to let things take their course

listen to the pronunciation of to let things take their course
Englisch - Türkisch
işi oluruna bırakmak
to let things take their course

    Türkische aussprache

    tı let thîngz teyk dher kôrs

    Aussprache

    /tə ˈlet ˈᴛʜəɴɢz ˈtāk ˈᴛʜer ˈkôrs/ /tə ˈlɛt ˈθɪŋz ˈteɪk ˈðɛr ˈkɔːrs/
Favoriten