line

listen to the pronunciation of line
Englisch - Türkisch
satır

Tom satır aralarını okumada çok iyi değildi. - Tom wasn't very good at reading between the lines.

Bana iki satır yazmayı ihmal etmeyin. - Be sure to drop me a line.

çizgi

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

Elbiselerin yeni çizgisi Paris'ten. - The new line of dresses is from Paris.

sıra

Tanıtım sırasında bir sonraki kişisin. - You are the next in line for promotion.

Sıraya gir ve kapıya doğru düzenli olarak yürü. - Line up and walk to the door in order.

{i} halat

Tekne kısa bir halatla bağlıydı. - The boat was tied with a short line.

{i} hiza
{i} hat

Eve girmeden önce, hırsız telefon hatlarını kesmiş. - The thief cut the telephone lines before breaking into the house.

Tom'un grev hattını geçecek cesareti olduğundan şüpheliyim. - I doubt that Tom has the courage to cross the picket line.

{f} doldurmak
doğru çizgi,v.çiz: n.çizgi
çizgi çekmek
(Ticaret) çeşit
martaval
meşguliyet
istiva hattı
içini kaplamak
uğraşı
tahril
itaatsiz

Tom'un itaatsiz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom was out of line.

perese
ümit
astar kaplamak

Bu iş sırasında, sert surat yaparsan, müşteriler gelmez. - In this line of work, if you make a grim face the customers won't come.

Planın iyi görünüyor fakat asıl önemli olan şu: bize daha çok iş getirir mi? - Your plan sounds good, but the bottom line is: will it bring us more business?

(Argo) kokain
çizgilerle göstermek
ton
(Argo) kandırıcı sözler
sıralamak
sınır belirten çizgi
demiryolu hattı
meslek
stil
(tenek ve deniz) hat
yol

Havalanından şehir merkezine hangi demir yolu hattını kullanacağımı bana söyle lütfen. - Please tell me which railway line to use from the airport to downtown.

Yolun sonunda otobüsten indim. - I got off the bus at the end of the line.

(with ile) içini kaplamak
saf
doğru çizgi
sıra oluşturmak
olta ipi
desen
astarlamak
ip
şekil

En iyi şekilde yararlanmak için satır aralarını iyi okumak zorundasın. - You have to read between the lines to get the most out of anything.

Mülteciler güvenli bir şekilde sınır çizgisini geçtiler. - The refugee crossed the line safely.

alısün hattı
hizmet

Bazı yük vagonları raydan çıktıktan sonra, hizmetler Chuo Hattı üzerinde askıya alındı. - After some freight cars were derailed, services were suspended on the Chuo Line.

dizi

Bir dizi masa örtüsü ve peçete aldım. - I bought a set of table linen.

Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti. - The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.

çizgi çizmek
sicim
{i} yöntem
{f} kırıştırmak
(Askeri) MUHARİP SINIFLAR: Karargah ve hizmetlerin aksine olarak, ordunun piyade ve topçu, muharip sınıfları
{i} kablo
{f} kaplamak
ölçme ipi
seri
hudut hattı
{i} bilgi
hat, satır Çizgi, Satır
{i} satır; dize, mısra: There are fifty-four lines on this page. Bu sayfada elli dört satır var. a line
enlem veya boylam dairesi
(Tıp) Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı
{i} işkolu
dizgin
kısa mektu
{i} kuyruk

Tom bir saat kuyrukta bekledi. - Tom stood in line for an hour.

Biz kuyrukta ayakta bekletildik. - We were made to stand in line.

(deyim) be/do sth. in/ out of line with sth. uygun olmak .uyusmak
eni ve kalınlığı olmayan çizgi
{i} dize

Bu şiir her birinin beş dizesi olan dört kıtadan oluşur. - This poem is composed of four verses, each of which has five lines.

Hamlet'ten bir dize alıntılayabilir misin? - Can you quote a line of Hamlet?

{f} çizmek
(Ticaret) tür
olta

O, oltasını göle fırlattı. - He cast his line into the lake.

