matter

listen to the pronunciation of matter
Englisch - Türkisch
{f} önemli olmak
konu

Onlar tartışmamız gereken konular. - They are matters which we need to discuss.

Onun bu konuyla ilgili yorumu çok tek-taraflıdır. - His interpretation of this matter is too one-sided.

cisim
mesele

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Meselenin önemini ona iyice anlatmalısın. - You must bring home to him the importance of the matter.

madde

Madde üzerinde konuşalım. - Let's talk over the matter.

Radyoaktif maddeler tehlikelidir. - Radioactive matter is dangerous.

{f} önemi olmak
{i} husus

Bu hususla hiçbir ilgim yok. - I have nothing to do with this matter.

Yukarıda belirtilen hususlarda acil görüşünüzü talep ediyoruz. - We now request your opinion in the above-referenced matter.

{i} şey

Onun bu yıl üniversiteden mezun olamaması gülünecek bir şey değil. - It is no laughing matter that he couldn't graduate from university this year.

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

{i} irin
{i} cerahat
{f} iltihaplanmak
{i} öz

Bu konuyu tartışmak için özel bir isteğim yok. - I have no particular desire to discuss that matter.

Konu hakkında seninle özel olarak konuşabilir miyim? - May I talk with you in private about the matter?

{i} önem

Cevap verip vermemenin önemi yok. - It doesn't matter whether you answer or not.

Söylediği şeyin hiçbir önemi yok. - It doesn't matter what he said.

{i} iltihap
mesle

Meseleyle ilgili meslektaşlarımla görüşmeliyim. - I must confer with my colleagues on the matter.

Mesleğiniz ne olursa olsun, ya da bu meslekte ne kadar mutlu olursanız olun, diğer bir mesleği seçmiş olmayı istediğiniz anlar vardır. - No matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career.

ufunet
{i} of/for neden
yazılı belge
irinlenmek
{f} önemi olmak, önem taşımak, farketmek
içerik
yazılı şey
neden

Neden senin için bu kadar önemli? - Why does it matter so much to you?

Neden önemli olması gerektiğini bilmiyorum. - I don't know why it should matter.

farketmek
özdek
sorun

Lütfen bu sorunu bankanızla birlikte gözden geçirir misiniz? - Would you please check this matter with your bank?

Bu sorun hakkında seninle konuşmak istiyorum. - I would like to talk with you about this matter.

Tom tembel bir çocuk değildir, İşin aslına bakarsanız, o çok çalışır. - Tom is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard.

Ben işin aslını anlayacağım. - I am going to ascertain the truth of the matter.

vesile
sebep

Nereye bakarsan bak depremin sebep olduğu hasarı görebilirsin. - No matter where you look you can see damage caused by the earthquake.

dert

Dert olabilecek hiçbir şey yok. - There's nothing the matter.

aksilik
farket(mek)
madde,v.farket: n.konu
müsvedde
baskıya hazır hurufat
şikâyet

İş ne kadar zor olursa olsun Tom asla şikayet etmez. - Tom never complains, no matter how hard the work is.

Ne yaparsam yapayım, Tom her zaman şikâyet eder. - No matter what I do, Tom always complains.

fark

Benim için farketmez. - It doesn't matter to me.

Benim için fark etmez. - It wouldn't matter to me.

farke

Ne söylersen söyle farketmez, senden nefret ediyorum! - No matter what you say, I hate you!

Benim için farketmez. - It doesn't matter to me.

durum

Sorunun ardında karmaşık durumlar vardır. - There are complicated circumstances behind the matter.

Bu maddenin normal durumu katıdır. - The common state of this matter is solid.

fark etmek
(Havacılık) cisim mesele
ziyaı
matter of course
işin doğal gidişine
matter of fact
(Kanun) bir muamma
matter of fact
vaka
matter of time
zaman meselesi
matter of
sorunu

Bu son derece bir yerçekimi sorunudur. - This is a matter of the utmost gravity.

