek zamanı
sweated labour
sömürülen emek
wage labour
Ücretli işçilik
Labor
{i} hizmet
labor
(Askeri) İŞ, EMEK
labor
{f} emek vermek
labor
{f} alın teriyle yapmak
labor
çabalamak
labor
{f} 1. çalışmak
labor
işin teferr
labor
{f} çaba harcamak
labor
doğurma halinde olmak
labor
ağrı çekmek
labor
l will not labor the point
labor
güçlükle ilerlemek
Englisch - Englisch
Short for the Labour Party
To belabour, to emphasise or expand upon (a point in a debate, etc)

I think we've all got the idea. There's no need to labour the point.

A political party or force aiming or claiming to represent the interests of labour
The time period during which a mother gives birth
To toil, to work
Effort expended on a particular task; toil, work
The act of a mother giving birth
Workers in general; the working class, the workforce; sometimes specifically the labour movement, organised labour
{i} Labor party, political party (alternate spelling for labor)
An engine which is struggling to keep turning due to lack of revs or the use of too high a gear
human effort employed directly in production
a social class comprising those who do manual labor or work for wages; "there is a shortage of skilled labor in this field"
In Britain, people use Labour to refer to the Labour Party. They all vote Labour
la·bour labours labouring laboured in AM, use labor
Labour is very hard work, usually physical work. the labour of seeding, planting and harvesting The chef at the barbecue looked up from his labours; he was sweating. see also hard labour
concluding state of pregnancy; from the onset of labor to the birth of a child; "she was in labor for six hours"
the number of hours people work in producing goods and services (chapters 2 and 5)
work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long"
The mental and physical training and talents of people; sometimes called human resources
To belabour, to emphasize or expand upon (a point in a debate, etc)
{i} work, toil; craft; entire body of workers; status of workers; work force; contractions of childbirth; childbirth (alternate spelling for labor)
Someone who labours works hard using their hands. peasants labouring in the fields Her husband laboured at the plant for 17 years
strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for years to make a decent living"; "We have to push a little to make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral thesis"
One of the processes by which A acquires property for B
Onset of regular painful contractions associated with cervical dilatation or effacement and decent of the presenting part
The work done by a group of workers or by a particular worker is referred to as their labour. The unemployed cannot withdraw their labour -- they have no power
Labour is one of the primary factor inputs into production The term 'labour' refers to productive activity provided by humans, including physical effort, intellectual powers, trade skills, etc
A Labour politician or voter is a member of a Labour Party or votes for a Labour Party. a Labour MP Millions of Labour voters went unrepresented
employees with little supervisory responsibility whose main task is the production of goods and services
productive work (especially physical work done for wages); "his labor did not require a great deal of skill"
Time when the baby is about to be born
{f} work, toil; bother, take pains; become weary, become tired; make an effort; move heavily; be delayed; make weary, make tired
undergo the efforts of childbirth
Labour is used to refer to the workers of a country or industry, considered as a group. Latin America lacked skilled labour They were cheap labour
If you labour under a delusion or misapprehension, you continue to believe something which is not true. She laboured under the illusion that I knew what I was doing You seem to be labouring under considerable misapprehensions
If you labour a point or an argument, you keep making the same point or saying the same thing, although it is unnecessary. I don't want to labour the point but there it is
The economically productive capabilities of humans, their physical and mental talents as applied to the production of goods and services
If you labour to do something, you do it with difficulty. For twenty-five years now he has laboured to build a religious community. a young man who's labouring under all kinds of other difficulties. = struggle
a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and the socialization of key industries
See Labour; Labour Party; political party aiming or claiming to represent the interests of labour
Labour is the last stage of pregnancy, in which the baby is gradually pushed out of the womb by the mother. I thought the pains meant I was going into labour. the British Labour Party under Labour. In economics, the general body of wage earners. In classical economics, labour is one of the three factors of production, along with capital and land. Labour can also be used to describe work performed, including any valuable service rendered by a human agent in the production of wealth, other than accumulating and providing capital. Labour is performed for the sake of its product or, in modern economic life, for the sake of a share of the aggregate product of the community's industry. The price per unit of time, or wage rate, commanded by a particular kind of labour in the market depends on a number of variables, such as the technical efficiency of the worker, the demand for that person's particular skills, and the supply of similarly skilled workers. Other variables include training, experience, intelligence, social status, prospects for advancement, and relative difficulty of the work. All these factors make it impossible for economists to assign a standard value to labour. Instead, economists often quantify labour hours according to the quantity and value of the goods or services produced. child labour division of labour International Labour Organization Israel Labour Party labour economics labour law Labour Party labour union migrant labour
Labour Party
Any of a number of political parties of various nationalities, often opposed to conservative parties
Labour Party
A political organization representing labour
labour camp
A type of prison where prisoners are obliged to do forced labour, usually outdoors

