employment

listen to the pronunciation of employment
Englisch - Türkisch
(Avrupa Birliği) istihdam

İngiltere'de istihdam oranı rekor düzeyde. - The UK employment rate is at a record high.

İstihdamı araştırmak için Tokyo'ya geldi. - He came to Tokyo in search of employment.

iş verme
iş alma
{i}

İşçiler iş krizinde mali yenilgi alıyorlar. - Workers are taking a financial beating in the employment crisis.

İş için bu firmaya başvuruda bulunacağım. - I will make an application to that firm for employment.

kullanma/çalışma
işe alma
çalışma

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

(Ticaret) kapı
(Bilgisayar) toplam çalışma süresi
kullanım
employment agency iş bulma bürosu
uğraş
çalıştırma
iş ve işçi bulma kurumu
işi olma
{i} görev
{i} görevlendirme
{i} hizmet
kullanma
yer
employ
işe almak

Şirket 20 kişiyi işe almak istiyor. - The company wants to employ 20 people.

Şirket yirmi kişiyi işe almak istiyor. - The company want to employ twenty people.

employ
çalıştırmak

Küçük bir şirket 50 kişi çalıştırmaktadır. - A small company employs 50 people.

Bu hanımefendi kaç hizmetçi çalıştırmak istiyor? - How many maids does that lady want to employ?

employment acquis
(Politika, Siyaset) istihdam müktesebatı
employment agencies
iş ve işçi bulma kurumları
employment agency
özel istihdam bürosu
employment aid
(Politika, Siyaset) istihdam yardımı
employment at will
(Ticaret) isteğe bağlı çalıştırma
employment authority
iş ve işçi bulma kurumu
employment certificate
çalışma karnesi
employment committee
(Politika, Siyaset) istihdam komitesi
employment contract
(Ticaret) çalışma sözleşmesi
employment cost
işçilik maliyeti
employment cost
işgücü maliyeti
employment discrimination
(Ticaret) işte ayrımcılık yapma
employment effect
istihdam etkisi
employment forecasting
istihdam tahmini
employment history
çalışma geçmişi
employment increase
(Ticaret) istihdam artışı
employment insurance
(Ticaret) iş sigortası
employment interviewing
iş görüşmesi
employment legislation
(Ticaret) çalışma mevzuatı
employment market
iş piyasası
employment of women
kadınların istihdamı
employment opportunities
iş olanakları
employment participation rate
işgücü iştirak nispeti
employment participation rate
işgücü oranı
employment participation rate
işgücüne katılma oranı
employment policy
(Politika, Siyaset) istihdam politikası
employment policy
istihdam politikaları
employment procedures
(Ticaret) işe giriş işlemleri
employment process
(Ticaret) işe giriş işlemleri
employment proposition
iş teklifi
employment rate
(Ticaret) istihdam oranı
employment ratio
(Ticaret) istihdam oranı
employment relationship
(Politika, Siyaset) istihdam ilişkisi
employment situation
(Ticaret) istihdam durumu
employment tax withholding
(Ticaret) istihdam vergisi stopajı
employment tests
(Ticaret) iş sınavları
employment volume
istihdam hacmi
employment agency
iş ve işçi bulma kurumu
employment application
iş başvurusu
employment bureau
iş bulma bürosu
employment department
çalışma bakanlığı
employment exchange
iş ve işçi bulma kurumu
employment gap
istihdam açığı
employment records
personel sicili
employment multiplier
istihdam çarpanı
employment opportunity fund
istihdam olanağı fonu
employment right act, 1996
istihdam doğru hareket, 1996
employment service agency
iş bulma bürosu
employment status
istihdam durumu
employment tribunal
iş mahkemesine
employment agency
iş bulma kurumu
employment conditions
istihdam şartları
employment guidelines
(Avrupa Birliği) İstihdam İlkeleri
employment of children
çocukların isdihdamı
employment of snipers
(Askeri) Keskin nişancıların kullanılması
employment officer
(Askeri) mahkum çalıştırma memuru
employment officer
(Askeri) MAHKUM ÇALIŞTIRMA MEMURU, MAHKUM ÇALIŞTIRMA SUBAYI: Bir disiplin cezaevi veya ıslah merkezi erkanına dahil bir subay. Bu subay; tesisin çalışma programına göre, mahkumların çalıştırılmasına nezaret eder
employment officer
(Askeri) mahkum çalıştırma subayı
employment opportunity
istihdam imkanı
employment opportunity
(Ticaret) istihdam olanağı
employ
iş vermek