matter of course
olağan iş
matter of death and life
ölüm-kalım meselesi
matter of fact
gerçekçi
matter of life or death
ölüm kalım meselesi
matter with
le ilgili dert
matter-of-fact
soğukkanlı
matter-of-fact
maddi
matter-of-fact
duygusuz
matter-of-fact
gerçekçi
matter of consequence
Sonuçları olacak bir mesele
matter of degree
kademe meselesi
matter of factly
gerçekçi bir şekilde
matter of honour
namus davası
matter of opinion
görüş meselesi
matter of timing
zamanlama meselesi
matter to
konuya
matter a lot
çok şey ifade etmek
matter cycle
(Askeri) madde çevrimi
matter for discussion
bahis konusu mesele
matter for discussion
söz konusu şey
matter of concern
(deyim) kaygilanilacak bir sey
matter of course
(deyim) (as) a matter of course dogal olarak, hic dusunmeden
matter of fact
duygusuz
matter of fact
maddi
matter of importance
umur
matter of life or death
(deyim) cok onemli amatter of life and/or death
matter of opinion
(deyim) herkesin degisik dusundugu bir konu
matter of taste
zevk meselesi
matter of time
(deyim) er veya gec muhakkak olacaktir,zaman meselesi
matter with
ile ilgili dert
matter with
-le ilgili dert
gray matter
beyin
no matter
önemi yok

Bilgelik yolunda yürümek isteyen hatadan korkmamalı, zira ne kadar çok gelişme yaparsa yapsın hiç önemi yok, onun amacı elde edilemeyecek kadar uzak kalır. - He who wants to travel the path of wisdom must not fear failure, for no matter how much progress he makes, his goal remains unattainably far off.

Bana kaç kez gösterilirse gösterilsin önemi yok, ben sadece kravat bağlamayı öğrenemiyorum. - No matter how many times I've been shown, I just can't learn how to tie a tie.

no matter
-e rağmen
as a matter of fact
zaten
a matter of concern
kaygılanacak bir şey
a matter of time
zaman meselesi
as a matter of course
(Konuşma Dili) gayet tabii
as a matter of fact
gerçekten
as a matter of fact
hatta
as a matter of fact
doğruyu söylemek gerekirse
as a matter of fact
aslına bakarsan
as a matter of fact
sahiden
as a matter of fact
aslına bakarsak
as a matter of fact
aslına bakılırsa
as a matter of fact
doğrusunu isterseniz
as a matter of fact
hakikaten
as a matter of fact
hattı zatında
coloring matter
boyarmadde
coloring matter
boya maddeleri
concerning this matter
bu husustaki
dissolved organic matter
(Çevre) çözünmüş organik madde
dissolved organic matter
(Denizbilim) dom
essence of the matter
konunun özü
essence of the matter
mevzunun mahiyeti
foreign matter
yabancı madde
insoluble matter
(Gıda,Kimya) çözünmeyen madde
it is a matter of
meselesi
it's no laughing matter
şakaya gelmez
it's no laughing matter
işin şakası yok
matter for
neden
matter of
neden
matter of fact
olgu
no laughing matter
şakası yok
no laughing matter
(deyim) şaka değil
no laughing matter
gülünmeyecek şey
no laughing matter
şakaya gelmez
no laughing matter
işin şakası yok
no laughing matter
şakaya gelmez durum
no matter
zararı yok
no matter
herşeye rağmen
no matter how
her ne şekilde
no matter how
her nasıl olursa olsun
no matter how
mahiyeti ne olursa olsun
no matter how
her ne pahasına olursa olsun
no matter how
ne şekilde
no matter what
her ne olursa olsun

Her ne olursa olsun, gidemezsin. - No matter what, you can't leave.

Bir zamanlar seni severdim ve her ne olursa olsun, her zaman hayatımın bir parçası olacaksın. - Once upon time I used to love you,And no matter what,you will always be a part of my life.

no matter what
her durumda
no matter what
ne
no matter what
iki eli kanda olsa
no matter what
ne olduğu önemsiz
no matter what happens
(deyim) ne pahasına olursa olsun
no matter when
her ne zaman olursa olsun
no matter where
her neresi olursa olsun
opinion matter
(Politika, Siyaset) görüş meselesi
settle a matter amicably
tatlıya bağlamak
settle the matter
sorunu çözmek
states of matter
maddenin halleri
subject matter
(Kanun) mevzuu
there the matter dropped
mesele öylece kaldı
try to explain away a matter
ağız yapmak
It doesn't matter
Önemi yok
It doesn't matter a brass farthing
Vız gelip tırıs gider
a matter of
meselesi
a matter of course
beklenen son
a matter of course
kaçınılmaz son
a matter of life and death
hayat memat meselesi
annihilation of matter
madde yokoluşu
as a matter of course
doğal olarak

