calling

listen to the pronunciation of calling
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) aranıyor
çağıran
ticari ünvan
ticari unvan
(Bilgisayar) çağrı yapma
çağırarak
(Bilgisayar) arıyor

Almanya'dan arıyorum. - I am calling from Germany.

Sizi Bay Kimura diye birisi arıyor. - A Mr. Kimura is calling you.

{f} çağır

Onu telefona çağırır mısınız? - Would you mind calling him to the phone?

Annesi seni çağırıyor. - Her mother is calling you.

istek
meslek
{i} çağırma

Neden onu çağırmayı denemedin? - Why didn't you try calling her?

Tom onu ilk adı ile çağırmamı bırakmamda ısrar ediyor. - Tom insists I stop calling him by his first name.

heves
tutku
{i}

Tom, Mary'nin onu iş yerinde aramasından hoşlanmıyor. - Tom doesn't like Mary calling him at work.

Yarın işten hastalık izni alıyorum. - I'm calling in sick tomorrow.

{i} görev aşkı
{i} davet
{i} seslenme

Kral, bana çocuğun olarak seslenmeyi kes. Tanrı aşkına ben otuz iki yaşındayım! - King, stop calling me your boy. I'm thirty-two, for God's sake!

call ara/uğra/çağır
{i} çağrı

ABD anlaşmayı ihlal edenlere karşı bir silah ambargosu çağrısında bulunuyor. - The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

O, yardım çağrısı yapan birini duydu. - She heard someone calling for help.

{i} telefon etme
meslek/heves
(Bilgisayar) arama

Canım Tom'u aramak istemedi. - I didn't feel like calling Tom.

Tom Mary'yi geç kalacağını söylemek için aramadığından dolayı azarladı. - Tom scolded Mary for not calling to say she'd be late.

call
aramak

Sadece seni aramak ve geç kalacağımı bildirmek istedim. - I just wanted to call you and let you know I'd be late.

Seni tekrar aramak zorunda kalacağım. - I'm gonna have to call you back.

call
çağırmak

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

O hareket edemiyordu ve yardım çağırmak zorunda kaldı. - He couldn't move and had to call for help.

call
{i} çağrı

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman Tom olarak çağrılıyor? - Why are people always called Tom in random sentences?

Ben bir genç kızın yardım çağrısı yaptığını duydum. - I heard a young girl call for help.

calling back
(Bilgisayar) geri aranıyor
calling line identification
(Bilgisayar,Teknik) arayan numaranın bilinmesi
calling out
sesleniş
calling party
(Telekom) arayan taraf
calling card
kartvizit
calling sequence
çağırma sırası
calling at
uğrayan
calling for action
eylem için çağrı
calling on
çağıran
calling out
SOS
calling up a spirit or devil
bir ruh ya da şeytan kadar çağrı
calling up of spirits
kadar ruhları çağıran
calling card
telefon kartı
calling card number
(Bilgisayar) arama kartı numarası
calling card service
(Telekom) telefon kartı hizmeti
calling card to use
(Bilgisayar) kullanılacak arama kartı
calling line identification
arayan numaranin bilinmesi
calling macro
makro çağırma / çağıran makro
calling macro
(Bilgisayar) makro çağırma
calling macro
(Bilgisayar) çağıran makro
calling off
son verme
calling sequence
(Bilgisayar,Teknik) çağrı sırası
calling station
(Askeri) çağıran istasyon
calling subscriber
arayan abone
call
{f} aramak (telefon)
call
{i} çağırma

Doktoru çağırmalıyız. - We had better call the doctor.

Size bir taksi çağırmamı ister misiniz? - Would you like me to call you a cab?

call
{i} seslenme

Kral, bana çocuğun olarak seslenmeyi kes. Tanrı aşkına ben otuz iki yaşındayım! - King, stop calling me your boy. I'm thirty-two, for God's sake!

Kimse bana böyle seslenmez. - Nobody calls me that.

call
adlandırmak
call
davet etmek

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Erkek torunum beni davet etmek için aradı. - My grandson called to invite me over.

call
söylemek

Tom geç kalacağını Mary'ye söylemek için aradı. - Tom called to tell Mary that he'd be late.

