hold

listen to the pronunciation of hold
Englisch - Türkisch
tutmak

Bu tavanın sapını tutmak kolaydır. - The handle of this pan is easy to hold.

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

devam etmek
düzenlemek

Tom toplantıyı düzenlemek için uygun bir yer arıyor. - Tom is looking for a suitable place to hold the meeting.

Biz, partiyi düzenlemek için bir oda kiralamak zorundayız. - We have to rent a room to hold the party in.

(toplantı vb) düzenlemek
(Askeri) AMBAR, TUTMAK, BEKLETMEK: 1. Bir gemide yük istif bölmesi. 2. Bir mevzi veya bölgeyi zorla elde bulundurmak. 3. Taarruzda, düşman kuvvetlerinin hareketine veya yeniden gruplanmalarına engel olacak şekilde baskı yapmak. 4. Hava trafiğinde, uçuş halindeki bir uçağı, hava trafik kontrol talimatlarına uygun olarak, gözle veya diğer vasıtalarla tanınabilecek belirli bir saha veya bölge dahilinde tutmak
{i} tutma

Tom gözyaşlarını tutmaya çalıştı. - Tom tried to hold back his tears.

Tom barajın tutmayacağını bilemezdi. - Tom had no way of knowing that the dam wouldn't hold.

{f} kaldırmak
{f} kavramak
kabul ve tasdik etmek
savunmak (mevzi)
{i} tutunma
{i} tutunacak yer

Kayanın üzerinde el ya da ayak için tutunacak yerler yoktu. - There were no holds for hand or foot on the rock.

{i} bagaj bölümü (uçak)
sığınacak yer
arkası kesilmemek
bekletme
değişmemek
(Bilgisayar) basılı tutmak
zaptetmek
(ağırlık) taşımak
elde tutma

Tom bir iş bulamadı ya da tek başına yaşayamadı. - Tom was unable to hold a job or live by himself.

O onun işini engelliyor. - He is holding up her work.

engel olmak
(Ticaret) bulundurma
meşgul etme
tutuşmak
işgal etmek (makam)
(Kanun) icra etmek
süregelmek
(Havacılık) bagaj bölümü
düzenlemek (toplantı)
(Kanun) uhdesinde bulundurmak
(Muzik) durak işareti
(Kanun) hamil olmak
(Kanun) hüküm vermek
düşünmek
(Bilgisayar) dur-bekle
(Kanun) ifa etmek
(Ticaret) bakiye tutma
yapışmak (zamk)
yapışmak
(Havacılık) uçakta bagaj bölümü
tutunmak
genellikle tahıl saklanan yer
tutturmak
farzetmek
yapmak

Yarın öğleden sonra ilk olarak personel toplantısı yapmak istiyorum, bu yüzden konferans salonunu ayırır mısın? - I'd like to hold a staff meeting first thing tomorrow afternoon, so could you reserve the conference room?

{f} tut

Dilini tut, yoksa öldürüleceksin. - Hold your tongue, or you'll be killed.

Fotoğrafta elimi tutuyorsun. - You're holding my hand in the photo.

sürmek
{f} tutmak: Hold my hand. Elimi tut
kontrol altına almak
(neyise) oluşturmak
almak

Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı. - The Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Bu salon 2,000 kişi almaktadır. - This hall holds 2,000 people.

inanmak
belli bir durumda tutmak
geride tutmak

Seni geride tutmak istemiyorum. - I don't want to hold you back.

tutamak
içine almak
saymak
elinde tutmak
gemi ambarı
tutuş

Tom, Mary ve John'un el tutuştuğunu gördü. - Tom saw Mary and John holding hands.