The labour camps of the old Soviet Union are well described by the writer Alexander Solzhenitsyn.

labour camps
plural form of labour camp
labour force
The collective group of people who are available for employment whether employed or unemployed
labour of love
Alternative spelling of labor of love
labour union
Alternative spelling of labor union
labour unions
plural form of labour union
labour under the delusion
Wrongly believe that something is true
labour couch
A doula also known as a labour coach is a nonmedical person who assists a woman before, during, or after childbirth, as well as her partner and/or family by providing information, physical assistance, and emotional support
labour economics
Labour economics seeks to understand the functioning of the market and dynamics for labour. Labour markets function through the interaction of workers and employers. Labour economics looks at the suppliers of labour services (workers), the demanders of labour services (employers), and attempts to understand the resulting pattern of wages, employment, and income
labour law
Body of law that applies to matters such as employment, wages, conditions of work, labour unions, and labour-management relations
labour time
Socially necessary labour time in Marx's critique of political economy is what regulates the exchange value of commodities in trade and consequently guides producers in their attempt to economise on labour
Labour Day
{i} public annual holiday in honor of working people and of labor held on the first Monday in September in Canada and the United Stated; public annual holiday in honor of working people held in certain countries on May 1st
Labour Party
In Britain, the Labour Party is the main left-of-centre party. It believes that wealth and power should be shared fairly and public services should be free for everyone. The Labour Party and the teaching unions condemned the idea. a political party in Britain and some other countries that aims to improve social conditions for ordinary working people and poorer people Conservative Party. British political party whose historic links with trade unions have led it to promote an active role for the state in the creation of economic prosperity and the provision of social services. In opposition to the Conservative Party, it has been Britain's major democratic socialist party since the early 20th century. In 1900 the Trades Union Congress and the Independent Labour Party (founded 1893) established the Labour Representation Committee, which took the name Labour Party in 1906. In 1918 it became a socialist party with a democratic constitution, and by 1922 it had supplanted the Liberal Party as the official opposition party. In 1924 James Ramsay MacDonald formed the first Labour government, with Liberal support. The party was out of power from 1935 until a spectacular recovery in 1945 brought in Clement R. Attlee's government (until 1951), which introduced a system of social welfare, including a national health service, and extensive nationalization of industry. Labour regained power under Harold Wilson (1964-70) and later James Callaghan (1974-79), but it foundered because of economic problems and worsening relations with its trade-union allies. In 1983 Michael Foot's radical program resulted in a massive Labour defeat. Neil Kinnock moved the party toward the centre, but only in 1997 did Tony Blair and his "New Labour" agenda succeed in returning Labour to power
labour camp
la·bour camp labour camps in AM, use labor camp A labour camp is a kind of prison, where the prisoners are forced to do hard, physical work, usually outdoors. 'labor camp a prison camp where prisoners have to do hard physical work
labour economics
Study of how workers are allocated among jobs, how their rates of pay are determined, and how their efficiency is affected by various factors. The labour force of a country includes all those who work for gain in any capacity as well as those who are unemployed but seeking work. Many factors influence how workers are utilized and how much they are paid, including qualities of the labour force itself (such as health, level of education, distribution of special training and skills, and degree of mobility), structural characteristics of the economy (e.g., proportions of heavy manufacturing, technology, and service industries), and institutional factors (including the extent and power of labour unions and employers' associations and the presence of minimum-wage laws). Miscellaneous factors such as custom and variations in the business cycle are also considered. Certain general trends are widely accepted by labour economists; for instance, wage levels tend to be higher in jobs that involve high risk, in industries that require higher levels of education or training, in economies that have high proportions of such industries, and in industries that are heavily unionized
labour exchange
a British government office where people went to find jobs in the past job centre
labour force
The number of people employed plus the number of people unemployed
labour force
all those who are either employed or unemployed (chapter 8)
labour force
The Australian Bureau of Statistics defines labour force as: For any group, persons who were employed or unemployed, as defined Source: ABS cat no 6203 0, Labour Force, Australia,August 1999, p 70 labour force participation rate the proportion of a defined group of people who are in the labour force
labour force
The part of the population which is employed or available for work (i e excluding children, students, the handicapped and the aged)
labour force
This is the part of working age population either working or actively seeking work
labour force
The labour force consists of all the people who are able to work in a country or area, or all the people who work for a particular company. labor force all the people who work for a company or in a country
labour force
that part of the working-age population participating in work or actively job searching Retired people, students, people not actively seeking work or unavailable for work for other reasons are not part of the labour force
labour force
all people who either have a job or are actively seeking employment