Halk olta iğnesi, olta ve olta kurşunu aldı, değil mi? - The public bought it hook, line and sinker, didn't they?

masal
line up
sıralanmak
lined
{s} astarlı
lining
astar
fishing line
olta

Balıkçı oltayı suya fırlattı. - The fisherman cast the fishing line into the water.

line of business
(Ticaret) iş alanı
line art
(Bilgisayar) hassas
line bps
(Bilgisayar) hat hızı bit/sn
line bps
(Bilgisayar) hat bit/sn
line hit
(Bilgisayar) hat vurgunu
line in
(Bilgisayar) giriş
line in
(Askeri) namlu içinden nişan almak
line in
(Bilgisayar) hat girişi
line in use
(Bilgisayar) hat kullanımda
line item
(Ticaret) ilgili kalem
line of business
(Ticaret) ticari faaliyet dalı
line of business
(Ticaret) ticaret branşı
line of business
(Ticaret) iş türü
line of business
(Ticaret) mal cinsi
line of conduct
hal
line of conduct
eda
line of destiny
Avuç içindeki kader çizgisi
line of fate
Avuç içindeki kader çizgisi
line of longitude
(Askeri) boylam
line of nodes
(Astronomi) düğümler çizgisi
line of saturn
Avuç içindeki kader çizgisi
line of sight
gözlem hattı
line out
(Bilgisayar) hat çıkışı
line up
kılavuzluk
line up
dizilmek
line up
sıraya sokmak
line up
hizaya gelmek
line up
(Bilgisayar) çizgi yukarı
line up
ip
line up
(Spor) diziliş
line up
sıraya dizmek
line up
saf
line up !
sıraya gir
line vol
(Bilgisayar) hat ses
line width
(Bilgisayar) satır genişliği
line/cd
(Bilgisayar) hat/cd
line adaptor
çizgi bağdaştırıcı
line amplifier
hat amplifikatörü
line backer
defans oyuncusu
line deflection
yatay saptırma
line deflection coil
yatay saptırma bobini
line distortion
hat distorsiyonu
line drawing
çizgi çizme
line drive
beyzbolda sert atış
line driver
anayol sürücü
line drop
hat gerilim düşüşü
line duration
satır süresi
line duty
sınır işi
line editor
satır editörü
line engraving
resim kalıbı
line equalizer
hat dengeleyicisi
line feed
satır atlatma
line feed
satır ilerletme
line feed character
satır besle karakteri
line finder
hat bulucu
line flyback
satırbaşı yapma
line focus
satır odaklama
line frequency
çizgi frekansı
line frequency
satır frekansı
line generator
çizgi jeneratörü
line integral
çizgisel integral
line link
hat bağlantısı
line load
çizgisel yük
line loss
hat kaybı
line microphone
tabanca mikrofon
line noise
hat gürültüsü
line noise
hat paraziti
line number
satır numarası
line of battle
savaş hattı
line of bearing
kerteriz hattı
line of business
işkolu
line of business
iş hattı
line of business
meslek
line of code
kod satırı
line of course
rota çizgisi
line of credit
kredi sınırı
line of defense
savunma hattı
line of demarcation
sınır çizgisi
line of demarcation
yetki sınırı
line of duty
gümrük hattı
line of fire
ateş hattı
line of flight
uçuş hattı
line of force
kuvvet çizgisi
line of force
elektriksel güç çizgileri
line of inquiry
sorgulama hattı
line of intersection
kesişme doğrusu
line of latitude
enlem çizgisi
line of longitude
boylam çizgisi
line of march
yürüyüş hattı
line of merchandise
ticaret hattı
line of node
düğüm çizgisi
line of poetry
dize
line of products
üretim hattı
line of questioning
sorgulama hattı
line of reasoning
sorgulama hattı
line of regression
regresyon doğrusu
line of scrimmage
sporda hücum hattı
line of sight
görüş hattı
line of sight rate function
gözlem hattı oran fonksiyonu
line of thought
düşünce hattı
line of verse
satır
line of vision
görüş hattı
line of work
iş hattı
line one's pockets
cebini doldurmak
line one's pockets
yolunu bulmak
line oscillator
hat osilatörü
line output transformer
satır çıkış transformatörü
line output tube
satır çıkış tüpü
line parameter
hat parametresi
line period
satır periyodu
line printer
satır basıcı
line printer
satır yazıcı
line printing
satır yazma
line reflection
hat yansıması
line relay
hat rölesi
line scanning
satır tarama
line scanning
satır taraması
line segment
doğru parçası
line selector
hat seçici
line shaft
transmisyon mili
line spectrum
çizgi izgesi
line spectrum
çizgi spektrumu
line stabilization
hat kararlılığı
line suppression period
çizgi silme periyodu
line symmetry
çizgi simetrisi
line synchronization
satır senkronizasyonu
line synchronization
satır eşlemesi
line synchronization signal
satır senkronizasyon sinyali
line synchronizing pulse
satır senkronizasyon sinyali
line transducer
hat dönüştürücü
line transformer
hat transformatörü
line up
sıraya girmek
line up
{f} sıraya gir