Şirket tam gün çalışan 22 personele iş vermektedir. - The company employs 22 full-time staff.

employ
{f} görevlendirmek
employ
kullanmak
full-employment
(Bilim, İlim) Tam istihdam
employ
meşgul etmek
employ
sağlamak
employ
işveren

Bazı işverenler, hapishaneden yeni çıkmış insanları işe almaya isteksizdirler. - Some employers are reluctant to take on people who have recently been released from jail.

Mary, onun ücretini yükseltmeseydi onun işverenin tüm sırlarını açığa vuracağını söyledi. - Mary said that she would reveal all of her employer's secrets if he did not raise her wage.

employ
(Ticaret) işvermek
employ
işe kabul etmek
employ
iş verme

Şirket tam gün çalışan 22 personele iş vermektedir. - The company employs 22 full-time staff.

employ
işe yerleştirmek
employ
personel çalıştırmak
employ
görev

Bankada görevlendirildiğinde ,kolejde ekonomi öğretti. - While employed at the bank, he taught economics at college.

O, bir bankada görevlidir. - He is employed in a bank.

employ
(Ticaret) istihdam sağlamak
employ
tutmak
employ
almak
employ
istihdam etmek

Onlar geçici işçi istihdam etmektedirler. - They employ temporary workers.

Lastik fabrikası 250 kişi istihdam etmektedir. - The tire factory employs 250 people.

employ
memur etmek
employ
görev vermek
informal employment
(Ticaret) enformel istihdam
offer someone employment
iş sunmak
discharge from employment
işten çıkarmak
employ
sağla

Japon şirketleri genellikle çalışanlarına üniforma sağlar. - Japanese companies generally provide their employees with uniforms.

Şirket tüm çalışanları için sağlık bakımı ve hayat sigortası avantajları sağlar. - The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.

full employment
tam istihdam
Equal Employment Opportunity
(Kanun) Amerikada işe alırken işe alınanlar arasında ayırım yapmama kanunu. or: renk, cinsiyet, yaş, din, dil ayrımı yapmadan başvuranalra eşit haklar sunmak
agency employment
Bir kurumun iş bulması, işe yerleştirmesi işi
gainful employment
ücretli iş
life-time employment
ömür boyu istihdam
pre employment
öncesi istihdam
pre-employment
iş öncesi
removal from office or employment
ofis veya iş dan kaldırma
seeking employment
iş arayan
self employment
Kendi istihdam
self employment
Kendi hesabına çalışma
self-employment
Kimseye bağlı olmaksızın kendi şahsına çalışma
terminate the employment
iş bitirmek
vulnerable employment
güvencesi olmayan iş
Army Corps of Engineers; common operating environment; concept of employment
(Askeri) Kara Kuvvetleri İstihkam Birlikleri; ortak işletim ortamı; İstihdam konsepti
accident of employment
(Sigorta) iş kazası
critical employment indicator
(Askeri) kritik kullanım göstergesi
employ
istihdam olunabilir
employ
(Askeri) KULLANMAK, MEŞGUL ETMEK, İSTİHDAM ETMEK
employ
sarfetmek
employ
{f} bir hizmet veya işte kullanmak, istihdam etmek. i
employ
employable kullanılabilir
employ
bir hizmet veya işte kullanmak
employ
{f} harcamak
employ
vermek görev
employ
memuriyet
find employment
iş bulmak
free choice of employment
serbest iş seçimi
generate employment
istihdam oluşturmak
mobile employment
(Askeri) SEYYAR KULLANMA: Hava savunma topçusunun, oynak bir durumdaki kara muharebe kuvvetlerinin savunmasında kullanılması. Ayrıca bakınız: "static employment"
nuclear weapon employment time
(Askeri) NÜKLEER SİLAH KULLANMA ZAMANI: Bir nükleer silahın, atış kararı verildikten sonra atılması gereken zaman
public employment service
(Ticaret) kamu istihdam hizmeti
sheltered employment
korumalı istihdam
static employment
(Askeri) SABİT KULLANMA: Hava savunma topçusunun, sabit veya yarı sabit tesislerin savunmasında kullanılması. Bak. "mobile employment"
tactical employment
(Askeri) TAKTİK KULLANMA: Herhangi bir şeyin muharebe harekatında kullanılması. Örneğin: piyade bölüğünün taktik kullanılması gibi
tactical nuclear weapon employment
(Askeri) TAKTİK NÜKLEER SİLAH KULLANIMI: Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin nükleer silahları düşman kuvvetlere, destek tesisleri ve imkanlarına sınırlı kapsamdaki askeri görevlerin yerine getirilmesine katkıda bulunacak hareketlerin desteğinde, veya genellikle askeri harekat bölgesinde sınırlandırılmış askeri komutanlığının manevra programının desteğinde kullanılması
temporary employment
(Ticaret) geçici işçilik
Englisch - Englisch
The act of employing