Tom ve Mary el ele tutuşuyorlar. - Tom and Mary are holding hands.

sahip olmak
oluşturm
{f} alıkoymak
{f} barındırmak
{f} geçerli olmak
{f} dayanmak
{i} geminin iç tarafı
malik olmak
hold on to
tutunmak
hold up
(Fiili Deyim ) 1- yukarı kaldırmak 2- tutmak , desteklemek
hold on
bağlanmak
hold on
tutmak
hold off
uzak tutmak
hold on
{k} Dur!/Bekle!
hold on
tutunmak
hold back
Hesitate
hold the post
İş sahibi olmak, işle ilgili bir konumda bulunmak
hold against
(suçu) -e yüklemek
hold against
yüzüne vurmak
hold back
tedbirli olmak
hold off
geri durmak
hold off
mesafe koymak
hold on
dayanmak
hold one's own
yerini korumak
hold onto
tutmaya çalış

Onu tutmaya çalışmamı ister misin? - Would you like me to hold onto it?

hold out
direnmek
hold out
(deyim) calismaya devam etmek(eski veya kirik bir sey). hold out for sth. ayak diremek. hold out on someone [kd] birinden gizlemek
hold out
uzatmak
hold sway
egemen olmak
hold up
(deyim) durdurmak,geciktirmek. a hold-up durma
hold up
silahlı soygun
hold up
yolunu kesip soymak
hold up
desteklemek
Hold your horses
{k} Dur!/Bekle!
hold a candle to
kıyaslamak
hold a candle to
karşılaştırmak
hold a pitch
Bir akışı veya düzeni muhafaza etmek, bozmadan sürdürmek
hold back
(Gıda) geri tutma
hold by
(Konuşma Dili) aynı fikirde olmak
hold down
işgal etmek
hold down
sınırlandırmak
hold forth
uzun uzadıya konuşmak
hold in
kontrol altına almak
hold in contempt
(deyim) aşağılamak
hold in contempt
(deyim) küçümsemek
hold in esteem
hürmet etmek
hold in esteem
beğenmek
hold in esteem
adam yerine koymak
hold in high esteem
saygı göstermek
hold in high esteem
beğenmek
hold off
uzakta tutmak
hold on
süregelmek
hold on to
-e tutunmak
hold on to supplies
(Askeri) ikmallere dayanmak
hold on!
aganta
hold one's head up
(Konuşma Dili) gururlanmak
hold out
tutunmak
hold out
sunmak
hold out
vadetmek
hold out a carrot to somebody
yemlemek
hold out for
aşırı istemek
hold something back
zapt etmek
hold the line
(Askeri) safı bozmamak
hold to
vazgeçmemek
hold to
tutunmak
hold to
sadık kalmak
hold to
bağlı kalmak
hold up
yolunu kesmek
hold up
kaldırmak
hold up
geri tutmak
hold up
arzetmek
hold up
yardımda bulunmak
hold water
{k} geçerli olmak, makul olmak
hold with
uzlaşmak
Hold it
Kıpırdama!
Hold it
Öyle kal!
Hold on!
Dur!
Hold the line please!
Ayrılmayın lütfen!
Hold the line please!
Çınkayı kapatmayın lütfen!
Hold the line!
hattan ayrılmayın
Hold the line!
lütfen

Hat şimdi meşgul. Lütfen hatta kalın. - The line is busy now. Please hold the line.

Biraz bekleyin, lütfen. - Please hold the line a moment.

Hold your horses!
Ağır ol!
hold a secret
sır saklamak
hold against
ön yargıyla davranmasına neden olmak
hold aloof
yaklaşmamak
hold altitude
korunan yükseklik
hold an office
bir makam işgal etmek
hold back
tutmak

Kendini tutmak zorundasın. - You have to hold back.

Kız gözyaşlarını tutmak için çok gayret etti. - The girl tried hard to hold back her tears.

hold back
özünü tutmak
hold back
tut

Tom gözyaşlarını tutamadı. - Tom couldn't hold back his tears.