labour law
Body of law that applies to matters such as employment, wages, conditions of work, labour unions, and labour-management relations. Laws intended to protect workers, including children, from abusive employment practices were not enacted in significant numbers until the late 19th century in Europe and slightly later in the U.S. In Asia and Africa, labour legislation did not emerge until the 1940s and '50s. Employment laws cover matters such as hiring, training, advancement, and unemployment compensation. Wage laws cover the forms and methods of payment, pay rates, social security, pensions, and other matters. Legislation on working conditions regulates hours, rest periods, vacations, child labour, equality in the workplace, and health and safety. Laws on trade unions and labour-management relations address the status of unions, the rights and obligations of workers' and employers' organizations, collective bargaining agreements, and rules for settling strikes and other disputes. See also arbitration; mediation
labour market
The market in which wages and conditions of employment are determined
labour market
the system of relationships between the supply of people available for employment and the available jobs labour market program a program designed to increase the number of people in employment or to improve the employment prospects of a target group, e g by the payment of subsidies to businesses who take on long-term unemployed people, young people, etc
labour market
When you talk about the labour market, you are referring to all the people who are able to work and want jobs in a country or area, in relation to the number of jobs there are available in that country or area. The longer people have been unemployed, the harder it is for them to compete in the labour market. the people looking for work and the jobs that are available at that time
labour market
It refers to the arena where employers, industries or companies (who need labour) come together with workers (who supply labour)
labour market
the market in which individuals supply their labour time to firms in exchange for wages and salaries (chapter 13)
labour market
arena where those who are in need of labour and those who can supply the labour come together
labour movement
the labour movement the organizations, political parties etc that represent working people
labour party
a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and the socialization of key industries
labour relations
la·bour re·la·tions in AM use labor relations Labour relations refers to the relationship between employers and employees in industry, and the political decisions and laws that affect it. We have to balance good labor relations against the need to cut costs. the relationship between employers and workers
labour union
Association of workers in a particular trade, industry, or plant, formed to obtain improvements in pay, benefits, and working conditions through collective action. The first fraternal and self-help associations of labourers appeared in Britain in the 18th century, and the era of modern labour unions began in Britain, Europe, and the U.S. in the 19th century. The movement met with hostility from employers and governments, and union organizers were regularly prosecuted. British unionism received its legal foundation in the Trade-Union Act of 1871. In the U.S. the same effect was achieved more slowly through a series of court decisions that whittled away at the use of injunctions and conspiracy laws against unions. The founding of the American Federation of Labor (AFL) in 1886 marked the beginning of a successful, large-scale labour movement in the U.S. The unions brought together in the AFL were craft unions, which represented workers skilled in a particular craft or trade. Only a few early labour organizers argued in favour of industrial unions, which would represent all workers, skilled or unskilled, in a single industry. The Congress of Industrial Organizations (CIO) was founded by unions expelled from the AFL for attempting to organize unskilled workers, and by 1941 it had assured the success of industrial unionism by organizing the steel and automotive industries (see AFL-CIO). The use of collective bargaining to settle wages, working conditions, and disputes is standard in all noncommunist industrial countries, though union organization varies from country to country. In Britain, labour unions displayed a strong inclination to political activity that culminated in the formation of the Labour Party in 1906. In France, too, the major unions became highly politicized; the Confédération Générale du Travail (formed in 1895) was allied with the Communist Party for many years, while the Confédération Française Démocratique du Travail is more moderate politically. Japan developed a form of union organization known as enterprise unionism, which represents workers in a single plant or multiplant enterprise rather than within a craft or industry
labour-intensive
Labour-intensive industries or methods of making things involve a lot of workers. Compare capital-intensive. Construction remains a relatively labour-intensive industry. an industry or type of work that is labour-intensive needs a lot of workers capital intensive
labour-intensive
requiring a large expenditure of labor but not much capital; "cottage industries are labor intensive"
labour-saving
A labour-saving device or idea makes it possible for you to do something with less effort than usual. labour-saving devices such as washing machines. making it easier for you to do a particular job labour-saving device/gadget/equipment etc
Labor
The Australian Labor Party
New Labour
a movement to rebrand the British Labour Party by discarding traditional goals (such as nationalization)
back labour
UK spelling of back labor
bonded labour
Labour required to be provided to repay a debt, considered tantamount to slavery
division of labour
The separation of work into different categories or tasks; each category or task being carried out by different groups of workers
forced labour
Alternative spelling of forced labor
labor
Effort expended on a particular task; toil, work