The personnel director handled the whole employment procedure.

The work or occupation for which one is used, and often paid
The state of being employed

At the period just preceding the advent of Bartleby, I had two persons as copyists in my employment, and a promising lad as an office-boy.

A use, purpose

This new employment of his time caused no relaxation in his attention to my education.

The number or percentage of people at work
An activity to which one devotes time
{i} work, occupation, keeping busy
{n} business, a public office
Fair Debt F C R A F T C Page 2
includes activities of civilian, noninstitutionalized persons such as 1) paid work during any part of a survey week; work at their own business, profession, or farm; or unpaid work for 15 hours or more in a family-owned enterprise; or 2) temporary absence due to illness, bad weather, vacation, labor- management dispute, or personal reasons, whether or not another job is being sought
Estimated number of employed workers--including self-employed individuals, unpaid family workers, household domestic workers, and workers on strike--that reside within a jurisdiction One of the four factors used in the board-approved adjustment method The federal Bureau of Labor Statistics tracks how many people living in a particular county are working at least one hour a week Employment-by-industry data, such as that contained in the Board's waste characterization database, counts the number of workers by where they are employed Other sources of labor market data include the State of California's Employment Development Department and private firms such as Dun & Bradstreet
official meaning of full labour force employment
the occupation for which you are paid; "he is looking for employment"; "a lot of people are out of work"
Click here for current job openings
tr>
the act of employing and the state of being employed
A situation where an individual is performing within an acknowledged employer/employee relationship at or above the legislated minimum wage There is no need for specialized supports as the individual accesses generic services
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers"
Employment is the fact of employing someone. the employment of children under nine
the occupation for which you are paid; "he is looking for employment"; "a lot of people are out of work" the act of giving someone a job the state of being employed or having a job; "they are looking for employment"; "he was in the employ of the city
JP 1-02
The act of using or applying, as in the optimal employment of mass to resist the forces of loading
Number of jobs in an industry This is a measure of full-time and part-time positions plus self-employed individuals Annual values based on average of 12 months
A flag associated with certain types of Preparation objects (e g polyhedra) that indicates whether it is to be used in simulation trials
the work or occupation for which one is paid
the act of giving someone a job
An individual’s paid or voluntary work, occupation or business
(a) All work or activities performed in carrying out assignments or requests made by the employer It includes related activities not specifically covered by an assignment or request (b) Any voluntary work or activities undertaken while on duty for the benefit of the employer (c) Any activities undertaken while on duty with the consent or approval of the employer
unless the contrary intention appears, includes paid and unpaid employment, self-employment and engaging in business or any professional activity
Employment is the fact of having a paid job. She was unable to find employment He regularly drove from his home to his place of employment
Adults (age 25-54) employed full-time or part-time at the time of the survey interview in 1997
lets you work on campus and earn money to help pay for educational expenses
Positions Available
the act of giving someone a job the state of being employed or having a job; "they are looking for employment"; "he was in the employ of the city
The strategic, operational, or tactical use of forces (Joint Pub 1-02)
Dealing with legal problems that arise between employers and employees, including the terms of the contract of employment, wrongly dismissal, unfair dismissal, redundancy and discrimination A contract of employment is distinguished from a contract for services, made between a customer and a self-employed person such as a plumber, a solicitor or a computer consultant
includes any trade, business, profession, office or vocation and "employed" shall be construed accordingly except in the expression: employed person"
The act of employing or using; also, the state of being employed
That which engages or occupies; that which consumes time or attention; office or post of business; service; as, agricultural employments; mechanical employments; public employments; in the employment of government
the state of being employed or having a job; "they are looking for employment"; "he was in the employ of the city"
Employment is the work that is available in a country or area. economic policies designed to secure full employment. unemployment
  the BEA employment series for States and local areas comprises estimates of the number of jobs, full-time plus part time, by place of work Full-time and part-time jobs are counted at equal weight Employees, sole proprietors, and active partners are included, but unpaid family workers and volunteers are not included