Tom gözyaşlarını tutmaya çalıştı. - Tom tried to hold back his tears.

hold back
gizli tutmak
hold back
zapt etmek
hold circuit
tutucu devre
hold close
yakında tut
hold down
tut

Tom bir mesleği tutamaz. O her zaman kovuluyor. - Tom can't hold down a job. He's always getting fired.

hold down
tutunmak
hold down
düşük düzeyde tutmak
hold down
(işi) yürütmek
hold fast
dayan

Bu ağaca sıkı dayanın. - Hold fast to this tree.

hold firm
sıkı dur
hold firmly
sıkı dur
hold forth
nutuk çekmek
hold forth
lafı iyice uzatmak
hold good
değerini korumak
hold good
geçerli olmak
hold in
yap
hold in
tutmak
hold in
zapt etmek
hold in contempt
hor gör
hold in esteem
saygı göstermek
hold in high esteem
el üstünde tutmak
hold in high regard
el üstünde tutmak
hold mode
tutma modu
hold no brief
başı boş olmamak
hold off
geciktirmek
hold off
yaklaştırmamak
hold on
bekle

Biraz daha bekler misiniz? - Can you hold on a little longer?

Bir dakika bekle,lütfen. - Hold on a minute, please.

hold on
devam etmek
hold on
(çınkada) beklemek
hold on
bırakmamak
hold on
beklemek
hold one's breath
heyecanla beklemek
hold one's breath
nefesini tutmak
hold one's ground
yerini korumak
hold one's ground
durumunu muhafaza etmek
hold one's peace
sesini çıkarmamak
hold one's peace
susmak
hold one's tongue
dilini tutmak
hold one's tongue
çenesini kapatmak
hold one's tongue
sesini kesmek
hold open
açık tut
hold out
öner
hold out
vermek
hold out
dayanmak
hold out
ileri sürmek
hold out for
beklemek
hold out the olive branch
zeytin dalı uzatmak
hold over
ertele
hold over
geri bırakmak
hold over
ertelemek
hold queue
tutma kuyruğu
hold relay
tutma rölesi
hold sth against
suçlamak
hold sth cheap
hor görmek
hold sth cheap
kıymetini bilmemek
hold the bag
kabak başında patlamak
hold the fort
göz kulak olmak
hold the line
çınkada beklemek
hold the line
hatta kal

Hatta kalın lütfen. Ben sizi onun ofisine bağlayacağım. - Hold the line please. I'll put you through to his office.

Hat şimdi meşgul. Lütfen hatta kalın. - The line is busy now. Please hold the line.

hold the line
hatta kalmak
hold the market
piyasayı elinde tutmak
hold the phone line open
hatta kal
hold the reins
dizginleri ele almak
hold to
izlemek
hold to
bağlı kal
hold to
korumak
hold to
sürdürmek
hold together
ayrılmamak
Englisch - Englisch
To detain

Hold the suspect in this cell.

To maintain, to consider

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

To win one's own service game
To have and keep possession of something

The general ordered the colonel to hold his position at all costs.

To reserve

Hold a table for us at 7:00.

Something reserved or kept

We have a hold here for you.

An instance of holding one's service game, as opposed to being broken
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

So I felt my way down the passage back to the vault, and recked not of the darkness, nor of Blackbeard and his crew, if only I could lay my lips to liquor. Thus I groped about the barrels till near the top of the stack my hand struck on the spile of a keg, and drawing it, I got my mouth to the hold.

To be or remain valid; to apply; to hold true; to hold good
The cargo area of a ship, (often cargo hold)

Put that in the hold.

The percentage the house wins on a gamble
A position or grip used to control the opponent

He got him in a tight hold and pinned him to the mat.

To cause to wait or delay

Hold the elevator.

To grasp or grip

Hold the pencil like this.

To contain or store

This package holds six bottles.

A grasp or grip

Keep a firm hold on the handlebars.