so I set myself to enlarge my cave, and work farther into the earth; for it was a loose sandy rock, which yielded easily to the labour I bestowed on it.

laboured
Of writing or speech or similar, stilted or not natural due to too much effort being used in the production
laboured
Simple past tense and past participle of labour
labourer
Alternative spelling of laborer
labouring
Present participle of labour
manual labour
Physical work done "by hand" (or using basic implements) instead of by machines
slave labour
Using slaves to do work
slave labour
The employment of workers for small amounts of money to do tedious tasks
labor
{n} pains, toil, work, childbirth
Manual labour
Manual labour (or manual labor) is physical work done with the hands, especially in an unskilled job such as fruit and vegetable picking, road building, or any other field where the work may be considered physically arduous, and which has as a profitable objective, usually the production of goods
Socially necessary labour time
Socially necessary labour time in Marx's critique of political economy is what regulates the exchange value of commodities in trade and consequently guides producers in their attempt to economise on labour
child labour
Employment of boys and girls in occupations deemed unfit for children. Such labour is strictly controlled in many countries as a result of the effective enforcement of laws passed in the 20th century (e.g., the United Nations Declaration of the Rights of the Child in 1959). In developing nations the use of child labour is still common. Restrictive legislation has proved ineffective in impoverished societies with few schools, although some improvements have resulted from global activism, such as boycotts of multinational firms alleged to be exploiting child labour abroad
child labour
Employment of boys and girls in occupations deemed unfit for children
concrete labour
(Ekonomi) Concrete labour is the labour different in kind, skill and intensity in every case, which gives to a commodity its specific qualities by which it satisfies human needs
direct labour
labour involved in production rather than administration, maintenance, and other support services
direct labour
labour employed by the authority commissioning the work, not by a contractor
manual labour
Manual labour (manual labor in American English) or manual work is physical work done by people, most especially in contrast to that done by machines, and also to that done by working animals. It is most literally work done with the hands (the word "manual" comes from the Latin word for hand), and, by figurative extension, it is work done with any of the muscles and bones of the body
surplus labour
Surplus labour is a concept used by Karl Marx in his critique of political economy. It means labour performed in excess of the labour necessary to produce the means of livelihood of the worker ("necessary labour"). According to Marxian economics, surplus labour is usually "unpaid labour". Marxian economics regards surplus labour as the ultimate source of capitalist profits
wage labour
Wage labour is the socioeconomic relationship between a worker and an employer in which the worker sells their labour under a contract (employment), and the employer buys it, often in a labour market. The products of labour become the employer's property. A wage labourer is a person whose primary means of income is to sell labour in this way
Labor
{i} political party which represents the interests of the worker
labor
The pay and allowances due employees in exchange for the labor services they render in behalf of the transit agency The labor allowances include payments direct to the employee arising from the performance of a piece of work
labor
see labour. the American spelling of labour. American Labor Party Canadian Labor Congress Farmer Labor Party Knights of Labor Labor Day National Labor Relations Board Labor Management Relations Act National Labor Relations Act American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations