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

call
bağırmak
call
dava açmak
call
ziyaret etme

Biz, randevusuz başkalarını ziyaret etmekten kaçınmalıyız. - We must avoid calling on others without an appointment.

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

call
seslenmek
call
çağrıda bulunmak
abbreviated address calling
kısa numarayla arama
call
saymak
call
istem

Tom Mary'nin her zaman kendisini aramasını istemiyordu. - Tom didn't want Mary to call him all the time.

Tom Mary'yi işten eve giderken onun biraz ekmek almasını isteyip istemediğini sormak için aradı. - Tom called Mary to ask her whether she wanted him to buy some bread on his way home from work.

call
anmak
call
telefon etme
call
demek

Keşke bana Tom demekten vazgeçsen. - I wish you'd stop calling me Tom.

Sana arkadaşım demekten utanç duyuyorum. - I am ashamed to call you my friend.

call
telefon açmak
call
aramak telefon
call
iddia etmek
call
telefon

Patronum ofis telefonundan özel görüşme yaptığım için beni azarladı. - My boss called me down for making private calls on the office phone.

Bu akşam telefon etmez. - She won't call this evening.

call
(Bilgisayar) arama telefon
call
isim koymak
call
diye hitap etmek
call
celp etmek
call
talep

O kazançlarla ilgili vergi talep etti. - He called for a tax on earnings.

call
(Bilgisayar) çağrı yap

Milletler arası bir çağrı yapmak istiyorum. - I'd like to make an overseas call.

Sanırım doğru çağrı yaptık. - I think we made the right call.

call
(Bilgisayar) çağırma çağrı
call
haykırmak
call
düdük
call
telefon konuşması

Benim bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. - I need to make a telephone call.

Tom yapacak önemli bir telefon konuşması olduğunu söyledi. - Tom said he had an important call to make.

call
(Ticaret) satın alma hakkı
call
ad koymak
call
ad takmak
call
ötme (kuş)
call
konuşma

Tom bir günde yaklaşık elli telefon konuşması yapar. - Tom makes about fifty phone calls a day.

Tom Mary'den telefonunda hiç şehirlerarası konuşma yapmamasını rica etti. - Tom asked Mary not to make any long-distance calls on his phone.

call
adlandırılmak
call
düşünmek

Düşünmek için zamanım yoktu. Kanaate dayalı karar almak zorundaydım. - I didn't have time to think. I had to make a judgment call.

call
telefonla aramak
call
{i} ses

Biri benim adımı sesleniyordu. - Someone was calling my name.

Birinin adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name.

call
ziyaret

Ben bazen onu ziyaret ederim. - I call on him sometimes.

Nasıl olur da gece öyle geç saatte bizi ziyaret edersin? - How come you call on us so late at night?

call
ziyaret etmek

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

Biz, randevusuz başkalarını ziyaret etmekten kaçınmalıyız. - We must avoid calling on others without an appointment.

automatic calling unit
otomatik çağırma birimi
call
{f} ara

Havaalanına vardığımda onu aradım. - Arriving at the airport, I called her up.

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

call
farzetmek
call
varsaymak
call
alısünle arama
call
(by ile) geçerken uğramak
call
uğramak
call
resmi çağrı
call
davet

Erkek torunum beni davet etmek için aradı. - My grandson called to invite me over.

Onu davet etmeliydin. - You should've called her.

call
deklare
call
kısa ziyaret
call
adını vermek
call
uğrama

Bazen sana uğramamın bir sakıncası var mı? Hayır, hiç. - Do you mind if I call on you sometime? No, not at all.

Sanırım Tom'u arayabilir ve ona uğramasını ve yardım etmesini rica edebilirdim. - I guess I could call Tom and ask him to come over and help.

call
sesleniş
direct distance calling
şehirlerarası otomatik arama
Call
araye
Call
arayiz
automatic calling
Otomatik çağrı
call
Ameliyat masasındaki kişinin hastanın veya yaralının ölümünü ve ölüm saatini bildirmek

Okay, we are going to call it. Thank you very much everyone, for all your efforts. Time of death 17:15.

call
görüşmeyi
call
ara(mak)
call
çağırır
call
{f} çağır

Başkan, askeri güçleri çağırdı. - The President called out the troops.