O, doğal olarak faturayı ona ödetti. - She let him pay the bill as a matter of course.

as a matter of fact
mahiyetçe
as a matter of fact
aslında
as a matter of fact
mağzı ondan ibarettir ki
as a matter of fact
matlap itibariyle
as a matter of fact
aslına baksan
as a matter of fact
işin doğrusu
conservation of matter
maddenin korunumu
corrosive matter
aşındırıcı madde
dry matter
kuru madde
grey matter
gri madde
in the matter of
konusunda

Benim maaşım konusunda onunla konuşmak istiyorum. - I want to speak to her in the matter of my salary.

inflammable matter
yanıcı madde
interstellar matter
yıldızlararası madde
law of conservation of matter
maddenin sakınımı kanunu
neutral matter
nötr madde
no laughing matter
şaka götürmez
no matter
e rağmen
no matter how
her ne şekilde olursa olsun
no matter that
e rağmen
no matter what
ıf.ne: prep.ne olduğu önemsiz
no matter when
ne zaman olursa olsun

O ne zaman olursa olsun, bir otobüse binmekten hoşlanmaz. - He does not like to take a bus, no matter when.

no matter which
ıf.hangi: prep.hangisi olursa olsun
no matter who
kim olursa olsun
no matter why
her ne sebepten olursa olsun
nothing the matter
dert olabilecek hiçbirşey
organic matter
organik madde

Organik madde büyük moleküller tarafından oluşturulmaktadır. - Organic matter is formed by large molecules.

pictorial matter
resimsel tarz
printed matter
basılı malzeme
printed matter
matbu madde
purulent matter
irin
purulent matter
cerahat
solid matter
katı madde
subject matter
mesele
subject matter
konu

Ezbere öğrenme sınavları geçmenizde fayda sağlayabilir ama konuyu gerçekten anlayacağınızın teminatı değildir. - Rote learning might help you to pass exams, but it's no guarantee that you'll really understand the subject matter.

tabular matter
iş cetveli
textual matter
basılacak metin
volatile matter
uçucu madde
white matter
ak madde
We cannot allow the matter to rest here
Bu meseleyi burada bırakamayız
a matter
meselesi
as a matter of doctrine
doktrin meselesi olarak
as a matter of fact
Doğrusu, gerçek su ki, zaten, işin doğrusu
condensed matter physics
Yoğun madde fiziği
matter of time
an meselesi
mattered
önemi
matters
maddeler
the last word on the matter
konu hakkında son ve kesin söz
what's the matter with you
ne olursa olsun sizinle's
a matter
perde arkası the hidden side of
matters
(isim) umur
matters
{i} umur
Englisch - Englisch
To care about, to mind; to find important

Besides, if it had been out of doors I had not mattered it so much; but with my own servant, in my own house, under my own roof.

To be important

Sorry for pouring ketchup on your clean white shirt! - Oh, don't worry, it does not matter.

A situation

a trivial matter.

Matter made up of normal particles, not antiparticles. (Non-antimatter matter)
Written material (especially in books or magazines)

He always took some reading matter with him on the plane.

A cause

a matter for concern.

A reason for concern; being amiss

What's the matter?.

A kind of substance

vegetable matter.

The basic structural component of the universe. Matter usually has mass and volume

Parmenides seems to fasten on that which is one in definition, Melissus on that which is one in matter,.