Practices Liability (EPL) Insurance A specialized form of insurance specifically designed to protect against loss incurred in litigating and settling wrongful employment practices-liability claims This is also commonly called "EPLI "
A person 16 years or older is considered employed if he/she worked at least one hour for pay or profit during the reference period; is considered employed if the person had a job but did not work because of illness, vacation, labor dispute, bad weather or time off for personal reasons
employment agencies
plural form of employment agency
employment agency
An organisation that matches employers to employees
employment at will
A traditional principle of law, recognized in some jurisdictions, which holds that, in the absence of a contract to the contrary, an employment relationship can be terminated at any time by the employer or employee, for any reason or for no reason whatever
employment contract
A category of contract used in labor law to attribute right and responsibilities between parties to a bargain
employment-at-will
Alternative form of employment at will
Employment Act
a set of laws made in the UK in 1989 in order to replace old laws which were unfair to women, and to encourage equal opportunities (=the same chances of employment and pay for everyone)
Employment Service
company which places employees into vacant jobs
employment agency
employment office, occupations agency, company which places employees into vacant jobs
employment agency
an agency that finds people to fill particular jobs or finds jobs for unemployed people
employment agency
An employment agency is a company whose business is to help people to find work and help employers to find the workers they need. An agency that finds jobs for people seeking them and finds people to fill particular jobs. employment agencies a business that makes money by finding jobs for people job centre
employment agent
someone who runs an employment agency
employment bureau
employment office, occupations agency, company which places employees into vacant jobs
employment contract
contract between employer and employee
employment exchange
occupations bureau, employment office, occupations agency
employment history
list of one's past jobs (including job title, company name, period of time worked, salary, etc.)
employment insurance
helps unemployed Canadians between jobs by providing temporary financial assistance while they look for work or upgrade their skills, or while they are pregnant, caring for a newborn or adopted child, or sick
employment insurance
Not available in every state This insurance pays your monthly car loan payment if you involuntarily loose you job
employment insurance
A protection plan that provides a basic subsistence payment to employees who are between jobs
employment interview
an interview to determine whether an applicant is suitable for a position of employment
employment office
employment agency, agency or office which finds jobs for unemployed people
employment opportunities
work available for those seeking it, job openings
employment rate
proportion in percent of the total number of employed persons to the total number of persons in the labor force (National Statistics Office)
employment rate
The percentage of the labor force that is employed The employment rate is one of the economic indicators that economists examine to help understand the state of the economy See also unemployment rate
employment rate
The percentage of the adult population that is employed
employment rate
the ratio (in percent) of the total number of persons employed to the total number of persons in the labor force
employment rate
– the proportion of the total number of employed persons to the total number of persons in the labor force
employment status
employee/contract worker, self-employed teleworker must get paid for teleworking efforts
employment status
Indicate the employee's employment status by giving one of the following codes: F for permanent full-time (including long term contract) P for permanent part-time (including short-term contract under 6 months) Note: For a part-time employee show the equivalent annualised salary, not the actual part-time salary, ie, provide a scaled full-time salary equivalent to what the employee would be paid at their part-time rate of pay
employment status
This item is categorized from a combination of questions from the alumni survey First, Students who responded that they were attending graduate school full-time were grouped as such Otherwise, if the student responded that they were employed they were broken down into "Preferred Field" or "Outside Preferred Field" Otherwise, if the student responded that they were not employed and not attending graduate school full-time, they were considered "not employed" and were further broken down into "Seeking Employment" and "Not Seeking Employment"
employment status
A term used by lenders to describe potential borrowers' working arrangements Self-employed applicants are sometimes seen as a greater risk than employees Many specialist lenders and mortgages have emerged in recent years designed specially for different types of employment status
employment status
The individual's employment position That can be either employed, self-employed or unemployed; full time or part time
employment tax
tax levied on employers
employment terms
conditions agreed upon between an employer and employee (pay, hours, benefits, etc.)
at will employment
Alternative form of employment at will
at-will employment
Alternative form of employment at will
employ
The state of being an employee; employment
employ
To put something into use or service; to make use of