Status applied to an item being held at the Circulation Desk A valid borrower may request that a circulating book or other material be held upon its return to the Library The patron will be notified when the material becomes available
A term given to the act of holding a balance intact until an item or items have been collected By placing a hold on an account, the Bank will not permit the withdrawal of the uncollected portion of a deposit until it is certain that the items have been collected Back to Top
When item needed by a library user is out to someone else, one can place a hold on the item through the library online system A hold will ensure that the library user will be next in line when the item is returned and becomes available In Webcat the term Request is used for placing a hold
A borrower may request that a circulating book be held upon its return The patron will be notified when it becomes available
A hold on a book guarantees that a book checked out to another person will be saved for you when the book is returned You may request a hold on a book at the Circulation Desk
(Senate only) An informal practice by which a Senator informs his or her floor leader that he or she does not wish a particular bill or other measure to reach the floor for consideration The Majority Leader need not follow the Senator's wishes, but is on notice that the opposing Senator may filibuster any motion to proceed to consider the measure
{e} stop! stay! cease! leave off! forbear
{v} to support grasp, keep, retain, detain, stick, continue
{n} a support, catch, power, custody, place, the interior of a ship
{f} have in one's hand; include, contain; keep, save; restrain; maintain, support, believe; direct, arrange; possess
{i} grasp, grip; handle, something to grip; influence, effect; order to delay or postpone something; stronghold, secure fortified place; storage space in the hull of a ship
An opponent call "Hold!" when a player makes a play that the opponent ponders challenging Calling "Hold!" signals to the player not to draw new tiles until either the challenge is officially resolved or the "hold!" is rescinded
Binding power and influence
be valid, applicable, or true; "This theory still holds"
To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to derive title to; as, to hold office
a cell in a jail or prison power by which something or someone is affected or dominated; "he has a hold over them"
Something that may be grasped; means of support
cause to stop; "Halt the engines"; "Arrest the progress"; "halt the presses"
In general, to keep one's self in a given position or condition; to remain fixed
maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge"; "entertain interesting notions"; "harbor a resentment"
to close within bounds, limit or hold back from movement; "This holds the local until the express passengers change trains"; "About a dozen animals were held inside the stockade"; "The illegal immigrants were held at a detention center"; "The terrorists held the journalists for ransom"
keep from departing; "Hold the taxi"; "Hold the horse"
be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply to you!"; "This theory holds for all irrational numbers"; "The same rules go for everyone"
have room for; hold without crowding; "This hotel can accommodate 250 guests"; "The theater admits 300 people"; "The auditorium can't hold more than 500 people"
The authority or ground to take or keep; claim
have as a major characteristic; "The novel holds many surprises"; "The book holds in store much valuable advise
have or hold in one's hands or grip; "Hold this bowl for a moment, please"; "A crazy idea took hold of him"
arrange for and reserve (something for someone else) in advance; "reserve me a seat on a flight"; "The agent booked tickets to the show for the whole family"; "please hold a table at Maxim's"
assert or affirm; "Rousseau's philosophy holds that people are inherently good"
A hold guarantees that when a book is returned to the Circulation Desk it will be held for you
have as a major characteristic; "The novel holds many surprises"; "The book holds in store much valuable advise"
The lower interior part of a ship or airplane where cargo is stored
keep in a certain state, position, or activity; e g , "keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes"
A character [thus &?;] placed over or under a note or rest, and indicating that it is to be prolonged; called also pause, and corona
bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a contract"; "I'll hold you by your promise"
keep from exhaling or expelling; "hold your breath"
secure and keep for possible future use or application; "The landlord retained the security deposit"; "I reserve the right to disagree"
To maintain ownership of a security over a long period of time "Hold" is also a recommendation of an analyst who is not positive enough on a stock to recommend a buy, but not negative enough on the stock to recommend a sell
aim, point, or direct; "Hold the fire extinguisher directly on the flames"
Indicates that the request has been filled and the material is on the hold shelf at the location where it is to be picked up A notice has been sent to the patron, or is scheduled to be sent shortly
Not to fall away, desert, or prove recreant; to remain attached; to cleave; often with with, to, or for
time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
A place of confinement; a prison; confinement; custody; guard
Process to request a book which is currently charged out The current borrower will not be able to renew the book, and the person placing the hold will be notified to pick it up at Circulation Ask for information at Circulation
have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade"
be the physical support of; carry the weight of; "The beam holds up the roof"; "He supported me with one hand while I balanced on the beam"; "What's holding that mirror?"
To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to sustain
protect against a challenge or attack; "Hold that position behind the trees!"; "Hold the bridge against the enemy's attacks"
To receive and retain; to contain as a vessel; as, this pail holds milk; hence, to be able to receive and retain; to have capacity or containing power for
the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it; "he grabbed the hammer by the handle"; "it was an old briefcase but it still had a good grip"
To derive right or title; generally with of
drink alcohol without showing ill effects; "He can hold his liquor"; "he had drunk more than he could carry"
A library user may place a hold on a book charged out to another person; this ensures that the person placing the hold will be next in line to receive the book when the book is returned
To impose restraint upon; to limit in motion or action; to bind legally or morally; to confine; to restrain
Hold 'em
Texas hold 'em
hold a candle
To compare; to be even remotely of the same quality, skill, etc. as another