Gray and white matter are the two nerve tissue types that comprise the brain and spinal cord
fact n. something that has actual and undeniable existence or reality
Printed matter consists of books, newspapers, and other texts that are printed. Reading matter consists of things that are suitable for reading, such as books and newspapers. the Government's plans to levy VAT on printed matter. a rich variety of reading matter
{f} be important, be significant
You use matter in expressions such as `What's the matter?' or `Is anything the matter?' when you think that someone has a problem and you want to know what it is. Carole, what's the matter? You don't seem happy She told him there was nothing the matter
You use matter to refer to a particular type of substance. waste matter from industries
Matter is the physical part of the universe consisting of solids, liquids, and gases. A proton is an elementary particle of matter
{v} to produce matter, signify, regard
{n} body, materials, a subject, affair, importance, object, dimension, purulent running
To regard as important; to take account of; to care for
A general term for the material stuff in the universe; often does not include antiparticles
That of which anything is composed; constituent substance; material; the material or substantial part of anything; the constituent elements of conception; that into which a notion may be analyzed; the essence; the pith; the embodiment
containing mass, a measure of the total amount of material in a body, defined either by the inertial properties of the body or by its gravitational influence on other bodies
emphasis If you say that you are going to do something no matter what, you are emphasizing that you are definitely going to do it, even if there are obstacles or difficulties. He had decided to publish the manuscript no matter what = come what may
Genus: Entity Differentia: Takes up space and physically exists
universal counter of all possible states in evolutional process Matter is based on previous information and energy events, and exists in time and space created by the holographic Universe Matter's transformation to another states generates motion, which turns to energy and information And then, matter corrects its development getting feedback from energy and information processes
You use the fact of the matter is or the truth of the matter is to introduce a fact which supports what you are saying or which is not widely known, for example because it is a secret. The fact of the matter is that most people consume far more protein than they actually need
Anything that takes up space and has mass
Be important
A matter is a task, situation, or event which you have to deal with or think about, especially one that involves problems. It was clear that she wanted to discuss some private matter Until the matter is resolved the athletes will be ineligible to compete Don't you think this is now a matter for the police? Business matters drew him to Paris. = affair
Physical substance, something that has mass and occupies space
A word used to describe anything that contains mass
(used with negation) having consequence; "they were friends and it was no matter who won the games"
Written manuscript, or anything to be set in type; copy; also, type set up and ready to be used, or which has been used, in printing
Physical stuff—whatever has size and shape, is solid and tangible, takes up space, and can move Hence, for many philosophers of the Western tradition, material objects are substances that have the attribute of extension Idealists deny the reality of any such stuff, while materialists deny that there is anything else Also see OCP, BGHT, ColE, noesis, and MacE
That which is permanent, or is supposed to be given, and in or upon which changes are effected by psychological or physical processes and relations; opposed to form
To be of importance; to import; to signify
If you say that something does not matter, you mean that it is not important to you because it does not have an effect on you or on a particular situation. A lot of the food goes on the floor but that doesn't matter As long as staff are smart, it does not matter how long their hair is Does it matter that people don't know this? Money is the only thing that matters to them. see also grey matter, subject matter
If you say that a situation is a matter of a particular thing, you mean that that is the most important thing to be done or considered when you are involved in the situation or explaining it. History is always a matter of interpretation Jack had attended these meetings as a matter of routine for years. = question
everything in the universe that is made up of matter particles is called matter
{i} physical material (as opposed to spiritual); substance of a particular composition and consistency; issue, affair; excreted material; typed or written material; something that has mass and takes up space
If you say that something is no laughing matter, you mean that it is very serious and not something that you should laugh or joke about. Their behaviour is an offence. It's no laughing matter. = no joke
If something is no easy matter, it is difficult to do it. Choosing the colour for the drawing-room walls was no easy matter
n the substance of which a physical object is composed
written works (especially in books or magazines); "he always took some reading matter with him on the plane
a matter of life and death: see death as a matter of course: see course as a matter of fact: see fact mind over matter: see mind. Material substance that constitutes the observable universe and, together with energy, forms the basis of all objective phenomena. Atoms are the basic building blocks of matter. Every physical entity can be described, physically and mathematically, in terms of interrelated quantities of mass, inertia, and gravitation. Matter in bulk occurs in several states; the most familiar are the gaseous (see gas), liquid, and solid states (plasmas, glasses, and various others are less clearly defined), each with characteristic properties. According to Albert Einstein's special theory of relativity, matter and energy are equivalent and interconvertible (see conservation law)
That which one has to treat, or with which one has to do; concern; affair; business
If you say that something is another matter or a different matter, you mean that it is very different from the situation that you have just discussed. Being responsible for one's own health is one thing, but being responsible for another person's health is quite a different matter
whatever occupies space and can be perceived by our senses
If you say that a statement is a matter of opinion, you mean that it is not a fact, and that other people, including yourself, do not agree with it. `We're not that contrived. We're not that theatrical.' --- `That's a matter of opinion.'
some situation or event that is thought about; "he kept drifting off the topic"; "he had been thinking about the subject for several years"; "it is a matter for the police"
You say `it doesn't matter' to tell someone who is apologizing to you that you are not angry or upset, and that they should not worry. `Did I wake you?' --- `Yes, but it doesn't matter.'
anything that occupies space and has mass
You use no matter in expressions such as `no matter how' and `no matter what' to say that something is true or happens in all circumstances. No matter what your age, you can lose weight by following this program
You use matters to refer to the situation you are talking about, especially when something is affecting the situation in some way. If your ordinary life is out of control, then retreating into a cosy ritual will not improve matters If it would facilitate matters, I would be happy to come to New York Matters took an unexpected turn
Physical substance; that which has mass; trouble or difficulty
Is the material (atoms and molecules) that constructs things on the Earth and in the Universe
That of which the sensible universe and all existent bodies are composed; anything which has extension, occupies space, or is perceptible by the senses; body; substance
Substance excreted from living animal bodies; that which is thrown out or discharged in a tumor, boil, or abscess; pus; purulent substance
emphasis You use matter in expressions such as `a matter of weeks' when you are emphasizing how small an amount is or how short a period of time is. Within a matter of days she was back at work
the material of the universe
Anything that has mass and takes up space
Anything that has mass and occupies space
emphasis You can use for that matter to emphasize that the remark you are making is true in the same way as your previous, similar remark. The irony was that Shawn had not seen her. Nor for that matter had anyone else = come to that
Anything that has the properties of mass and inertia
Is the material substance of the universe that has mass, occupies space, and is convertible to energy
To form pus or matter, as an abscess; to maturate
Non-antimatter matter
If you say that something is just a matter of time, you mean that it is certain to happen at some time in the future. It would be only a matter of time before he went through with it
Amount; quantity; portion; space; often indefinite
a vaguely specified concern; "several matters to attend to"; "it is none of your affair"; "things are going well"
matter of course
An expected or customary outcome