Seni patronum diye çağıracağım. - I'll call you my boss.

callings
Görev aşkı
callings
Meslek, birinin özel iş sahası
name-calling
Lâkap takma, isim takma. (Olumsuz anlamda.)
name-calling
ad-istek
phone calling
telefon istek
CALL
(Askeri) Kara Kuvvetleri Alınan Dersler Merkezi (Center for Army Lessons Learned)
abbreviated address calling
kisa numarayla arama
call
ihtiyaç
call
{i} telefonda konuşma
call
telefon etmek
call
{i} bağırma, çağırma, bağırış, haykırma: I heard a call for help. Birinin ''İmdat!'' diye bağırdığını duydum
call
call girl fahişe
call
rağbet
call
hak iddia etme
call
Arama

Uluslararası aramaları kişiden kişiye yapmak en iyisidir. - It's best to make international calls person to person.

İtalya'yı arama için ülke kodu 39'dur. - The country code for calling Italy is 39.

call
kapıdan uğrama
call
{f} 1. (out) seslenmek, çağırmak; bağırmak: Did you just call me? Bana demin seslendin mi? He called out for help. ''İmdat!'' diye bağırdı. 2
call
{i} ötüş
call
çığlık
call
ötüş ötme boru boru sesi
call
{f} telefonda konuşmak
call
(out) seslenmek, çağırmak; bağırmak: Did you just call me? Bana demin seslendin mi? He called out for help. ''İmdat!'' diye bağırdı. 2
call
(Askeri) İŞARET: Bir trampet, boru veya düdük ile verilen işaret
call
uyandırmak
call
lakap takmak
call
bağırış
call
calling card kartvizit
call
lüzum ihtiyaç
call
talep etme
conference calling
konferans görüşme
digital selective calling
(Askeri) dijital seçici arama
maximum calling area precedence
(Askeri) azami çağrı alanı önceliği
maximum calling area; military civic action; mission concept approval; movement
(Askeri) azami çağrı alanı; askeri sivil işlemler; görev konsepti onayı; intikal kontrol dairesi
may i ask who's calling
kim arıyor sorabilir miyim
random calling
(Ticaret) rastgele ziyaret
selective calling device
(Telekom) seçici çağrı aleti
thank you for calling
aradığınız için teşekkürler
where are you calling from
nereden arıyorsunuz
Englisch - Englisch
Present participle of call
A strong urge to become religious
A job or occupation
{n} an employment, profession, trade, class
The act of one who calls; a crying aloud, esp
The persons, collectively, engaged in any particular professions or employment
the particular occupation for which you are trained
One's usual occupation, or employment; vocation; business; trade
Title; appellation; name
{i} ambition, aspiration; profession
A naming, or inviting; a reading over or reciting in order, or a call of names with a view to obtaining an answer, as in legislative bodies
A divine summons or invitation; also, the state of being divinely called
in order to summon, or to attact the attention of, some one
A calling is a profession or career which someone is strongly attracted to, especially one which involves helping other people. He was a consultant physician, a serious man dedicated to his calling. = vocation
A summoning or convocation, as of Parliament
calling card
A prepaid card or credit card, usually electronically readable, used to pay the charges when making a telephone call

Many experts now advise consumers to use a prepaid calling card to save money on long distance calls while staying in a hotel.

calling card
Excrement, especially of a domestic animal

A guide dog left his calling card on the court at Tuesday night's Magic-Pistons game in Orlando.

calling card
A small printed card which identifies the bearer, traditionally presented for introduction when making a social visit to a home or when attending a formal social event or business meeting

If Mrs. Nelson does come here, you be sure to put on your white apron before you open the door; and for pity sake don't forget the card-tray! You ought to know better than to stick out your hand for a lady's calling-card.

calling card
An attribute, object, or behavior which is distinctly characteristic of someone or something

Free and slightly funky chamber music is the calling card of this festival.