The old computer just doesn't hold a candle to the latest models.

hold a grudge
To stay angry (at someone or something) far longer than is reasonable

I made a mistake. That's not a good reason to hold a grudge against me.

hold a torch for
Alternative form of carry a torch for
hold all the aces
To be in a strong position when one is competing with someone else, having all the advantages
hold back
to delay, especially in school

He's a year older than his classmates because he was held back in second grade.

hold back
to act with reserve; to contain one's full measure or power

Don't hold back. Hit it as hard as you can.

hold back
to contain; stop

The dam can't hold back that much water.

hold down
To restrain; to check

You hold him down while I search him.

hold down
To continue, to hold and to manage well

I held down that job for years.

hold forth
Talk at great length; expatiate; harangue
hold forth
To extend or offer, propose
hold hands
Of two or more people, to clasp another's hand with one's own hand
hold hard
to remain still

Hold hard, here come the sheep.

hold hostage
To have possession or custody of a person as security for performance against a treaty, a pledge, or a demand, especially now an extra-legal demand
hold hostage
Any situation or leverage used to entrap or corner someone without physical restraint
hold it
Wait to excrete when you need to
hold it
Wait a minute; stop

Hold it. What did you say his name was?.

hold off
To delay commencing (an action until some specified time or event has passed)

Hold off baking until I get there.

hold off
To delay commencing an action (until some specified time or event has passed)

Hold off on baking until I get there.

hold off
To delay someone or something temporarily; to keep at bay

Let's try to hold off the lawyers until we are ready for them.

hold on
To keep; to store something for someone

Hold on to my umbrella while I ride the roller coaster.

hold on
To hold, grasp, or grip

Hold on tight to the railing.

hold on
To stay loyal

He didn't give up his fandom when others were; he held on.

hold on
Wait a short while

Hold on while I get my coat.

hold on
To persist
hold one's breath
To wait, as if breathlessly
hold one's head above water
Alternative form of keep one's head above water
hold one's horses
To be patient; to wait

I would ask everybody to hold their horses until we go through the process, ElBaradei said.

hold one's liquor
To be resistant to intoxication or to show few signs of intoxication, even after consuming a significant amount of alcohol

When I first came to London and fell in with Sebastian and Evangeline, neither could hold their liquor, nor judge which glass should be their last.

hold one's own
To demonstrate oneself to be capable; to provide a respectable performance or worthy competition; to stick up for oneself

But Ford, and Chrysler continued to hold their own against the latest competition from the Japanese.

hold one's serve
to win a game when one is serving
hold one's tongue
to keep quiet; especially, to leave something unsaid

I don't like his ideas, but I will hold my tongue.

hold one's urine
Not to urinate (for some period of time)

Because urinating tends to wash out the urethra, and because the urethra can be a rich source of diagnostic material, the sample will be more useful if the patient has held his urine for at least three hours.

hold one's water
To hold one's urine
hold one's water
To be patient; to control one's impulses
hold out
To withhold something

You've got a key! Why have you been holding out on me?.

hold out
To wait, or refuse in hopes of getting something better (from a negotiation, etc.)