Sıraya gir ve kapıya doğru düzenli olarak yürü. - Line up and walk to the door in order.

Tom çocuklara sıraya girmelerini söyledi. - Tom told the boys to line up.

line up
bağdarlamalamak
line voltage
hat gerilimi
line voltage drop
hat gerilim düşüşü
line weight
çizgi kalınlığı
line width
çizgi genişliği
line array
çizgi dizi
line balancing
hat dengeleme
line by line
satır satır
line by line hectography
satır satır hectography
line cook
belli bir bölümün aşçısı
line cut
hat kesme
line fill
Boru hattı içerisindeki stoka eklenen gaz, petrol, vs
line filter
hat filtresi
Türkisch - Türkisch

Definition von line im Türkisch Türkisch wörterbuch

LÎNE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Lun-Elvan) Hurma ağacı
Englisch - Englisch
To place persons or things along the side of for security or defense; to strengthen by adding; to fortify

Line and new repair our towns of war With men of courage and with means defendant.

The position in which the fencers hold their swords

Thus, for example, in the line of Quarte, the direct thrust is parried by dropping the point under the adversary's blade and circling upwards, throwing off the attack in the opposite line (that of Tierce), and upon the direct thrust in the line of Tierce, by a similar action throwing off the attack in the opposite line (that of Quarte).

A connected series of public conveyances, as a roadbed or railway track; and hence, an established arrangement for forwarding merchandise, etc

an express line.

Flax; linen, particularly the longer fiber of flax

Can we this quote? Garments made of line. — Spenser.

That which was measured by a line, as a field or any piece of land set apart; hence, allotted place of abode

Can we this quote? The lines are fallen unto me in pleasant places; yes. I have a goodly heritage. — Ps. xvi. 6.

A measure of length:

equal to one fortieth of an inch.

A threadlike crease or wrinkle marking the face, hand, or body; hence, a characteristic mark

Tangled up in blue.

Lineament; feature; figure (of one's body)

I mean, the lines of my body are as well drawn as his.

Alternative name for a maxwell, a unit of magnetic flux

A magnetic flux is said to have a density of one line per square centimeter when it exerts on a unit north pole a force of one dyne.

To cover the inner surface of (something), originally especially with linen

paintings lined the walls of the cavernous dining room.

A small portion or serving (of a powdery illegal drug)

Snorting it was a much slower blast off and a longer less intense buzz, that was much easier to function on. A few minutes after you snort a line you can feel the niacin rush coming up your back and washing over your head,.

Of a dog: to copulate with

Pliny states that the inhabitants of India take pleasure in having their dog bitches lined by the wild tigers, and to facilitate this union, they are in the habit of tieing them when in heat out in the woods, so that the male tigers may visit them.

A more-or-less straight sequence of people, objects, etc., either arranged as a queue or column and often waiting to be processed or dealt with, or arranged abreast of one another in a row (and contrasted with a column), as in a military formation. thumb|right|350px|Painting of Prussian Infantry attacking in lines during the [[w: Battle of Hohenfriedberg|Battle of Hohenfriedberg.]]

A band of brothers gathering round me, made, / Although unarmed, a steadfast front, now the line / Of war extended, to our rallying cry / As myriads flocked in love and brotherhood to die.

A rope, cord, string, or thread, of any thickness

firefighting A hose.

A letter, a written form of communication

Drop me a line.

To hit a line drive; to hit a line drive which is caught for an out. Compare fly and ground
To represent by lines; to delineate; to portray

All the pictures fairest lined Are but black to Rosalind.

To form a line along

Knee-high garden lamps lined the path; Jim was careful to stay in their pools. Assuming he was being watched, the last thing he wanted to do was give them any reason to chase after him in the dark.