calling cards
plural form of calling card
calling in
Present participle of call in
calling name
A nickname
calling name
The name associated with the telephone number or similar identifier of a caller
calling name
The name by which a person is normally identified in conversation
calling name
A name an animal has been trained to respond to
calling off
Present participle of call off
calling out
Present participle of call out
calling to mind
Present participle of call to mind
calling to order
Present participle of call to order
calling up
Present participle of call up
calling-card
Alternative spelling of calling card
calling a meeting
arranging a meeting, setting a meeting, organizing a meeting
calling an alert
initiating a state of readiness, declaring a state of alert
calling card
a distinguishing characteristic or behavior; "bombs are a terrorist's calling cards"
calling card
a card that is used instead of cash to make telephone calls
calling card
A Calling Card enables customers to place local and long distance calls while away from their home and bill them to their telephone account
calling card
a printed or written greeting that is left to indicate that you have visited
calling card
A telecommunication credit card with an AuthCode for using a long distance carrier when the customer is away from their home or office (ANI)
calling card
a service that allows calls made from a telephone to be billed to a different telephone or credit card account
calling card
A telecommunication credit card with an AuthCode (authorization code) for using a long distance carrier when the customer is away from their home or office ANI
calling card
A credit/charge card accepted by AT&T for billing of AT&T Consumer Services A Calling Card may be either an AT&T Calling Card, a Local Telephone Company Calling Card, or a Commercial Credit/Charge Card
calling card
A calling card is a small card with personal information about you on it, such as your name and address, which you can give to people when you go to visit them. = card. a small card with a name and often an address printed on it, that people in the past gave to people they visited British Equivalent: visiting card
calling card
business card, small card containing a persons name and telephone number
calling card
a printed or written greeting that is left to indicate that you have visited a card that is used instead of cash to make telephone calls
calling card
To Telephony, a calling card is not just a means for billing calls, it represents a distinct dialing procedure For example, an applications can use calling-card functions to present a menu of pre-configured calling cards to the user The user's response determines the proper dialing sequence for the call, which tells TAPI whether to make the call with the default carrier, override the default carrier and use a given calling code, or use another specific dialing sequence
calling into question
a challenge to defend what someone has said
calling off
cancellation
calling rate
current price of telephone time
call
A decision or judgement

That was a good call.

call
: To shout directions to the other batsman on whether or not they should take a run
call
To contact by telephone

Why don't you call me in the morning.

call
The state of being the batsman whose role it is to call (depends on where the ball goes.)
call
To declare in advance

The captains call the coin toss.

call
: To shout to other fielders that he intends to take a catch (thus avoiding collisions.)
call
To state, or invoke a rule, in many games such as bridge, craps, jacks, and so on

My partner called 2 spades.

call
(reflexively: to be called) Of a person, to have as one's name; of a thing, to have as its name

A very tall building is called a skyscraper.

call
: To match or equal the amount of poker chips in the pot as the player that bet
call
A cry or shout

He heard a call from the other side of the room.

call
To request, summon, or beckon

That person is hurt, call for help!.

call
To announce the early extinction of a debt by prepayment, usually at a premium
call
A telephone conversation

I received several calls today.

call
A beckoning or summoning

I had to yield to the call of the wild.

call
: An option to buy stock at a specified price during or at a specified time
call
To pay a social visit

We could always call on a friend.

call
(with an object preceded by the preposition for) To require, demand

This job calls for patience.

call
To jump to (another part of a program) to perform some operation, returning to the original point on completion
call
To name or refer to

Why don't we dispense with the formalities. Please call me Al.

call
The characteristic cry of a bird or other animal

That sound is the distinctive call of the cuckoo bird.

call
To demand repayment of a loan
call
(Can we clean up() this sense?) A work shift which requires one to be available when requested (see on call)
call
To cry or shout

I can't see you. Call out to me so I can find you.

call
To predict

He called'' twelve of the last three recessions.

cold calling
The practice of making unsolicited telephone calls to potential clients, voters or other groups in order to drum up custom or investigate intentions
cold-calling
Alternative spelling of cold calling
flat calling
Present participle of flat call
name-calling
abusive or insulting language
pot calling the kettle black
A situation in which somebody comments on or accuses someone else of a fault which the accuser shares

I think it's a case of the pot calling the kettle black when she says he is obsessive.