How long has he been holding out?.

hold out
To set something aside or save it for later

Pack the boxes, but hold out a few blue ones for later.

hold out
To hold (something) out; to extend (something) forward

I held out my hand, and the horrible, soft-spoken, eyeless creature gripped it in a moment like a vise. I was so much startled that I struggled to withdraw; but the blind man pulled me close up to him with a single action of his arm.

hold out
To survive, endure

How long can they hold out without water?.

hold out
Alternative spelling of holdout
hold over
to save, delay

We will have to hold over these files until tomorrow.

hold over
something left from an earlier time

The QWERTY keyboard layout is a holdover from the days when manual typewriters jammed.

hold over someone's head
To harp on; to remind continuously (especially of a misstep or defeat)

I get one parking ticket and he holds it over my head for six months.

hold somebody's hand
To guide somebody through the basics or assist with excessively small details

I'll give you advice on writing an article, but I won't hold your hand through the entire process.

hold somebody's hand
To grasp or hold a person's hand
hold someone's feet to the fire
To maintain personal, social, political, or legal pressure on someone in order to induce him or her to comply with one's desires; to hold someone accountable for his or her actions

He kept tabs on presidents, monitored members of Congress, held bureaucrats' feet to the fire.

hold sway
Be pre-eminent; have the greatest influence (over someone or something); dominate
hold that thought
Used to acknowledge that one's attention needs to be diverted from what an speaker was saying

.... and then .... / John, hold that thought. I need to take this call..

hold that thought
To pause in a conversation for an interruption
hold the fort
To assume responsibility, especially in another’s absence
hold the fort
To maintain a secure position
hold the phone
stop; wait; woah. What's this? Look at this!

Hold the phone! We've had this problem before, with the other machine.

hold the phone
To hold; to wait for someone at the other end of a telephone connection

They asked me to hold the phone while they went to look up the answer.

hold the purse strings
To be in control of spending; to have financial power and responsibility
hold the reins
To be in charge, to be in control, as of a business, political organization, or other group

While conservatives hold the reins at the SBC, moderates have retained control of the Baptist General Convention of Texas.

hold tight
To hold something or someone closely

Hold me tight and kiss me.

hold tight
To hold on to something for security

Hold tight to me, the bus is going round a sharp bend.

hold tight
To hold something securely

Hold tight to that vase, and don't drop it.

hold true
to be true, valid or applicable
hold true
to remain true, valid or applicable; to apply

However the case may be with societies under widely different conditions of development, the law of mass and individuality holds true of the social facts known to us.

hold up
to fulfil / fulfill or complete one's part of an agreement

I don't think he's holding up his end of the bargain.

hold up
to rob at gunpoint

The guy tried to hold up a bank.

hold up
To withstand; to stand up to; to survive

hold up to heavy use.

hold up
To wait or delay

Hold up a minute. I want to check something.

hold up
To support or lift

Hold up the table while I slide this underneath.

hold up one's end
To hold up one's end of the bargain; to fulfill one's promise or obligation

I'm holding up my end and you had better hold up yours.

hold water
To withstand scrutiny or criticism; to be valid

Young man, he said, upon this point I can only say that your story is grossly improbable. It won't hold water..

hold with the hare and run with the hounds
To oppose an action or behavior and yet engage in the same action or behavior; to be a hypocrite

Well, if you ask me, Pastor Hawkins is trying to hold with the hare and run with the hounds by opposing casino gambling when his church operates a bingo game every Thursday night.

hold with the hare and run with the hounds
To remain neutral by attempting to placate two factions or both sides of a controversy

Julianna needs to be careful if she keeps holding with the hare and running with the hounds; she might wind up making enemies of both labor and management.