The batter’s box
A number of shares taken by a jobber
A path through two or more points (compare ‘segment’); a continuous mark, including as made by a pen; any path, curved or straight

cricket The horizontal path of a ball towards the batsman (see also length).

To form or enter into a line
To reinforce (the back of a book) with glue and glued scrap material such as fabric or paper

Then again line the back, again bringing the paper a little further in than the second lining, and repeat the operation according to what you think the weight and size of the book demands in extra strength,.

A small amount of text. Specifically:

Don't feed me a line!.

Direction, path

the line of sight or the line of vision.

To fill or supply (something), as a purse with money

to line the shelves.

The wire connecting one telegraphic station with another, a telephone or internet cable between two points: a telephone or network connection

Please speak up, the line is very faint.

Course of conduct, thought, occupation, or policy; method of argument; department of industry, trade, or intellectual activity

Can we this quote? He is uncommonly powerful in his own line, but it is not the line of a first-rate man. — Coleridge.

To read or repeat line by line

to line out a hymn.

The official, stated position (or set of positions) of an individual or group, particularly a political or religious faction

Can we this quote? Their line is gone out through all the earth. — Ps. xix. 4.

To mark with a line or lines, to cover with lines

to line a copy book.

A trench or rampart, or the non-physical demarcation of the extent of the territory occupied by specified forces

This description of the old front line, as it was when the Battle of the Somme began, may some day be of use. It is hoped that this description of the line will be followed by an account of our people's share in the battle.

The products or services sold by a business, or by extension, the business itself

A ship of the line.

The exterior limit of a figure or territory: a boundary, contour, or outline; a demarcation

Eden stretchd her Line / From Auran Eastward to the Royal Towrs / Of great Seleucia,.

Proper relative position or adjustment (of parts, not as to design or proportion, but with reference to smooth working)

the engine is in line / out of line.

A series or succession of ancestors or descendants of a given person; a family or race; compare lineage

he rest of the history of the Old Testament derives the succession of the line of David to the Captivity, of which line was to spring the restorer of the kingdom of God.

To place (objects) into a line (usually used with "up"); to form into a line; to align

to line troops.