who's calling
Used by a phone-call receiver to ask the identity of the caller
call
If you call someone or something a particular thing, you suggest they are that thing or describe them as that thing. The speech was interrupted by members of the Conservative Party, who called him a traitor She calls me lazy and selfish He called it particularly cynical to begin releasing the hostages on Christmas Day Anyone can call themselves a psychotherapist
call
{s} referring to someone or something that can be called
call
If you call something, you say it in a loud voice, because you are trying to attract someone's attention. He could hear the others downstairs in different parts of the house calling his name `Boys!' she called again. Call out means the same as call. The butcher's son called out a greeting The train stopped and a porter called out, `Middlesbrough!'
call
{f} shout; cry; invite; make a telephone call; visit
call
If you call someone, you telephone them. Would you call me as soon as you find out? A friend of mine gave me this number to call `May I speak with Mr Coyne, please?' --- `May I ask who's calling?' = phone
call
{v} to name, invite, publish, susmmon, read
call
{n} a demand, claim, address, summons, pipe
call
order or request or give a command for; "The unions called a general strike for Sunday"
call
Actions taken to pay the principal amount prior to the stated maturity date, in accordance with the provisions for "call" stated in the proceedings and the securities Another term for call provisions is redemption provisions
call
A requirement or appeal arising from the circumstances of the case; a moral requirement or appeal
call
To show or disclose the class, character, or nationality of
call
A contract to buy stock (See w: stock_option for further reading); compare put
call
A statement of a particular state, or rule, made in many games such as bridge, craps, jacks, and so on
call
To call is to match the current bet If there has been a bet of $10 and a raise of $10 then it costs $20 to call Calling is the cheapest (and the most passive) way to remain in a hand See also cold call, flat call, and it
call
To speak in loud voice; to cry out; to address by name; sometimes with to
call
a demand especially in the phrase "the call of duty"
call
When a player matches the prior bet on the table, that action is termed the call
call
To command or request to come or be present; to summon; as, to call a servant
call
a demand for a show of hands in a card game; "after two raises there was a call"
call
If you call somewhere, you make a short visit there. A market researcher called at the house where he was living Andrew now came almost weekly to call. Call is also a noun. He decided to pay a call on Tommy Cummings
call
aven
call
utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
call
send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc ; make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling"
call
make a demand, as for a card or a suit or a show of hands; "He called his trump"
call
To regard or characterize as of a certain kind; to denominate; to designate
call
a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement
call
greet, as with a prescribed form, title, or name; "He always addresses me with `Sir'"; "Call me Mister"; "She calls him by first name"
call
A whistle or pipe, used by the boatswain and his mate, to summon the sailors to duty
call
To utter in a loud or distinct voice; often with off; as, to call, or call off, the items of an account; to call the roll of a military company
call
An Option contract that gives the holder the right to buy the underlying security at a specified price for a certain, fixed period of time See also Put
call
get or try to get into communication (with someone) by telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin and call me in the morning"
call
make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling"
call
If there is little or no call for something, very few people want it to be done or provided. `Have you got just plain chocolate?' --- `No, I'm afraid there's not much call for that.' = demand
call
order, summon, or request for a specific duty or activity, work, role; "He was already called 4 times for jury duty"; "They called him to active military duty"
call
rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A M this morning"
call
Vocation; employment
call
indicate a decision in regard to; "call balls and strikes behind the plate"
call
make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election"
call
{i} cry; telephone conversation; visit; ring; invitation; claim; need
call
In a metes and bounds description, the angle and distance of a given line or arc Each call is usually preceeded by the word then or thence Example: N 220 E 100' (lst call), thence N 800 E 1W (2nd call)
call
To rouse from sleep; to awaken
call
A signal, as on a drum, bugle, trumpet, or pipe, to summon soldiers or sailors to duty
call
demand payment of (a loan); "Call a loan"
call
disapproval If you say that there is no call for someone to behave in a particular way, you are criticizing their behaviour, usually because you think it is rude. There was no call for him to single you out from all the others. = there is no need for
call
(sports) the decision made by an umpire or referee; "he was ejected for protesting the call"
call
The issuer's right to redeem a bond or preferred share before it matures A bond will usually be called when interest rates fall so significantly that the issuer can save money by floating new bonds at lower rates The first date when an issuer may call a bond is specified in the bond's prospectus See "How Bonds Behave " BACK TO TOP
call
See Assessment, 4
call