hold your fire
Do not discharge your weapon. Used originally for weapons needing a spark or lighting of a fuse to ignite gunpowder, now sometimes used to mean any weapon launching a projectile
hold your fire
Wait, don't retaliate, calm down, be quiet

Hold your fire and let me explain.

hold'em
Texas hold 'em
hold-up
Women's stockings designed to be worn without suspenders
hold-up
A delay or wait

What is the holdup?.

hold-up
a robbery at gunpoint

This is a hold-up! Give us all your money.

hold-up play
A play where an attacker retains possession of the ball, while the teammates can move up the field
hold-ups
Women's stockings designed to be worn without suspenders

Yet the conventions of cheating possess an odd kind of romance, of the love affair perpetually stalled in its first stages, when no one on the platform at Paddington knows you're only wearing hold-ups under your mac and you can briefly return to the drama of being the woman you thought had died of boredom somewhere on the thousand-and-eleventh trip to Waitrose.

hold-ups
plural form of hold-up
hold dear
value, cherish, esteem, appreciate, treasure
hold in
If you hold in an emotion or feeling, you do not allow yourself to express it, often making it more difficult to deal with. Depression can be traced to holding in anger Go ahead and cry. Don't hold it in
hold a mock election
Conduct an imitated election for educational purpose
hold the phone
(deyim) Stop what one is doing, as in Hold the phone! There's no sense in continuing this argument. This expression is often put as an imperative, as in the example
Hold responsible
hold to account
A hold
pause
Holding
ahold
held
occupied or in the control of; often used in combination; "enemy-held territory"
held
of Hold
held
occupied or in the control of; often used in combination; "enemy-held territory
held
Held is the name given to the actual judgement in a particular case
held
a: A requested item waiting collection See also Item Held b: An item is in the Library
held
Carried, grasped, or worn by a creature Also physically restrained (for example, a held door) Also, when italicized, immobile as the result of a spell or magical effect (such as hold person) Held characters are helpless, since they cannot move or perform any physical actions Such characters continue to breathe normally, however, and can take purely mental actions
held
Held is the past tense and past participle of hold. Past tense and past participle of hold. the past tense and past participle of hold
held
A situation where a security is temporarily not available for trading (e g Market Makers in OTC stocks or the Exchange in listed stocks are not allowed to display quotes)
held
A situation where a security is temporarily not available for trading (e g Market Makers are not allowed to display quotes)
held
past of hold
held
The status of a Settlement Request that is retained in the Central Scheduler be-cause it was entered as such or has been explicitly marked by the Sending Settlement Bank as not to be sent for settlement without further action by the Settlement Bank See Status for more details of statuses
hold back
hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth of communism in Sout East Asia"; "Contain the rebel movement"; "Turn back the tide of communism"
hold back
If you hold back or if something holds you back, you hesitate before you do something because you are not sure whether it is the right thing to do. The administration had several reasons for holding back Melancholy and mistrust of men hold her back
hold back
wait before acting
hold back
If you hold something back, you do not include it in the information you are giving about something. You seem to be holding something back
hold back
If you hold back something such as tears or laughter, or if you hold back, you make an effort to stop yourself from showing how you feel. She kept trying to hold back her tears I was close to tears with frustration, but I held back
hold back
hold back; keep from being perceived by others; "She conceals her anger well"
hold back
An amount of money retained by a construction lender or owner until satisfactory completion of the work performed by a contractor
hold back
Portion of a construction loan withheld by a lender from a contractor until all construction work is satisfactorily completed or sufficient space is leased in a floor loan
hold back
keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool"
hold back
secure and keep for possible future use or application; "The landlord retained the security deposit"; "I reserve the right to disagree"
hold back
To hold someone or something back means to prevent someone from doing something, or to prevent something from happening. Stagnation in home sales is holding back economic recovery Jake wanted to wake up, but sleep held him back
hold back