The regular infantry of an army, as distinguished from militia, guards, volunteer corps, cavalry, artillery, etc
{v} to guard within, cover over, impregnate
{n} a string, extension in length, trench, verse, mark, equator, order, progeny, 12th of an inch
A straight segment in three-dimensional space defined by its two endpoints, with an optional set of attributes Defined by the TQ3LineData data type
a unit of verse whose length is prescribed by a criterion other than the right-hand margin of the page (e g , a certain length in syllables, meeting a boundary rhyming word, completing a phrase) half-line or hemistich: part of a line bounded by a caesura or some upper limit of syllables or stresses
A measure of length equal to one twelfth of an inch
in games or sports; a mark indicating positions or bounds of the playing area
A line of people or vehicles is a number of them that are waiting one behind another, for example in order to buy something or to go in a particular direction. Children clutching empty bowls form a line = queue
Often used synonymously with physical record Thus it means the same as "card" in a card-image data file, and it means the same as logical record length in data files that have a logical record length format In general, a "line" in data file terminology refers to a physical unit of data that the computer reads and processes, one at a time In DOS and UNIX environments, most statistical software expects "lines" to end with a newline character , but most statistical software can be configured to read a specific number of bytes as a "line" regardless of the presence or absence of a newline character
You can use line to refer to a telephone number which you can ring in order to get information or advice. the 24-hours information line
Your line of business or work is the kind of work that you do. So what was your father's line of business? In my line of work I often get home too late for dinner
A line is a particular type of product that a company makes or sells. His best selling line is the cheapest lager at £1.99
The exterior limit of a figure, plat, or territory; a boundary; a contour; an outline; a demarcation
A rope on a nautical vessel. (Usually a rope is still in its packing; usually, once removed, it is line.)
as, a line of stages; an express line
a telephone connection
To cover the inner surface of; as, to line a cloak with silk or fur; to line a box with paper or tin
space for one line of print (one column wide and 1/14 inch deep) used to measure advertising
The lines on someone's skin, especially on their face, are long thin marks that appear there as they grow older. He has a large, generous face with deep lines. = wrinkle
acting in conformity; "in line with"; "he got out of line"; "toe the line"
If something lines a container or area, especially an area inside a person, animal, or plant, it forms a layer on the inside surface. the muscles that line the intestines. see also lined, lining, bottom line, branch line, dividing line, front line, party line, picket line, yellow line
A trench or rampart
A line is a long thin mark which is drawn or painted on a surface. Draw a line down that page's center. a dotted line The ball had clearly crossed the line
(often plural) a means of communication or access; "it must go through official channels"; "lines of communication were set up between the two firms"
If you draw a line between two things, you make a distinction between them. It is, however, not possible to draw a distinct line between the two categories. = distinguish
The horizontal path of a ball towards the batsman (see also length)
A row of letters, text, words, etc, written or printed, as on paper or a CRT screen; especially a row of words extending across a page or column
1 A set of ordered coordinates that represents the shape of geographic features too narrow to be displayed as an area at the given scale (e g , contours, street centerlines, or streams), or linear features with no area (e g , state and county boundary lines) 2 A single arc in a coverage 3 A line on a map (e g , a neatline)
To mark with a line or lines; to cover with lines; as, to line a copy book
Direction
mark with lines; "sorrow had lined his face"
If you line a wall, container, or other object, you put a layer of something such as leaves or paper on the inside surface of it in order to make it stronger, warmer, or cleaner. Scoop the blanket weed out and use it to line hanging baskets Female bears tend to line their dens with leaves or grass. + -lined -lined a dark, suede-lined case
A more-or-less straight sequence of people, objects, etc., often waiting to be processed or dealt with, a queue; a continued series or rank
line and length
the line and length of a ball considered as a whole, especially that of a group of a particular bowler's balls
line art
Artwork to be reproduced with one solid colour. Contrasted with artwork having tone or shading (halftones), or full colour (colour separations)
line art
Images that consist of distinct straight and curved lines placed against a (usually plain) background, without gradations in shade (darkness) or hue (color)
line bees
to track wild bees to their nest by following their line of flight
line break
A point in writing where text that would normally continue on the same line starts at the beginning of a new line
line break
a break made through the opposition's defensive line
line break
A character indicating that subsequent characters should appear on a separate line of text; newline, line feed
line breaks
plural form of line break
line breeding
Breeding by a certain family line of descent, especially in the selection of the dam or mother
line code
a code chosen for use within a communications system for transmission purposes
line conch
a spiral marine shell (Fasciolaria distans), of Florida and the West Indies, marked by narrow, dark, revolving lines
line conches
plural form of line conch
line dance
A dance in where a group of people perform the same dance while in a line
line dances
plural form of line dance
line drive
A batted ball hit hard enough and low enough that it appears to travel in a relatively straight line

The line drive went straight into the shortstop's glove.

line drives
plural form of line drive
line engraving
A picture produced by printing from such an engraving
line engraving
Engraving in which the effects are produced by lines of different width and closeness, cut with the burin upon copper or similar material; also, a plate so engraved
line feed
On a typewriter, the action of the carriage roller to push the page up one, two or one and a half lines (as set elsewhere) when executing a carriage return
line feed
To advance the page one line at a time, particularly in rapid succession
line feed
The character (0x0a in ASCII) which advances the paper by one line in a teletype or printer, or moves the cursor to the next line on a display
line function
Any primary business function that would affect customers or profits if interrupted
line in the sand
a defining moment, a cutoff point
line integral
An integral the domain of whose integrand is a curve
line integrals
plural form of line integral
line item
An item appearing on a single line in any schedule of information
line item
An item of revenue or expenditure in a budget or other financial statement or report
line item
A budget appropriation
line items
plural form of line item
line manager
The manager who is directly responsible for an employee
line managers
plural form of line manager
line noise
Source code or a programming language that is terse and illegible. Write-only code or a write-only language

In short, Perl doesn't write illegible Perl, people do. If you can stop yourself being one of them, we can agree that Perl's reputation for looking like line noise is no more than a myth.