How do you employ your spare time?.

full employment
A policy goal state in which all those wanting employment at the prevailing wages can find it
self-employment
Working for oneself, as being an independent contractor

Self-employment lacks the security of working for a big company, but at least the only idiot boss you will meet is yourself.

employ
{v} to keep at work, exercise, use, spend
employ
{n} business, a public office
full-time employment
Full-time employment is employment in which the employee works the full number of hours defined as such by his/her employer. Full-time employment often comes with benefits that are not typically offered to part-time, temporary, or flexible workers, such as annual leave, sickleave, and health insurance. Full-time jobs are often considered careers. They sometimes pay more than jobs, and usually carry more hours per week
pre-employment
(noun) The period of testing, processing, etc., before the start of employment
pre-employment
(adjective) Being required or accomplished before an employee begins a new job: a preemployment medical exam
Equal Employment Opportunities Commission
the EEOC a US government organization whose aim is to make sure that people are not prevented from getting jobs because of their race, religion, age, sex etc, and to make sure that all workers are treated fairly and equally
division of employment
office which deals with matters of employment
employ
engage or hire for work; "They hired two new secretaries in the department"; "How many people has she employed?"
employ
To inclose; to infold
employ
{f} hire as a worker, occupy; put to use, activate, operate
employ
If your time is employed in doing something, you are using the time you have to do that thing. Your time could be usefully employed in attending to professional matters
employ
the state of being employed or having a job; "they are looking for employment"; "he was in the employ of the city"
employ
to use somebody's labor or services in exchange for money
employ
If a person or company employs you, they pay you to work for them. The company employs 18 staff More than 3,000 local workers are employed in the tourism industry The government counted 27,600,000 employed persons in West Germany
employ
to engage an individual or a company to perform a job in exchange for compensation
employ
To give someone work or a job
employ
That which engages or occupies a person; fixed or regular service or business; employment
employ
To occupy; as, to employ time in study
employ
If you are in the employ of someone or something, you work for them. Others hinted that he was in the employ of the KGB. in sb's employ working for someone
employ
If you employ certain methods, materials, or expressions, you use them. The tactics the police are now to employ are definitely uncompromising. the approaches and methods employed in the study. = use
employ
To have or keep at work; to give employment or occupation to; to intrust with some duty or behest; as, to employ a hundred workmen; to employ an envoy
employ
To use; to have in service; to cause to be engaged in doing something; often followed by in, about, on, or upon, and sometimes by to; as: (a) To make use of, as an instrument, a means, a material, etc
employ
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
employ
for a specific purpose; to apply; as, to employ the pen in writing, bricks in building, words and phrases in speaking; to employ the mind; to employ one's energies
employ
To use To set to work
employments
plural of employment
full employment policy
policy which actively works to reduce unemployment
terms of employment
physical conditions in a workplace, conditions which are promised to the worker by the employer
employment
Favoriten