utter a characteristic note or cry; "bluejays called to one another"
call
the actions taken to pay the principal amount of the bonds prior to the stated maturity date, in accordance with the provisions for "call" stated in the proceedings and the bonds
call
The act of calling; usually with the voice, but often otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a call for help; the bugle's call
call
If there is a call for something, someone demands that it should happen. There have been calls for a new kind of security arrangement Almost all workers heeded a call by the trade unions to stay at home for the duration of the strike
call
If you call someone or something by a particular name or title, you give them that name or title. `Doctor' --- `Will you please call me Sarah?' Everybody called each other by their surnames. + called called There are two men called Buckley at the Home Office. a device called an optical amplifier
call
make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling" read aloud to check for omissions or absentees; "Call roll" indicate a decision in regard to; "call balls and strikes behind the plate" give the calls (to the dancers) for a square dance demand payment of (a loan); "Call a loan" call a meeting; invite or command to meet; "The Wannsee Conference was called to discuss the `Final Solution'"; "The new dean calls meetings every week" make a stop in a harbour; "The ship will call in Honolulu tomorrow" stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game
call
this morning" consider or regard as being; "I would not call her beautiful" challenge the sincerity or truthfulness of; "call the speaker on a question of fact" utter in a loud voice or announce; "He called my name"; "The auctioneer called the bids" order, summon, or request for a specific duty or activity, work, role; "He was already called 4 times for jury duty"; "They called him to active military duty" order or request or give a command for; "The unions called a general strike for Sunday" lure by imitating the characteristic call of an animal; "Call ducks" get or try to get into communication (with someone) by telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin and call me in the morning" order, request, or command to come; "She was called into the director's office"; "Call the police!" declare in the capacity of an umpire or referee; "call a runner out" challenge (somebody) to make good on a statement; charge with or censure for an offense; "He deserves to be called on that" require the presentation of for redemption before maturation; "Call a bond" ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality; "He called me a bastard"; "She called her children lazy and ungrateful" utter a characteristic note or cry; "bluejays called to one another" send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc
call
To make a brief visit; also, to stop at some place designated, as for orders
call
A short visit; as, to make a call on a neighbor; also, the daily coming of a tradesman to solicit orders
call
If someone is called before a court or committee, they are ordered to appear there, usually to give evidence. The child waited two hours before she was called to give evidence I was called as an expert witness. = summon
call
stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game"
call
A reference to, or statement of, an object, course, distance, or other matter of description in a survey or grant requiring or calling for a corresponding object, etc
call
If you call someone, you ask them to come to you by shouting to them. She called her young son: `Here, Stephen, come and look at this!' He called me over the Tannoy
call
the characteristic sound produced by a bird; "a bird will not learn its song unless it hears it at an early age"
call
Bonds: The right to redeem outstanding bonds before their scheduled maturity Options: The right to buy a specific number of shares at a specified price by a fixed date (See put)
call
To transfer program execution to some section of code (usually a subroutine) while saving the necessary information to allow execution to resume at the calling point when the called section has completed execution When a subroutine call occurs, one or more values (known as arguments or parameters) are often passed to the subroutine, which can then use and sometimes modify these values
call
assign a specified, proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader"
call
a telephone connection; "she reported several anonymous calls"; "he placed a phone call to London"; "he heard the phone ringing but didn't want to take the call"
call
An option which gives the buyer the right but not the obligation to buy an underlying asset (commodity futures contract, stocks, etc ) at an agreed upon price (strike price) within a specified period of time
call
read aloud to check for omissions or absentees; "Call roll"
call
To summon to the discharge of a particular duty; to designate for an office, or employment, especially of a religious character; often used of a divine summons; as, to be called to the ministry; sometimes, to invite; as, to call a minister to be the pastor of a church
call
The cry of a bird; also a noise or cry in imitation of a bird; or a pipe to call birds by imitating their note or cry
call
An option to buy a commodity, security or futures contract at a specified price any time between now and the expiration date of the option contract
call
an instruction that interrupts the program being executed; "Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed"
call
a loud utterance; often in protest or opposition; "the speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
call