line noise
Data that looks random, as when outputting a binary file literally
line noise
Spurious characters due to signal noise in a communications link
line of battle
The position of troops drawn up in their usual order without any determined maneuver
line of battle
The line or arrangement formed by vessels of war in an engagement
line of beauty
an abstract line supposed to be beautiful in itself and absolutely; differently represented by different authors, often as a kind of elongated S (like the one drawn by Hogarth)
line of best fit
: A line on a scatter plot that best defines or expresses the trend shown in the plotted points. It is chosen so that the sum of the squares of the distances from the points to the line is a minimum. It also illustrates the correlation (positive, negative, or zero (no) correlation) between the plotted variables
line of centers
A line joining centers of figures
line of centers
A line joining two centers, or fulcra, as of wheels or levers
line of centers
A line which determines a dead center
line of credit
A financial agreement under which a bank or other lender agrees to provide a client with loans of money up to an approved limit during a predefined period. The client may borrow the entire credit amount all at once or in portions during the specified period
line of credit
The maximum borrowable amount specified in such an agreement
line of dip
A line in the plane of a stratum, or part of a stratum, perpendicular to its intersection with a horizontal plane; the line of greatest inclination of a stratum to the horizon
line of fire
The direction of weapons fire
line of force
an imaginary line in a field of force, whose tangent at any point gives the direction of the field at that point and whose number through unit area perpendicular to the field represents its intensity
line of life
a line on the palm of the hand, curving about the base of the thumb, supposed to indicate, by its form or position, the length of a person's life
line of march
Arrangement of troops for marching
line of march
Course or direction taken by an army or body of troops in marching
line of nodes
The intersection of an orbiting object's orbital plane with the plane of reference
line of operations
that portion of a theater of war which an army passes over in attaining its object (H.W. Halleck)
line of scrimmage
Either of two imaginary lines across the football field touching one of the two apices of the football which point toward either the defensive side or the offensive side before the center is allowed to touch the ball before each play
line of sight
A straight line along which an observer has a clear view
line of sight
the line which passes through the front and rear sight, at any elevation, when they are sighted at an object
line of succession
An ordered sequence of named people who would succeed to a particular office upon the death, resignation or removal of the current occupant; constructed using the rules of an established order of succession
line one's pockets
To accumulate personal wealth, especially in an illegal or morally objectionable manner

In most cases, the scofflaws didn't pay their corporate income tax or company owners lined their pockets with the IRS payroll taxes they'd collected from their employees.

line plot
A plotting of data above an axis to show frequency of data in each category
line plots
plural form of line plot
line printer
A high-speed impact printer, most often used by older mainframes, that prints an entire line in a single operation
line segment
A part of a straight line bounded by two points
line segments
plural form of line segment
line tub
A tub in which the line carried by a whaleboat is coiled
line up
Collectively, the members of a team

The manager fielded his strongest line-up for the game against United.

line up
to put in alignment; to put in correct adjustment for smooth running
line up
The batting order
line up
A line of people or vehicles, in which the individual at the front end is dealt with first, the one behind is dealt with next, and so on, and in which newcomers join at the end
line up
a physical or photographic queue of people allegedly involved in a crime
line ups
plural form of line up
line weight
The relative thickness of a drawn rule or painted brushstroke
line weights
plural form of line weight
line-item veto
the power of an executive in government to nullify or cancel specific provisions of a bill, usually budget appropriations (without vetoing the entire legislative package)

I'm sorry the speaker isn't here, he's up on the hill on last-minute negotiations. He's going over his prenup and wants a line-item veto. (The West Wing, Season 2, Episode 18, Josh).

line-out
In rugby, a set piece where a player throws the ball into play, and both teams can contest for possession
line of destiny
A crease on the palm; palmists say it indicates how successful you will be; line of fate, line of Saturn, Saturn line
line of fate
A crease on the palm; palmists say it indicates how successful you will be; line of destiny, Saturn line
line of saturn
A crease on the palm; palmists say it indicates how successful you will be; line of destiny, Saturn line, line of fate
line break
(Bilgisayar) In computing, a newline, also known as a line break or end-of-line (EOL) character, is a special character or sequence of characters signifying the end of a line of text. The name comes from the fact that the next character after the newline will appear on a new line—that is, on the next line below the text immediately preceding the newline. The actual codes representing a newline vary across operating systems, which can be a problem when exchanging data between systems with different representations
line feed
(Bilgisayar) Often abbreviated LF, a line feed is a code that moves the cursor on a display screen down one line. In the ASCII character set, a line feed has a decimal value of 10. On printers, a line feed advances the paper one line. Some printers have a button labeled LF that executes a line feed when pressed. (Note, however, that the printer must be in off-line mode to execute a line feed.)
line fill
1. (communications) Ratio of the number of connected main telephone stations on a line to the nominal main station capacity of that line. 2. The amount of gas or oil or product required to fill a new line before deliveries can be made at take-off points or the end of the fine
line management
Administration of the line functions of an organization; administration of activities contributing directly to the organization's output
line pitch
Dot pitch (sometimes called line pitch, phosphor pitch or pixel pitch) is a specification for a computer display that describes the distance between phosphor dots (sub-pixels) or LCD cells of the same color on the inside of a display screen
line segment
In geometry, a line segment is a part of a line that is bounded by two end points, which have a finite length, and contains every point on the line between its end points. Examples of line segments include the sides of a triangle or square. More generally, when the end points are both vertices of a polygon, the line segment is either an edge (of that polygon) if they are adjacent vertices, or otherwise a diagonal
line-dot-line
letters in Morse code
lined
Having lines, ruled