labor
Intellectual exertion; mental effort; as, the labor of compiling a history
labor
The time period during which a mother gives birth
labor
spelling of labour; see British/commonwealth entry for definitions, etymology, pronunciation, translations, etc
labor
the federal department responsible for promoting the working conditions of wage earners in the United States; created in 1913
labor
productive work (especially physical work done for wages); "his labor did not require a great deal of skill" a social class comprising those who do manual labor or work for wages; "there is a shortage of skilled labor in this field" undergo the efforts of childbirth work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long
labor
undergo the efforts of childbirth
labor
Any pang or distress
labor
Travail; the pangs and efforts of childbirth
labor
Led by Prime Minster Ehud Barak, the "One Israel" coalition of Labor, Gesher and Meimad holds 26 seats and is the largest party in the Knesset The Labor government under the control of the late Prime Minister Yitzhak Rabin and his successor Shimon Peres is credited with taking the historic steps of engineering and implementing the Israeli-PLO Declaration of Principles, as well as with formally ending the state of war with Jordan
labor
undergo the efforts of childbirth work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long
labor
refers to the human effort to produce goods and services
labor
a social class comprising those who do manual labor or work for wages; "there is a shortage of skilled labor in this field"
labor
a mine pit (see medidas de mina)
labor
Workers in general; the working class, the workforce; sometimes specifically the labor movement, organised labor
labor
strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for years to make a decent living"; "We have to push a little to make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral thesis"
labor
All human exertion in the production of wealth
labor
To be in travail; to suffer the pangs of childbirth
labor
The labor costs associated with making goods to be sold This labor is part of the cost of sales, part of the manufacturing and assembly The row heading refers to fulfillment costs as well, for service companies
labor
To pitch or roll heavily, as a ship in a turbulent sea
labor
Heavy rolling or pitching while underway
labor
The period of contractions that change the cervix and ends with the birth of your baby
labor
To work at; to work; to till; to cultivate by toil
labor
To exert one's powers of mind in the prosecution of any design; to strive; to take pains
labor
Choose as many of the defined labor sources as needed If selecting "Other" please include additional labor sources in the entry box provided
labor
Physical toil or bodily exertion, especially when fatiguing, irksome, or unavoidable, in distinction from sportive exercise; hard, muscular effort directed to some useful end, as agriculture, manufactures, and like; servile toil; exertion; work
labor
To be oppressed with difficulties or disease; to do one's work under conditions which make it especially hard, wearisome; to move slowly, as against opposition, or under a burden; to be burdened; often with under, and formerly with of
labor
{f} work, toil, exert oneself; work hard, struggle (especially to attain a goal); move heavily; be troubled, suffer a disadvantage; give birth; discuss or think about excessively; tire
labor
To belabor; to beat
labor
the services performed by workers in return for wages
labor
{i} strenuous physical or mental work, toil, exertion; job or work that must be accomplished; work-force, workers; working class; uterine contractions; childbirth
labor
a factor of production; the talents, training, and skills of people which contribute to the production of goods and services
labor