If someone in authority calls something such as a meeting, rehearsal, or election, they arrange for it to take place at a particular time. The Committee decided to call a meeting of the All India Congress The RSC was calling a press conference to announce the theatre's closure
call
give the calls (to the dancers) for a square dance demand payment of (a loan); "Call a loan"
call
on the land
call
When you make a telephone call, you telephone someone. I made a phone call to the United States to talk to a friend I've had hundreds of calls from other victims
call
An option contract giving the owner the right (but not the obligation) to buy shares of stock at a predetermined price (called a strike price) on or before the expiration date of the contract
call
a request; "many calls for Christmas stories"; "not many calls for buggywhips"
call
If someone is on call, they are ready to go to work at any time if they are needed, especially if there is an emergency. In theory I'm on call day and night. a doctor on call
call
NUMBER - The number given to each book acquired by the Libraries Every book has a unique call number, much like every house in a city has its own address The first portion of the call number (one or two letters followed by a few numerals) is the "name" of the "street;’ the second portion (following the period) is the "house number " Example: PR 6023 L47 H6
call
require the presentation of for redemption before maturation; "Call a bond"
call
An option contract that gives the holder the right to buy the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time
call
An option contract under which the holder (buyer) has the right to purchase the number of shares of the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time The call option buyer pays the call option seller (writer) a fee called a premium It also obligates the seller (writer), if the buyer exercises, to sell the underlying security that it covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time
call
this morning"
call
a brief social visit; "senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers"
call
rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A
call
A social visit
call
order, request, or command to come; "She was called into the director's office"; "Call the police!"
call
The privilege to demand the delivery of stock, grain, or any commodity, at a fixed, price, at or within a certain time agreed on
call
A note blown on the horn to encourage the hounds
call
An option that gives the buyer the right to a long position in the underlying futures at a specific price; the call writer (seller) may be assigned a short position in the underlying futures if the buyer exercises the call
call
pay a brief visit; "The mayor likes to call on some of the prominent citizens"
call
A divine vocation or summons
call
To state, or estimate, approximately or loosely; to characterize without strict regard to fact; as, they call the distance ten miles; he called it a full day's work
call
The act of calling to the other batsman
call
send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc
call
An option contract that gives the buyer (holder) the right to purchase, and gives the seller (the writer) the obligation to sell a specified number of shares of the underlying stock at the given strike price on or before the expiration date of the contract
call
The act of jumping to a subprogram, saving the means to return to the point
call
brief visit in an official or professional capacity; "the pastor's visits to his parishioners"; "a visit to a dentist"; "the salesman's call on a customer"
call
An invitation to take charge of or serve a church as its pastor
call
consider or regard as being; "I would not call her beautiful"
call
If you call someone such as a doctor or the police, you ask them to come to you, usually by telephoning them. He screamed for his wife to call an ambulance One night he was called to see a woman with tuberculosis
call
ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality; "He called me a bastard"; "She called her children lazy and ungrateful"
call
make a stop in a harbour; "The ship will call in Honolulu tomorrow"
call
the option to buy a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date
call
To call a game or sporting event means to cancel it, for example because of rain or bad light. We called the next game. = call off
call
(sports) the decision made by an umpire or referee; "he was ejected for protesting the call" brief visit in an official or professional capacity; "the pastor's visits to his parishioners"; "a visit to a dentist"; "the salesman's call on a customer" a brief social visit; "senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers" a special disposition (as if from a divine source) to pursue a particular course; "he was disappointed that he had not heard the Call" a telephone connection; "she reported several anonymous calls"; "he placed a phone call to London"; "he heard the phone ringing but didn't want to take the call" an instruction that interrupts the program being executed; "Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed" a request; "many calls for Christmas stories"; "not many calls for buggywhips" a demand especially in the phrase "the call of duty" a demand for a show of hands in a card game; "after two raises there was a call" rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A
call
If you call in sick, you telephone the place where you work to tell them you will not be coming to work because you are ill. `Shouldn't you be at work today?' --- `I called in sick.'
call
stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game
call
challenge the sincerity or truthfulness of; "call the speaker on a question of fact"
call
lure by imitating the characteristic call of an animal; "Call ducks"
call