For handwritten work Fred preferred lined paper to plain.

lined
Simple past tense and past participle of line
lines
Dispositions made to cover extended positions, and presenting a front in but one direction to an enemy
lines
Third-person singular simple present indicative form of line
lines
plural form of line
lining
Present participle of line
lining
A covering for the inside surface of something

The lobule margins, furthermore, are arched away from the lobe, with the consequence that (when fully inflated) the abaxial leaf surface forms the interior lining of the lobule.

lining
The act of attaching such a covering
lining
{n} the inner covering of any thing
line manager
A manager to whom an employee is directly responsible
Line feed
lf
Line of Business
lob
Line of sight
los
Line of sight
axes
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the product functionality
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the price
line extension
Using a successful brand name to introduce additional items in a given product category under the same brand name, such as new flavors, forms, colors, added ingredients, or package sizes
line extension
A product that is closely related to existing products in the line, but meets different customer needs p 305
line extension
A means for providing ISDN at distances beyond the normal limit between the central office and your location
line extension
The development of individual offerings that appeal to different market segments but are closely related to the existing product line
line extension
A section of electric or telephone line that a utility needs for connecting service to a new customer
line extension
A new product marketed by an organization that already has at least one other product being sold in that product/market area Line extensions are usually new flavors, sizes, models, applications, strengths, and so on
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the price See: Rapid Prototyping, FDM, Stereo Lithography, SLS
line feed
A control panel button and control code that advances the paper one line space
line feed
Sending the Line Feed control character to the printer causes the print head to advance one line On some printers it also causes the print head to return to the left of the carriage
line feed
the operation that prepares for the next character to be printed or displayed on the next line
line feed
Part of the normal behavior of pressing the Enter key on a keyboard that causes the cursor to go to the beginning of the next line In Telnet, this behavior sometimes needs to be turned off, resulting in an option to have a carriage return (for example, the Enter key) either with or without a line feed
line feed
Printer function that advances the paper one line, generally 1/6 in
line feed
advance of one line
line item
Refers to any line of an appropriations act which provides for expenditure authorization
line item
A single line entry on a reporting form or sale document which indicates a quantity of property located at any one activity having the same description, condition code, and unit cost
line item
A unique item from a product line on which inventory and other records are kept Usually identified with a specific number for reference
line item
an item in an appropriation bill; "Some governors can veto line items in their state budgets
line item
A single item, especially of a legislative appropriations bill: Most governors have the power to veto line items of the proposed state budget
line item
A specific and unique identifier assigned to a product by the responsible enterprise
line item
-a single detail record
line item
an item in an appropriation bill; "Some governors can veto line items in their state budgets"
line item
(direct line item expense): an expense specified by an individual entry in a project budget
line item
  Used interchangeably with "Account"   (See ACCOUNT)   Line items are the lowest and most detailed level of expenditure classification   Groups of similar expenditure line items or accounts are known as budget objects
line manager
Your line manager is the person at work who is in charge of your department, group, or project
line manager
(1) The manager of any group that actually makes a product or performs a service (2) A functional manager
line manager
1) The manager of any group that actually makes a product or performs a service 2) A functional manager
line manager
1 The manager of any group that actually makes a product or performs a service 2 A functional manager
line of business
particular kind of commercial business
line of sight
an imaginary straight line along which an observer looks
line of sight
Your line of sight is an imaginary line that stretches between your eye and the object that you are looking at. He was trying to keep out of the bird's line of sight
line of sight
line of direct vision, imaginary line that demonstrates what can be seen; imaginary straight line between one object and another
line of sight
(Ticaret) Network communication systems that require a direct, unblocked path to transmit data
line up
place in a line or arrange so as to be parallel or straight; "align the car with the curb"; "align the sheets of paper on the table"
line up
(1) The centering of the image in the camera at the film plane (2) The positioning of printed matter on a press sheet to top
line up
If you line up an event or activity, you arrange for it to happen. If you line someone up for an event or activity, you arrange for them to be available for that event or activity. She lined up executives, politicians and educators to serve on the board of directors Bob Dylan is lining up a two-week UK tour for the New Year. see also line-up
line up
If you line one thing up with another, or one thing lines up with another, the first thing is moved into its correct position in relation to the second. You can also say that two things line up, or are lined up. You have to line the car up with the ones beside you Gas cookers are adjustable in height to line up with your kitchen work top Mahoney had lined up two of the crates When the images line up exactly, the projectors should be fixed in place All we have to do is to get the two pieces lined up properly. = align
line up
form a queue, form a line, stand in line; "Customers lined up in front of the store"
line up
arrange in ranks; "dress troops"
line up
form a line; "The buildings all line up neatly
line up
to place vertically -- " when one number has fewer digits than the other, it is written with the units digit lined up " (81)
line up
form a line; "The buildings all line up neatly"
line up
If you line things up, you move them into a straight row. I would line up my toys on this windowsill and play He finished polishing the cocktail glasses and lined them up behind the bar
line up
1 ( also "align") position/direct/orient the body and/or club 2 assessing the direction of a shot or putt Example: She was lined up to the right even though she felt like she was square to the target 2 The gallery was quiet as Carmichael lined up his eagle putt
line up
get something or somebody for a specific purpose; "I found this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold of a secretary on Friday night to type the urgent letter"
line up
If people line up or if you line them up, they move so that they are standing in a line. The senior leaders lined up behind him in orderly rows The gym teachers lined us up against the cement walls When he came back the sergeant had lined up the terrorists
line up
1 (aka: "align") position/direct/orient the body and/or club toward an intended target 2 assessing the direction of a shot or putt Example: 1 She thought she had lined up straight but her shot was well right of the green 2 The gallery was quiet as Weir lined up his eagle putt "
line up
number of suspects assembled to be identified by a witness or victim (generally at a police station); form a line
lined
Lined paper has lines printed across it to help you write neatly. see also line
lined
(used especially of skin) marked by lines or seams; "their lined faces were immeasurably sad"; "a seamed face"
lined
{s} marked with lines; creased with wrinkles; having a lining, covered on the inside; arranged in rows
lined
Having visible lines or wrinkles
lined
past of line
line