On some occasions standing ovations may be given to political leaders as a matter of course, rather than as a special honour.

matter of course
A natural or logical outcome
matter of fact
something completely true

As a matter of fact, the car is midnight blue.

matter of fact
a more factual correction
matter of fact
a fact
matter of record
A fact which is recorded in governmental or other official records

When Dick Larkin asked to see his credentials, the inspector not only produced them, but gave the owner's name and the county in which the brand was a matter of record.

matter of record
A fact which is contained within court files or has otherwise been entered into evidence before the court
matter-of-fact
of, or relating to facts only; literal, realistic
matter-of-fact
lacking emotion or colour
matter-of-factly
As though stating a fact

I took the liberty of inviting somebody else to have dinner with us, Stallman said, matter-of-factly, giving me the same cat-like smile he gave me back in that Palo Alto restaurant.

matter-of-factly
As though the situation is normal and not unusual; not dramatically or fancifully

He was not of the East; and he came of a breed who fought devils and wizards as promptly and matter-of-factly as they battled human foes.

matter of consequence
An action whose outcome has bearing on subsequent events
matter of conscience
issue concerning one's scruples or moral sense
matter of course
an inevitable ending
matter of course
usual activity, common occurrence, everyday action
matter of fact
a disputed factual contention that is generally left for a jury to decide
matter of fact
something that is a fact; straightforward
matter of fact
a matter that is an actual fact or is demonstrable as a fact
matter of form
formal issue, precision and politeness
matter of great importance
significant issue, something very important
matter of importance
important matter
matter of law
question of law: a disputed legal contention that is generally left for a judge to decide
matter of life and death
something that is very important, something that has major consequences; emergency
matter of luck
dependent on chance
matter of opinion
subject to one's viewpoint, matter of how one looks at it
matter of principle
issue of fundamental rules, matter of general truth
matter of time
question of time, issue that will be decided in some time
matter to
be of importance or consequence; "This matters to me!
matter-of-course
expected or depended upon as a natural or logical outcome
matter-of-fact
not fanciful or imaginative; "local guides describe the history of various places in matter-of-fact tones"; "a prosaic and unimaginative essay"
matter-of-fact
not fanciful or imaginative; "local guides describe the history of various places in matter-of-fact tones"; "a prosaic and unimaginative essay
matter-of-fact
If you describe a person as matter-of-fact, you mean that they show no emotions such as enthusiasm, anger, or surprise, especially in a situation where you would expect them to be emotional. John was doing his best to give Francis the news in a matter-of-fact way + matter-of-factly matter-of-factly `She thinks you're a spy,' Scott said matter-of-factly. showing no emotion when you are talking about something exciting, frightening, upsetting etc matter-of-fact about
matter-of-fact
concerned with practical matters; "a matter-of-fact (or pragmatic) approach to the problem"; "a matter-of-fact account of the trip"
a small matter
Somewhat; slightly; a little