concluding state of pregnancy; from the onset of labor to the birth of a child; "she was in labor for six hours"
labor
The act of a mother giving birth
labor
a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and the socialization of key industries
labor
To exert muscular strength; to exert one's strength with painful effort, particularly in servile occupations; to work; to toil
labor
Resource that includes the total of physical and mental effort expended by people in the economy
labor
any piece of work that is undertaken or attempted; "he prepared for great undertakings"
labor
work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long"
labor
To form or fabricate with toil, exertion, or care
labor
A measure of land in Mexico and Texas, equivalent to an area of 177&frac17; acres
labor
The labor is a unit of area used in Mexico and Texas In Texas it equals 177 14 acres (or 1 million square varas)
labor
The pitching or tossing of a vessel which results in the straining of timbers and rigging
labor
productive work (especially physical work done for wages); "his labor did not require a great deal of skill"
labor
That which requires hard work for its accomplishment; that which demands effort
labor
- the physical and mental exertion that human beings put into production activities
labor
A stope or set of stopes
labor
Physical effort a person has to expend to repair, inspect, or deal with a problem It is expressed in hours, and can be divided by crafts or skills
labor
Rates for all service work per hour
labor
travay
labor
To prosecute, or perfect, with effort; to urge strenuously; as, to labor a point or argument
labor
an organized attempt by workers to improve their status by united action especially via labor unions (especially the leaders of this movement)
labor
All human exertion engaged in the production of wealth or performing a service
laboured
If someone's breathing is laboured, it is slow and seems to take a lot of effort. From his slow walk and laboured breathing, Ginny realized he was far from well
laboured
{s} done with difficulty, heavy (as of breathing); forced, constrained; artificial, unnatural
laboured
requiring or showing effort; "heavy breathing"; "the subject made for labored reading"
laboured
Of an action that is difficult to perform
laboured
If something such as someone's writing or speech is laboured, they have put too much effort into it so it seems awkward and unnatural. Daniel's few encounters with Gold had been characterized by a laboured politeness
laboured
lacking natural ease; "a labored style of debating"
laboured
past of labour
labourer
la·bour·er labourers in AM, use laborer A labourer is a person who does a job which involves a lot of hard physical work. Her husband had been a farm labourer. someone whose work needs physical strength, for example building work worker
labourer
{i} person who works with his/her hands; person who does manual labor; worker, wage-earner
labourer
someone who works with their hands; someone engaged in manual labor
labourers
plural of labourer
labouring
doing arduous or unpleasant work; "drudging peasants"; "the bent backs of laboring slaves picking cotton"; "toiling coal miners in the black deeps"
labouring
{s} toiling, doing hard work, doing unpleasant work
labouring
UK, present participle of labour
labours
Third person singular simple present of to labour
labours
Plural of labour
Türkisch - Englisch

Definition von labour im Türkisch Englisch wörterbuch

labor
(Tıp) labor
labourer
worker
labour

  Silbentrennung

  la·bour

  Türkische aussprache

  leybır

  Aussprache

  /ˈlābər/ /ˈleɪbɜr/

  Etymologie

  () From Middle English labouren Old French laborer Latin laborare (“(intransitive) to labor, strive, exert onself, suffer, be in distress, (transitive) to work out, elaborate”) labor (“labor, toil, work, exertion”); perhaps remotely akin to robur (“strength”).

  Gemeinsame Collocations

  labour market, labour saving, labour cost
Favoriten