To make a demand, requirement, or request
call
Options are derivative securities that give the holder the right to buy (call) or sell (Puts and Calls) a specified amount of the underlying security at a specific "strike price" and within a specified timeframe The purchaser hopes that the stock price will go up (if he buys a call) or down (if he buys a put) by an amount sufficiently above or below the strike price to provide a profit when the option is exercised If the stock price holds steady or moves in the opposite direction, the price paid for the option is lost entirely There are several other types of options available to the public but these are basically combinations of puts and calls Individuals may write (sell) as well as purchase options Options on stock indexes, futures, and debt instruments also exist
call
Something from God that shouldn't be transferred, put on hold or disconnected And even if it sounds like there's static on the line, remember that whether we are called to a place, a people, or a task; we all are called to use our gifts to serve the King
call
The call of a particular bird or animal is the characteristic sound that it makes. a wide range of animal noises and bird calls. see also calling, so-called
call
(1) A period at the opening and the close of some futures markets in which the price for each futures contract is established by auction; (2) Buyer's Call generally applies to cotton, also called "call sale " A purchase of a specified quantity of a specific grade of a commodity at a fixed number of points above or below a specified delivery month futures price with the buyer allowed a period of time to fix the price either by purchasing a future for the account of the seller or telling the seller when he wishes to fix the price; (3) Seller's Call, also called "call purchase," is the same as the buyer's call except that the seller has the right to determine the time to fix the price; (4) option contract giving the buyer the right but not the obligation to purchase the commodity or to enter into a long futures position; and (5) the requirement that a financial instrument be returned to the issuer prior to maturity, with principal and accrued interest paid off upon return
call
v t , n 1 v t (a function with arguments) to cause the code represented by that function to be executed in an environment where bindings for the values of its parameters have been established based on the arguments {"Calling the function + with the arguments 5 and 1 yields a value of 6 "} 2 n a situation in which a function is called
call
a special disposition (as if from a divine source) to pursue a particular course; "he was disappointed that he had not heard the Call"
call
To give name to; to name; to address, or speak of, by a specifed name
call
utter in a loud voice or announce; "He called my name"; "The auctioneer called the bids"
call
A contract that gives the right but not the obligation to buy a commodity, security or futures contract at a specified price   There are two types of options: a European is executable only at the expiration date of the option; an American option is executable anytime between now and the expiration date of the option contract
call
give the calls (to the dancers) for a square dance
call
challenge (somebody) to make good on a statement; charge with or censure for an offense; "He deserves to be called on that"
call
declare in the capacity of an umpire or referee; "call a runner out"
call
When a train, bus, or ship calls somewhere, it stops there for a short time to allow people to get on or off. The steamer calls at several ports along the way
call
call a meeting; invite or command to meet; "The Wannsee Conference was called to discuss the `Final Solution'"; "The new dean calls meetings every week"
call
An association between two or more users or between a user and a network entity that is established by the use of network capabilities This association may have zero or more connections
call
An overnight duty in the hospital
call
to call someone's bluff: see bluff to call it a day: see day to call a halt: see halt to call something to mind: see mind call of nature: see nature to call something your own: see own to call something into question: see question to call it quits: see quit to call a spade a spade: see spade to call the tune: see tune too close to call: see close. computer-assisted language learning the use of computers to help people learn foreign languages
call
The call of something such as a place is the way it attracts or interests you strongly. = pull, lure
call
The characteristic cry of a bird
call
To invite or command to meet; to convoke; often with together; as, the President called Congress together; to appoint and summon; as, to call a meeting of the Board of Aldermen
call
To invoke; to appeal to
call
A negotiable instrument that gives the holder the right to buy shares of common stock at a stated price on or before some future date; The right that some bond investors have to redeem a bond at stated times prior to maturity for a stated price, typically exercised when interest rates fall Call represents a risk for bondholders, compensated by extra yield, which may or may not be adequate compensation With the opposite of a call, a put, the bondholder has the option to sell the bond back to the issuer at a stated price, and so putable bonds usually yield less than the prevailing market rate
callings
plural of calling
name calling
verbal abuse; a crude substitute for argument
name-calling
when people use unpleasant words to describe someone in order to insult or upset them
three-way calling
a way of adding a third party to your conversation without the assistance of a telephone operator
Türkisch - Englisch
calling
Favoriten