The socket and spindle being a small matter taper.

as a matter of fact
actually, in fact
as a matter of law
Legally; according to the law
back matter
the parts of a book that appear after the text, including the afterword, index and bibliography
baryonic dark matter
Any large aggregate of ordinary matter that does not emit light
baryonic matter
Ordinary matter made from baryons
cold dark matter
Dark matter traveling at classical, non-relativistic speeds
condensed matter
Any form of matter, such as a solid or liquid, in which there are strong interactions between neighbouring atoms
dark matter
particles of matter that cannot be detected by their radiation but whose presence is inferred from gravitational effects
degenerate matter
matter which has sufficiently high density that the dominant contribution to its pressure arises from the Pauli exclusion principle
faecal matter
faeces, excrement
fecal matter
feces, excrement
for that matter
as far as that is concerned
front matter
Within a book, all content preceding the main text or work itself
gray matter
Alternative spelling of grey matter
grey matter
Brains, i.e., a person's ability to think

We can succeed if we all use our grey matter.

grey matter
A collection of cell bodies and (usually) dendritic connections
hot dark matter
Dark matter traveling at ultra-relativistic velocities
it doesn't matter
it is not important; do not fret

I’m afraid I’ve broken your mug. — It doesn't matter; it was old and I was going to throw it away anyway.

it doesn't matter
I withdraw my previous statement

Maybe we could try fixing this part to the... no, wait, it doesn't matter.

mind over matter
Willpower alone can overcome a physical problem
no matter
irrespective of, regardless of, in spite of

She'll never catch up with them, no matter how hard she works.

no matter
it doesn't matter, it's unimportant, it doesn't make any difference

Did you fail your exam? - Yes, but no matter. I'll just study harder next time.

no matter how one slices it
from any perspective; in every case

No matter how you slice it, we have to get out of here and we have to take him with us.

no matter how thin you slice it, it's still baloney
Regardless of how many clever points or fine distinctions one makes, what one is saying is still false or is still nonsense

No matter how thin you slice it, it's still baloney, right?.

no matter what
definitely, under all and any circumstances

I'll love you no matter what — even if you hurt me.

no matter what
whatever; used to indicate that the speaker would do the same thing regardless of the options

No matter what they might try to, I'll look after you.

non-baryonic dark matter
dark matter comprised of elementary particles whose composition is as yet unknown, but is presumed to be unlike normal protons, neutrons and electrons etc
organic matter
The residues of dead plants and animals in various stages of decomposition
particulate matter
Any solid or liquid in a finely subdivided state, especially when considered as an atmospheric pollutant
state of matter
Any of the different phases of matter whose properties are dependent on the motions and forces of the molecules of which they are composed
strange matter
A proposed form of matter made from quarks, especially such matter that is stable
strongly symmetric matter
a predicted very high energy state of matter, present in the very early universe for perhaps 10-36 seconds after the Big Bang, when strong, weak, electromagnetic, and gravitational forces were undistinguished
subject matter jurisdiction
: In the law of civil procedure, the ability of a court to hear a case based on the authority granted to the court to hear that particular type of case

The divorce court was overturned when it rendered a criminal conviction against a party, because it lacked the subject matter jurisdiction to hear a criminal case.

subject-matter
The matter or thought presented for consideration in some statement or discussion; that which is made the object of thought or study
warm dark matter
Dark matter traveling at relativistic speeds, less than ultra-relativistic particles, but more than classical particles
weakly symmetric matter
a predicted very high energy state of matter, present in the very early universe for perhaps 10-12 seconds after the Big Bang, when strong, weak, and electromagnetic forces were undistinguished
what's the matter
What's wrong? What's the problem?

Why are you crying? What's the matter?.

white matter
A region of the central nervous system containing myelinated nerve fibres and no dendrites
foreign matter
foreign substance
Matter Of Fact
mof
mattered
past of matter
mattering
present participle of matter
matters
Plural of matter
matters
Third person singular simple present of to matter
matters
{i} issues; affairs
Türkisch - Englisch

Definition von matter im Türkisch Englisch wörterbuch

volatile combustible matter
vcm
matter
Favoriten