withhold, fail to provide; hesitate, avoid participation; restrain; retain ownership
hold back
If you hold something back, you keep it in reserve to use later. Farmers apparently hold back produce in the hope that prices will rise
hold back
encumber
hold back
cumber
hold back
constrain
hold back
restrain
hold by
support, agree with
hold down
restrict to preset limitations; be responsible for
hold down
keep; "She manages to hold down two jobs
hold down
If you hold someone down, you keep them under control and do not allow them to have much freedom or power or many rights. Everyone thinks there is some vast conspiracy wanting to hold down the younger generation
hold down
If you hold down a job or a place in a team, you manage to keep it. He never could hold down a job Constant injury problems had made it tough for him to hold down a regular first team place
hold down
keep; "She manages to hold down two jobs"
hold down
restrain; "please hold down the noise so that the neighbors can sleep"
hold in
close in or confine
hold in
hold back; keep from being perceived by others; "She conceals her anger well"
hold in
lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold your tongue"; "hold your temper"; "control your anger"
hold off
If you hold off doing something, you delay doing it or delay making a decision about it. The hospital staff held off taking Rosenbaum in for an X-ray They have threatened military action but held off until now
hold off
withstand, fight off; delay, postpone; keep at a distance; refrain from action
hold off
fight to a stand-off; "Dallas had enough of a lead to hold the Broncos back"
hold off
If you hold off a challenge in a race or competition, you do not allow someone to pass you. Between 1987 and 1990, Steffi Graf largely held off Navratilova's challenge for the crown
hold off
wait before acting
hold off
fight to a stand-off; "Dallas had enough of a lead to hold the Broncos back
hold office
occupy a position of authority (in a government, administration, etc.)
hold on
be persistent, refuse to stop; "he persisted to call me every night"; "The child persisted and kept asking questions"
hold on
If you hold on, or hold onto something, you keep your hand on it or around it, for example to prevent the thing from falling or to support yourself. His right arm was extended up beside his head, still holding on to a coffee cup He was struggling to hold onto a rock on the face of the cliff Despite her aching shoulders, Nancy held on
hold on
hold out, hang on, endure, stand firm; wait a minute, just a minute
hold on
If you hold on, you manage to achieve success or avoid failure in spite of great difficulties or opposition. This Government deserved to lose power a year ago. It held on
hold on
If you ask someone to hold on, you are asking them to wait for a short time. The manager asked him to hold on while he investigated. = hang on
hold on
hold firmly
hold on
stop and wait, as if awaiting further instructions or developments; "Hold on a moment!"
hold on
stop and wait, as if awaiting further instructions or developments; "Hold on a moment!
hold on
retain possession of; "Can I keep my old stuffed animals?"; "She kept her maiden name after she married"
hold on
hold the phone line open; "Please hang on while I get your folder"
hold on to
If you hold on to something that gives you an advantage, you succeed in keeping it for yourself, and prevent it from being taken away or given to someone else. Firms are now keen to hold on to the people they recruit. a politician who knew how to hold onto power
hold on to
If you hold on to something, you keep it for a longer time than would normally be expected. Do you think you could hold on to that report for the next day or two? People hold onto letters for years and years. = keep
hold on to
If you hold on to your beliefs, ideas, or principles, you continue to believe in them and do not change or abandon them if others try to influence you or if circumstances cause you to doubt them. He was imprisoned for 19 years yet held on to his belief in his people
hold out
thrust or extend out; "He held out his hand"; "point a finger"; "extend a hand"; "the bee exserted its sting"
hold out
wait uncompromisingly for something desirable; "He held out for the dessert and did not touch the cheeses
hold out
If you hold out, you manage to resist an enemy or opponent in difficult circumstances and refuse to give in. One prisoner was still holding out on the roof of the jail
hold out
wait uncompromisingly for something desirable; "He held out for the dessert and did not touch the cheeses"
hold out
stand up or offer resistance to somebody or something
Türkisch - Englisch

Definition von hold im Türkisch Englisch wörterbuch

holding
{i} holding
holding
{i} conglomerate
holding
holding company
holding
{i} conglomeration
hold
Favoriten