  Türkische aussprache

  layn

  Aussprache

  /ˈlīn/ /ˈlaɪn/

  Etymologie

  [ lIn ] (noun.) before 12th century. From Middle English line, ligne, from Old English līne (“line, cable, rope, hawser, series, row, rule, direction”), from Proto-Germanic *līnōn (“line, rope, flaxen cord, thread”), from Proto-Germanic *līnan (“flax, linen”), from Proto-Indo-European *līn- (“flax”). Cognate with Dutch lijn (“rope, cord”), German Leine (“line, rope”), Danish line (“rope, cord”). Related also to Dutch lijn (“flax”), German Lein (“flax, linen”), Gothic (lein, “linen, cloth”), Latin linea (“linen, thread, string, line”), Latin linum (“flax, thread, linen, cable”), Ancient Greek λίνον (línon, “flax, linen, thread, garment”), Old Church Slavonic (linŭ, “flax”), Lithuanian linai (“flax”), Irish līn, lion (“flax”). Influenced in Middle English by Middle French ligne (“line”), from Latin linea. More at linen. The oldest sense of the word is "rope, cord, thread"; from this the senses "path", "continuous mark" were derived. The "party line" sense imagines a line (queue) of people following the party.

  Tempora

  lines, lining, lined

  Videos

  ... We put machines and animals in line before people who don’t have money to express demand ...
  ... And then there is an even cleverer line of things. ...

  Wort des Tages

  terpsichorean
Favoriten